IBPP4/4513-82/15/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w aromatach zużywanych do produkcji wyrobów tytoniowych
IBPP4/4513-82/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. alkohol etylowy
 2. podatek akcyzowy
 3. skład podatkowy
 4. wyroby tytoniowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w aromatach zużywanych do produkcji wyrobów tytoniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w aromatach zużywanych do produkcji wyrobów tytoniowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X. Sp. z o. o. (dalej jako „X” lub „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów tytoniowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego oraz prowadzi na terenie kraju składy podatkowe.

W ramach swojej działalności, w jednym ze składów podatkowych, Spółka dodatkowo produkuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy aromaty o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości. Aromaty są to wyroby o kodzie CN 3302 („Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów”) (dalej: aromaty). Jednocześnie, pewną część aromatów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości Spółka może także nabywać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź od kontrahentów spoza Unii Europejskiej.

Spółka część z wyprodukowanych bądź nabytych aromatów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości wykorzystuje do produkcji wyrobów tytoniowych w swoim składzie podatkowym. Natomiast pozostałą część Spółka przemieszcza do kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź do kontrahentów spoza Unii Europejskiej.

Aromaty o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości są wykorzystywane do produkcji wyrobów tytoniowych na ostatnim etapie produkcji krajanki tytoniowej. Proces produkcji krajanki tytoniowej rozpoczyna się od pocięcia i ułożenia liści tytoniu. Tak przygotowane liście tytoniu nawilżane są przez parę oraz sosy do tytoniu. Krajanka tytoniowa powinna bowiem posiadać odpowiedni stopień wilgotności, który z jednej strony ma zapobiegać kruszeniu się tytoniu, a z drugiej strony umożliwiać jego palenie. Następnie liście tytoniu są spryskiwane aromatami i mieszane w przystosowanej do tego specjalnej komorze.

Co do zasady, do wytworzenia konkretnej krajanki tytoniowej o określonym aromacie jest wykorzystywane od jednego do trzech rodzajów aromatów. Proporcja poszczególnych aromatów oraz pozostałych składników (np. liści tytoniu) wykorzystywanych do wytwarzania danej mieszanki tytoniowej wynika z tzw. „blend template” czyli receptury wytwarzania konkretnej mieszanki tytoniowej. Gotowa krajanka tytoniowa nie zawiera w ogóle alkoholu etylowego, gdyż alkohol etylowy, który jest zawarty w aromatach służy wyłącznie jako nośnik substancji zapachowej (aromatu) i zostaje zużyty w procesie produkcji krajanki tytoniowej.

W związku z powyższym, Spółka rozważa czy jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla alkoholu etylowego zawartego w aromatach w związku z wykorzystaniem aromatów do procesów produkcyjnych, gdzie produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy w związku ze zużyciem do celów produkcji wyrobów tytoniowych aromatów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, Spółka jest uprawniona do zastosowania wobec alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, gdyż produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze zużyciem do celów produkcji wyrobów tytoniowych aromatów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, Spółka jest uprawniona do zastosowania wobec alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, gdyż produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane „do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu”.

Z treści powyższego przepisu wynika, że zwolnieniu z podatku akcyzowego mogą podlegać:

 • napoje alkoholowe,
 • używane do procesów produkcyjnych,
 • pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

W związku z powyższym należy przede wszystkim zaznaczyć, że aromaty o kodzie CN 3302 zawierające w swoim składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości stanowią w rozumieniu ustawy akcyzowej napoje alkoholowe.

Jak bowiem wskazuje art. 92 ustawy akcyzowej, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Natomiast zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy akcyzowej, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Aromaty klasyfikowane do kodu CN 3302 i zawierające rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, spełniają więc definicję alkoholu etylowego wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej. Oznacza to, że zgodnie z art. 92 ustawy akcyzowej, alkohol etylowy zawarty w tych aromatach stanowi napój alkoholowy.

W przypadku Spółki, aromaty zawierające alkohol etylowy zostaną wykorzystane bezpośrednio do procesu produkcji krajanki tytoniowej. Co więcej, bez ich udziału nie byłoby możliwości wyprodukowania krajanki tytoniowej o określonym aromacie i pożądanych cechach fizykochemicznych. Natomiast sam alkohol etylowy zawarty w aromatach, jak już Spółka wskazywała, pełni bardzo istotną rolę w procesie produkcji krajanki tytoniowej, gdyż jest nośnikiem substancji zapachowej (aromatu) nanoszonego na tytoń.

Ponadto, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym, alkohol etylowy ulatnia się, co powoduje, że gotowy wyrób (krajanka tytoniowa) posiada odpowiedni aromat, ale nie zawiera już w swoim składzie alkoholu etylowego. Co istotne, w przypadku produkcji wyrobów tytoniowych cały alkohol etylowy musi ulec ulotnieniu, gdyż jeżeli wyrób tytoniowy zawierałby alkohol etylowy w jakiejkolwiek ilości, wtedy przy próbie zapalenia danego wyrobu tytoniowego mogłoby dojść do wybuchu/oparzenia.

