AG3-8012-4/2013/FLL/4 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 zawierających w swym składzie alkohol etylowy
AG3-8012-4/2013/FLL/4interpretacja indywidualna
 1. alkohol etylowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w związku z art. 30 ust. 9 pkt 2 i art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, ze zm.)

Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 25 października 2013 r. Nr IBPP4/443-325/13/PK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów na wniosek stwierdzając, że:

 1. nie jest prawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2013 r. Nr IBPP4/443-325/13/PK, wydanej w imieniu Ministra Finansów, uznające za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowiące, iż w przedstawionym stanie zdarzenia przyszłego alkohol etylowy skażony alkoholem izopropylowym min. 5% odpowiada metodzie z poz. 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy,
 2. nie jest prawidłowe w powyższym zakresie również stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 zawierających w swym składzie alkohol etylowy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 i 18 października 2013 r. będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 3 października 2013 r. znak IBPP4/443-325/13/PK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabywać wyroby chemiczne zawierające alkohol etylowy skażony, zwolnione z podatku akcyzowego w myśl art. 27 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady UE 92/83/EWG, jako wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi oraz ze względu na właściwości fizykochemiczne. Firma zamierza nabywać wyroby chemiczne u producenta o kodzie CN 3814 00 90. Wyroby o kodzie CN 3814 00 90 będą nabywane przez Wnioskodawcę na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowo.

Skład wyrobów chemicznych:

1. Alkohol etylowy min. 88,5%

alkohol izopropylowy min. 5%

bitrex 1g/hl

glikol propylenowy 1%

2. Alkohol etylowy min. 88,5%

octan etylu min. 5%

zamiennie: octan n-propylu 1% lub n-propanol 1% lub etoxypropanol 1% lub metoxyproapanol 1% lub octan-izopropylu ubizopropano 1%.

Etanol nabywany wewnątrzwspólnotowo będzie skażony środkami skażającymi dopuszczonymi zarówno przez państwo członkowskie pochodzenia wyrobu oraz w kraju. Wnioskodawca ponadto podnosi, że wyroby te będą przedmiotem legalnego obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1109), dokumentem potwierdzającym legalny obrót handlowy wyrobem będzie faktura lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

Alkohol zawarty w wyrobach jest skażony wg poz. 11 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1108). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, korzysta ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca zamierza nabywać wyroby w cysternach samochodowych i paleto-pojemnikach HDPE 1000L. Przy zakupie w cysternie samochodowej, Wnioskodawca zamierza konfekcjonować do paleto-pojemników, a następnie odsprzedawać w niezmienionej formie lub modyfikować poprzez dodanie innych substancji chemicznych (nieakcyzowych), takich jak: tertbutanol, octan n-propylu, etoksypropanot, octan etylu, woda, octan izo-propylu, inne. Wszystkie rozcieńczalniki wytworzone na bazie powyższych wyrobów Wnioskodawca również zamierza odsprzedawać pod kodem CN 3814 00 90. Modyfikacje nabytych wyrobów gotowych o kodzie CN 3814 00 90 nie mają wpływu na skażenie alkoholu zawartego w wyrobie, nie powodują zmiany skażenia, mają jedynie na celu zmodyfikowanie właściwości wyrobu na potrzeby klienta.

