IPTPP3/4513-6/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca po przedłożeniu wymaganych przepisami prawa dokumentów będzie miał prawo otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, zwrotu akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust ustawy..
IPTPP3/4513-6/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. alkohol etylowy
 3. produkcja
 4. zwrot podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą -> Zwrot akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku wymogu produkcji płynów do płukania ust w składzie podatkowym oraz w zakresie prawa do zwrotu akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku wymogu produkcji płynów do płukania ust w składzie podatkowym oraz w zakresie prawa do zwrotu akcyzy

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Spółka ,prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Spółka produkuje kosmetyki na zlecenie największych producentów kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej na świecie. Spółka zamierza poszerzyć dotychczasową działalność o produkcję płynów do higieny jamy ustnej. Produkcja płynów do higieny jamy ustnej odbywać się będzie w zakładzie produkcyjnym Spółki, który nie jest składem podatkowym.

Preparaty w postaci płynów do higieny jamy ustnej, które Spółka zamierza produkować, będą zawierały w swoim składzie alkohol etylowy, który Spółka będzie nabywać od podatników akcyzy.

Zawartość alkoholu etylowego w tych produktach przekroczy 1,2% objętości, przy czym nie będzie on alkoholem skażonym z uwagi na kontakt z jamą ustną oraz ryzyko przypadkowego połknięcia płynu podczas użytkowania. Alkohol ten będzie nabywany od zewnętrznych podmiotów z zapłaconą akcyzą, która będzie wliczona w jego cenę.

Po zakończeniu produkcji, znaczna część płynów do płukania będzie wywożona przez Spółkę do innych krajów Unii Europejskiej bądź też poza Unię Europejską, na rzecz jej kontrahentów, czyli podmiotów, które zleciły jej ich wyprodukowanie. Wysyłka wyrobów zawierających alkohol etylowy odbędzie się z zachowaniem wymogów określonych w art. 77 i nast. ustawy akcyzowej. W szczególności, potwierdzenie otrzymania wyrobów w postaci preparatów do higieny jamy ustnej przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej będzie następowało na uproszczonym dokumencie towarzyszącym (UDT) lub na dokumencie handlowego odpowiadającego UDT, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast w odniesieniu do wyrobów wywożonych poza Unię Europejską, Spółka będzie dysponowała potwierdzeniem wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy produkcja płynów do płukania ust, której zamierza dokonywać Spółka będzie mogła odbywać się poza składem podatkowym...
 2. Czy Spółka będzie miała prawo do otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w postaci alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej tego wyrobu akcyzowego...
 3. Czy Spółka będzie miała prawo do otrzymania na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w postaci alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust z tytułu dokonanego eksportu tego wyrobu akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Produkcja płynów do płukania ust, której zamierza dokonywać Spółka powinna odbywać się poza składem podatkowym.
 2. Spółka stoi na stanowisku, iż będzie miał prawo do otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w postaci alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej tego wyrobu.
 3. Spółka stoi na stanowisku, iż będzie miał prawo do otrzymania na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 2 zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w postaci alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust z tytułu dokonanego eksportu tego wyrobu.

Ad. 1

Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie akcyzowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczane są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przedmiotem wniosku o interpretację są natomiast wyroby w postaci płynów do higieny jamy ustnej, oznaczone zgodnie ze Wspólną Taryfą Celną kodem CN 3306 90 00. Będą one zawierały w swoim składzie alkohol etylowy (o zawartości powyżej 1,2%), czyli wyrób akcyzowy. Alkohol ten będzie nabywany przez Spółkę od zewnętrznych podmiotów - podatników, z zapłaconą akcyzą, wliczoną w jego cenę. Co istotne, płyny do higieny jamy ustnej nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, który zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym.

W świetle art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej produkcja wyrobów akcyzowych określonych w ww. załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w tym załączniku, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Wyjątkiem jest produkcja wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych. Zatem, ze względu na fakt, iż akcyza od alkoholu etylowego, który będzie przez Spółkę przetwarzany, tj. zużywany do produkcji płynów do płukania ust, została już zapłacona w pełnej wysokości, produkcja ta będzie mogła odbywać się poza składem podatkowym.

Ad. 2 i Ad. 3

W sytuacji przedstawionej we wniosku, preparaty do płukania ust, które Spółka zamierza produkować będą zawierały w swoim składzie alkohol etylowy (o zawartości powyżej 1,2%), czyli wyrób akcyzowy. Alkohol ten będzie nabywany przez Spółkę od zewnętrznych podmiotów (podatników akcyzy), z zapłaconą akcyzą, wliczoną w jego cenę.

Spółka stoi na stanowisku, iż będzie miała prawo do otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w postaci alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu tego wyrobu.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 92 tej ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Jak zaś wynika z art. 93 ust. 1 pkt 1, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy, zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

Zauważyć także należy, że w poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej, tj. wykazu wyrobów akcyzowych mieści się (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.

Alkohol etylowy zawarty w preparacie w postaci płynu do higieny jamy ustnej (o kodzie CN 3306 90 00) jest wyrobem akcyzowym, bowiem definicja zawarta w ustawie akcyzowej jednoznacznie wskazuje, że alkohol etylowy nie traci charakteru wyrobu akcyzowego, jeżeli jest zawarty w innym towarze.

