IPTPP2/4513-16/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od alkoholu etylowego zawartego w wyrobie, w którym zawartość tego alkoholu nie przekracza 1,2 %.
IPTPP2/4513-16/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. alkohol etylowy
 2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 3. zwrot podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów tytoniowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego oraz prowadzi na terenie kraju składy podatkowe.

W ramach swojej działalności, w jednym ze składów podatkowych Spółka produkuje również aromaty o zawartości alkoholu etylowego poniżej oraz powyżej 1,2 % objętości. Aromaty są to wyroby o kodzie CN 3302 („Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów”) (dalej: aromaty).

Po wyprodukowaniu w swoim składzie podatkowym aromatów o zawartości alkoholu etylowego poniżej 1,2 % objętości, Spółka uiszcza podatek akcyzowy od tej części alkoholu etylowego, która została zużyta do wyprodukowania tych aromatów. Niewielka część z wyprodukowanych przez Spółkę aromatów o zawartości alkoholu etylowego poniżej 1,2 % objętości jest wykorzystywana przez Spółkę do produkcji wyrobów tytoniowych na terenie kraju. Natomiast w pozostałej części, wyprodukowane aromaty o zawartości alkoholu etylowego poniżej 1,2 % objętości są przemieszczane z terytorium kraju do innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź są eksportowane do państw spoza Unii Europejskiej.

Spółka rozważa, czy w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego jest uprawniona do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach. Jednocześnie, Spółka rozważa w jaki sposób może udokumentować dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej ww. aromatów, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego Spółka jest uprawniona do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach...
 2. Czy aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w dostarczonych wewnątrzwspólnotowo aromatach zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego, wystarczającym jest złożenie wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy dokumentów potwierdzających uiszczenie akcyzy od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach oraz dokumentów towarzyszących przemieszczaniu ww. aromatów, które potwierdzają okoliczność dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego Spółka jest uprawniona do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w dostarczonych wewnątrzwspólnotowo aromatach zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego, wystarczającym jest złożenie wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy dokumentów potwierdzających uiszczenie akcyzy od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach oraz dokumentów towarzyszących przemieszczaniu ww. aromatów, które potwierdzają okoliczność dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów.

Uzasadnienie:

Ad. 1

(i)

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy akcyzowej: „w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju”.

Natomiast, jak wskazuje art. 82 ust. 2 ustawy akcyzowej: „W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu

-na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4”.

Jak więc wynika z powyższego, art. 82 ustawy akcyzowej zawiera instytucję zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, które zostały dostarczone wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowane.

(ii)

Aromaty o zawartości alkoholu etylowego poniżej 1,2 % objętości są klasyfikowane do kodu CN 3302, w związku z czym nie stanowią wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy akcyzowej. Jednakże, okoliczność ta nie ma zdaniem Spółki wpływu na możliwość uzyskania zwrotu akcyzy na podstawie art. 82 ust. 1 lub ust. 2 od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach.

Należy bowiem zauważyć, że Spółka uiściła podatek akcyzowy od zawartości tego alkoholu etylowego w gotowym wyrobie. Tym samym, alkohol etylowy wykorzystany do produkcji aromatów i zawarty w gotowym wyrobie był wyrobem akcyzowym pomimo, że wyrób gotowy (aromat) nie jest już wyrobem akcyzowym, gdyż jest klasyfikowany do kodu CN 3302. Jednakże, co należy podkreślić, Spółka dokonując dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów, dokona również wywozu z Polski alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach.

Spółka pragnie wskazać, że Minister Finansów w przypadku wielu innych wyrobów (np. płukanek do ust, dezodorantów czy innych kosmetyków), które zawierały w swoim składzie alkohol etylowy i były klasyfikowane do innych kodów CN niż alkohol etylowy, wydawał interpretacje indywidualne w których wskazywał, że istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego na podstawie art. 82 ustawy akcyzowej uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych wyrobach.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2009 r., sygn: ILPP3/443-68/09-2/TW organ stwierdził, że: „Wobec powyższego zapłata akcyzy za alkohol etylowy zawarty w produktach, które następnie są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, będzie podstawą do ubiegania się przez Wnioskodawcę o jej zwrot”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2010 r o sygn IPPP3/443-956/10-4/KB, uznając, iż: „Zgodnie z regulacjami art. 82 ustawy akcyzowej, Spółka będzie mieć prawo do zwrotu akcyzy zapłaconej przy nabyciu od podatnika alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji Dezodorantów, które będą zawierać w swym składzie ten alkohol, w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu Dezodorantów i przy zachowanych warunkach określonych w tym artykule”.

(iii)

Zgodnie więc z powyższym, zdaniem Spółki, w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego Spółka jest uprawniona do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach.

Ad. 2

Jak wynika, z przytoczonej powyżej treści art. 82 ust. 1 ustawy akcyzowej, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium Polski, podatnik, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów, otrzymuje zwrot podatku akcyzowego na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium Polski.