Spółka pragnie wskazać, że również Minister Finansów w swoich interpretacjach indywidualnych dopuszczał możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego w przypadku wykorzystywania napojów alkoholowych do procesów produkcji, które częściowo były dość zbliżone do procesów produkcji mających miejsce w przypadku X. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2014 r. o sygn. IBPP4/443-672/13/BP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zwolnieniu z podatku akcyzowego podlega alkohol etylowy wykorzystywany do dezynfekcji opakowań i spryskiwania wyrobów piekarskich i ciastkarskich bezpośrednio przed ich zapakowaniem.

Podsumowując więc powyższe, w przypadku wykorzystania przez JTI aromatów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości do produkcji krajanki tytoniowej, należy uznać, że Spółka wykorzysta napoje alkoholowe do procesów produkcyjnych, a produkt końcowy nie będzie zawierał alkoholu etylowego.

Tym samym, wypełnione zostaną materialne przesłanki zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Jak wskazuje § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolnienia o których mowa w § 9 ust 1 tego rozporządzenia, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy akcyzowej, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy akcyzowej.

W art. 32 ust. 3 ustawy akcyzowej, zostały wskazane przypadki w których zastosowanie może mieć zwolnienie z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Zwolnienie z podatku akcyzowego dla napojów alkoholowych używanych do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu może mieć zastosowanie w przypadkach wskazanych w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy akcyzowej, a więc w sytuacji:

 • dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego (art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej) lub
 • zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający (art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy akcyzowej).

W przypadku X, zwolnienie z podatku akcyzowego dla aromatów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości miałoby zastosowanie ze względu na zużycie przez podmiot prowadzący skład podatkowy, występujący jako podmiot zużywający. Jak bowiem zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka zamierza zużywać aromaty w swoim składzie podatkowym do produkcji wyrobów tytoniowych. Tym samym, Spółka spełni również ten warunek formalny zwolnienia, gdyż będzie zużywała aromaty w sytuacji wskazanej w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy akcyzowej.

Spółka zamierza również spełnić pozostałe warunki zwolnienia wskazane w art. 32 ust. 5-11 ustawy akcyzowej, w tym przede wszystkim prowadzić ewidencję wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności, w jednym ze składów podatkowych produkuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy aromaty o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości. Część aromatów Spółka może także nabywać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź do kontrahentów spoza Unii Europejskiej.

Spółka część z wyprodukowanych bądź nabytych aromatów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości wykorzystuje do produkcji wyrobów tytoniowych w swoim składzie podatkowym. Natomiast pozostałą część Spółka przemieszcza do kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź od kontrahentów spoza Unii Europejskiej.

Produkowane lub nabywane aromaty to wyroby o kodzie CN 3302 - mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w aromatach o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, zużywanych do produkcji wyrobów tytoniowych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 195).

Stosownie do § 9 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

Jednocześnie zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, powyższe zwolnienia ma zastosowanie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

Odnosząc się do powyższego, przepis przewiduje trzy przesłanki, których łączne spełnienie jest konieczne dla zastosowania zwolnienia od akcyzy, tj.:

 1. używany wyrób musi być napojem alkoholowym;
 2. napój alkoholowy musi być używany do procesów produkcyjnych;
 3. produktem końcowym tych procesów produkcyjnych musi być wyrób niezawierający alkoholu.

Wnioskodawca w złożonym wniosku wskazuje, iż przedmiotowe aromaty zawierające alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości są przeznaczone do zużycia w procesie produkcji wyrobów tytoniowych, które jako produkt końcowy nie zawierają w sobie alkoholu.

Ponieważ, pojęcie „procesu produkcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, należy w tym względzie posiłkować się jego potocznym rozumieniem. Zgodnie z: Język polski, Współczesny słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaj, Warszawa 2007, „produkować” to, w kontekście znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie, „wytwarzać dobra materialne”.

Natomiast zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (...) produkcja to:

 1. wytwarzanie dóbr i usług;
 2. to, co zostało wytworzone.

Natomiast poprzez „proces” rozumie się:

 1. przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym (...) np. proces produkcyjny, proces nauczania;
 2. kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne (...).

Z przytoczonych powyżej definicji słownikowych wynika wprost, że proces produkcji to przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk - zmian fizykochemicznych pozostających między sobą w związku przyczynowym powodujących powstawanie, tworzenie się czegoś.

Powszechnie przyjmuje się ponadto, że „proces produkcji” to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu. Zatem jest to suma operacji produkcyjnych wykonywanych w uporządkowanej kolejności i mających na celu wytworzenie określonego wyrobu. Mając na uwadze powyższe proces produkcji to uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu.

