IPPP3/443-123/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stawka akcyzy na wyrób o kodzie CN 2205 10 10.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2013 r. (data wpływu 14.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku na wyrób o kodzie CN 2205 10 10 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku na wyrób o kodzie CN 2205 10 10.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako zarejestrowany odbiorca wyrobów akcyzowych zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu akcyzowego X. oraz Y. o pojemności 75 cl i zawartości alkoholu 8% objętości produktu, zwanym w dalszej części wniosku Wyrobem. X. oraz Y. to aromatyzowane napoje winopochodne produkowane na bazie wina ze świeżych winogron z dodatkiem substancji aromatycznych. Zawartość alkoholu wynikająca z procesu fermentacji wynosi 7,5%. Substancje aromatyczne zawarte w gotowym wyrobie otrzymuje się w procesie ekstrakcji związków aromatycznych z wykorzystaniem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Alkohol etylowy służący do rozpuszczenia substancji aromatyzujących jest stosowany w ściśle określonej dawce niezbędnej do rozpuszczenia substancji aromatyzujących, nie przekraczający 0,5% obj. gotowego wyrobu. Na skutek użycia alkoholu etylowego jako rozpuszczalnika aromatów, ilość alkoholu w gotowym produkcie wzrasta z ok. 7,5% do ok. 8%. Gotowy Wyrób nasyca się dwutlenkiem węgla do ciśnienia poniżej 3 barów, a następnie rozlewa do butelek o pojemności 75 cl i zamyka zakrętką. Wnioskodawca legitymuje się Wiążącą Informacją Taryfową wydaną przez Urząd Celny, zgodnie z którą Wyrób jest klasyfikowany w Scalonej Nomenklaturze Celnej .

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wyrób akcyzowy określony w wyżej opisanym stanie faktycznym, tj. aromatyzowany napój winopochodny pod handlową nazwą X.75 cl oraz Y.75 cl i zawartości alkoholu 8%, w sytuacji, w której ok. 7,5% alkoholu pochodzi z procesu fermentacji, a nie przekraczający 0,5% obj. gotowego wyrobu dodatek alkoholu etylowego wykorzystywanego w procesie ekstrakcji substancji zapachowych będący pochodzenia rolniczego jest przy jego produkcji stosowanych w warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopochodnych (Dz.U. UE L z dnia 14 czerwca 1991 r. - zwane dalej jako Rozporządzenie), będzie kwalifikowany jako niemusujący napój fermentowany (zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 2 Ustawy), objęty pozycją Nomenklatury Scalonej a w związku z tym stawka podatku akcyzowego od tego wyrobu będzie wynosić 158,00 złotych od 1 (jednego) hektolitra gotowego produktu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Wyrób należy kwalifikować jako niemusujący napój fermentowany, zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2008 r. nr 3 poz. 11 z z późn. zm. - zwana dalej Ustawą), a w związku z tym stawka podatku akcyzowego do 1 hektolitra gotowego Wyrobu wynosi 158,00 zł. Zgodnie z przepisem art. 98 ust. 1 pkt 2 Ustawy napojami fermentowanymi są niemusujące napoje fermentowane, to jest takie, które nie są musującymi napojami fermentowanymi (o tym, że dany produkt jest musującym napojem fermentowanym decyduje: 1.sposób zamknięcia - korek w kształcie grzybka umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo 2. ciśnienie wynoszące co najmniej 3 bary spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze) i objęte są określonymi w tym przepisie pozycjami CN (między innymi 2205). Z tego punktu widzenia Wyrób spełnia wymogi pozwalające zakwalifikować go do niemusujących napojów fermentowanych. Dodatkowym wymogiem ustanowionym w przepisie art. 98 ust. 1 pkt 2 Ustawy jest, aby cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodził wyłącznie z procesu fermentacji. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, zawartość alkoholu pochodzącego z procesu fermentacji wynosi 7,5% obj. wyrobu, natomiast część alkoholu zawartego w gotowym produkcie pochodzi z procesu aromatyzacji, w ramach którego rozpuszcza się dozwolone substancje aromatyzujące w alkoholu pochodzenia rolniczego. W wyniku tego wzrasta zawartość alkoholu zawartego w gotowym produkcie z ok. 7,5% do ok. 8%.

Pomimo stosowania w procesie produkcji alkoholu innego rodzaju niż pochodzący z procesu fermentacji należy uznać, że Wyrób jest niemusującym napojem fermentowanym, o którym stanowi przepis art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Konkluzja taka wynika z przepisów prawa wspólnotowego tj. przepisu art. 8 ust. 4 Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem alkohol etylowy używany w przygotowywaniu napojów objętych tym Rozporządzeniem w celu rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów czy jakichkolwiek innych dodatków nie może być uważany za ich składnik. Rozporządzenie ustanawia warunki użycia alkoholu etylowego jako rozpuszczalnika aromatów, albowiem zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 Rozporządzenia alkohol musi być pochodzenia rolniczego i musi być stosowany w ściśle określonych dawkach. Wyrób jest produkowany i prezentowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu WE 1601/91 art. 2, par. 1, lit. b w prawie definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych oraz aromatyzowanych koktajli winopochodnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl z art. 92 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Napojami fermentowanymi w rozumieniu art. 96 ust. 1 ustawy są:

