BI/005-1252/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy obliczając amortyzację za 2004r. i kolejne lata podatkowe podstawę wyliczenia amortyzacji należy pomniejszyć o dokonany w 2003r. 30% odpis amortyzacyjny?

BI/005-1252/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. amortyzacja degresywna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Malborku. W 2003r. nabył fabrycznie nowy środek trwały (grupa 3 – 6 KŚT) i dokonał odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% jego wartości początkowej. W kolejnych latach podatkowych stosuje degresywną metodę amortyzacji podwyższając wysokość stawki amortyzacyjnej z Wykazu o współczynnik 3,0.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Na podstawie art. 22 ust. 8 tej ustawy kosztem uzyskania przychodu są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a- 22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości.

Z treścią art. 22k ust. 6 tej ustawy wynika z kolei, że odpisów tych podatnicy mogą dokonywać jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, lub stosować zasady określone w art. 22h ust 4. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zgodnie ust. 1 lub art. 22i.

Z powyższego wynika, że w kolejnych latach podatkowych podatnik ma prawo do amortyzacji metodą degresywną (art. 22k ust. 1) lub metodą liniową (art. 22i).

Stosownie do art. 22k ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.

Jeżeli jednak środki trwałe określone w ust. 1 używanie są w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów – na podstawie art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0 dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.

Wykaz powiatów (gmin), o których mowa w treści art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 110, poz. 1264 z późn. zm.). W wykazie tym - jako zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym znajduje się – miasto Malbork oraz gmina Malbork.

W świetle przedstawionego stanu prawnego podatnik, który w pierwszym roku podatkowym użytkowania fabrycznie nowego środka trwałego dokonał 30% odpisu amortyzacyjnego, a w kolejnych latach jego użytkowania dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną – w tym przypadku przy zastosowaniu współczynnika 3,0 - jako podstawę naliczania tych odpisów przyjmuje wartość początkową środka trwałego, której nie pomniejsza o 30% odpis amortyzacyjny dokonany w pierwszym roku użytkowania.

Wysokość tego odpisu należy natomiast uwzględnić ustalając – w ciągu narastającym - faktyczną wysokość umorzenia, gdyż – zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych (...) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja degresywna
BI/005/1274/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.