IBPBI/2/423-1480/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy wartość firmy powstała w związku z nabyciem ZCP podlega amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy CIT?
IBPBI/2/423-1480/14/APinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. nabycie
 3. składnik majątkowy
 4. wartość dodana
 5. zobowiązanie
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 7. świadczenie w miejsce wypełnienia (Datio in solutum)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość firmy powstała w związku z nabyciem ZCP podlega amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość firmy powstała w związku z nabyciem ZCP podlega amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca umorzył część udziałów posiadanych w zależnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Zależna). Umorzenie miało charakter tzw. umorzenia automatycznego. Za umorzone udziały Wnioskodawca powinien był otrzymać wynagrodzenie w wartości umarzanych udziałów. Spółka Zależna nie dysponowała środkami pieniężnymi na zapłatę przedmiotowego wynagrodzenia. W konsekwencji, działając na podstawie art. 453 Kodeks cywilnego, w celu zwolnienia się z ciążącego na niej zobowiązania, za zgodą Wnioskodawcy, przeniosła na niego własność posiadanych aktywów (w ramach tzw. datio in solutum - świadczenie w miejsce wypełnienia). W ramach umowy datio in solutum przeniesione zostały m.in. nieruchomości inwestycyjne, prawa do znaku towarowego oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP).

W skład ZCP nabytego przez Wnioskodawcę weszły m.in.:

 • składniki majątkowe spełniające definicję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji na podstawie art. 16a i 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa CIT”);
 • inne składniki majątkowe niespełniające definicji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych według ustawy CIT;
 • zobowiązania związane funkcjonalnie z ZCP.

Na skutek umowy datio in solutum Wnioskodawca nabył ZCP w zamian za cenę równą wierzytelności z tytułu umorzenia części udziałów. Innymi słowy, na skutek przeniesienia ZCP doszło do wygaśnięcia tej części wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów, której cena odpowiadała wartości ZCP (określonej przez biegłego rewidenta). Kalkulując wartość ZCP, biegły rewident obniżył wartość ZCP skalkulowaną w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych o wartość zobowiązań/długów Spółki Zależnej funkcjonalnie związanych z ZCP - tak skalkulowana rynkowa wartość ZCP przewyższyła wartość rynkową aktywów wchodzących w skład ZCP, pomniejszoną o wartość zobowiązań związanych z ZCP.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wartość firmy powstała w związku z nabyciem ZCP podlega amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dodatnia wartość firmy powstała w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę ZCP w drodze umowy datio in solutum, będzie podlegała amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy CIT.

W myśl art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

 1. kupna,
 2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
 3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,

Z przedmiotowego przepisu wynika, że przedmiotem amortyzacji może być wyłącznie dodatnia wartość firmy nabyta w jeden ze wskazanych wyżej sposobów. Jak wskazane zostało w uzasadnieniu stanowiska do pytania nr 1 po pojęciem „kupna” zorganizowanej części przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwa należy rozumieć również nabycie w drodze umowy datio in solutum.

Nabycie w drodze datio in solutum stanowi bowiem „kupno”, do którego wprost odwołuje się powołany art. 16g ust. 2 ustawy CIT. Innymi słowy art. 16g ust. 2 będzie miał również zastosowanie do sytuacji, o której mowa w opisanym stanie faktycznym.

Instytucja świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum) została uregulowania w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się ze zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Umowa datio in solutum ma charakter odpłatnej umowy rozporządzającej, gdyż wierzyciel w miejsce dotychczasowego roszczenia uzyskuje inne. Pomiędzy stronami transakcji zaistnieje bowiem więź o charakterze zobowiązaniowym, Wnioskodawca wyraził zgodę na zastąpienie wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej, przeniesieniem na jego rzecz składników stanowiących własność Spółki Zależnej o wartości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia. Stwierdzić tym samym należy, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy przeniesieniem na rzecz Wnioskodawcy ZCP a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość wyrażalną w pieniądzu, którą stanowią umorzone udziały. Podkreślić przy tym należy, że zapłaty (wynagrodzenia) nie można utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Także świadczenie o charakterze rzeczowym jest wynagrodzeniem. Mamy bowiem do czynienia z konkretną korzyścią, która należna jest za dokonywane świadczenie. Innymi słowy, Wnioskodawca nabył ZCP w zamian za część umorzonych udziałów. Oznacza to, że kosztem, jaki Wnioskodawca poniósł dla uzyskania własności składników wchodzących w skład ZCP, jest wartość wierzytelności przysługujących mu wobec Spółki Zależnej z tytułu umorzenia części udziałów.

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że na skutek umowy datio in solutum Wnioskodawca nabył ZCP w zamian za cenę równą wierzytelności z tytułu umorzenia udziałów. Tym samym doszło do nabycia/zakupu ZCP w zamian za wynagrodzenie o charakterze rzeczowym. W konsekwencji, na skutek przeniesienia ZCP na rzecz Wnioskodawcy może dojść do powstania dodatniej wartości firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy CIT, o ile oczywiście zostanie spełniony warunek, o którym mowa w powołanym przepisie.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 grudnia 2013 r. sygn. IPPB5/423-1158/12-2/DG oraz w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2014 r. sygn. IPPB3/423-256/14-2/AG.

Tym samym przedmiotowy przepis będzie miał zastosowanie do dodatniej wartości firmy przeniesionej na rzecz Wnioskodawcy w drodze umowy dano in solutum jako wynagrodzenie za umorzone udziały.

Reasumując, dodatnia wartość firmy powstała na skutek przeniesienia ZCP na rzecz Wnioskodawcy podlegać będzie amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.