2461-IBPP4.4513.358.2016.1.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie alkoholu całkowicie skażonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 21 września 2016 r. (data wpływu 20 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia alkoholu całkowicie skażonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia alkoholu całkowicie skażonego.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Na samym wstępie Spółka pragnie wskazać, iż uzyskała już ona potwierdzenie prawidłowości prezentowanego w niniejszym wniosku stanowiska w wydanej na jej rzecz interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 14 października 2015 r. (sygn. IBPP4/4513- 79/15/PK, dalej: „interpretacja z 2015 r.”). Mając jednakże na uwadze, iż od wydania interpretacji z 2015 r. zmianie uległy niektóre spośród powołanych w tej interpretacji aktów wykonawczych, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zakresu ochrony prawnej wynikającej z w/w interpretacji Spółka zdecydowała się na powtórne wystąpienie z niniejszym wnioskiem.

Należy jednak wskazać, iż zmiany przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie, w większości nie mają charakteru merytorycznego, tj. nie wpływają na poprawność oraz aktualność stanowiska wyrażonego w wydanej już na rzecz Spółki interpretacji.

W ocenie Spółki, jedyna istotna zmiana przepisów dotyczy ujmowania w ewidencji składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy innych niż wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie (a więc alkoholu etylowego całkowicie skażonego) - co jednak nie stanowi warunku materialnego ani formalnego dla zasadności stosowania samego zwolnienia.

Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego, zarejestrowanym na potrzeby akcyzy i podmiotem prowadzącym składy podatkowe na terenie kraju.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zajmuje się m.in. produkcją płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych zawierających w sobie alkohol etylowy skażony całkowicie, tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym [środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego]. Produkcja ta realizowana jest na terenie jednego ze składów podatkowych prowadzonych przez Spółkę.

Pomimo, iż obecnie produkcja płynów do spryskiwaczy z użyciem całkowicie skażonego alkoholu nie stanowi głównego obszaru działalności Spółki, planowane jest rozwinięcie tej części działalności, w związku z czym Spółka może dokonywać nowego rodzaju czynności. Dotyczy to m.in. wprowadzania na teren składu podatkowego Spółki niesprzedanych na rynku płynów do spryskiwaczy zawierających skażony całkowicie alkohol i magazynowania ich na terenie składu podatkowego Spółki w celu dalszego wykorzystania do produkcji nowych płynów do spryskiwaczy lub utylizacji takiej mieszaniny.

Mogą również zdarzyć się sytuacje, w których alkohol skażony całkowicie (w tym zawarty w innych wyrobach, np. płynach do spryskiwaczy lub koncentratach takich płynów), ale według różnych metod całkowitego skażania (w tym różnymi skażalnikami) wskazanymi w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, będzie przez Spółkę mieszany i magazynowany w jednym zbiorniku lub jednym naczyniu (np. tzw. mauserze -1 000 I.).

Możliwe będą również sytuacje, w których wśród mieszanych substancji zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony znajdą się substancje, odnośnie których Spółka nie będzie posiadała dokładnej wiedzy o metodzie, jaką został skażony zawarty w substancji alkohol. Innymi słowy będzie wiadomo, iż było to skażenie całkowite w rozumieniu art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, ale może nie być możliwa do odtworzenia dokładna metoda takiego skażenia.

Wśród mieszanych substancji mogą również znaleźć się substancje zawierające alkohol metylowy.

W powyższych okolicznościach, Spółka zwraca się do Ministra Finansów o wydanie na jej rzecz interpretacji indywidualnej odnoszącej się do następujących kwestii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym uzależnione jest od spełnienia jakichkolwiek warunków innych niż prawidłowe skażenie samego alkoholu etylowego?
 2. Czy w związku z wprowadzaniem na teren składu podatkowego alkoholu całkowicie skażonego zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka jest zobowiązana do ujmowania tego faktu w prowadzonej przez siebie ewidencji składu podatkowego (o której mowa w art. 138a ustawy o podatku akcyzowym)?
 3. Czy w sytuacji zmieszania na terenie składu podatkowego różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) - fakt takiego zmieszania musi zostać ujęty w ewidencji składu podatkowego prowadzonej na podstawie art. 138a ustawy o podatku akcyzowym?
 4. Czy w świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - dopuszczalne jest (i nie powoduje utraty zwolnienia z akcyzy) zmieszanie różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), w sytuacji gdy skażenie zostało zrealizowane tą samą metodą skażania (tymi samymi skażalnikami)?
 5. Czy w świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - dopuszczalne jest (i nie powoduje utraty zwolnienia z akcyzy) zmieszanie różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), jeżeli skażenie zostało zrealizowane różnymi metodami skażania (różnymi skażalnikami)?
 6. Czy na terenie składu podatkowego może być magazynowany w jednym naczyniu lub jednym zbiorniku alkohol etylowy całkowicie skażony - zawarty w mieszaninie różnych substancji zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również jeżeli skażenie zostało zrealizowane różnymi metodami skażania (różnymi skażalnikami)?
 7. Czy dla odpowiedzi na wskazane powyżej pytania miałaby znaczenie okoliczność, że niektóre z mieszanych substancji zawierałyby również alkohol metylowy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)W świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków innych niż prawidłowe skażenie samego alkoholu etylowego.

