IPPP3/4513-34/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Uznanie produktu za alkohol etylowy i stawka akcyzy.
IPPP3/4513-34/15-2/SMinterpretacja indywidualna
  1. alkohol etylowy
  2. alkohol etylowy skażony
  3. stawka
  4. stawki podatku
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe -> Napoje etylowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania produktu za alkohol etylowy i stawki akcyzy od tego wyrobu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania produktu za alkohol etylowy i stawki akcyzy od tego wyrobu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dnia 29 listopada 2011 roku nabył od firmy D. Sp. z o.o. partię produktu o następującym składzie:

  • 30491,49 dm3 alkoholu etylowego o mocy 99,9% vol. w 20°C, do którego został dodany metanol i inne składniki do pełnej objętości 31778,43 dm3 w temperaturze 20°C.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy taki produkt w świetle przepisów o podatku akcyzowym będzie alkoholem etylowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym o mocy 95,85% objętości w temperaturze 20°C i jaka będzie stawka akcyzy od hektolitra takiego produktu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Całkowita objętość dostarczonego wyrobu wynosi 31778,43 dm3 w temperaturze 20°C.

W dacie zakupu stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosiła 4960 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

W opinii Wnioskodawcy zawartość alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C (czystego, bezwodnego) w przedmiotowej mieszaninie wynosi 30461 dm3.

Tym samym jej moc określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody wynosi 30461 dm3 / 31778,43 dm3 * 100% = 95,85% objętości w temperaturze 20°C.

Produkt taki jest alkoholem etylowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W rezultacie stawka akcyzy od hektolitra takiego produktu wyniesie 4960,00 zł * 95,85% = 4754,16 zł = 4754 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku tym, pod poz. 17 mieści się „Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone” o kodzie CN 2207.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.

Stosownie do art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5.704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

W dacie zakupu wyrobu, tj. w dniu 29 listopada 2011 r. stawka ta wynosiła 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dnia 29 listopada 2011 roku nabył partię produktu o następującym składzie:

  • 30491,49 dm3 alkoholu etylowego o mocy 99,9% vol. w 20°C, do którego został dodany metanol i inne składniki do pełnej objętości 31778,43 dm3 w temperaturze 20°C.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania ww. wyrobu za alkohol etylowy w rozumieniu ustawy (o mocy 95,85%) i stawki podatku dla tego produktu.

Należy zauważyć, że do kodu CN 2207 zaliczony został nie tylko alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej, lecz również alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone. Nabyty przez Wnioskodawce produkt zawiera w swoim składzie oprócz alkoholu etylowego o mocy 99,9% vol. również metanol, jak i inne składniki. Nie można go zatem uznać za alkohol etylowy nieskażony. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie on wyrobem klasyfikowanym do ww. kodu CN 2207, obejmującego również alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

Zatem opisany we wniosku produkt będzie alkoholem etylowym w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy (do którego zalicza się m.in. wyroby o kodzie CN 2207), o wyliczonej przez Wnioskodawcę mocy 95,85%.

W zakresie stawki podatku akcyzowego dla ww. wyrobu należy mieć na uwadze, że w myśl przepisu art. 93 ust. 3 ustawy podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie. Jak prawidłowo stwierdziła to Spółka, zawartość alkoholu etylowego 100% vol. w temp. 20°C (czystego, bezwodnego) w opisanej mieszaninie wynosi 30461 dm3.

Zatem zawartość tego alkoholu (100% vol.) w 1 hektolitrze wyrobu wynosi (30461/31778,43) = 0,9585 hl.

Stawka podatku akcyzowego od 1 hektolitra ww. wyrobu (w dacie zakupu, tj. 29 listopada 2011 r.) będzie wynosić zatem 4754 zł. Należy jednak podkreślić, że ww. stawka nie powinna być wyliczana w oparciu o moc alkoholu zawartego w wyrobie (jak czyni to Wnioskodawca), lecz od ilości (w hektolitrach) alkoholu 100% vol. zawartego w tym wyrobie.

Ponadto zauważyć należy, że stawka dla tego wyrobu na dzień wydania niniejszej interpretacji wynosi 5704,00 * 0,9585 = 5467,284 ~ 5467 zł od jednego hektolitra tego wyrobu.

Zatem stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.