Amortyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to amortyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lis

Istota:

Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji do środka trwałego używanego

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w stanie faktycznym przedstawionym w części H.76 można stosować stawkę amortyzacji w wysokości 10% (okres amortyzacji 10 lat)? Zdaniem Zainteresowanych (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) Zainteresowany może ustalić dla używanego budynku kina po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, dla którego stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% indywidualną stawkę amortyzacji. Okres amortyzacji dla tego budynku nie może być krótszy niż liczba lat wynikająca z różnicy 40 lat i liczby lat od dnia oddania budynku po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika. Ponieważ budynek ten był używany przez poprzednich właścicieli 53 lata (co najmniej) Zainteresowany przyjął 10 letni okres amortyzacji – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
18
sie

Istota:

1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji?
2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

Fragment:

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji. Jak wskazuje art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Z treści tego przepisu wynika, że wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej zawieszeniu ulega także amortyzacja środka trwałego. Oznacza to, że opisany we wniosku budynek hotelu oraz inwestycja w obcym środku trwałym, uprzednio wykorzystywane w działalności gospodarczej Upadłej, nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność, czyli od stycznia 2014 r. Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego, odwołać się należy do przepisu art. (...)

2018
22
cze

Istota:

Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.

Fragment:

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych definicja środków trwałych określona została w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji, oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. W myśl art. 22c pkt 1 i 2 ww. ustawy amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, – zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie uznania obiektów i urządzeń za odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według określonych stawek

Fragment:

Czy wymienione w stanie faktycznym składniki majątkowe mogą stanowić odrębne od tych budynków środki trwałe i samodzielnie podlegać amortyzacji na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych według odpowiadających im stawek? Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymienione we wniosku obiekty i urządzenia mogą stanowić odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. W myśl natomiast z art. 16a ustawy CIT, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż zgodnie z objaśnieniami wstępnymi w Części I Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) „za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie uznania wind oraz central wentylacyjnych za odrebne orodki trwa3e podlegaj1ce amortyzacji, ustalenia wartooci pocz1tkowej oraz momentu rozpoczecia amortyzacji

Fragment:

Po wprowadzeniu sk3adników maj1tku do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, a tak?e poprawnym zaklasyfikowaniu do odpowiedniej grupy orodków trwa3ych, Wnioskodawca obowi1zany jest do stosowania w3aociwej stawki amortyzacji okreolonej w Wykazie. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie nale?y uznaa za prawid3owe. OdpowiedY na pytanie nr 2 Istot1 amortyzacji jest roz3o?enie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup lub wytworzenie danego orodka trwa3ego. Podstawe amortyzacji stanowi wartooa pocz1tkowa, od której naliczane s1 odpisy amortyzacyjne. Ustalenie wartooci pocz1tkowej ma wiec podstawowe znaczenie dla prawid3owooci dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jak stanowi art. 16f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyj1tkiem tych, którzy ze wzgledu na og3oszon1 upad3ooa nie prowadz1 dzia3alnooci gospodarczej, dokonuj1 odpisów amortyzacyjnych od wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Odpisy amortyzacyjne s1 iloczynem dwóch czynników – rocznej stopy amortyzacji oraz wartooci pocz1tkowej orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej. Stopy amortyzacji okreola za31cznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartooa pocz1tkow1 ustala sie natomiast zgodnie z art. 16g ust. 1, który stanowi, ?e za wartooa pocz1tkow1 orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, z uwzglednieniem ust. 2-14, uwa?a sie (m.in.): w razie odp3atnego nabycia cene ich nabycia; a) w razie czeociowo odp3atnego nabycia, cene ich nabycia powiekszon1 o wartooa przychodu okreolonego w art. 12 ust. 5a; w razie wytworzenia we w3asnym zakresie koszt wytworzenia.

2018
29
mar

Istota:

Brak możliwości korekty wyboru metody amortyzacji.

