ITPP3/443-272/13/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opisane we wniosku czynności związane z wykorzystaniem alkoholu etylowego, z akcyzą zapłaconą w należnej wysokości, do wyprodukowania przez Wnioskodawcę wyrobu nieakcyzowego oraz magazynowanie i wprowadzanie tych wyrobów do obrotu nie będą opodatkowane akcyzą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2013 r. (wpływ 3 czerwca 2013 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą wyprodukowanych wyrobów z wykorzystaniem alkoholu etylowego, od którego rozliczono podatek akcyzowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą wyprodukowanych wyrobów z wykorzystaniem alkoholu etylowego, od którego rozliczono podatek akcyzowy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie napojów. Zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o produkcję i sprzedaż sorbetów oraz deserów (produkowanych według własnych receptur), których bazą będą napoje alkoholowe różnych rodzajów (wino niemusujące, wino musujące, napoje fermentowane, likiery, wódka, spirytus, wermut, miód pitny, whisky, gin oraz ich mieszanki. Napoje alkoholowe będą przetwarzane w taki sposób, że ich własności fizyczne i chemiczne ulegną zmianie w taki sposób, że powstaną nowe wyroby. Ww. składniki zostaną przede wszystkim poddane obróbce cieplnej (gotowanie, zastyganie oraz mrożenie). Alkohol pozyskany od dostawcy hurtowego - od którego podatek akcyzowy zostanie uiszczony - zostanie przetworzony. Przedmiotem produkcji i sprzedaży będzie zatem wyrób, który będzie posiadał w składzie napoje alkoholowe, ale w zmienionej postaci. Produkty będą miały postać stałą (nie ciekłą). W zależności od wyrobu, będą to sorbety, galaretki lub pianki. Zawartość alkoholu w każdym produkcie będzie przekraczała 18% czystego alkoholu etylowego w 100 g oraz będzie przekraczała 11,5% obj. całego produktu. Pozostałe składniki produktów, to w zależności od produktu docelowego: owoce, cukier, soki owocowe. Skład będzie ulegał zmianie w zależności od dostępności składników, pory roku lub życzenia klienta. Stały skład procentowy składników dodatkowych nie jest z góry określony oraz może ulegać zmianom. Każdy z produktów może zawierać jeden z wymienionych składników dodatkowych lub ich mieszanki.

Wnioskodawca wskazuje, że wystąpił do GUS o sklasyfikowanie wyrobów, jakie planuje wprowadzić do obrotu. Przybliżony skład i klasyfikacja wyrobów w nomenklaturze CN: sorbet alkoholowy - CN 2105 00 i galaretka alkoholowa - CN 2106.

Wskazane wyroby będą przeznaczone do spożywania przez ludzi, zbywane w sprzedaży detalicznej oraz oferowane innym przedsiębiorcom - w szczególności prowadzącym hotele lub restauracje. Napoje alkoholowe wykorzystywane w produkcji będą nabywane od innych przedsiębiorców w krajowym obrocie hurtowym lub detalicznym po rozliczeniu przez właściwe podmioty podatku akcyzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wyroby, jakie Zainteresowany zamierza produkować będą wyrobami akcyzowymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym...
 2. Czy w związku z produkcją ww. wyrobów, Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu art. 13 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz będzie musiał spełnić wymagania określone w szczególności w art. 16 ust. 1 oraz w art. 21 ustawy...
 3. Czy produkcja, magazynowanie lub sprzedaż ww. wyrobów będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, czy też przy zastosowaniu zasady jednokrotności zapłaty akcyzy wyrażonej w art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, w związku z wykorzystaniem do produkcji przedmiotowych wyrobów napojów alkoholowych, od których podatek został już rozliczony, produkcja i wprowadzanie do obrotu produkowanych wyrobów, nie będą przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym...
 4. W jaki sposób ewidencjonować zakupione napoje alkoholowe wykorzystane do produkowania ww. wyrobów...
 5. Jeżeli produkcja i sprzedaż wyrobów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, to czy produkcja tych wyrobów powinna odbywać się w składzie podatkowym, zwłaszcza w kontekście art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku...
 6. Czy magazynowanie ww. wyrobów będzie musiało odbywać się w składzie podatkowym...
 7. Czy wyroby będą musiały być oznaczane znakami akcyzy...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Zainteresowanego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są napoje alkoholowe określone w załączniku nr 1 do tej ustawy. Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenia przyszłe, a w szczególności specyfikę wyrobów, jakie zamierza produkować i wprowadzać do obrotu (wykorzystanie do ich produkcji napojów alkoholowych od których podatek akcyzowy został już rozliczony, a napoje alkoholowe nie będą wytwarzane, a jedynie nabywane od dostawców hurtowych, a następnie przetwarzane w celu produkcji wyrobów Wnioskodawcy), powstaje wątpliwość, czy opodatkowaniu podlega alkohol etylowy zawarty w tych produktach.

