Amortyzacja | Interpretacje podatkowe

Amortyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to amortyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka może dla wybranych środków trwałych, które zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych, dla których amortyzacja nie została rozpoczęta, wybrać dowolną metodę amortyzacji wymienioną wśród metod w art. 16i, 16j, 16k ustawy o PDOP i rozpocząć amortyzację od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wybrano metodę i ustalono stawkę?
Fragment:
Spółka zamierza wybrać metody amortyzacji spośród wymienionych w art. 16i, art. 16j, art. 16 ustawy PDOP i ustalić stawki amortyzacji dla środków trwałych, dla których metoda i stawka nie zostały ustalone i rozpocząć amortyzację od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wybrano metodę i ustalono stawkę amortyzacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka może dla wybranych środków trwałych, które zostały przyjęte to ewidencji środków trwałych, dla których amortyzacja nie została rozpoczęta, wybrać dowolną metodę amortyzacji wymienioną wśród metod w art. 16i, 16j, 16k ustawy o PDOP i rozpocząć amortyzację od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wybrano metodę i ustalono stawkę? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kiedy środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, ale Spółka nie wybrała metody amortyzacji i nie rozpoczęła ich amortyzowania, wówczas przed rozpoczęciem amortyzacji może wybrać dowolną metodę amortyzacji spośród wymienionych w art. 16i, 16j, 16k ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 16h ust. 2 Ustawy o PDOP „ podatnicy, z zastrzeżeniem art. 161 i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego ”. Z powyższego wynika, iż do podatnika należy wybór metody amortyzacji. Wyboru metody amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych, podatnik dokonuje przed rozpoczęciem ich amortyzowania i wybraną metodę musi stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.
2017
15
wrz

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia stawki amortyzacji
Fragment:
Przepisy art. 22h ust. 2 ww. ustawy określają, że podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Z przepisu tego wynika, iż: wyboru metody amortyzacji środka trwałego dokonuje się przed rozpoczęciem amortyzacji; raz wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka, co oznacza zakaz zmiany metody amortyzacji w trakcie trwania tego procesu; przez metody amortyzacji, o których mowa w ustawie, rozumie się metody opisane w art. 22i-22k. Są to trzy metody amortyzacji: metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez zastosowanie stawek z powołanego Wykazu (z możliwością ich podwyższenia i obniżenia), przewidziana w art. 22i ustawy; metoda dokonywania tych odpisów z zastosowaniem stawek ustalonych indywidualnie przez podatnika, przewidziana w art. 22j ustawy; metoda degresywno-linowa, przewidziana w art. 22k ustawy. Zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
2017
26
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest stosowanie amortyzacji ww. mieszkań wg stawki indywidulanej i zastosowanie stawki na poziomie 10%?
Fragment:
Mieszkanie zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Pana do ewidencji środków trwałych i rozpoczął Pan amortyzację stawką 10%, jednak ze względu na opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym, amortyzacja nie była uwzględniana w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Przy czym amortyzacji podlega tylko część mieszkania zakupionego przez Pana i żonę. Część użyczona przez teściową nie podlega amortyzacji. W lipcu 2015 r. założył Pan jednoosobową działalność gospodarczą, jednak nie prowadzi działalności w zakresie najmu nieruchomości i nie ma w tym zakresie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 2017 r. postanowił Pan zmienić formę opodatkowania przychodów z najmu prywatnego na zasady ogólne (wg skali), a stosowne oświadczenie złożył Pan do właściwego Urzędu Skarbowego do 20 stycznia 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stosowanie amortyzacji ww. mieszkań wg stawki indywidulanej i zastosowanie stawki na poziomie 10%? Wnioskodawca uważa, że na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j. ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mógł ustalić indywidualną stawkę amortyzacji dla wcześniej używanych środków trwałych. Zakupione przez Niego oba mieszkania były używane przed nabyciem przez co najmniej 60 miesięcy.
2017
27
maj

