IBPP4/443-377/14/EK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, alkoholu etylowego używanego do produkcji ekstraktu z wanilii
IBPP4/443-377/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. alkohol etylowy
 2. stawki podatku
 3. wyroby
 4. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, alkoholu etylowego używanego do produkcji ekstraktu z wanilii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy alkoholu etylowego używanego do produkcji ekstraktu z wanilii.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP4/443-377/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczona, odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwana dalej Wnioskodawcą) dnia 23 kwietnia 2013 r. otrzymała od Naczelnika Urzędu Celnego w ... zezwolenie dla składu podatkowego dla sp. zo.o. sp. komandytowa, adres ..., numer akcyzowy podmiotu PL .... Zezwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony, numer akcyzowy składu podatkowego to PL ..., a rodzaj prowadzonej działalności produkcji jeśli idzie o rodzaj wyrobów akcyzowych to zgodnie z zezwoleniem napoje alkoholowe, alkohol etylowy (vide art. 20 dyr. 92/83/EWG).

Wnioskodawca aktualnie prowadzi produkcje aromatów spożywczych, o zawartości alkoholu odpowiednio 90% wag., 72% wag., 68 wag. w produkowanym aromacie. Wnioskodawca zamierza w najbliższej przyszłości rozszerzyć swoją ofertę, o produkty stanowiące naturalne ekstrakty, w pierwszej kolejności Wnioskodawca rozważa wprowadzenie do swojej oferty naturalny ekstrakt z wanilii. W związku z powyższym koniecznym jest w pierwszej kolejności ustalenie czy alkohol etylowy wykorzystany do wytworzenia naturalnego ekstraktu z wanilii, który jako wyciąg z naturalnej wanilii powstały poprzez wytrawienie w temperaturze pokojowej lub podwyższonej alkoholem etylowym aż do wydobycia zawartych w niej rozpuszczalnych substancji aktywnych, w szczególności substancji zapachowych, stanowi mieszaninę substancji zapachowych, korzysta w zakresie akcyzy od alkoholu etylowego użytego do produkcji omawianego ekstraktu, ze zwolnienia z podatku akcyzowego przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Podkreślić w tym miejscu należy, iż wytworzony produkt w postaci naturalnego ekstraktu z wanilii przeznaczony byłby wyłącznie do wytwarzania artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości, co znalazłoby odpowiednie odzwierciedlenie na etykiecie produktu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że niniejszy wniosek dotyczy produkowanego produktu (ekstraktu z wanilii) zaklasyfikowanego do pozycji CN Nomenklatury Scalonej ex 3302.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka, będąc producentem naturalnego ekstraktu z wanilii, który stanowi mieszaninę substancji zapachowych, o przeznaczeniu do wytwarzania artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości, korzysta w zakresie akcyzy od alkoholu etylowego użytego do produkcji wskazanego wyżej naturalnego ekstraktu z wanilii ze zwolnienia z podatku akcyzowego przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie akcyzy od alkoholu etylowego używanego do produkcji naturalnego ekstraktu z wanilii, stanowiącego mieszaninę substancji zapachowych, o przeznaczeniu do wytwarzania artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości korzysta ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Kwestią podstawową z punktu widzenia udzielenia odpowiedzi na postawione w niniejszym wniosku pytanie jest rozstrzygnięcie w jaki sposób należy interpretować pojęcie „mieszaniny substancji zapachowych” w rozumieniu art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Najczęściej spotykanym desygnatem „mieszanin substancji zapachowych” są tzw. aromaty spożywcze, których definicję znaleźć można w art. 3 ust. 2A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE.

