IBPP4/4513-99/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym stanie przyszłym nabycie aromatów spożywczych i ekstraktów, zawierających alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 1,2% objętości - odsprzedawane i wykorzystywane przez odbiorców Spółki (bezpośrednich lub pośrednich) do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych niebędących wyrobami akcyzowymi (o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości) – podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego w trybie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r, o podatku akcyzowym?
IBPP4/4513-99/15/BPinterpretacja indywidualna
  1. alkohol etylowy
  2. wyroby akcyzowe
  3. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia przez pośrednika sprzedającego aromaty spożywcze i ekstrakty przeznaczone do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia przez pośrednika sprzedającego aromaty spożywcze i ekstrakty przeznaczone do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą przede wszystkim na obrocie komponentami do produkcji spożywczej. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz odsprzedaż ekstraktów i aromatów spożywczych, w których zawartość alkoholu etylowego przekracza 1,2% objętości.

Przedmiotowe ekstrakty i aromaty spożywcze zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikowane są do kodów: - CN 3302 10 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny, włącznie z roztworami alkoholowymi, na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów, pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów.

Aromaty spożywcze i ekstrakty, o których mowa powyżej, Wnioskodawca będzie odsprzedawał przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, niestanowiących wyrobów akcyzowych (o zawartości alkoholu w produkcie poniżej 1,2 % objętości) oraz przedsiębiorcom prowadzącym wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową komponentów do produkcji spożywczej dla producentów artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, niestanowiących wyrobów akcyzowych (o zawartości alkoholu w produkcie poniżej 1,2 % objętości) - w celu ich odsprzedaży producentom żywności i napojów bezalkoholowych, bez możliwości wykorzystania i zmiany składów tych aromatów i ekstraktów.

Przedmiotowe transakcje nie będą na żadnym etapie objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wnioskodawca nie będzie występował jako zarejestrowany handlowiec.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w opisanym stanie przyszłym nabycie aromatów spożywczych i ekstraktów, zawierających alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 1,2% objętości - odsprzedawane i wykorzystywane przez odbiorców Spółki (bezpośrednich lub pośrednich) do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych niebędących wyrobami akcyzowymi (o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości) – podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego w trybie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r, o podatku akcyzowym...
  2. Czy w opisanym stanie przyszłym dla zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w zakresie sprzedaży krajowej wystarczającym jest późniejsze wykorzystanie przedmiotowych aromatów i ekstraktów do wytwarzania produktów wskazanych w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku. Czy wymagane jest spełnienie przez Wnioskodawcę innych warunków niż wskazane w przywołanym przepisie, żeby miało zastosowanie zwolnienie od podatku akcyzowego, w przypadku jeżeli ww. aromaty i ekstrakty będą zwolnione z podatku akcyzowego w trybie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym (procedury nabycia, sprzedaży, obowiązujące ewidencje)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

Spółka jako pośrednik w sprzedaży aromatów spożywczych i ekstraktów z zawartością alkoholu etylowego do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczjącej 1,2% objętości, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym będzie zwolniona z opłacania podatku akcyzowego od alkoholu etylowego zawartego w ww. aromatach i ekstraktach.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 108, poz. 626 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie zaś z poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy za wyrób akcyzowy został uznany alkohol zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy.

Pozycją tą został zatem objęty alkohol zawarty w tych wyrobach, a nie wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Ponadto w myśl art. 92 ust. 1 ustawy do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Natomiast - zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

Nabywane przez Wnioskodawcę aromaty spożywcze i ekstrakty to mieszanki substancji zapachowych, aromatycznych i pochodzą z obszaru UE. Rzeczywista zawartość alkoholu etylowego w nabywanych aromatach przekraczać będzie 1,2% objętości. Przedmiotowe aromaty i ekstrakty nabywane będą przez Wnioskodawcę w celu odsprzedaży na terytorium kraju, w stanie niezmienionym, producentom artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 1,2% - niestanowiących wyrobów akcyzowych oraz wyspecjalizowanym hurtownikom do dalszej odsprzedaży dla producentów artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, niestanowiących wyrobów akcyzowych (o zawartości alkoholu w produkcie poniżej 1,2 % objętości) - bez możliwości wykorzystania i zmiany składów tych aromatów i ekstraktów.

Skoro zatem, co do zasady alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% zawarty w ww. aromatach jest wyrobem akcyzowym, to jego nabycie wewnątrzwspólnotowe podlega opodatkowaniu akcyzą w myśl art. 8 ust. pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Jednakże w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę należy jednak brać pod uwagę przepis art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych nie będących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości. Zatem zwolnione od podatku będzie również jego nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2.

Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na podatnika żadnych dodatkowych warunków koniecznych do spełnienia dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Za poprawne i wystarczające procedury nabywania i zbywania aromatów z zawartością alkoholu Wnioskodawca uważa:

1.Oświadczenie na fv sprzedażowej o następującej treści:

Oświadczamy, iż na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 (ustawa o podatku akcyzowym) jesteśmy zwolnieni z obowiązku uiszczania podatku akcyzowego. W związku z tym podatek akcyzowy za alkohol etylowy zawarty w wymienionych na FV aromatach nie został opłacony”.

