IBPB-1-3/4510-343/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy odpisy amortyzacyjne od wartości majątku przekazanego Spółce w nieodpłatne użytkowanie na czas określony 40 lat będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
IBPB-1-3/4510-343/15/JKTinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. nieruchomości
 3. użyczenie
 4. zakład opieki zdrowotnej
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 16 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości majątku przekazanego Spółce w nieodpłatne użytkowanie na czas określony - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości majątku przekazanego Spółce w nieodpłatne użytkowanie na czas określony. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 listopada 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-343/15/JKT, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 16 listopada 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (sformułowany ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 10 listopada 2015 r. – data wpływu do tut. BKIP 16 listopada 2015 r.)

Wnioskodawca jest spółką z o.o., której 100% udziałów obejmuje Uniwersytet. Spółka powstała w wyniku przekształcenia 8 września 2014 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego na mocy art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W dniu 12 grudnia 2013 r. na mocy aktu notarialnego Uniwersytet ustanowił na rzecz SP ZOZ prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości i środków trwałych (na okres 40 lat), będących własnością Uczelni. Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę na kwotę 7.316.445,00 zł, natomiast wartość prawa użytkowania na podstawie aktu notarialnego została określona na kwotę 2.926.578,00 zł.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ustawy o działalności leczniczej, w powiązaniu z art. 3 ust. 1 pkt 12 i 15 ustawy o rachunkowości, SP ZOZ aktywa te ujął w swoich księgach rachunkowych jako aktywa trwałe o wartości 7.316.445,00 zł w powiązaniu z funduszem założycielskim.

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu z 25 września 2013 r. SP ZOZ został przekształcony w trybie ustawy o działalności leczniczej (art. 69) w spółkę kapitałową, która została wpisana do KRS 8 września 2014 r. (Wnioskodawca).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 aktu przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, wartość objętych w całości przez Uczelnię udziałów wynosi 2.900.000,00 zł, które to udziały stanowią kapitał zakładowy Spółki. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością przekazanego w użytkowanie majątku trwałego a wartością nominalną wniesionych udziałów została zaksięgowana jako fundusz zapasowy.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że nieruchomość o której mowa we wniosku nie została wprowadzona do Spółki w formie aportu i nie stanowi własności Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 listopada 2015 r. – data wpływu do tut. BKIP 16 listopada 2015 r.)

Czy odpisy amortyzacyjne od wartości majątku przekazanego Spółce w nieodpłatne użytkowanie na czas określony 40 lat będą stanowiły koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 10 listopada 2015 r. - data wpływu do tut. BKIP 16 listopada 2015 r.), odpisy amortyzacyjne od wartości majątku przekazanego Spółce w nieodpłatne użytkowanie na czas określony 40 lat nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 updop. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w updop, wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Definicja środka trwałego dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych zawarta została w art. 16a ust. 1 updop, zgodnie z którym amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przy czym, w myśl art. 16c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie z powyższym, wymienione w pkt 1-3 środki trwałe będą podlegały amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 1. zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie - nabycie prawa własności składnika majątku może nastąpić w formie sprzedaży, zamiany, wkładu niepieniężnego, darowizny, spadku, na podstawie innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości.
 2. stanowią własność lub współwłasność podatnika – amortyzacji podatkowej podlegają wyłącznie środki trwałe, do których przysługuje podatnikowi prawo własności, z wyjątkiem środków używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego oraz tych wymienionych w art. 16a ust. 2 updop,
 3. są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania – ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, jednakże należy stwierdzić, że warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawny technicznie i zalegalizowany prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie,
 4. przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok – o tym, jak długo będzie używany dany składnik decyduje sam podatnik,
 5. są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,
 6. nie są wymienione w katalogu środków trwałych zawartym w art. 16c ustawy.

Należy mieć również na uwadze ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret pierwsze updop, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw.

Przepis ten wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników majątku nabytych nieodpłatnie, jeżeli jednocześnie takie nieodpłatne nabycie nie wiąże się z rozpoznaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, bądź przychód taki (dochód) jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też pobór podatku został zaniechany zgodnie ze szczególnymi regulacjami. Jeżeli natomiast środek trwały bądź wartość niematerialna i prawna zostaną nabyte nieodpłatnie, ale podatnik wykaże z tytułu ich otrzymania przychód podlegający opodatkowaniu, będzie miał prawo zaliczać dokonywane odpisy amortyzacyjne do swoich kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że właścicielem majątku przekazanego Spółce jest Uniwersytet a tytułem prawnym dla ich użytkowania przez Wnioskodawcę będzie użyczenie.

Umowa użyczenia została zdefiniowana w art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Skoro zatem Spółka nie będzie właścicielem ani współwłaścicielem użytkowanych przez siebie składników majątkowych (nabytych nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia) to nie będą one mogły być uznane za środki trwałe podlegające amortyzacji w rozumieniu powołanego wcześniej art. 16a ust. 1 updop. Jeżeli tak, to odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych składników majątkowych, nie będą mogły stanowić podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Na marginesie wskazać należy, że cytowany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku art. 16 ust. 1 pkt 63c updop, nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, dotyczy on bowiem podmiotu który oddał środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w nieodpłatne używanie, a nie je otrzymał jak to ma miejsce w przypadku Wnioskodawcy.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.