Fragment:

Poprzez korektę zaistniałego błędu podstawowego Wnioskodawca doprowadzi zatem do amortyzacji Lokalu przy wykorzystaniu metody amortyzacji i w sposób zapewniający spójność pomiędzy stanem faktycznym istniejącym w ww. momencie ze stanem prawnym, który miał w tym momencie miejsce. Nie dokona on natomiast naruszenia zakazu zmiany metody amortyzacji wynikającego z art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to literalna wykładnia tego przepisu. Przekonuje ona, że korekta błędu podstawowego przez Wnioskodawcę i zastosowanie poprawnej metody amortyzacji Lokalu według stawek indywidualnych doprowadzi do spełniania obu przesłanek w nim wskazanych: Wnioskodawca dokona wyboru metody amortyzacji według stawek indywidualnych ze skutkiem na moment przed rozpoczęciem amortyzacji Lokalu; tę wybraną metodę amortyzacji będzie On stosował do pełnego zamortyzowania Lokalu. O poprawności tego stanowiska przekonuje również wykładnia funkcjonalna ww. przepisu. Jego celem jest bowiem ograniczenie możliwości dokonywania amortyzacji jednego środka trwałego według dwóch różnych metod amortyzacji. Nie może być jednak rozumiany w ten sposób, że uniemożliwia on dokonanie korekty metody amortyzacji w sposób zapewniający spójność między wybraną metodą, a stanem faktycznym uzasadniającym jej stosowanie.

2018
10
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do zakupionego w 2015 r. budynku.

Fragment:

Co oznacza, że wybrał dla przedmiotowego Budynku liniową metodę amortyzacji wskazaną w art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Natomiast jak wynika z brzmienia art. 16h ust. 2 podatnik ma możliwość wyboru zasad amortyzacji danego środka trwałego jedynie przed wprowadzeniem tego środka trwałego do ewidencji. Z reguły tej nie zostały wyłączone wskazane w art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasady odnoszące się do indywidualnej amortyzacji. W konsekwencji Wnioskodawca mógł dokonać wyboru metody amortyzacji dla Budynku – spełniającego definicję środka trwałego jedynie przed rozpoczęciem jego amortyzacji i jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego dokonał tego wyboru. Zatem z uwagi na fakt, że Spółka nie skorzystała z prawa do indywidualnego ustalenia stawki amortyzacyjnej przed wprowadzeniem Budynku do ewidencji środków trwałych, to nie ma obecnie możliwości zmiany wybranej liniowej metody amortyzacji w trakcie amortyzacji tego środka trwałego.

2018
1
lut

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokali powstałych z podziału większego lokalu.

Fragment:

Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 Updof podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że dla budynków (lokali) innych niż niemieszkalne okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Środki trwałe, o których mowa wyżej, uznaje się za używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy. Przez pojęcie używania rozumie się faktyczne wykorzystywanie, czyli używanie czegoś z korzyścią, pożytkiem. Używanie budynku (lokalu) mieszkalnego musi nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył lokal, który przed nabyciem był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela. Lokal nabyty przez Wnioskodawczynię w roku 2015 był niewątpliwie używany przez poprzedników prawnych. Wg ich oświadczenia był wynajmowany. Sam budynek (I lokal) został wybudowany i oddany do użytkowania w roku 1997. Zdaniem Wnioskodawczyni, proces podziału tego lokalu na dwa mniejsze nie spowodował utraty statusu „ lokalu używanego ” w rozumieniu art. 22j ust. 3 pkt 1 Updof. Lokal przed podziałem był usytuowany na dwóch kondygnacjach - III i IV piętrze budynku. Lokale, które powstały po podziale mają tę samą powierzchnię, jaką miały przed podziałem części lokalu Usytuowane odpowiednio na III i IV piętrze.

2018
30
sty

Istota:

Jeżeli w istocie przedmiotem amortyzacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność oddany do używania na podstawie umowy najmu, po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywany przez poprzednich właścicieli przed okres co najmniej 60 miesięcy przed jego nabyciem, to można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną. Wnioskodawca przy jego amortyzacji może więc zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Fragment:

O tym jaki składnik majątku może stanowić środek trwały decydują regulacje zawarte w art. 22a i 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym nie wszystkie wymienione w nich rodzaje składników majątku mogą podlegać amortyzacji podatkowej. Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2018
17
sty

Istota:

Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

Fragment:

Definicja środków trwałych – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wskazanie składników majątku, które przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków uznać można za środki trwałe, które podlegają amortyzacji oraz w art. 22c ww. ustawy, w którym wymieniono również składniki majątku uznawane m.in. za środki trwałe, niepodlegające amortyzacji. Definicja środków trwałych została więc dla celów podatkowych ściśle powiązana z pojęciem amortyzacji. W myśl art. 22a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Stosownie do art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania. Zatem, aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały musi: stanowić własność lub współwłasność podatnika, zostać nabyty lub wytworzony (...)