ZD/4061-58/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W świetle przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Wnioskująca postawiła pytanie, czy uzyskane wiążące interpretacje dla „Projektu rozwoju kadr”, dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można per analogia stosować do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, w przypadku, gdy istotny element, tj. sposób finansowania tych projektów pozostaje tożsamy ze sposobem finansowania „Projektu rozwoju kadr”?

ZD/4061-58/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. analogia
 2. interpretacja przepisów
 3. interpretacja urzędu skarbowego
 4. skutki interpretacji
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Właściwość organów podatkowych

W dniu 19.03.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Wnioskująca przedstawia następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie kilku projektów realizowanych przez Spółkę w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 z zakresu Działania 2.3.

Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnych interpretacji co do zasad rozliczania podatku w zakresie realizacji jednego z realizowanych projektów w ramach Działania 2.3 – „Kompleksowy program rozwoju kadr dla ...” (dalej: „Projekt rozwoju kadr”).

Zapytania Spółki dotyczyły możliwości zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodów uzyskanych przez podatników ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

W wyniku złożonych wniosków Spółka otrzymała postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające oficjalne interpretacje co do prawidłowego sposobu rozliczenia „Projektu rozwoju kadr” w podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdził możliwość zastosowania przez Spółkę przedmiotowego zwolnienia, z uwagi na jego finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezależnie od realizacji „Projektu rozwoju kadr”, Spółka w ramach Działania 2.3 realizuje inne projekty, które również są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to, że projekt rozwoju kadr, jak i inne podobne projekty mają tożsamy istotny dla ich oceny element, jakim jest źródło finansowania tych projektów. Spółka podkreśla, iż element ten stanowił podstawowe kryterium oceny dla wydania wspomnianych wiążących interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W świetle powyższego Wnioskująca postawiła pytanie, czy uzyskane wiążące interpretacje dla „Projektu rozwoju kadr”, dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można per analogia stosować do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, w przypadku, gdy istotny element, tj. sposób finansowania tych projektów pozostaje tożsamy ze sposobem finansowania „Projektu rozwoju kadr”?

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskująca wskazuje na ochronę podatnika wynikającą z wiążącej interpretacji prawa podatkowego wydanych na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Stosownie do art. 14b § 1 tejże ustawy, jeżeli podatnik zastosuje się do wiążącej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

W związku z powyższym, jak wskazuje Wnioskująca, jeżeli zastosuje się treści otrzymanej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez organ podatkowy, nie może ona ponieść z tego tytułu negatywnych konsekwencji podatkowych.

Wnioskująca podnosi także kwestię związaną ze skutkami zastosowania się podatnika do interpretacji Ministra Finansów. Zgodnie z art. 14 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister Finansów dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Interpretacjami, o których mowa w § 1 pkt 2 powyższego artykułu, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się podatnika do interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego i nie stosuje się pozostałych sankcji wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów karnych skarbowych.

Wobec powyższego, jeśli Spółka zastosuje się do interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów, nie będzie Ona mogła ponieść z tego tytułu negatywnych konsekwencji podatkowych oraz karnych skarbowych.

Wnioskująca wskazuje, iż Minister Finansów w piśmie z dnia 26.01.2005r. – SP1/76/8010-4/170/05/AA – wypowiedział się co do możliwości stosowania otrzymanych przez podatników interpretacji prawa podatkowego do innych stanów faktycznych niż te, których bezpośrednio one dotyczyły. Z pisma Ministra Finansów Wnioskująca zacytowała fragment „...rozstrzygnięcia wiążących interpretacji odnoszą się nie tylko do konkretnego opisanego zdarzenia, ale również do innych zdarzeń, których istotne elementy pozostają tożsame z głównym zdarzeniem przedstawionym we wniosku.”

Spółka wnioskuje z powyższego, że jeżeli istotne elementy „Projektu rozwoju kadr” są tożsame z elementami istotnymi innych projektów realizowanych przez Spółkę, to Spółka może zastosować do innych projektów wiążące interpretacje prawa podatkowego, które otrzymała dla „projektu rozwoju kadr”.

