IBPBI/2/423-1097/11/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku takiej konstrukcji umowy Spółka będzie mogła dla celów podatkowych ustalić wartość środka trwałego w oparciu o ceny wynikające z umowy, tj. dla komputera w wysokości 1 zł netto za sztukę i monitora w wysokości 1 zł netto za sztukę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 01 września 2011r.), uzupełnionym w dniu 29 listopada 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych na warunkach preferencyjnych od Partnera za kwotę 1 zł netto (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 września 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych na warunkach preferencyjnych od Partnera za kwotę 1 zł netto.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 listopada 2011r. Znak: IBPBI/2/423-1097/11/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 29 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest organizowanie zakładów wzajemnych na wyniki wydarzeń sportowych, społecznych i politycznych, która jest prowadzona w sieci blisko 400 punktów usługowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Oprócz działalności podstawowej Spółka prowadzi także sprzedaż osobom fizycznym materiałów informacyjnych, gazetki firmowej w całej sieci punktów usługowych. W warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje stale rosnąca konkurencja, Spółka podejmuje ustawiczne działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności jej oferty handlowej, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów.

W tym celu Spółka zamierza zawrzeć umowę z firmą (zwaną dalej „Partnerem”) zajmującą się rezerwacją i sprzedażą biletów wstępu na imprezy lub wydarzenia towarzyskie o charakterze kulturalnym i sportowym. Przedmiotem umowy będzie uregulowanie warunków zorganizowania i użytkowania punktu Informacji, Rezerwacji i Sprzedaży, gdzie będzie istniała możliwość rezerwowania i sprzedaży biletów. Punkty takie funkcjonować będą we wszystkich prowadzonych dotychczas przez Spółkę punktach usługowych, a rezerwacja i sprzedaż biletów traktowana będzie przez Spółkę jako dodatkowy rodzaj działalności. Z uwagi na fakt, że rezerwacja i sprzedaż biletów odbywać się będzie w systemie komputerowym, na oprogramowaniu dostarczonym przez Partnera, jednym z elementów umowy pomiędzy Spółką, a Partnerem będzie zapis o zakupie sprzętu komputerowego. Spółka nabędzie na warunkach preferencyjnych od Partnera sprzęt komputerowy w postaci komputerów w cenie 1 zł netto za sztukę i monitory w cenie 1 zł netto za sztukę. Istotnym postanowieniem umowy będzie obustronna deklaracja, iż strony zobowiązały się prowadzić wzajemną współpracę przez okres co najmniej trzech lat. Przewidziany jest także zapis, że jeżeli przed upływem trzech lat od dnia zawarcia umowy, umowa ta przestanie łączyć strony z powodu jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia przez Spółkę, Spółka zapłaci Partnerowi karę umowną stanowiącą równowartość rynkową sprzętu komputerowego na dzień rozwiązania umowy, po uwzględnieniu stopnia jego zużycia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku takiej konstrukcji umowy Spółka będzie mogła dla celów podatkowych ustalić wartość środka trwałego w oparciu o ceny wynikające z umowy, tj. dla komputera w wysokości 1 zł netto za sztukę i monitora w wysokości 1 zł netto za sztukę... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatkowych wartość środka trwałego powinna zostać ustalona w oparciu o ceny nabycia składników zestawu komputerowego, tj. komputera i monitora, podanych w umowie. Cena nabycia sprzętu komputerowego może zostać jedynie powiększona o ewentualnie inne wymienione w ustawie koszty poniesione przez Spółkę do dnia przekazania środków trwałych do używania.

Zgodnie z art. 16g ust. l pkt l u.p.d.o.p. za wartość początkową środków trwałych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p. za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Ustalenie ceny nabycia dla komputera i monitora po 1 zł netto za sztukę jest wynikiem transakcji gospodarczej, którą niewątpliwie będzie umowa o współpracy pomiędzy Spółką, a Partnerem. Nabycie na preferencyjnych warunkach sprzętu komputerowego jest w tym przypadku istotnym elementem całej umowy, a przewidziane chociażby sankcje za rozwiązanie umowy przed upływem trzech lat od daty jej podpisania, niewątpliwie kształtują wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397, dalej „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu ich zużycia (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Treść powyższego przepisu oznacza, że amortyzacja podatkowa stanowi formę rozłożonego w czasie, obciążania kosztów podatkowych wartością używanych w prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotów, które zużywają się w okresie dłuższym niż 1 rok. Okres amortyzacji jest zwykle zbliżony do standardowego okresu użytkowania danego rodzaju środków trwałych, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości stawek amortyzacyjnych wskazanych w Wykazie.

Jak stanowi art. 16f ust. 1 i 3 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h - 16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h - 16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia.

Za cenę nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 3 ww. ustawy, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka zamierza zawrzeć umowę z firmą (zwaną dalej „Partnerem”) zajmującą się rezerwacją i sprzedażą biletów wstępu na imprezy lub wydarzenia towarzyskie o charakterze kulturalnym i sportowym. Przedmiotem umowy będzie uregulowanie warunków zorganizowania i użytkowania punktu Informacji, Rezerwacji i Sprzedaży, gdzie będzie istniała możliwość rezerwowania i sprzedaży biletów. Z uwagi na fakt, że rezerwacja i sprzedaż biletów odbywać się będzie w systemie komputerowym, na oprogramowaniu dostarczonym przez Partnera, jednym z elementów umowy pomiędzy Spółką, a Partnerem będzie zapis o zakupie sprzętu komputerowego. Spółka nabędzie na warunkach preferencyjnych od Partnera sprzęt komputerowy w postaci komputerów w cenie 1 zł netto za sztukę i monitory w cenie 1 zł netto za sztukę.

Odnosząc powołane przepisy ustawy o pdop do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż za wartość początkową nabytego na warunkach preferencyjnych od Partnera sprzętu komputerowego w postaci komputerów i monitorów za 1 zł netto należy uznać cenę ich nabycia, o czym stanowi wyż. cyt. art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.