W ocenie Wnioskodawcy, w poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wskazano, że wyrobem akcyzowym (bez względu na kod CN), jest alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości. Wykładnia językowa wskazuje zatem, że wyrobem akcyzowym w rozumieniu tej ustawy, nie jest produkt zawierający w składzie alkohol etylowy, gdyż wyrobem akcyzowym jest wyłącznie alkohol będący jednym ze składników takiego produktu.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego (alkoholu etylowego, a nie produktów jakie zamierza wytwarzać) powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1 (w szczególności produkcja wyrobu akcyzowego), to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku działalności, jaką zamierza wykonywać, gdyż od alkoholu etylowego zawartego w wytwarzanych produktach, podatek akcyzowy będzie już uiszczony na właściwym etapie wprowadzania do obrotu napoju alkoholowego.

Zdaniem Zainteresowanego, z uwagi na fakt, że w produkcji, jaką zamierza rozpocząć, będą wykorzystywane napoje alkoholowe, w stosunku do których podatek akcyzowy został już rozliczony, nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z produkcją i wprowadzaniem do obrotu ww. wyrobów. W przeciwnym razie, byłoby to sprzeczne z zasadą jednokrotności zapłaty akcyzy wyrażoną w art. 8 ust. 6 cyt. ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów opisanych w niniejszym wniosku, nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, a w związku z tym, dalsze pytania postawione w poz. 69 niniejszego wniosku stają się bezprzedmiotowe. W przypadku, gdyby produkowane wyroby podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, Zainteresowany wnosi o ustosunkowanie się do pozostałych pytań wskazanych w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy - art. 1 ust. 1 ustawy.

Skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego - art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Stosownie do art. 3 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.). Ewentualne zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z ustępem 2 cytowanego artykułu, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również, w myśl art. 8 ust. 4 ustawy, zużycie:

 1. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
 2. napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 10 ust. 1 ustawy.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony - art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego - art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
 • za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Z kolei, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego.

Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie - art. 92 ustawy.

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy, zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew - art. 93 ust. 2 ustawy.

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy - art. 114 ustawy.

Zgodnie z wykazem w powyższym załączniku obowiązek oznaczania znakami akcyzy dotyczy:

 1. Piwa otrzymywanego ze słodu - kod CN 2203 00,
 2. Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 - kod CN 2204,
 3. Wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron aromatyzowanych roślinami lub substancjami aromatycznymi - kod CN 2205,
 4. Pozostałych napojów fermentowanych (na przykład cydru (cidr), perry i miodu pitnego); mieszanek napojów fermentowanych oraz mieszanek napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych - kod CN 2206 00,
 5. Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych - kod CN 2207,
 6. Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódek, likierów i pozostałe napojów spirytusowych - kod CN 2208,
 7. Olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, innych niż surowe; preparatów gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych, zawierających 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; olejów odpadowych - kod CN 2710,
 8. Gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych - kod CN 2711,
 9. Preparatów smarowych (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatów przeciwrdzewnych i antykorozyjnych, preparatów zapobiegających przyleganiu do formy opartych na smarach) oraz preparatów w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych - kod CN 3403,
 10. Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki - bez względu na kod CN,
 11. Susz tytoniowy - bez względu na kod CN.

Z opisu wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabywa alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą do produkcji sorbetu alkoholowego – kod CN 2105 00 i galaretki alkoholowej – kod CN 2106.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność z wykorzystaniem alkoholu etylowego nie prowadzi do powstania innego wyrobu akcyzowego. Ponadto, skoro czynność produkcji przedmiotowych wyrobów z użyciem alkoholu etylowego, nabytego z zapłaconą akcyzą, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy, to działalność Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionym we wniosku, nie będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Innymi słowy, opisane we wniosku czynności związane z wykorzystaniem alkoholu etylowego, z akcyzą zapłaconą w należnej wysokości, do wyprodukowania przez Wnioskodawcę wyrobu nieakcyzowego oraz magazynowanie i wprowadzanie tych wyrobów do obrotu nie będą opodatkowane akcyzą. Zainteresowany w związku z produkcją wymienionych wyrobów nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego. W opisanej sytuacji nie będzie na nim także ciążył obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego i składania deklaracji podatkowych.

Z uwagi na fakt, że tutejszy organ uznał stanowisko Zainteresowanego w ww. zakresie za prawidłowe, odpowiedź na pozostałe pytania Zainteresowanego - zgodnie z treścią wniosku - staje się bezprzedmiotowa.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Zauważa się, iż przedstawiony stan faktyczny sprawy winien wynikać wyłącznie ze złożonego wniosku, nie zaś z załączonych do niego dokumentów. Analiza załączonych dokumentów wykracza poza dyspozycje art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Należy także zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia podanego przez Wnioskodawcę. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ ustali, inne przeznaczenie i klasyfikację przedmiotowego pojazdu, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.