Podatnik podnosi, iż zgodnie z interpretacjami przepisów prawa podatkowego, wydanymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dla „Projektu rozwoju kadr”, o możliwości zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przesądzał fakt finansowania tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli źródło finansowania projektu. Oznacza to, że jedynym istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy elementem stanu faktycznego jest źródło finansowania projektu.

Źródłem finansowania innych projektów realizowanych przez Spółkę w ramach Działań 2.3 jest również Europejski Fundusz Społeczny. W konsekwencji, według Spółki, jedyny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy element stanu faktycznego (tj. źródło finansowania projektu) jest tożsamy zarówno w przypadku „Projektu rozwoju kadr”, jak i pozostałych projektów w ramach Działania 2.3.

Zdaniem Wnioskującej, w świetle powołanego powyżej pisma Ministra Finansów z dnia 26.01.2005r., Spółka ma prawo zastosować per analogia do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, wiążące interpretacje dotyczące stosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane dla „Projektu rozwoju kadr”.

Podsumowując Spółka stwierdza, iż mając na uwadze, że:

  1. z punktu widzenia zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej niezbędne jest ustalenie sposobu finansowania tego projektu,
  2. sposób finansowania „Projektu rozwoju kadr” jest tożsamy z pozostałymi projektami realizowanymi przez Spółkę w ramach Działania 2.3,
  3. zgodnie z przytoczonym w podaniu pismem Ministra Finansów rozstrzygnięcia wiążących interpretacji podatkowych odnoszą się nie tylko do konkretnego opisanego zdarzenia, ale również do innych zdarzeń, których istotne elementy pozostają tożsame z głównym zdarzeniem przedstawionym we wniosku,
  4. zastosowanie się przez podatnika do interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów nie może mu szkodzić;
  - Spółka ma prawo zastosować per analogia do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, wiążące interpretacje dotyczące stosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane dla „Projektu rozwoju kadr”.

Tutejszy organ podatkowy ustosunkowując się do powyżej przedstawionej kwestii, stwierdza co następuje:

Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Jednocześnie na podstawie art. 14b § 1 ustawy, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Natomiast według art. 14b § 2 ustawy, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Organ podatkowy pragnie w przedmiotowej sprawie wskazać również na regulację art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa, w której stanowi się, że zastosowanie się podatnika, płatnika lub inkasenta do interpretacji, o której mowa w art. 14a § 1, nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugie, a także:

  1) nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
  2) nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się;
  3) nie stosuje się innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

Jak wynika z art. 14b § 5 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa, (...) zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na podstawie przytoczonych powyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, należy zauważyć, iż postanowienia wydane przez organy podatkowe w trybie art. 14a § 1 tejże ustawy, wiążą organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej zajętym w tych postanowieniach stanowiskiem. Jeżeli np. podatnik zastosował się do interpretacji wydanej w jego indywidualnej sprawie, organ podatkowy wydający postanowienie - bez zmiany albo uchylenia postanowienia przez organ odwoławczy - nie może wydać decyzji, która byłaby niezgodna z zajętym w tym postanowieniu stanowiskiem. Dodatkowo, ponieważ zastosowanie się np. podatnika do wydanej jemu interpretacji nie może mu szkodzić, to w zakresie wynikającym z zastosowania się do postanowienia nie można podatnikowi określić albo ustalić chociażby zobowiązania podatkowego i to za okres trwający do wywarcia skutku decyzji zmieniającej albo uchylającej to postanowienie, a wydanej przez organ odwoławczy.

Stosownie do art. 14 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych:

  1) sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych;
  2) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie zaś z art. 14 § 2 ustawy, interpretacjami, o których mowa w § 1 pkt 2, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego. Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Wobec art. 14 § 3 ustawy, podobnie jak w przypadkach interpretacji wydanych przez naczelników urzędów skarbowych w trybie art. 14a, również i w przypadkach interpretacji wydawanych i ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy, zastosowanie się np. podatników do tych interpretacji nie może im szkodzić.