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca może ustalić stawkę amortyzacji, dla celów amortyzacji środka trwałego w związku z komercyjnym charakterem inwestycji, na poziomie 10%?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca może ustalić stawkę amortyzacji, dla celów amortyzacji środka trwałego w związku z komercyjnym charakterem inwestycji, na poziomie 10%? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z treścią art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może On samodzielnie i indywidualnie ustalić stawkę amortyzacji lokali. Podany katalog jest wg Wnioskodawcy niepełny i wzbudza wiele wątpliwości, ponieważ nie zakłada zakupu pod komercyjny wynajem lokalu mieszkalnego do prowadzenia działalności nieuciążliwej. W związku z powyższym, z uwagi na fakt przekazania lokalu wyłącznie pod komercyjny najem, Wnioskodawca może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne i ma prawo do zastosowania stawki 10%, przy założeniu okresu amortyzacji 10 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości kontynuacji metody amortyzacji oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
Fragment:
Wnioskodawca jako wspólnik (komandytariusz) Spółki Komandytowej II będzie mógł kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę z o.o. oraz uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych stosowaną przez Spółkę z o.o. W konsekwencji, Spółka Komandytowa II powstała na skutek przekształcenia Spółki z o.o. (a dokładniej wspólnicy tej spółki komandytowej w rozliczeniu podatku dochodowego z tej spółki), będzie mogła kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę z o.o. oraz uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych stosowaną przez Spółkę z o.o. Spółka osobowa (wspólnicy tej spółki będący osobami fizycznymi, a zatem Wnioskodawca), na podstawie art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o PIT uprawniona (i obowiązana) jest do kontynuowania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanej uprzednio przez spółkę przekształcaną. Zgodnie z art. 22h ust. 3 ustawy o PIT, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13 ustawy o PIT, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcany.
2017
16
maj

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz metoda amortyzacji w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową oraz kapitałową.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 16h ust. 3 ustawy CIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. Zgodnie z przywołanym przepisem art. 16h ust. 3 ustawy CIT, Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę przejmowaną, o ile tylko Wnioskodawca spełni określone wyłącznie w ustawie CIT warunki zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo i obowiązek ustalenia wartości początkowej Środków trwałych w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki Przejmowanej. Będzie miał również prawo i obowiązek kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę przejmowaną. W związku z wykorzystywaniem Środków trwałych do uzyskiwania przychodów będzie ponadto miał prawo do uznania tak dokonywanych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że sformułowanie „ Spółka przejmowana ” odnosi się tylko i wyłącznie do przejmowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2017
11
maj

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość kontynuowania odpisów amortyzacyjnych oraz metoda amortyzacji w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową oraz kapitałową.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 16h ust. 3 ustawy CIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. Zgodnie z przywołanym przepisem art. 16h ust. 3 ustawy CIT, Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę przejmowaną, o ile tylko Wnioskodawca spełni określone wyłącznie w ustawie CIT warunki zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo i obowiązek ustalenia wartości początkowej Środków trwałych w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki Przejmowanej. Będzie miał również prawo i obowiązek kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę przejmowaną. W związku z wykorzystywaniem Środków trwałych do uzyskiwania przychodów będzie ponadto miał prawo do uznania tak dokonywanych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że sformułowanie „ Spółka przejmowana ” odnosi się tylko i wyłącznie do przejmowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie amortyzacji środka trwałego
Fragment:
(...) amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Ponadto zgodnie z art. 22j ust. 4 ww. ustawy, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 – okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. Jak wynika z powyższych przepisów, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera szczegółowych regulacji umożliwiających stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji odrębnej grupy środków trwałych, jakimi są budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, tak jak czyni to w odniesieniu do inwestycji w obcych środkach trwałych (a które to regulacje nie znajdą zastosowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, że opisany we wniosku środek trwały nie stanowi inwestycji w obcym środku trwałym, lecz odrębną kategorię środka trwałego – budynek wybudowany na cudzym gruncie). Ponadto, stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji budynków, jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy podatnik wprowadza po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych budynek używany, czy też ulepszony.
2017
10
maj

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo amortyzacji całości opisanego budynku objętego wspólnością majątkową małżeńską, na który w ramach swojej działalności gospodarczej poniosła nakłady?
2. Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo amortyzacji części opisanego budynku, w której prowadzi działalność gospodarczą polegającą na praktyce lekarskiej dentystycznej i na którą poniosła ww. nakłady?
3. Czy okres amortyzacji wynosi 10 lat?
4. Wg jakiej stawki amortyzacyjnej Wnioskodawczyni będzie mogła dokonywać amortyzacji?
Fragment:
Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Z treści przepisu art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. W myśl art. 22c pkt 1 i 2 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów; budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.
2017
11
lut

Istota:
Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji przedmiotu leasingu.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz budynków i budowli, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika mogą być stosowane w określonych warunkach wyższe od zwykłych, (wskazanych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stosowny załącznik nr 2 do ustawy) indywidualne stawki amortyzacyjne. Zgodnie z art. 16j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza (...)
2017
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Amortyzacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.