ILPB1/4511-1-1199/15-6/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej apotem do spółki cywilnej.
ILPB1/4511-1-1199/15-6/AAinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. nieruchomości
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 25 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej apotem do spółki cywilnej:

 • w części dotyczącej gruntów – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej apotem do spółki cywilnej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia w zakresie możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej aportem do spółki cywilnej.

Wniosek uzupełniono w dniu 25 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „A” s.c., z siedzibą w B.

Wspólnik (Wnioskodawca) w dniu 26 lutego 2015 r. podwyższył wartość swojego wkładu w spółce cywilnej „A” s.c. z kwoty 45.000 zł do kwoty 653.838,98 zł. Podwyższony wkład został pokryty wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „C” o wartości odpowiadającej wniesionemu do Spółki wkładowi. Następnie jednoosobowa działalność gospodarcza „C” została zlikwidowana. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą między innymi towary handlowe i nieruchomości.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • w skład nieruchomości będącej częścią zorganizowaną przedsiębiorstwa wchodzą grunty;
 • nieruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa spełniają warunki uznania ich za środek trwały.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy kosztem dla Wnioskodawcy będą towary handlowe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki cywilnej w ramach wkładu...
 2. Czy będą podlegały amortyzacji nieruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki cywilnej w ramach wkładu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej aportem do spółki cywilnej. Natomiast wniosek w części dotyczącej pytania nr 1 w zakresie kosztów uzyskania przychodów został rozstrzygnięty w dniu 24 listopada 2015 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-1199/15-4/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, towary handlowe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki w ramach wkładu będą kosztem dla Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, będą podlegały amortyzacji nieruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki cywilnej w ramach wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej apotem do spółki cywilnej:
 • w części dotyczącej gruntów jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części jest prawidłowe.

Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, podlegające amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Treść art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Składnik majątku może zostać zaliczony do środków trwałych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania tego składnika jest dłuższy niż rok,
 • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22h ust. 3 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

W myśl art. 22h ust. 3 powołanej ustawy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Jednakże wskazać należy, że w myśl art. 22c pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji nie podlegają:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

– zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Tak więc amortyzacji nie podlegają grunty.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca podwyższył wartość swojego wkładu w spółce cywilnej. Podwyższony wkład został pokryty wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą m.in. towary handlowe i nieruchomości. Jak wynika z przedstawionego opisu w skład nieruchomości będącej częścią zorganizowaną przedsiębiorstwa wchodzą grunty, a nieruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa spełniają warunki uznania ich za środek trwały.

W konsekwencji nieruchomości, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki cywilnej w ramach wkładu podlegają amortyzacji. Amortyzacji nie podlegają jedynie wchodzące w skład nieruchomości grunty, co jednoznacznie wynika z treści art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości amortyzacji nieruchomości wniesionej apotem do spółki cywilnej w części dotyczącej gruntów jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.