ILPP3/443-135/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w opisanym zaistniałym stanie faktycznym, w przypadku gdy podmiot, który nabywa od Zainteresowanego produkt i wykorzysta go niezgodnie z jego przeznaczeniem, które deklaruje Wnioskodawca (wykorzystanie produktu opisane jest w karcie charakterystyki oraz na etykiecie) spowoduje u Zainteresowanego utratę zwolnienia od podatku akcyzowego, z którego skorzysta na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) i skład podatkowy. Zainteresowany zajmuje się m.in. skażaniem alkoholu etylowego oraz produkcją wyrobów na bazie alkoholu skażonego i całkowicie skażonego. Wnioskodawca w składzie podatkowym produkuje alkohol etylowy całkowicie skażony oraz skażony częściowo (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U. z 2013 r. poz. 1108). Skażanie częściowe alkoholu etylowego odbywa się m.in. na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, następnie z wykorzystaniem skażonego alkoholu produkuje wyrób o nazwie „A” (produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, klasyfikacja CN 3820 00 00). Skład podatkowy występuje jako podmiot zużywający (art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym) i zachowane są warunki zwolnienia, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym. Przed rozpoczęciem produkcji „A” zostały wykonane przez Izbę Celną Wydział Laboratorium Celne badania fizyko-chemiczne wyrobu. Wykonane badanie potwierdziły właściwości produktu – myjące/odtłuszczające, zapobiegające zamarzaniu oraz przeciwoblodzeniowe. Laboratorium wydało opinię, że produkt można sklasyfikować do kodu CN 3820 00 00.

Zainteresowany planuje również eksport produktu i wystąpił do Izby Celnej o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej – zgodnie z otrzymaną WIT produkt został sklasyfikowany do kodu CN 3820 00 00. Obecnie Wnioskodawca towar dostarcza do odbiorców na terenie kraju. Sprzedaż ewidencjonowana jest wyłącznie na podstawie faktur VAT. Odbiorcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jedna osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Podmioty podpisały oświadczenie o wykorzystaniu wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zaistniałym stanie faktycznym, w przypadku gdy podmiot, który nabywa od Zainteresowanego „A” wykorzysta produkt niezgodnie z jego przeznaczeniem, które deklaruje Wnioskodawca (wykorzystanie produktu opisane jest w karcie charakterystyki oraz na etykiecie) spowoduje u Zainteresowanego utratę zwolnienia od podatku akcyzowego, z którego skorzysta na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, w przypadku zużycia przez nabywcę „A” niezgodnie z przeznaczeniem, Zainteresowany nie utraci zwolnienia od podatku akcyzowego, ponieważ dokonał prawidłowej klasyfikacji wyrobu w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) i spełnił warunki zwolnienia od podatku akcyzowego, o których mowa w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 17 tego załącznika został wymieniony Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone – o kodzie CN 2207.

Na mocy art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i skład podatkowy. Zainteresowany zajmuje się m.in. skażaniem alkoholu etylowego oraz produkcją wyrobów na bazie alkoholu skażonego i całkowicie skażonego. Wnioskodawca w składzie podatkowym produkuje alkohol etylowy całkowicie skażony oraz skażony częściowo (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U. z 2013 r. poz. 1108). Skażanie częściowe alkoholu etylowego odbywa się m.in. na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, następnie z wykorzystaniem skażonego alkoholu produkuje wyrób o nazwie „A” (produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, klasyfikacja CN 3820 00 00). Skład podatkowy występuje jako podmiot zużywający (art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym) i zachowane są warunki zwolnienia, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym. Zainteresowany wystąpił do Izby Celnej o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej – zgodnie z otrzymaną WIT produkt został sklasyfikowany do kodu CN 3820 00 00. Obecnie Wnioskodawca towar dostarcza do odbiorców na terenie kraju. Sprzedaż ewidencjonowana jest wyłącznie na podstawie faktur VAT. Odbiorcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jedna osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zasadą jest opodatkowanie wyrobów akcyzowych, tym niemniej ustawodawca przewidział ściśle określone zwolnienia od akcyzy.

W myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy – zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

Powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku:

 • dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 • zużycia wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

Zauważyć należy, że przedmiotowe zwolnienie odnosi się nie tylko do przypadku, gdy alkohol ten jest dostarczany ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, ale także w sytuacji wymienionej w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy, tj. zużycia wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

Z powyższego wynika, że produkcja wyrobów o kodzie CN 3820 00 00, jako wyrobów innych niż akcyzowe, nie podlega akcyzie. Natomiast alkohol zawarty w ww. wyrobach, skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego, będzie korzystał ze zwolnienia.

Jak wskazano powyżej, przedmiotowe wyroby nie są wyrobami akcyzowymi ponadto, alkohol zawarty w tych wyrobach korzysta ze zwolnienia, tym samym dalsza sprzedaż wyrobów o kodzie CN 3820 00 00 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym przetwarzanie wyrobów o kodzie CN 3820 00 00 w inny wyrób nieakcyzowy bez wytrącania skażalników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Niemniej jednak w sytuacji, o której tu mowa, mimo że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku składania stosownych oświadczeń dotyczących przeznaczenia wyrobów, w interesie podatników jest wykazanie, np. w toku kontroli lub prowadzonego postępowania, że wyroby o kodzie CN 3820 00 00 wyprodukowane z alkoholu etylowego skażonego częściowo (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U. z 2013 r. poz. 1108) zawierające alkohol zwolniony z akcyzy, zostały przeznaczone na cele objęte zwolnieniem. W takim przypadku pomocne w ustaleniu, do jakich celów alkohol ten został lub zostanie wykorzystany, może być np. stosowne oświadczenie.

Reasumując, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa regulujące podatek akcyzowy należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie, w przypadku gdy podmiot, który nabywa od Zainteresowanego „A” wykorzysta go niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. dokona wytrącenia skażalników), nie spowoduje u Wnioskodawcy utraty zwolnienia od podatku akcyzowego, z którego skorzysta na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca bez spełniania dodatkowych warunków będzie mógł dokonywać sprzedaży wyrobów będących przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.