IPPP3/443-1180/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego skażonego częściowo używanego do wyrobu wykorzystywanego do produkcji farb i lakierów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z produkowanym wyrobem, zawierającym w składzie skażony alkohol etylowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań związanych z produkowanym wyrobem, zawierającym w składzie skażony alkohol etylowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi skład podatkowy, w którym, między innymi, zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych na bazie alkoholu etylowego. Spółka zamierza rozpocząć produkcję wyrobu chemicznego „C.” - przeznaczonego do branży farb i lakierów. Odbiorcami będą podmioty gospodarcze, stąd do każdej transakcji sprzedaży będzie wystawiana faktura VAT. Wyrób ten będzie produkowany z alkoholu etylowego skażonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) i innych dodatków chemicznych. Alkohol etylowy będzie skażany w Spółce, lub też nabywany w procedurze zawieszonego poboru akcyzy od innych podmiotów.

Skład chemiczny wyrobu „C.” - na 1000 kg gotowego wyrobu 950-980 kg etanolu skażonego (np. octanem etylu) oraz 10-30 kg izopropanolu oraz do 10 kg etoksypropanolu lub metoksypropanolu lub npropanolu.

Wyrób „C.” przez odbiorców będzie wykorzystywany do produkcji farb i lakierów oraz używany będzie w procesie druku na podłożach giętkich. Dodanie wyrobu „C.” spowoduje rozcieńczenie substancji stałych i zadziała jak rozpuszczalnik, co pozwoli na precyzyjną regulację lepkości farby i lakieru oraz szybkości parowania. Parametr lepkości i parowania substancji lotnych z farb i lakierów ma ogromne znaczenie przy wykonywaniu druków na podłożach niewsiąkliwych takich jak np. opakowania z tworzyw sztucznych.

Dodatkowo wyrób „C.” będzie mógł być wykorzystywany również do czyszczenia maszyn i urządzeń drukarskich, czy mycia form drukarskich.

Innymi słowy, Spółka w składzie podatkowym, jako podmiot zużywający, zamierza produkować wyrób chemiczny nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi na bazie alkoholu etylowego skażonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy alkohol etylowy zawarty w wyrobie „C.” będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego...
 2. Czy wyrób „C.” będzie mógł zostać wyprowadzony ze składu podatkowego bez uiszczenia podatku akcyzowego poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1) Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym alkohol etylowy podlega zwolnieniu, jeżeli jest skażony środkami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i wykorzystywany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do produkcji przez ludzi, wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 5-13, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W niniejszym stanie faktycznym skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, zużywa alkohol etylowy, skażony zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej, do produkcji wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. Dodatkowo zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z zapisami art. 27 ust. 1 lit. b Dyrektywy strukturalnej warunkiem zwolnienia alkoholu etylowego jest spełnienie dwóch przesłanek:

 1. alkohol etylowy musi zostać skażony zgodnie z wymogami Państwa Członkowskiego,
 2. alkohol etylowy skażony musi zostać użyty do wytworzenia jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Alkohol etylowy używany przez Spółkę do produkcji wyrobu „C.” zostanie skażony zgodnie z wymogami określonymi przez polskiego ustawodawcę. Wyrób „C.” nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Innymi słowy zostaną wypełnione dwie przesłanki określone Dyrektywą warunkujące zwolnienie alkoholu etylowego z podatku akcyzowego.

Ani przepisy unijne, ani krajowe nie wymagają, do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego, by wyrób nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, do którego zużyto alkohol etylowy skażony w sposób prawidłowy, musiał spełniać jakiekolwiek dodatkowe wymogi.

Mając powyższe na uwadze, w opisanym stanie faktycznym alkohol etylowy skażony wykorzystywany do produkcji wyrobu „C.” podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

Ad. 2) Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na pytanie 1 niniejszego wniosku, alkohol etylowy skażony zużyty do wyprodukowania wyrobu „C.”, ze względu na spełnienie warunków ustawowych podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. W ustawie o podatku akcyzowym nie ma zawartych regulacji, które umożliwiałyby ponowne opodatkowanie alkoholu etylowego zwolnionego z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2, zawartego w produkcie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi.

Dlatego wyrób „C.” będzie mógł być wyprowadzany ze składu podatkowego poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy i bez uiszczania podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 17 tego załącznika mieści się alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (kod CN 2207); pod poz. 44 – alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy).

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

W myśl art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
  (...)
 2. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający (...).

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

W myśl art. 32 ust. 7-9 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 85 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający.

Ponadto stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, w drodze decyzji wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów może ustalić dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych - o których mowa w ust. 1.

Jednocześnie w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U z 2013 r., poz. 1108) zamieszczony został „Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy”.

Zgodnie z § 8 ust. 3 tego rozporządzenia, środki skażające określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 1-18 mogą być stosowane jako środki skażające alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowolnych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W myśl § 9 tego rozporządzenia, skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia odbywa się w obecności funkcjonariusza celnego.

Z opisu przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym m.in. zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych na bazie alkoholu etylowego. Spółka zamierza rozpocząć produkcję wyrobu chemicznego „C.” - przeznaczonego do branży farb i lakierów. Odbiorcami będą podmioty gospodarcze - do każdej transakcji sprzedaży będzie wystawiana faktura VAT. Wyrób ten będzie produkowany z alkoholu etylowego skażonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) i innych dodatków chemicznych. Alkohol etylowy będzie skażany w Spółce, lub też nabywany w procedurze zawieszonego poboru akcyzy od innych podmiotów.

Skład chemiczny wyrobu „C.” - na 1000 kg gotowego wyrobu 950-980 kg etanolu skażonego (np. octanem etylu) oraz 10-30 kg izopropanolu oraz do 10 kg etoksypropanolu lub metoksypropanolu lub npropanolu.

Wyrób „C.” przez odbiorców będzie wykorzystywany do produkcji farb i lakierów oraz używany będzie w procesie druku na podłożach giętkich.

Dodatkowo wyrób „C.” będzie mógł być wykorzystywany również do czyszczenia maszyn i urządzeń drukarskich, czy mycia form drukarskich.

Zatem Spółka w składzie podatkowym, jako podmiot zużywający, zamierza produkować wyrób chemiczny nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi na bazie alkoholu etylowego skażonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w ww. wyrobie oraz kwestii możliwości wyprowadzenia tego wyrobu ze składu podatkowego i zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących regulacji z zakresu podatku akcyzowego prowadzi do wniosku, że stanowisko Spółki jest prawidłowe. Wnioskodawca będzie używał do produkcji opisanego wyrobu alkoholu etylowego skażonego zgodnie z wymogami określonymi przez polskiego ustawodawcę. Produkowany wyrób nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Jak podkreśla Spółka, wymogi, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 są spełnione.

Zatem alkohol etylowy (w ilości nieprzekraczającej dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy), zawarty w wyrobie „C.” będzie podlegał (na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy) zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Tym samym przedmiotowy wyrób będzie mógł zostać wyprowadzony ze składu podatkowego bez uiszczenia podatku akcyzowego od zawartego w nim alkoholu etylowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest również prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.