Art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej stanowi, iż „w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej”. Natomiast ust. 2 pkt 2 cytowanego art. 82, odnoszący się do zwrotu akcyzy w przypadku eksportu, ma analogiczne brzmienie. Przepis ten odsyła więc do definicji legalnej wyrobu akcyzowego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, którą w rozpoznawanej sprawie należy odczytywać w świetle art. 93 ust. 1 pkt 1, zawierającego z kolei definicję alkoholu etylowego.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w opinii Spółki, wniosek o zwrot akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego zawartego w produkcie finalnym w postaci preparatu do higieny jamy ustnej, będzie zasadny.

Ponadto, Spółka podkreśla, iż zgodnie z zasadą jednokrotności opodatkowania w państwie, w którym ma miejsce ostateczna konsumpcja, podstawowym celem ustanowienia oraz stosowania procedury z zapłaconą akcyzą w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej czy eksportu wyrobów akcyzowych z Polski do innego Państwa Członkowskiego, jest umożliwienie dostawcy tych wyrobów uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w kraju.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2009 r., sygn: ILPP3/443-68/09-2/TW organ stwierdził, że: „Wobec powyższego zapłata akcyzy za alkohol etylowy zawarty w produktach, które następnie są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, będzie podstawą do ubiegania się przez Wnioskodawcę o jej zwrot”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2010 r. o sygn.: IPPP3/443-956/10-4/KB, uznając, iż: „Zgodnie z regulacjami art. 82 ustawy akcyzowej, Spółka będzie mieć prawo do zwrotu akcyzy zapłaconej przy nabyciu od podatnika alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji Dezodorantów, które będą zawierać w swym składzie ten alkohol, w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu Dezodorantów i przy zachowanych warunkach określonych w tym artykule”.

Dlatego też, skoro Spółka będzie przemieszczać do innego państwa wyrób akcyzowy z zapłaconą akcyzą, tj. alkohol etylowy zawarty w płynie do płukania jamy ustnej, to w przypadku wypełnienia warunków wskazanych w art. 82 ustawy akcyzowej, będzie uprawniona do otrzymania zwrotu akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedłożenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego: W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej:

 1. Dokumentów towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, tj. Międzynarodowego Listu Przewozowego (CMR),
 2. Potwierdzenia otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego UE na UDT lub na dokumencie handlowym odpowiadającym UDT, o którym mowa w art. 77 ust. 2,
 3. Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim UE, tj. potwierdzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym zapłaty akcyzy w państwie członkowskim UE,
 4. Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium Polski, tj. zapłaconej faktury VAT, wystawionej przez podmiot, od którego Spółka nabyła alkohol etylowy z ceną uwzględniającą podatek akcyzowy.

Natomiast w przypadku eksportu:

 1. Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (np. deklaracja akcyzowa, w której została wykazana akcyza od wyrobu będącego przedmiotem eksportu oraz potwierdzenie przelewu);
 2. Udokumentowanego potwierdzenia wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny UE, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego z 1992 r., w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

W przypadku przedłożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego, wymaganych przepisami prawa, wyżej wymienionych dokumentów, Spółka będzie miała prawo do otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy akcyzowej zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku (Dz. U. z 2014 r. Nr 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy, tj. wykazu wyrobów akcyzowych mieści się (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...) (art. 13 ust. 1 ww. ustawy)

Przepis art. 92 ustawy stanowi, że do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

W świetle powyższej definicji zawartej w art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a ponadto alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, wyrobach czekoladowych, lekach, kosmetykach itp).

W myśl art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Stosownie natomiast do art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie (art. 93 ust. 4 ustawy).

Ponadto w myśl art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 23);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego;
 9. wyrobów gazowych.

Z powyższego wynika zatem, że do co zasady produkcja wyrobów akcyzowych winna odbywać się w składzie podatkowym. Natomiast wyłączenie z tego obowiązku może mieć tylko miejsce w przypadkach określonych w pkt 1-9 ust. 1 art. 47 ustawy.

Funkcją składów podatkowych jest zawieszenie poboru akcyzy podczas magazynowania oraz produkcji wyrobów akcyzowych. Zastosowanie instytucji składów podatkowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy pozwala na przesunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym a tym samym zapłaty tego podatku.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że zamierza poszerzyć dotychczasową działalność o produkcję wyrobów nieakcyzowych tj. płynów do higieny jamy ustnej (o kodzie CN 3306 90 00). Preparaty w postaci płynów do higieny jamy ustnej, które Spółka zamierza produkować, będą zawierały w swoim składzie alkohol etylowy, który Wnioskodawca będzie nabywać od podatników akcyzy. Zawartość alkoholu etylowego w tych produktach przekroczy 1,2% objętości, przy czym nie będzie on alkoholem skażonym z uwagi na kontakt z jamą ustną oraz ryzyko przypadkowego połknięcia płynu podczas użytkowania. Alkohol ten będzie nabywany od zewnętrznych podmiotów z zapłaconą akcyzą, która będzie wliczona w jego cenę.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy zauważyć, że opisana we wniosku produkcja płynów do płukania ust (klasyfikowanych do kodu CN 3306 90 00) z wykorzystaniem alkoholu etylowego (o zawartości powyżej 1,2%), od którego akcyza została zapłacona w pełnej wysokości, nie musi być prowadzona w składzie podatkowym. Zatem zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że opisane czynności przeprowadzane przez Spółkę nie wymagają przeprowadzania ich w składzie podatkowym.