Dodatkowo, aby otrzymać zwrot zapłaconego podatku akcyzowego na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy akcyzowej, podatnik powinien zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy akcyzowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 • dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych,
 • potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument handlowy (a więc na dokumencie o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy akcyzowej);
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Jednakże, ubiegając się o zwrot podatku akcyzowego, Spółka nie przedłoży potwierdzenia otrzymania aromatów na uproszczonym dokumencie towarzyszącym bądź na kopii dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument handlowy, ze względu na fakt, że aromaty o kodzie CN 3302 nie są wyrobami akcyzowymi i nie są przemieszczane na podstawie tych dokumentów. Natomiast, Spółka przedstawi dokumenty towarzyszące przemieszczaniu aromatów, które będą potwierdzały okoliczność dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów (np. faktury sprzedaży bądź dokumenty przewozowe).

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 20 Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych z dnia 19 października 1992 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 316, str. 21), wyroby zawierające poniżej 1,2 % alkoholu etylowego nie stanowią alkoholu etylowego w rozumieniu tej dyrektywy. Dyrektywa Rady 92/83/EWG powinna zostać implementowana do porządków prawnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że aromaty zawierające poniżej 1,2% alkoholu etylowego nie mogą zostać uznane za wyroby akcyzowe w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z tego względu, zdaniem Spółki, ubiegając się o zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w dostarczonych wewnątrzwspólnotowo aromatach, Spółka nie musi przedstawiać dodatkowo dokumentów potwierdzających, że akcyza w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest wymagana, gdyż wynika to z przepisów prawa danego państwa członkowskiego, które zostały ustanowione w celu implementacji art. 20 Dyrektywy Rady 92/83/EWG.

Podsumowując więc powyższe, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, gdy dostarczone wewnątrzwspólnotowo zostały aromaty zawierające poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach, należy wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przedstawić:

 • dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz
 • dokumenty towarzyszące przemieszczaniu ww. aromatów, które potwierdzają okoliczność dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów (np. dokumentów przewozowych, faktury).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
 2. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2;
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Stosownie natomiast do art. 82 ust. 2 ustawy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.

W myśl art. 82 ust. 4 ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
 2. udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu aromatu o kodzie CN 3302 zwierającego poniżej 1,2 % objętości alkoholu jest on uprawniony do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach.

Stosownie do powyższego kluczowe dla sprawy jest rozstrzygnięcie czy w sytuacji objętej wnioskiem wystąpi dostawa wewnątrzwspólnotowa lub eksport wyrobu akcyzowego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy, wskazano, że wyrobem akcyzowym jest - bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol - alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Natomiast w myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Nie ulega zatem wątpliwości, że aromat o kodzie CN 3302 nawet z zawartością alkoholu etylowego nie stanowi wyrobu akcyzowego.

Pozostaje więc do rozstrzygnięcia czy zawarty w aromacie alkohol etylowy stanowi wyrób akcyzowy.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, w powiązaniu z pozycją 43 Załącznika nr 1 do ustawy, alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości jest wyrobem akcyzowym. Wnioskując a contrario alkohol etylowy - zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości - nie jest wyrobem akcyzowym.

Należy zauważyć, że dla uznania, czy zawarty w aromacie alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu przytoczonych przepisów, niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek: zawartości alkoholu ponad 1,2 % i przyporządkowanie tego alkoholu do kodu CN 2207 lub 2208. W sprawie przedstawionej we wniosku pierwszy z tych warunków nie jest spełniony.

Stosownie do powyższego w sprawie objętej wnioskiem ani aromat o kodzie CN 3302 z zawartością alkoholu etylowego poniżej 1,2 % objętości ani też sam alkohol etylowy zawarty w aromacie o mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % nie stanowi zatem wyrobu akcyzowego będącego przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu.

Tym samym ponieważ w sprawie nie wystąpi dostawa wewnątrzwspólnotowa lub eksport wyrobu akcyzowego, przepisy art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy, odnoszące się do zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych, nie będą miały zastosowania, co oznacza zarazem, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od alkoholu etylowego zawartego w wyrobie, w którym zawartość tego alkoholu nie przekracza 1,2 %.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawca w zakresie pytania 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie natomiast pytania 2 zawartego we wniosku wskazać należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dokumentowania - na potrzeby zwrotu akcyzy - dostawy wewnątrzwspólnotowej aromatu z zawartością alkoholu poniżej 1,2 % objętości alkoholu jest bezprzedmiotowa. Jak wykazano powyżej ani aromat ani zawarty w nim poniżej 1,2% alkohol nie stanowią wyrobu akcyzowego. Tym samym skoro w sprawie nie wystąpi dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobu akcyzowego, to nie ma również możliwości uzyskania zwrotu akcyzy od tego wyrobu niebędącego wyrobem akcyzowym – niezależnie od tego jakie dokumenty będą w posiadaniu Wnioskodawcy.

Końcowo zauważyć także należy, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczą innego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), niż będący przedmiotem niniejszej interpretacji. Przywołane interpretacje dotyczą zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu wyrobów akcyzowych, co w niniejszej sprawie nie występuje, gdyż przedmiotem dostawy nie są wyroby akcyzowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

alkohol etylowy
IBPP4/4513-82/15/MK | Interpretacja indywidualna

dostawa wewnątrzwspólnotowa
ILPP3/4513-1-19/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku akcyzowego
IPPP3/443-134/13/14-7/S/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.