II-2/4210-14/06/Int. | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną, można dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg formuły:{wartość środka trwałego x 2,00 x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cyniezależnie od tego ile miesięcy kalendarzowych liczy rok podatkowy.

II-2/4210-14/06/Int.

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. amortyzacja degresywna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 13.02.2006r. znak L.dz. 60/GK/2006, uzupełnionym pismem (faks) znak L.dz. 218/GK/2006 z dnia 26.04.2006r. - X Sp. z o.o. z/s w Łodzi wystąpiło do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka w roku 2005 dokonała zmiany roku podatkowego, przy czym pierwszy po zmianie rok trwa od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 marca 2006r., tj. 15 miesięcy kalendarzowych. Środki trwałe będące w posiadaniu Spółki są amortyzowane przy zastosowaniu różnych metod amortyzacji m.in. metody degresywnej.W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną, można dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg formuły:

{wartość środka trwałego x 2,00 x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cyniezależnie od tego ile miesięcy kalendarzowych liczy rok podatkowy.

Zdaniem wnioskodawcy wyżej przedstawiony sposób wyliczenia miesięcznego odpisu amortyzacyjnego stosuje się bez względu na fakt, czy dany rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Postanowieniem z dnia 12.05.2006r. Nr ŁUS-II-2-423/76/06/JR Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.Powołując się na art. art. 8 ust. 1 i ust. 3, 15 ust. 1 i ust. 6, 16a ust. 1, 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdził, iż zaprezentowany przez Spółkę sposób wyliczenia miesięcznego odpisu amortyzacyjnego ma zastosowanie jedynie w pierwszym roku podatkowym używania danego środka trwałego. Natomiast w każdym następnym roku podstawę dokonywania odpisów zmniejsza się o dotychczasowe umorzenie środka trwałego, tj. odpisy amortyzacyjne nalicza się za pomocą tych samych stawek od wartości netto środków trwałych ustalonej na początku każdego roku podatkowego. Zdaniem organu I instancji - mając na uwadze fakt, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pytanie dotyczy środków trwałych, które są już przez spółkę amortyzowane (a tym samym zostały już wprowadzone do ewidencji środków trwałych stosownie do treści art. 16d ust. 2 w/w ustawy) - wyliczenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego przedstawia się następująco:

{(wartość początkowa środka trwałego - dotychczasowe odpisy amortyzacyjne) x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cy.

Pismem z dnia 19.05.2006r. znak L.Dz. 279/GK/2006 Spółka wniosła zażalenie na w/w postanowienie, twierdząc, iż miesięczny odpis amortyzacyjny w drugim i kolejnych latach użytkowania powinien zostać ustalony w sposób następujący:

{(wartość początkowa środka trwałego - odpisy amortyzacyjne naliczone na ostatni dzień roku podatkowego) x 2,00 x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cy

Zdaniem Jednostki przepis art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w drugim i kolejnych latach podatkowych liczenia amortyzacji metodą degresywną zmienia się podstawa naliczania odpisów, natomiast nie zmienia się zastosowana stawka, podwyższona o współczynnik.

Postanawiając jak w sentencji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zważył, co następuje:

<
  Powyższy przepis wskazuje, iż: Stosownie do art. 16k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.
<
 • odpisów amortyzacyjnych - metodą degresywną - dokonuje się przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0
 • w każdym kolejnym roku dokonywania odpisów amortyzacyjnych - w/w metodą - jest inna podstawa dokonywania tych odpisów:
  • w pierwszym roku podatkowym używania danego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej, a więc ceny nabycia albo kosztu wytworzenia danego środka trwałego
  • w każdym następnym roku podstawa dokonywania odpisów zmniejsza się o dotychczasowe umorzenie środka trwałego, tj. odpisy amortyzacyjne nalicza się za pomocą tych samych stawek od wartości netto środków trwałych, ustalonej na początek każdego roku podatkowego.

 • począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota odpisów amortyzacyjnych (dokonywanych metodą degresywną) miałaby być niższa od rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, dalszych odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać zgodnie z metodą liniową. Metodę liniową należy stosować do całkowitego zamortyzowania środka trwałego.

  Uwzględniając powyższe, w ocenie organu odwoławczego - wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego (mającego zastosowanie w przedmiotowej sprawie, we wszystkich 15 miesiącach roku podatkowego), winna być wyliczona w następujący sposób:

  {(wartość początkowa środka trwałego - dotychczasowe odpisy amortyzacyjne)x roczna stawka amortyzacyjna określona w pierwszym roku używania środka trwałego} / 12 m-cy

  pod warunkiem, że łączna kwota amortyzacji (wyliczona w/w metodą) w roku podatkowym jest wyższa, niż obliczona przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1 ustawy, tj. metody liniowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja degresywna
1471/DPD2/423-168/05/AB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.