Odnosząc się zaś do kwestii zwrotu akcyzy zapłaconej przy nabyciu alkoholu należy zwrócić uwagę na art. 82 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W myśl art. 82 ust. 2 ustawy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
 2. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2;
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

W myśl art. 82 ust. 4 ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
 2. udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

Powyższe przepisy przewidują możliwość zwrotu podatku akcyzowego w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych.

Stosownie natomiast do art. 77 ust. 1 ww. ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym – art. 77 ust. 2 ustawy.

Kluczowe dla sprawy jest rozstrzygnięcie czy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu płynu do płukania ust, który zawiera w sobie alkohol etylowy z uiszczoną akcyzą, przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy od zawartego w wyrobie alkoholu etylowego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy odsyła do wyrobu akcyzowego, a zatem do definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, którą należy odczytywać w świetle art. 93 ust. 1, zawierającego definicję alkoholu etylowego. Ocena przesłanek do otrzymania zwrotu akcyzy na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 powinna odnosić się do wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu wyrobu akcyzowego, tj. alkoholu etylowego, od którego akcyza została zapłacona w kraju. Nie budzi wątpliwości fakt, że alkohol etylowy zawarty w wyrobie finalnym (płynie do płukania ust) jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Należy również zauważyć, że zawarcie alkoholu etylowego jako składnika w innym towarze nie zmienia statusu tego alkoholu na gruncie ustawy, tj. że alkohol ten (stanowiący składnik innego towaru) pomimo włączenia go do innego towaru pozostaje wyrobem akcyzowym. Tym samym w sytuacji gdy wyrób określony w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie występuje w obrocie samodzielnie, ale jest częścią innego wyrobu o dowolnym kodzie CN, to nadal zachowuje przymiot wyrobu akcyzowego. Skoro bowiem zawarty w płynie do płukania ust alkohol etylowy, mimo że wchodzi w skład gotowego wyrobu, nie straci charakteru wyrobu akcyzowego, od którego akcyza została zapłacona, to uprawniony jest pogląd, że strona dokonała dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu wyrobu akcyzowego z zapłaconą akcyzą. Tym samym istnieje tożsamość towaru, od którego zapłacono akcyzę (alkohol etylowy) i towaru, który był przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu (alkohol etylowy jako składnik preparatu).

Zgodnie z art. 14 ust. 9 ww. ustawy organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8 oraz art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby celnej.

Zgodnie natomiast z art. 82 ust. 6 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a.

Tryb zwrotu akcyzy, terminy zwrotu akcyzy, minimalna kwotę zwrotu akcyzy, oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1053) – wzór wniosku stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Wskazać także należy, że wysokość uznanej kwoty akcyzy do zwrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu wyrobów akcyzowych, właściwy naczelnik urzędu celnego określa w formie decyzji (§ 2 ww. rozporządzenia).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyzę zapłacono na terytorium kraju, krąg podmiotów ubiegających się o zwrot akcyzy, został określony odpowiednio w art. 82 ust. 1 i art. 82 ust. 2 ustawy. Tym samym wniosek o zwrot akcyzy mogą złożyć podmioty, które nabyły te wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego i następnie dokonały ich wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu. Jak wcześniej wskazano, uregulowania ustawy uznają alkohol etylowy zawarty np. w płynie do płukania ust, za wyrób akcyzowy. Zatem, zapłata akcyzy za alkohol etylowy będący składnikiem produktów, które następnie są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, będzie podstawą do ubiegania się przez Wnioskodawcę o jej zwrot.

Wobec tego w sprawie przedstawionej we wniosku Wnioskodawca na podstawie art. 82 ust. 1 lub ust. 2 ustawy jest uprawniony do złożenia do właściwego naczelnika urzędu celnego wniosku o zwrot akcyzy od alkoholu etylowego zawartego w dostarczanych wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobach klasyfikowanych do kodu CN 3306 90 00. Warunkiem dokonania zwrotu jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy dokumentów, o których mowa odpowiednio w art. 82 ust. 3 i ust. 4 ustawy. Natomiast właściwy naczelnik urzędu celnego po dokonaniu, zgodnie z art. 82 ust. 6 ustawy, weryfikacji wniosku wydaje decyzje w sprawie uznanej kwoty zwrotu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego po przedłożeniu wymaganych przepisami prawa dokumentów będzie miał prawo otrzymania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, zwrotu akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego zawartego w płynie do płukania ust - należy uznać za prawidłowe, przy czym należy pamiętać, że wysokość uznanej kwoty zwrotu, określona zostaje w wydanej (po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania podatkowego) decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało całościowo uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.