Wnioskodawca nie posiada pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane wcześniej wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 00 90 zawierające alkohol etylowy są zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie oraz właściwości fizykochemiczne...
 2. Czy opisane wcześniej wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 00 90 zawierające alkohol etylowy mogą być odsprzedawane przez Wnioskodawcę, jako rozcieńczalniki o kodzie CN 38140090 w formie niezmienionej...
 3. Czy opisane wcześniej wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 00 90 zawierające alkohol etylowy mogą być modyfikowane przez Wnioskodawcę poprzez dodanie innych substancji chemicznych (nieakcyzowych), takich jak: tertbutanol, octan n-propylu, etoksypropanol, octan etylu, woda, octan izo-propylu, inne, a następnie sprzedawane, jako rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 00 90...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 00 90 zawierające alkohol etylowy są zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie oraz właściwości fizykochemiczne. Dodatek substancji skażających zmienia współczynnik załamania światła w temperaturze 293K, gęstość roztworu w temp. 293K oraz przewodnictwo roztworu w temp. 293K. Ponadto ustalono, że dodatek substancji skażających czyni go niezdatnym do spożycia przez ludzi.
 2. Wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 00 90 zawierające alkohol etylowy mogą być odsprzedawane przez Wnioskodawcę. Podstawą stanowiska jest fakt, że zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady UE 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. zwalnia się powyższe wyroby z podatku akcyzowego. Wobec powyższego, nie ma zastosowania również rozporządzenie wykonawcze WE 162/2013 zmieniające rozporządzenie WE 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
 3. Wyroby chemiczne o kodzie CN 3814 00 90 zawierające alkohol etylowy mogą być modyfikowane przez Wnioskodawcę poprzez dodanie innych substancji chemicznych (nieakcyzowych), takich jak: tertbutanol, octan n-propytu, etoksypropanol, octan etylu, woda, octan izo-propylu, inne, a następnie sprzedawane, jako rozcieńczalniki o kodzie CN 38140090. Podstawą stanowiska jest fakt, ze zgodnie z art. 27 ust. lit. b dyrektywy Rady UE 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. zwalnia się powyższe wyroby z podatku akcyzowego. Wobec powyższego, nie ma zastosowania również rozporządzenie wykonawcze WE 162/2013 zmieniające rozporządzenie WE 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznał za prawidłowe. W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, ze zm.), zwanej dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast w myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku nr 1 do ustawy, zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych, brak jest wyrobu o kodzie CN 3814 00 90. Towary te nie są zatem wyrobami akcyzowymi.

Niemniej, w myśl art. 92 ustawy o podatku akcyzowym, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Art. 93 ustawy do alkoholu etylowego zalicza:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet, jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

W świetle powyższego, alkohol etylowy o kodzie CN 2207 i 2208 będący składnikiem określonego wyrobu, tj. stanowiący część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Należy jednak podkreślić, że to nie wyrób należący do innego działu Nomenklatury Scalonej podlega opodatkowaniu tylko alkohol etylowy zawarty w tym wyrobie.

Tym samym alkohol etylowy, co do zasady podlega opodatkowaniu akcyzą. Tym niemniej prawodawca przewidział, iż w pewnych przypadkach alkohol etylowy podlega zwolnieniu od tego podatku.

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy:

 1. całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 2. zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie unii europejskiej pochodzenia wyrobu.

W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku zastosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, jeśli wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Dokumentami potwierdzającymi legalny obrót handlowy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

Na podstawie ww. przepisów zwolnieniu podlega alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach o kodzie CN 3814 00 90. Zasadą jest bowiem, że nabywany w państwie członkowskim wyrób nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, jako wyrób gotowy, zawierający w swym składzie alkohol etylowy i dopuszczany do spożycia w tym państwie członkowskim podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego. Alkohol etylowy zawarty w takim wyrobie korzysta ze zwolnienia, w tym państwie członkowskim na podstawie przepisów implementujących art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, przy założeniu, iż ww. stwierdzenie jest prawidłowe przy stwierdzeniu, iż alkohol etylowy zawarty w tych wyrobach jest skażony zgodnie z wymogami dotyczącymi zwalniania alkoholu etylowego w państwie członkowskim nabycia tych wyrobów.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wyroby o kodzie CN 3814 00 90 jako wyroby gotowe dopuszczone zostały do obrotu w kraju ich nabycia. W konsekwencji tam też powstały prawa i obowiązki związane z obrotem alkoholem etylowym zawartym w przedmiotowych wyrobach (obowiązek podatkowy, zwolnienie od akcyzy). W świetle powyższego, nabywane wewnątrzwspólnotowo gotowe wyroby, w kraju są zwolnione od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Jak wynika z powyższego, z tytułu dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy też dalszej odsprzedaży przedmiotowych wyrobów, które były przedmiotem legalnego obrotu w państwie członkowskim nabycia przed ich przywozem na terytorium kraju, nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty akcyzy.

Ponadto, w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

Powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku:

 • dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 • zużycia wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

Zauważyć należy, że przedmiotowe zwolnienie odnosi się nie tylko do przypadku, gdy alkohol ten jest zużywany w składzie podatkowym, ale także w sytuacji wymienionej w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy, tj. dostarczenia go ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie nabywał wyroby o kodzie CN 3814 00 09, nie przeznaczone do spożycia przez ludzi, zawierające w swym składzie alkohol etylowy skażony i zwolniony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy na wcześniejszym etapie obrotu, który to alkohol nie będzie już przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Natomiast w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyrobu z zawartością alkoholu, skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie pochodzenia wyrobu, w którym wyrób ten był – przed przywozem – przedmiotem legalnego obrotu, alkohol ten będzie zwolniony z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy.