W przedmiotowej sprawie, jak informuje Wnioskodawca, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał Spółce interpretacje prawa podatkowego dotyczące zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Interpretacje te odnosiły się do indywidualnej sprawy Spółki, a dotyczącej realizacji projektu w ramach Działania 2.3 – „Kompleksowy program rozwoju kadr dla ...”. Interpretacje wydane w powyższej kwestii Wnioskująca pragnie zastosować, na zasadzie analogii, do innych projektów realizowanych przez Nią. Jednocześnie w rozpatrywanym w niniejszym piśmie wniosku Spółka podnosi, że jedyny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy element stanu faktycznego, tj. źródło finansowania projektu, jest tożsamy zarówno w przypadku rozpatrzonego już przez organ podatkowy projektu: „Kompleksowy program rozwoju kadr dla ...”, jak i pozostałych projektów w ramach Działania 2.3.

W opinii tutejszego organu podatkowego, zastosowanie przez Podatnika interpretacji prawa podatkowego do sytuacji tożsamej z sytuacją, która była przedmiotem już wydanej interpretacji, nie jest sprzeczne z przepisami prawa. Niekoniecznie też interpretacja, na której wzoruje się Podatnik musiała być wydana w Jego indywidualnej sprawie. Jednym z celów, jaki spełnia umieszczanie na stronach internetowych izb skarbowych interpretacji prawa podatkowego (art. 14b § 7 Ordynacji podatkowej), jest bowiem informowanie szerszego kręgu podmiotów co do wykładni przepisów prawa podatkowego dokonywanej przez odrębne organy podatkowe. Jednocześnie jednak, tutejszy organ podatkowy podkreśla, iż zastosowanie przez Spółkę interpretacji prawa podatkowego do sytuacji jedynie analogicznej do tej, która była przedmiotem postanowienia Jej wydanego, nie chroni Wnioskującej w taki sposób, jaki jest przewidziany dla postanowienia wydanego w indywidualnej sprawie w trybie art. 14a § 1. Wynika to z przytoczonego wcześniej art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa. Wskazuje się więc, iż organ podatkowy związany jest wyłącznie wydaną Spółce w trybie art. 14a § 1 ustawy konkretną interpretacją i przy założeniu, że postanowienie wydane przez organ podatkowy nie zostanie zmienione albo uchylone przez organ odwoławczy na podstawie art. 14b § 5 ustawy.

Jednocześnie, zwraca się Wnioskującej uwagę na okoliczność, iż pismo Ministra Finansów z dnia 26.01.2005r., numer SP1/76/8010-4/170/05/AA, sporządzone w nawiązaniu do pisma z dnia 28.12.2004r., nr SP/8010-5/2240/04/EZ, nie jest interpretacją prawa podatkowego dokonaną przez Ministra Finansów w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zastosowanie się zatem przez Podatnika do tego pisma, nie może stanowić uzasadnienia dla objęcia Go ochroną wynikającą z art. 14 § 3 ustawy.

W nawiązaniu do stanu faktycznego przedstawianego przez Wnioskującą, jakoby w wydanych Spółce postanowieniach, dotyczących programu: „Kompleksowy program rozwoju kadr dla ...”, jedynym istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy związanej z zastosowaniem art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych elementem było źródło finansowania projektu realizowanego w ramach Działania 2.3, organ podatkowy pragnie przypomnieć, iż źródło finansowania nie było i nie jest jedynym istotnym elementem stanowiącym o spełnieniu się warunków zwolnienia od podatku dochodowego wynikających z tej regulacji prawa podatkowego.

Podsumowując, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że prawidłowe jest stanowisko Spółki dotyczące możliwości zastosowania interpretacji prawa podatkowego w przypadku występowania w Spółce sytuacji tożsamej z sytuacją rozpatrzoną w postanowieniu wydanym w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, niemniej jednak należy się liczyć w takim wypadku z brakiem jakiejkolwiek ochrony wynikającej z regulacji ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczących ostatecznych interpretacji prawa podatkowego.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.