IPPP3/4513-34/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie produktu za alkohol etylowy i stawka akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania produktu za alkohol etylowy i stawki akcyzy od tego wyrobu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania produktu za alkohol etylowy i stawki akcyzy od tego wyrobu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dnia 29 listopada 2011 roku nabył od firmy D. Sp. z o.o. partię produktu o następującym składzie:

  • 30491,49 dm3 alkoholu etylowego o mocy 99,9% vol. w 20°C, do którego został dodany metanol i inne składniki do pełnej objętości 31778,43 dm3 w temperaturze 20°C.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy taki produkt w świetle przepisów o podatku akcyzowym będzie alkoholem etylowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym o mocy 95,85% objętości w temperaturze 20°C i jaka będzie stawka akcyzy od hektolitra takiego produktu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Całkowita objętość dostarczonego wyrobu wynosi 31778,43 dm3 w temperaturze 20°C.

W dacie zakupu stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosiła 4960 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

W opinii Wnioskodawcy zawartość alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C (czystego, bezwodnego) w przedmiotowej mieszaninie wynosi 30461 dm3.

Tym samym jej moc określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody wynosi 30461 dm3 / 31778,43 dm3 * 100% = 95,85% objętości w temperaturze 20°C.

Produkt taki jest alkoholem etylowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W rezultacie stawka akcyzy od hektolitra takiego produktu wyniesie 4960,00 zł * 95,85% = 4754,16 zł = 4754 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku tym, pod poz. 17 mieści się „Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone” o kodzie CN 2207.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.

Stosownie do art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5.704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

W dacie zakupu wyrobu, tj. w dniu 29 listopada 2011 r. stawka ta wynosiła 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dnia 29 listopada 2011 roku nabył partię produktu o następującym składzie:

  • 30491,49 dm3 alkoholu etylowego o mocy 99,9% vol. w 20°C, do którego został dodany metanol i inne składniki do pełnej objętości 31778,43 dm3 w temperaturze 20°C.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania ww. wyrobu za alkohol etylowy w rozumieniu ustawy (o mocy 95,85%) i stawki podatku dla tego produktu.

Należy zauważyć, że do kodu CN 2207 zaliczony został nie tylko alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej, lecz również alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone. Nabyty przez Wnioskodawce produkt zawiera w swoim składzie oprócz alkoholu etylowego o mocy 99,9% vol. również metanol, jak i inne składniki. Nie można go zatem uznać za alkohol etylowy nieskażony. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie on wyrobem klasyfikowanym do ww. kodu CN 2207, obejmującego również alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

Zatem opisany we wniosku produkt będzie alkoholem etylowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy (do którego zalicza się m.in. wyroby o kodzie CN 2207), o wyliczonej przez Wnioskodawcę mocy 95,85%.

W zakresie stawki podatku akcyzowego dla ww. wyrobu należy mieć na uwadze, że w myśl przepisu art. 93 ust. 3 ustawy podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie. Jak prawidłowo stwierdziła to Spółka, zawartość alkoholu etylowego 100% vol. w temp. 20°C (czystego, bezwodnego) w opisanej mieszaninie wynosi 30461 dm3.

Zatem zawartość tego alkoholu (100% vol.) w 1 hektolitrze wyrobu wynosi (30461/31778,43) = 0,9585 hl.

Stawka podatku akcyzowego od 1 hektolitra ww. wyrobu (w dacie zakupu, tj. 29 listopada 2011 r.) będzie wynosić zatem 4754 zł. Należy jednak podkreślić, że ww. stawka nie powinna być wyliczana w oparciu o moc alkoholu zawartego w wyrobie (jak czyni to Wnioskodawca), lecz od ilości (w hektolitrach) alkoholu 100% vol. zawartego w tym wyrobie.

Ponadto zauważyć należy, że stawka dla tego wyrobu na dzień wydania niniejszej interpretacji wynosi 5704,00 * 0,9585 = 5467,284 ~ 5467 zł od jednego hektolitra tego wyrobu.

Zatem stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.