Jak wskazano powyżej, przedmiotowe wyroby nie są wyrobami akcyzowymi, ponadto alkohol zawarty w tych wyrobach korzysta ze zwolnienia, tym samym dalsza sprzedaż wyrobów o kodzie CN 3814 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym, przetwarzanie wyrobów o kodzie CN 3814 w inny wyrób nieakcyzowy o tym samym kodzie bez wytrącania skażalników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie znajdują zastosowanie przepisy przywołanego przez Wnioskodawcę rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, gdyż jak wynika z wniosku, skażenie alkoholu zawartego w wyrobie nie odbyło się na podstawie ww. rozporządzenia.

Reasumując Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że:

 1. wyroby o kodzie CN 3814 00 90 nabywane wewnątrzwspólnotowo i w kraju, zawierające w swym składzie skażony alkohol etylowy nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, gdyż nie są wyrobami akcyzowymi. Natomiast alkohol etylowy zawarty w tych wyrobach ze względu na skażenie jest zwolniony z podatku akcyzowego,
 2. dalsza odsprzedaż, konfekcjonowanie wyrobów o kodzie CN 3814 z zawartością alkoholu zwolnionego z akcyzy nie jest opodatkowana podatkiem akcyzowym,
 3. przetwarzanie wyrobów o kodzie CN 3814 w wyrób nieakcyzowy, nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, bez wytrącania skażalników, nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej poinformował, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę.

Po zapoznaniu się z materiałami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnieniu od akcyzy podlega alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (...).

Wykaz polskich środków skażających częściowo alkohol etylowy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1108).

W poz. 11 tego załącznika wskazany został środek skażający częściowo alkohol etylowy stanowiący mieszaninę alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium. Przy czym minimalny dodatek alkoholu izopropylowego do 1 hl alkoholu 100% vol wynosi 6%.

Mając na uwadze powyższe, wskazywane w interpretacji skażenie alkoholem izopropylowym min. 5% nie odpowiada metodzie z poz. 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Z uwagi na powyższe alkohol etylowy min. 88,5% skażony alkoholem izopropylowym min. 5%, bitrexem 1g/hl nie może podlegać zwolnieniu od akcyzy na postawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Dodatkowo należy zauważyć, iż stosownie do wyroku NSA z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt III S.A./Po 60/09 warunkiem prawidłowego zastosowania norm prawa materialnego jest ustalenie stanu faktycznego zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej. Jednocześnie zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-130/02 (Dz.U. C 94 z dnia 17.04.2004 r.) i C-14/05 (Dz.U. C 224 z dnia 16.09.2006 r.), klasyfikacji taryfowej należy dokonywać w drodze analogii, gdyż sprzyja to wykładni spójnej z Nomenklaturą Scaloną i równemu traktowaniu podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 142/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej do kodu CN 3814 00 90 klasyfikuje się mieszaninę składającą się z alkoholu etylowego (78,2%), izopropanolu (12,4%), n-propanolu (8,1%) oraz niewielkich ilości innych produktów organicznych, która jest produktem ubocznym powstającym w procesie wytwarzania benzyny syntetycznej.

Obecność 1% glikolu propylenowego nie zmienia klasyfikacji, czego dowodem jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r., zgodnie z którym do kodu CN 2207 20 00 jest klasyfikowany alkohol etylowy skażony zawierający w swoim składzie 1,3% glikolu etylenowego.

Również Dyrektor Izby Celnej w Warszawie wydał wiążące informacje taryfowe dla wyrobów mających zastosowanie, jako rozpuszczalniki i klasyfikowanych według kodu CN 2207 20 00, tj. WIT znak: PL-WIT-2008-00096, PL-WIT-2008-00456, PL-WIT-2009-00063, PL-WIT-2011-00158, PL-WIT-2012-00014.

W świetle zatem rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (nr 142/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r., nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r., nr 211/2012 z dnia 12 marca 2012 r., nr 70/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.) wyroby chemiczne o wskazanym we wniosku składzie stanowią de facto alkohol etylowy skażony, klasyfikowany do kodu CN 2207 20 00 Taryfy celnej.

Reasumując Minister Finansów stwierdza, iż w powyższym zakresie stanowisko zawarte we wniosku z dnia 19 lipca 2013 r., jak i dokonaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretację indywidualną - należy uznać za nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Wnioskującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

alkohol etylowy
ILPP3/443-90/14-4/TW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-325/13/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.