 1. musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
  1. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2 % objętości, lecz nienieprzekraczającą 13 % objętości, albo
  2. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13 % objętości, lecz nienieprzekraczającą 15 % objętości
  - pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
 2. niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
  1. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości, lecz nieprzekraczającej 10 % objętości, albo
  2. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10 % objętości, lecz nienieprzekraczającej 15 % objętości
  - pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu, a stawki akcyzy na napoje fermentowane wynoszą:

 1. na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości - 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
 2. na pozostałe napoje fermentowane - 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Wyrobami pośrednimi w rozumieniu art. 97 ust. 1 ww. ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96.

W myśl art. 97 ust. 3 i 4 ustawy podstawą opodatkowania wyrobów pośrednich jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu, a stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 171, poz. 1016 ze zm.) - wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są wyroby określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1; z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 286, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1601/91".

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. rozporządzenia Nr 1601/91 alkohol etylowy używany do rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów lub wszelkich innych dopuszczalnych dodatków stosowanych w przygotowywaniu omawianych produktów aromatyzowanych musi być pochodzenia rolnego i musi być stosowany w ściśle określonych dawkach niezbędnych do rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów lub wszelkich innych dopuszczalnych dodatków.

Jak stanowi art. 8 ust. 4 zdanie trzecie ww. rozporządzenia Nr 1601/91 alkohol etylowy używany w przygotowywaniu napojów objętych niniejszym rozporządzeniem w celu rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów czy jakichkolwiek innych dodatków, nie może być uważany za składnik.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, jako zarejestrowany odbiorca wyrobów akcyzowych zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobu akcyzowego o pojemności 75cl i zawartości alkoholu 8% objętości produktu. Przedmiotowy wyrób to aromatyzowany napój winopochodny produkowany na bazie wina ze świeżych winogron z dodatkiem substancji aromatycznych. Zawartość alkoholu wynikająca z procesu fermentacji wynosi 7,5%. Substancje aromatyczne zawarte w gotowym wyrobie otrzymuje się w procesje ekstrakcji związków aromatycznych z wykorzysta alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,

Wnioskodawca wskazał, że alkohol etylowy służący do rozpuszczania substancji aromatyzujących jest stosowany w ściśle określonej dawce niezbędnej do rozpuszczenia substancji aromatyzujących, nie przekraczający ok. 0,5% obj. gotowego wyrobu. Na skutek użycia alkoholu etylowego jako rozpuszczalnika aromatów ilość alkoholu w gotowym produkcie wzrasta z ok. 7,5% do ok. 8%. Gotowy Wyrób nasyca się dwutlenkiem węgla do ciśnienia poniżej 3 barów, a następnie rozlewa się do butelek o pojemności 75cl i zamyka zakrętką. Wnioskodawca legitymuje się Wiążącą Informacją Taryfową wydaną przez Urząd Celny w R., zgodnie z którą przedmiotowy wyrób jest klasyfikowany w Scalonej Nomenklaturze Celnej pod numerem CN 2205 10 10.

Wątpliwości Spółki sprowadzają się do ustalenia czy przedmiotowy wyrób jest niemusującym napojem fermentowanym oraz do określenia właściwej stawki.

Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy zauważyć należy, iż aby uznać dany wyrób za niemusujący napój fermentowany musi on być wyrobem o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, objęty pozycją CN 2205 oraz nie może zaliczać się do musujących napojów fermentowanych tj. wyrobów znajdujących się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka albo cechujących się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary.

A zatem, przedmiotowy wyrób spełnia powyższe wymogi, ponieważ jest on wyrobem o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu w wysokości 8%, jest sklasyfikowany do kodu CN 2205 10 10 oraz nie może być uznany za musujący napój fermentowany ponieważ będzie znajdować się w butelkach zaopatrzonych w zakrętkę oraz będzie się cechować ciśnieniem poniżej 3 barów.

Jednakże, dodatkowym warunkiem do uznania wyrobu za niemusujący napój fermentowany jest aby cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodził wyłącznie z procesu fermentacji.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że alkohol etylowy używany do rozcieńczania lub rozpuszczenia aromatów stosowanych w przygotowaniu wyrobów winiarskich aromatyzowanych, nie może być traktowany jako ich składnik, pod warunkiem, że jest on pochodzenia rolniczego i stosowany jest w ściśle określonych dawkach niezbędnych do rozcieńczenia lub rozpuszczenia aromatów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że powyższy warunek jest spełniony. A zatem pomimo stosowania w procesie produkcji alkoholu innego rodzaju niż pochodzący z procesu fermentacji należy uznać, że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi z fermentacji alkoholowej.

Reasumując, wyrób będący przedmiotem wniosku zalicza się do niemusujących napojów fermentowanych, które podlegają opodatkowaniu akcyzą według stawki 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu, zgodnie z art. 96 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.