IPPP3/4513-16/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania
IPPP3/4513-16/16-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. alkohol etylowy
 2. kontrola
 3. księgi
 4. obowiązek
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

E. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi skład podatkowy, w którym zajmuje się obrotem i skażaniem alkoholu etylowego. Spółka zakupuje alkohol etylowy i albo odsprzedaje go dalszym nabywcom, albo dokonuje jego skażenia i dopiero sprzedaje.

Do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Spółka prowadziła księgę kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia według wzoru nr 2 do ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku jest zobowiązana do prowadzenia księgi kontroli...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 138d ustawy akcyzowej podmioty prowadzące skład podatkowy są zobowiązane do prowadzenia księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem.

Jednakże zgodnie z zapisami rozporządzenia MF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, par. 10, księgami kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy akcyzowej są:

 • księga kontroli przerobu alkoholu etylowego określonego w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych w niniejszym rozdziale „alkoholem etylowym”, na ocet;
 • księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego;
 • księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych w niniejszym rozdziale „napojami spirytusowymi”;
 • księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego prowadzona przez podmiot, który wytwarza alkohol etylowy, w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwanych dalej „gorzelnią”.

Mając powyższe na uwadze, rozporządzenie nie przewiduje konieczności prowadzenia księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia. Dlatego też Spółka przy prowadzeniu swojej działalności polegającej na obrocie alkoholem etylowym i jego skażaniem, od dnia 1 stycznia 2016 roku nie musi prowadzić księgi kontroli.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosowanie do art. 138d ust. 1 ustawy do prowadzenia ksiąg kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem obowiązani są:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy;
 2. podmiot produkujący alkohol etylowy poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-5;
 3. podmiot zużywający.

W myśl art. 138d ust. 2 ustawy księgi kontroli, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwiać w szczególności:

 1. ustalenie ilości alkoholu etylowego wytworzonego, przetworzonego, przerobionego na ocet, znajdującego się w magazynie, oczyszczonego, skażonego, rektyfikowanego, odwodnionego, rozlanego w opakowania jednostkowe oraz zniszczonego;
 2. określenie kwot akcyzy;
 3. ustalenie miejsca i daty wytworzenia alkoholu etylowego, jego przetworzenia, przerobienia na ocet, dokonania obrotu nim w magazynie, jego oczyszczenia, skażenia, rektyfikacji, odwodnienia, rozlania go w opakowania jednostkowe oraz zniszczenia.

Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 138s ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361), zwane dalej rozporządzeniem.

W myśl § 10 rozporządzenia księgami kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy, są:

 1. księga kontroli przerobu alkoholu etylowego określonego w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanego w niniejszym rozdziale „alkoholem etylowym”, na ocet;
 2. księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego;
 3. księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych w niniejszym rozdziale „napojami spirytusowymi”;
 4. księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego prowadzona przez podmiot, który wytwarza alkohol etylowy, w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwany dalej „gorzelnią”.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w którym zajmuje się obrotem i skażaniem alkoholu etylowego. Spółka zakupuje alkohol etylowy i albo odsprzedaje go dalszym nabywcom, albo dokonuje jego skażenia i dopiero sprzedaje. Do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Spółka prowadziła księgę kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia według wzoru nr 2 do ww. rozporządzenia.

Z analizy złożonego wniosku wynika, że przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażania.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażania. Na podstawie cytowanego powyżej art. 138d ust. 1 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem. Rodzaje przedmiotowych ksiąg zostały w sposób enumeratywny wymienione w § 10 rozporządzenia (tj. księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet, księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego, księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych oraz księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego). Zatem w analizowanej sprawie Wnioskodawca nie jest zobowiązany na podstawie art. 138d ust. 1 ustawy w związku z § 10 rozporządzenia do prowadzenia księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażania bowiem przedmiotowa księga nie została wymieniona w mającym zamknięty charakter katalogu ksiąg kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem, do prowadzenia których zobowiązany jest podmiot prowadzący skład podatkowy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.