PA2.8011.2.2015.KWG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy
PA2.8011.2.2015.KWGinterpretacja indywidualna
  1. alkohol etylowy
  2. obowiązek podatkowy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (w dniu złożenia wniosku Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, obecnie Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą

Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 14 września 2011 r. sygnatura IPTPP3/443A-15/11-2/IB, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Spółki, stwierdzając, że:

  1. nie jest prawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2011 r. sygnatura IPTPP3/443A-15/11-2/IB, wydanej w imieniu Ministra Finansów, zgodnie z którym w związku z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy, przy czym nie jest istotne czy podatek akcyzowy naliczony od alkoholu etylowego został zapłacony, czy nie;
  2. nie jest prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 1 lipca 2011 r., zgodnie z którym w związku z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy, przy czym nie jest istotne czy podatek akcyzowy naliczony od alkoholu etylowego został zapłacony, czy nie.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje dokonywanie na zlecenie rozlewu wódki z alkoholu etylowego, wobec którego powstał obowiązek podatkowy przed wprowadzeniem go do składu podatkowego Wnioskodawcy.

Alkohol ten został zakupiony poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez kontrahenta od syndyka masy upadłości. Upadły posiadał status składu podatkowego, który utracił w dniu 10 kwietnia 2009 roku. Stosownie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym w związku z utratą statusu składu podatkowego został sporządzony przez urząd celny protokół z kontroli obrachunkowej, w którym wyszczególniono alkohol etylowy znajdujący się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dzień utraty statusu składu podatkowego. Upadły złożył za miesiąc kwiecień 2009 roku deklarację podatku akcyzowego, w której określił kwotę podatku akcyzowego od alkoholu etylowego, znajdującego się na terenie składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dzień cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W związku z ogłoszeniem w dniu 22 kwietnia 2009 roku upadłości obejmującej likwidację majątku, zobowiązania te zostały włączone do zobowiązań upadłego i podlegają zaspokojeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi upadłości.

W dniu 5 sierpnia 2009 roku Minister Finansów wydał na wniosek upadłego interpretację prawa podatkowego, w której stwierdził, że „syndyk nie jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedawanych wyrobów, ponieważ podatek został zadeklarowany przez upadłego i tym samym w myśl art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży alkoholu pochodzącego z likwidowanej masy upadłości.

Nabywca alkoholu od syndyka, również uzyskał wydaną przez Ministra Finansów w dniu 30 października 2009 r. interpretację prawa podatkowego, w myśl której „spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży zakupionych od syndyka alkoholi w stanie przetworzonym czy też nieprzetworzonym zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym”. Nabywca alkoholu od syndyka rozlewał dotychczas ten alkohol pod nadzorem naczelnika urzędu celnego.

Z uwagi na zakończenie współpracy z dotychczasowym partnerem posiadacz alkoholu zwrócił się do Wnioskodawcy z ofertą rozlewu alkoholu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wnioskodawca ma techniczne możliwości zorganizowania obiegu alkoholu z zapłaconą akcyzą (od przyjęcia poprzez - zestawienie wódki, jej rozlew oraz magazynowanie) w taki sposób, aby nie nastąpiło mieszanie go z alkoholem znajdującym się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. U Wnioskodawcy w zestawialni funkcjonuje magazyn produktów z zapłaconą akcyzą.

W związku z faktem, że Wnioskodawca przyjmie alkohol poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i tylko z tego alkoholu sporządzi zestaw wódki, którą rozleje (oraz nałoży znaki akcyzy), powstała z niego wódka będzie stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy sprzedawana bez naliczania akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z faktem, że Wnioskodawca zakupi i następnie przyjmie do prowadzonego przez siebie składu podatkowego alkohol poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i tylko z tego alkoholu sporządzi zestaw napoju spirytusowego i go rozleje (oraz nałoży znaki akcyzy) powstały z niego produkt może, stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy, być sprzedawany bez naliczania podatku akcyzowego...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy powstaje jeżeli zajdzie jedno ze zdarzeń wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy. Nie jest istotne, czy naliczony w związku z tym zdarzeniem podatek akcyzowy został zapłacony czy nie. Wnioskodawca zakupi i wprowadzi do swego składu podatkowego alkohol etylowy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wyprodukowany z tego alkoholu produkt nie będzie stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi

W dniu 14 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną nr IPTPP3/443A-15/11-2/IB, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2011 r. jest prawidłowe i na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Po zapoznaniu się z materiałami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powstał obowiązek podatkowy w stosunku do alkoholu etylowego znajdującego się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy).

W myśl postanowień art. 44 ust. 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W związku z tym w momencie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powstało zobowiązanie podatkowe w stosunku do alkoholu etylowego, który znajdował się w tym składzie podatkowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W związku z określoną w powyższym przepisie zasadą jednokrotnego opodatkowania akcyzą, jeżeli w stosunku do alkoholu etylowego zakupionego przez Wnioskodawcę powstał wcześniej obowiązek podatkowy i po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy została zadeklarowana kwota należnej akcyzy, to nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do tego alkoholu etylowego na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pojęcie „innej czynności opodatkowanej akcyzą” użyte w art. 8 ust. 6 ustawy odnosi się tylko i wyłącznie do czynności, których przedmiotem są te same wyroby, w stosunku do których powstał wcześniej obowiązek podatkowy.

Zasada jednokrotnego opodatkowania akcyzą ma zastosowanie w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym do zakupionego wyrobu akcyzowego, a nie do wyrobu z niego wyprodukowanego, który stanowi już inny wyrób akcyzowy.

W związku z powyższym w przypadku zużycia zakupionego alkoholu etylowego do produkcji wódek, na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, powstanie obowiązek podatkowy w związku z produkcją wódek. Przedmiotowy obowiązek podatkowy powstanie w stosunku do wyprodukowanych wódek, a nie zużytego do produkcji tych wódek alkoholu etylowego.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 8 ustawy kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Jeżeli akcyza od alkoholu etylowego zużytego przez Wnioskodawcę do produkcji w składzie podatkowym wódek została faktycznie zapłacona, to kwota akcyzy należna od tych wódek może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od alkoholu etylowego. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie miał uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, o którym mowa w art. 21 ust. 8 ustawy jedynie w przypadku gdy kwota akcyzy od alkoholu etylowego zużytego do produkcji wódek została zapłacona. Można jednak domniemywać, że w przedstawionym stanie faktycznym kwota akcyzy nie została zapłacona.

Z powyższych względów należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zgodnie z którym w związku z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy, przy czym nie jest istotne czy podatek akcyzowy naliczony od alkoholu etylowego został zapłacony, czy nie.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

alkohol etylowy
IPPP3/4513-48/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP1/4512-863/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.