Ponadto – co jest również istotne podczas ustalania katalogu czynności zwolnionych od akcyzy – na uwadze należy mieć fakt, że zasadą jest, że wszelkie ulgi i zwolnienia powinny być interpretowane wąsko.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku do procesu produkcji wyrobów tytoniowych należy zaliczyć regularnie po sobie następujące zjawiska zmierzające do ich wytworzenia – powstania wyrobu gotowego podlegającego sprzedaży. Tym samym, przedstawiony we wniosku zespół celowych działań (w tym zużycie aromatów zawierających alkohol etylowy) wyznaczonych poprzez proces technologiczny, należy uznać za proces produkcji, w którym wykorzystywany jest alkohol etylowy zawarty w aromatach.

Wnioskodawca wskazuje także, iż końcowy wyrób tytoniowy, powstały w procesie produkcji nie zawiera alkoholu, zatem kluczowe jest rozstrzygniecie czy alkohol etylowy zawarty w powyższych aromatach stanowi napój alkoholowy.

Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 wskazuje dwie przesłanki, które muszą być łącznie spełnione, aby dany wyrób stanowił alkohol etylowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym - pierwszą z nich jest zawartość w wyrobie alkoholu etylowego w ilości przekraczającej 1,2% objętości, drugą - klasyfikacja wyrobu do kodu CN 2207 i 2208. Jeżeli zatem dany wyrób zawiera w sobie alkohol w ilości przekraczającej 1,2% objętości, ale zaklasyfikowany jest do innego kodu CN, nie może być uznany jako alkohol etylowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym taki wyrób – jak w niniejszej sprawie – aromat o kodzie CN 3302, zaklasyfikowany do innego kodu Nomenklatury Scalonej nie jest w świetle definicji ustawowej alkoholem etylowym nawet, gdy zawiera w swym składzie alkohol w ilości przekraczającej 1,2%, zatem aromat ten nie jest również napojem alkoholowym w rozumieniu art. 92 ustawy.

Ponadto jak wyżej wskazano w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są m.in. napoje alkoholowe określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym nie jest ujęty aromat o kodzie CN 3302.

Jednocześnie w poz. 43 ww. załącznika określony został jako wyrób akcyzowy (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Wyrobem akcyzowym w myśl ww. przepisów nie jest aromat lecz alkohol etylowy w nim zawarty.

Zatem, mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż napojem alkoholowym (alkoholem etylowym) w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym jest alkohol etylowy zawarty w aromatach.

Stanowisko tut. Organu znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 listopada 2014 r. sygn. V SA/Wa 1672/14 orzekł: „W świetle powyższej definicji, za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a ponadto alkohol etylowy (w ilości powyżej 1,2% objętości) zawarty w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, wyrobach czekoladowych, lekach, kosmetykach). W tym drugim przypadku definicja alkoholu etylowego obejmuje wyłącznie alkohol etylowy zawarty w tych innych wyrobach”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż aromat o kodzie CN 3302 zawierający alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości nie jest napojem alkoholowym. Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy jest alkohol etylowy jako komponent zawarty w aromatach zużywanych w procesie produkcji wyrobów tytoniowych. Tym samym tut. Organ nie w pełni może podzielić przedstawione stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego aromaty o kodzie CN 3302 zawierający w swoim składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości stanowią w rozumieniu ustawy akcyzowej napoje alkoholowe.

Prawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że alkoholem etylowym w myśl ustawy jest alkohol etylowy zawarty w aromatach.

Stosownie do art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8, zwolnienie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej rozporządzenia stosuje się wyłącznie w przypadku:

 • dostarczenia alkoholu etylowego skażonego ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, lub
 • zużycia alkoholu etylowego skażonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

W sprawie objętej wnioskiem Wnioskodawca jako podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza wykorzystać do produkcji wyrobów tytoniowych aromaty (o kodzie CN 3302) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu etylowego powyżej 1,2%, które są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno produkowane przez Wnioskodawcę jak nabywane wewnątrzwspólnotowo.

Tym samym w sprawie wystąpi przypadek, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy uprawniający do zastosowania zwolnienia w oparciu o przepis § 9 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Z treści wniosku wynika również, że Wnioskodawca zamierza spełnić pozostałe warunki zwolnienia wskazane w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

Reasumując w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie zużywał w procesie produkcji wyrobów tytoniowych alkohol etylowy (napój alkoholowy) zawarty w aromatach, a produkt końcowy nie będzie zawierał alkoholu etylowego. Zużycie alkoholu będzie następowało w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy oraz będą spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy. Zatem w sytuacji objętej wnioskiem Wnioskodawca spełni wszystkie warunki uprawniające go do zastosowania zwolnienia wynikające z § 9 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Uwzględniają powyższe, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z akcyzy w oparciu o przepis § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, uznaje się je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-672/13/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.