Amortyzacja liniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to amortyzacja liniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy sposób, jaki został przyjęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawca może traktować jako liniowy, a różnicę z 2008 roku (8.296,10 zł) potraktować jako koszt uzyskania przychodów i ująć w całości w podatkową księgę przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2008 roku?
Jeżeli będzie to amortyzacja liniowa, to czy Wnioskodawca powinien również dokonać korekty rozliczeń rocznych za ubiegłe lata?
Czy sposób, który został przyjęty traktować jako metodę degresywną – przy zastosowaniu współczynnika 0, a w kolejnych latach zastosować współczynnik 2 i amortyzować środki trwałe do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową?

Fragment:

(...) z tytułu amortyzacji, która nie została odliczona. Kwota ta wynosi 8.296,10 zł, wyliczona przy amortyzacji liniowej 20%. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy sposób, który został przyjęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawca może traktować jako liniowy, a różnicę z 2008 roku (8.296,10 zł) potraktować jako koszt uzyskania przychodów i ująć w całości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2008 roku... Jeżeli będzie to amortyzacja liniowa, to czy Wnioskodawca powinien również dokonać korekty rozliczeń rocznych za ubiegłe lata... Czy sposób, który został przyjęty traktować jako metodę degresywną – przy zastosowaniu współczynnika 0, a w kolejnych latach zastosować współczynnik 2 i amortyzować środki trwałe do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową... Zdaniem Wnioskodawcy, sposób który przyjął należy potraktować (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką metodą należy amortyzować fabrycznie nowy środek trwały w następnym roku podatkowym, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące metody amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego w następnym roku podatkowym po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku przedstawił Pan następujący stan faktyczny: w czerwcu 2005 r. zostanie zakupiona na rzecz firmy fabrycznie nowa maszyna poligraficzna zaliczona do podgrupy 54 Klasyfikacji Środków Trwałych i w tym miesiącu zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Stawka amortyzacyjna dla omawianego środka trwałego określona w wykazie stawek amortyzacyjnych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki FIAT Seicento Van zastosować idywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczjąc co miesiąc w koszty odpisy amortyzayjne od ustalonej wartości początkowej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł uznać, że stanowisko Pana wyrażone we wniosku w sprawie zastosowania przy amortyzacji samochodu osobowego indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% w stosunku rocznym , jest prawidłowe w obowiązującym stanie prawnym. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 14.11.2005r. wystąpił Pan w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki Fiat Seicento Van zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczając co miesiąc w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005rNr 8 poz. 60 ) - Ordynacja podatkowa.Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatniczki z dnia 15.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych jako prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.02.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek, uzupełniony wyjaśnieniami dnia 11.05.2005r, o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, tj. dla pawilonu handlowo-usługowego trwale (...)