Amortyzacja degresywna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to amortyzacja degresywna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
19
wrz

Istota:

Czy można metodą degresywną amortyzować wózek widłowy?

Fragment:

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prawidłowym jest zastosowanie do zakupionego nowego wózka widłowego metody amortyzacji degresywnej ze współczynnikiem podwyższenia 2,0, gdyż ustawodawca wprawdzie określił, że taką metodą mogą być amortyzowane środki trwałe z grupy 3-6 i 8, ale również pozwolił na skorzystanie z powyższej metody dla środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych, do której to grupy zdaniem Wnioskodawcy zalicza się przedmiotowy wózek widłowy, jako środek transportu wewnętrznego (grupa 7 KŚT - środki transportu symbol 76 - pozostały tabor bezszynowy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie zauważyć należy, że przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile dokonana (wskazana) przez niego we wniosku klasyfikacja środka trwałego (wózka widłowego), oparta o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – jest prawidłowa.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka powinna być podstawa amortyzacji dla metody degresywnej w drugim roku używania środka trwałego, w stosunku do którego Spółka dokonała w pierwszym roku używania preferencyjnego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30%?

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 16k ust. 6 w/w ustawy, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 4 i 5, jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, lub stosować zasady określone w art. 16h ust. 4. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 16i. Powyższe przepisy wskazują, iż podatnik ma prawo od środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te wprowadzono do ewidencji, dokonać 30% odpisu amortyzacyjnego, o ile te środki trwałe są fabrycznie nowe. W przypadku skorzystania przez podatnika z możliwości 30% odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych, w następnym roku podatkowym podatnicy uprawnieni są do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego środka metodą degresywną, zgodnie z art. 16k ust. 1, bądź liniową, zgodnie z art. 16i w/w ustawy. Z treści art. 16k ust. 6 nie wynika, aby podstawę naliczania amortyzacji w roku następnym należało pomniejszyć o 30% odpis dokonany w roku poprzednim. W przypadku wyboru metody degresywnej, podatnik ustala podstawę amortyzacji ? na początku każdego z kolejnych lat podatkowych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną, można dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg formuły:{wartość środka trwałego x 2,00 x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cyniezależnie od tego ile miesięcy kalendarzowych liczy rok podatkowy.

Fragment:

(...) Zdaniem Jednostki przepis art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w drugim i kolejnych latach podatkowych liczenia amortyzacji metodą degresywną zmienia się podstawa naliczania odpisów, natomiast nie zmienia się zastosowana stawka, podwyższona o współczynnik. Postanawiając jak w sentencji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zważył, co następuje: Powyższy przepis wskazuje, iż: Stosownie do art. 16k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stosowanie degresywnej metody amortyzacji środka trwałego ma charakter ulgi w ramach udzielanej przedsiębiorcom indywidualnej pomocy de minimis?

Fragment:

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje: Metoda degresywna amortyzacji uregulowana została w art. 16k ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych i jest formą amortyzacji przyspieszonej możliwej do stosowania - z mocy samego prawa - przy spełnieniu określonych warunków. Natomiast regulacje w zakresie pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, na którą to pomoc powołuje się Podatnik we wniosku, zawarte są m.in. w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291). Przesłanki, przy zaistnieniu których wsparcie finansowe stanowi pomoc publiczną, określone są w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Przepis ten stanowi, iż wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: wsparcie jest udzielane przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych, przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od warunków rynkowych, wsparcie ma charakter selektywny, tj. uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub produkcję określonych towarów, wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 4 i 10 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, za pomoc de minimis uważa się pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz.

2011
1
lut

Istota:

Czy obliczając amortyzację za 2004r. i kolejne lata podatkowe podstawę wyliczenia amortyzacji należy pomniejszyć o dokonany w 2003r. 30% odpis amortyzacyjny?

Fragment:

(...) współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i. Jeżeli jednak środki trwałe określone w ust. 1 używanie są w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów – na podstawie art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0 dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. Wykaz powiatów (gmin), o których mowa w treści art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Czy w następnych latach – stosując degresywną metodę amortyzacji może zwiększyć stawkę amortyzacyjną z Wykazu o współczynnik 2,0, czy o współczynnik 3,0, jako że Nowy Dwór Gdański leży na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym?

Fragment:

Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, tj. przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i. Jednocześnie art. 22k ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust.1, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów – stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust.1. Wykaz powiatów (gmin), o których mowa w treści art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 110, poz. 1264 z późn. zm.). Ponieważ w wykazie tym wymieniona została gmina (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy: prawidłowe jest zastosowanie degresywnej metody amortyzacji ciągnika siadłowego ujętego w ewidencji środków trwałych?

Fragment:

Według art. 22k ust. 1 w/cyt ustawy odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3 – 6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych , o których mowa w art.23 ust.3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych z zastrzeżeniem ust.2 , o współczynnik nie wyższy niż 2,0 , a w następnych latach podatkowych – od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania.Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna stopa amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu stawek z wykazu stawek amortyzacyjnych, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych z zastosowaniem zasad przewidzianych w art.22i ustawy. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do w/cyt. ustawy o podatku dochodowym przyporządkowuje poszczególnym środkom trwałym stawki amortyzacyjne. Ciągniki posiadające symbol 746 mieszczą się w grupie 7 podgrupie 74 rodzaju 746 i podlegają amortyzacji w/g stawki 14%. Ponieważ ciągnik stanowi środek transportu, spełniony zostaje warunek zawarty w w/cyt. art.22k ust.1, w którym przewidziano możliwość skorzystania z powyższej metody amortyzacji dla środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 22h ust. 2 podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i – 22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

2011
1
lut

Istota:

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną ma siedzibę /czyli miejsce zamieszkania/ na terenie gminy zagrożonej strukturalnym bezrobociem, a usługi ogólnobudowlane wykonuje na terenie całego kraju, to czy ma prawo do odpisów amortyzacyjnych wyliczonych metodą degresywną, od samochodów ciężarowych z zastosowaniem stawki podwyższonej o współczynnik 3,0.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, aby móc stosować tę metodę amortyzacji wedługwyżej opisanych zasad, podatnik musi spełniać następujące warunki :- mieć siedzibę na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, i między innymi- używać wyżej wymienione środki trwałe na terenie tej gminy.Wykaz powiatów /gmin/ zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym zawiera obowiązujący od 1 stycznia 2002 r. załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. /Dz.U.Nr 151 poz.1702/ .zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia powiatów /gmin/ zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym z dnia 21 grudnia 1999 r. /Dz.U. Nr 110, poz.1264 i z 2000r. Nr 120, poz.1270 /. Według wyżej wymienionego załącznika w województwie podlaskim został wymieniony powiat grajewski, a w nim miasto Grajewo, gminy : Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn i Wąsosz. Przy czym zgodnie z art.149 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz.U.Nr 99, poz.1001 / rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art.37h ust.1 ustawy o zatrudnieniu i przeciw działaniu bezrobociu, a takim jest powyższe rozporządzenie, zachowuje moc do 31 grudnia 2005 r. Zatem, jeżeli prowadzony przez Pana zakład położony jest w Grajewie i prowadzi Pan działalność gospodarczą między innymi na terenie Grajewa, może Pan, przy odpisach amortyzacyjnych od środków trwałych, o których mowa w art.22k ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną o współczynnik nie wyższy niż 3,0 - określony w art.22k ust.2 w/w ustawy.