1.Deklaracja ze strony nabywcy aromatu podlegającego zwolnieniu o następującej treści:

Oświadczamy, iż kupowany przez naszą firmę (dane kontrahenta) aromat spożywczy (dokładna nazwa z numerem identyfikacyjnym aromatu), zawierający w swym składzie alkohol etylowy, zostanie wykorzystany wyłącznie do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości”,

3.Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży aromatów spożywczych z zawartością alkoholu etylowego podlegających zwolnieniu dokumentująca nabycie i zbycie ww. aromatów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Alkohol etylowy zawarty już w olejkach eterycznych i mieszaninach zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy. Ustawodawca dla zastosowania tego zwolnienia nie określił dodatkowych (innych niż określone w samym brzmieniu przepisu) warunków zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 38 ust. 2 pkt 1 może określić w drodze rozporządzenia dodatkowe warunki i tryb zwolnień, o których mowa w art. 30 i 32, w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania dla celów zastosowania zwolnienia. Na podstawie powyższego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 212).

W rozporządzeniu tym nie zostały określone dodatkowe warunki dla stosowania zwolnienia z art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy.

Powyższe oznacza, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego aromatów (nie zaliczonych do wyrobów akcyzowych) zawierających w swoim składzie alkohol etylowy i ich dalszej odsprzedaży producentom artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych niebędących wyrobami akcyzowymi o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości, alkohol zawarty w niniejszych aromatach będzie korzystał ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, bez potrzeby spełnienia dodatkowych warunków, poza wymienionymi w art. 30 ust. 9 pkt 5.

Zatem Wnioskodawca korzystając z powyższego zwolnienia nie musi posiadać statusu zarejestrowanego odbiorcy, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, nie ma obowiązku pobierania lub składania oświadczeń dotyczących przeznaczenia nabywanych wewnątrzwspólnotowo i odsprzedawanych przedmiotowych wyrobów oraz nie ma obowiązku wystawiania dokumentu dostawy. Wskazane powyżej przez Wnioskodawcę procedury, choć niekoniecznie stanowią jedynie zabezpieczenie interesu podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie zaś z poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy za wyrób akcyzowy został uznany alkohol zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy.

W myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie zaś z art. 93 ust. 1 do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz odsprzedaż ekstraktów i aromatów spożywczych o kodzie CN 3302 10, w których zawartość alkoholu etylowego przekracza 1,2% objętości.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z powyższym, co do zasady alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% zawarty w ww. aromatach jest wyrobem akcyzowym, a jego nabycie wewnątrzwspólnotowe podlega opodatkowaniu akcyzą.

W sytuacji określonej we wniosku należy jednak brać pod uwagę przepis art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Z uwagi na powyższe, alkohol etylowego zawarty w aromatach spożywczych i ekstraktach o kodzie 3302 10, wykorzystywanych do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych niebędących wyrobami akcyzowymi o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości jest zwolniony od podatku akcyzowego. Zatem zwolnione od podatku będzie również jego nabycie wewnątrzwspólnotowe.

W tym miejscu należy podkreślić, że powyższe zwolnienie z akcyzy nie dotyczy aromatów spożywczych i ekstraktów o kodzie CN 3302, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy, tylko dotyczy wyłącznie alkoholu etylowego zawartego w ww. wyrobach.

Jednakże co istotne w niniejszym przypadku, ww. zwolnienie odnosi się tylko do sytuacji gdy nabywane wewnątrzwspólonotowo aromaty i ekstrakty (klasyfikowane np. do kodu CN 3302) nie są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy.

Natomiast jeżeli nabywane wewnątrzwspólnotowo ww. aromaty byłyby klasyfikowane do wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy np. do kodu CN 2208 (alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe) to zwolnienie od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy nie ma zastosowania, gdyż wówczas przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia jest wyrób zaliczony do alkoholi etylowych.

Alkohol etylowy zawarty już w aromatach spożywczych i ekstraktach o kodzie CN 3302 10 stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy. Należy jednakże mieć na uwadze, że minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 38 ust. 2 pkt 1 może określić w drodze rozporządzenia dodatkowe warunki i tryb zwolnień, o których mowa w art. 30 i 32, w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania dla celów zastosowania zwolnienia. Na podstawie powyższego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1109). W rozporządzeniu tym nie zostały określone dodatkowe warunki dla stosowania zwolnienia z art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy (inne niż określone w samym brzmieniu przepisu).

Powyższe oznacza, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego aromatów spożywczych i ekstraktów nie zaliczonych do wyrobów akcyzowych zawierających w swoim składzie alkohol etylowy i ich dalszej odsprzedaży przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu w produkcie poniżej 1,2 % objętości oraz przedsiębiorcom prowadzącym wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową komponentów do produkcji spożywczej dla producentów artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu w produkcie poniżej 1,2 % objętości, alkohol zawarty w niniejszych aromatach i ekstraktach będzie korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, bez spełnienia dodatkowych warunków, poza wymienionymi w art. 30 ust. 9 pkt 5.

Innymi słowy Wnioskodawca korzystając z powyższego zwolnienia nie musi posiadać statusu zarejestrowanego odbiorcy, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, nie ma obowiązku pobierania lub składania oświadczeń dotyczących przeznaczenia nabywanych wewnątrzwspólnotowo i odsprzedawanych wyrobów oraz nie ma obowiązku wystawiania dokumentu dostawy.

Niemniej jednak w interesie podatników jest wykazanie, np. w toku prowadzonej kontroli lub prowadzonego postępowania, że ww. aromaty zawierające alkohol etylowy zwolniony od akcyzy będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego i dalszej odsprzedaży, zostały przeznaczone na cele objęte zwolnieniem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.