Tym niemniej, mając jednak na względzie fakt, iż ustawodawca nie przewidział definicji legalnej pojęcia, która nakazywałaby utożsamiać „mieszaniny substancji zapachowych” z aromatami w rozumienia Rozporządzenia PE i Rady (WE), zgodnie z zasadami wykładni prawa dla ustalenia znaczenia terminu „mieszanina substancji zapachowych”, zastosować należy w pierwszej kolejności wykładnie językową, którą uzupełnić można wykładnią systemową, celowościową. Po przeprowadzeniu takowych procesów wykładni prawa oczywistym jest fakt, iż aromaty nie są jedynym desygnatem „mieszanin substancji zapachowych”. Znaczenie tego pojęcia jest szersze.

Zgodnie bowiem ze słownikową definicją słowa „mieszanina”, jest to substancja składająca się z dwu lub więcej składników zmieszanych ze sobą (vide Słownik języka polskiego PWN). Natomiast zgodnie z encyklopedyczną definicją „substancji zapachowych”, są to lotne związki org. odznaczające się charakterystycznym, na ogół przyjemnym zapachem, które dzięki niemu znalazły zastosowanie praktyczne (vide Encyklopedia PWN). Substancjami zapachowymi są nazywane, w szczególności naturalne olejki eteryczne lub żywice zapachowe, naturalne wonne produkty pochodzenia zwierzęcego, czyste związki chemiczne, wyodrębnione z produktów pochodzenia naturalnego, związki zapachowe otrzymywane metodami syntezy organicznej.

Odnosząc powyższe, na grunt niniejszego zagadnienia wskazać należy, iż naturalny ekstrakt z wanilii stanowi preparat z surowca roślinnego jakim jest wanilia uzyskiwany poprzez wytrawienie w temperaturze pokojowej lub podwyższonej alkoholem etylowym, aż do wydobycia zawartych w nich rozpuszczalnych substancji. W wyniku ekstrakcji otrzymuje się wyciąg stanowiący mieszaninę wytrawionych składników, w tym substancji zapachowych oraz alkoholu etylowego. Po zakończeniu ekstrakcji należy również oddzielić od ekstraktu pozostałość poekstrakcyjną w postaci laski wanilii, która była nośnikiem wytrawionych składników (por. dr Jerzy Jambor (w:) Wytwarzanie aktywnych substancji (..), Poznań 2012 r.) Wskazane wyżej substancje zapachowe, które znajdują się w ekstrakcie z wanilii to olejek eteryczny, glukowanilina, estry kwasu cynamonowego oraz glikozydy, garbniki i żywice. W związku z powyższym, naturalny ekstrakt z wanilii, który stanowi mieszaninę wskazanych wyżej substancji, które niewątpliwie nauka uznaje za substancje zapachowe, uznać należy za „mieszaninę substancji zapachowych” w rozumieniu art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Podobnie rzecz się ma w przypadku wykładni systemowej oraz celowościowej. Zamiarem ustawodawcy, który tak a nie inaczej sformułował przepis prawa regulujący zwolnienie od podatku akcyzowego było udzielenie zwolnienia od akcyzy wszelkich mieszanin substancji zapachowych pod warunkiem, że ich przeznaczenie ograniczałoby się wyłącznie do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości. Jak widać istotnym dla ustawodawcy był cel, do jakiego przeznaczone są omawiane produkty. Dodatkowo oczywistym jest, że gdyby zamiarem ustawodawcy było zawężenie kręgu mieszanin substancji zapachowych do aromatów spożywczych, z pewnością w ustawie znalazłoby się takowe wyraźne wskazanie - nic takiego jednak nie miało miejsca, mimo że w czasach gdy ustawa była tworzona aromaty spożywcze były powszechnie znane. Tym samym, również wskazania wykładni, które stosowane są uzupełniająco, przemawiają za przyjęciem stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy naturalny ekstrakt z wanilii stanowi niewątpliwie „mieszaninę substancji zapachowych” w rozumieniu art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, a dodatkowo przeznaczenie takowego produktu ogranicza się wyłącznie do artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości, co zostałoby zaznaczone wyraźnie na etykiecie produktu, alkohol etylowy użyty do produkcji ww. ekstraktu korzysta ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie zaś z poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy za wyrób akcyzowy został uznany alkohol zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy. Pozycją tą został zatem objęty alkohol zawarty w tych wyrobach, a nie wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

W myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie zaś z art. 93 ust. 1 do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

W myśl art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również napoje alkoholowe używane do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5 – wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

A zatem ww. zwolnienie od akcyzy napojów alkoholowych stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 • dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, lub
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 • zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający,

-jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13

Ponadto w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

Przy czym należy zauważyć, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym przez podmiot zużywający rozumie się podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Natomiast na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Powyższe regulacje wyjaśniają wprost, że w przypadku, gdy alkohol etylowy był uprzednio zwolniony od podatku akcyzowego do produkcji tych wyrobów (mieszanin substancji zapachowych i olejków eterycznych), to jest on również zwolniony jako część składowa wyprodukowanych wyrobów.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować a następnie sprzedawać ekstrakt z wanilii, który stanowi mieszaninę substancji zapachowych, zawierający w swym składzie alkohol etylowy. Do produkcji aromatu wykorzystywany będzie alkohol etylowy. Wyprodukowany ekstrakt z wanilii klasyfikowany jest do wyrobów o kodzie CN 3302. Ekstrakt przeznaczony będzie wyłącznie do wytworzenia artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości.

Stosownie do powyższego, należy zauważyć, ze zgodnie z Nomenklaturą Scaloną pod kodem CN 3302 znajdują się mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

Zatem jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zużywając alkohol etylowy do produkcji naturalnego ekstraktu z wanilii, klasyfikowanego do kodu CN 3302 i przeznaczonego wyłącznie do wytworzenia artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości - zużywa go do produkcji wyrobów, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy.

Tym samym stwierdzić należy, że zwolnienie alkoholu etylowego używanego do produkcji olejków eterycznych i mieszanin zapachowych (ekstraktu z wanilii klasyfikowanego do kodu CN 3302), który stosowany będzie do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości następuje na zasadach określonych w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. c ww. ustawy.

Natomiast alkohol etylowy zawarty już w olejkach eterycznych i mieszaninach zapachowych (ekstrakcie z wanilii klasyfikowanego do kodu CN 3302) stosowanego do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy. Ustawodawca dla zastosowania tego zwolnienia nie określił dodatkowych (innych niż określone w samym brzmieniu przepisu) warunków zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Powyższe regulacje wprost wyjaśniają, że w przypadku gdy alkohol etylowy został zwolniony od podatku akcyzowego w związku z jego użyciem go do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, to jest on również zwolniony z akcyzy jako część składowa wyprodukowanych ww. wyrobów. Tym samym art. 30 ust. 9 ust. 5 ustawy dotyczy zwolnienia z akcyzy alkoholu zawartego we wskazanych w tym przepisie wyrobach (niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 %.), stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Reasumując, mając na uwadze powyższy opis oraz powołane przepisy zwolnienie alkoholu etylowego - używanego do produkcji naturalnego ekstraktu z wanilii, który stanowi mieszaninę substancji zapachowych o kodzie CN 3302, przeznaczonego do wytwarzania artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości - następuje pod warunkami określonymi w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. c ww. ustawy. Natomiast alkohol etylowy zawarty już w mieszaninach zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy. Ustawodawca dla zastosowania tego zwolnienia nie określił dodatkowych (innych niż określone w samym brzmieniu przepisu) warunków zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, że alkohol etylowy używany przez niego do produkcji ekstraktu z wanilii (wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3302) przeznaczanego do wytwarzania artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przekraczającej 1,2% obj. korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy – jest nieprawidłowe.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym użycie alkoholu etylowego przez Wnioskodawcę do produkcji ekstraktu z wanilii o kodzie CN 3302 przeznaczonego do wytwarzania artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przekraczającej 1,2% obj. może natomiast korzystać ze zwolnienia z akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, przy zachowaniu warunków przewidzianych dla jego zastosowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-377/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.