Ad. 2)W związku z wprowadzaniem na teren składu podatkowego alkoholu całkowicie skażonego zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka jest zobowiązana do ujmowania tego faktu w prowadzonej przez siebie ewidencji składu podatkowego (o której mowa w art. 138a ustawy o podatku akcyzowym).

Ad. 3)W sytuacji zmieszania na terenie składu podatkowego różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) - fakt takiego zmieszania nie musi być ujmowany w ewidencji składu podatkowego prowadzonej na podstawie art. 138a ustawy o podatku akcyzowym.

Ad. 4)W świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - jest dopuszczalne (i nie powoduje utraty zwolnienia z akcyzy) zmieszanie różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), w sytuacji gdy skażenie zostało zrealizowane tą samą metoda skażania (tymi samymi skażalnikami).

Ad. 5)W świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - jest dopuszczalne (i nie powoduje utraty zwolnienia z akcyzy) zmieszanie różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), w sytuacji gdy skażenie zostało zrealizowane różnymi metodami skażania (różnymi skażalnikami).

Ad. 6)Na terenie składu podatkowego może być magazynowany w jednym naczyniu lub jednym zbiorniku alkohol etylowy całkowicie skażony - zawarty w mieszaninie różnych substancji zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również w sytuacji, gdy skażenie zostało zrealizowane różnymi metodami skażania (różnymi skażalnikami).

Ad. 7)Dla odpowiedzi na wskazane powyżej pytania nie miałaby znaczenia okoliczność, że niektóre z mieszanych substancji zawierałyby również alkohol metylowy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Specyfika zwolnienia z akcyzy całkowicie skażonego alkoholu - uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 1

Specyfika zwolnień z akcyzy ujętych w art. 30 ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również zwolnienia z akcyzy dla tzw. całkowicie skażonego alkoholu polega na tym, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych (poza samym prawidłowym skażeniem) warunków, tj.:

 • ani formalnych (np. prowadzenia określonej ewidencji, dołączania określonych dokumentów do przemieszczania takich wyrobów itp.);
 • ani materialnych (np. celu do jakiego zostanie wykorzystany skażony całkowicie alkohol lub wyrób zawierający całkowicie skażony alkohol).

Wynika to w pierwszej kolejności wprost z przepisów akcyzowych, z których żaden nie przewiduje dodatkowych warunków dla stosowania zwolnienia z akcyzy wobec alkoholu całkowicie skażonego (lub wyrobów zawierających taki całkowicie skażony alkohol).

Po drugie wynika to z celu omawianej regulacji. O ile bowiem w przypadku tzw. alkoholu skażonego częściowo [tj. zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy; (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2285, ze zm., dalej: „rozp. MF w/s skażania”)] przepisy akcyzowe przewidują dodatkowe warunki dla stosowania zwolnienia z akcyzy [wskazane w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, tj. m.in. dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy] - o tyle skażenie całkowite oznacza, iż ustawodawca uznaje dany alkohol za niemożliwy do wykorzystania do konsumpcji (w praktyce niemożliwy lub nieopłacalny do „odkażenia”).

Zarówno powyższe rozróżnienie, jak i bezwarunkowy charakter zwolnienia z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym zostały potwierdzone w licznych rozstrzygnięciach organów podatkowych. Tytułem przykładu można wskazać:

Interpretację Dyrektora IS w Bydgoszczy z 30 września 2014 r. (nr ITPP3/443-358a/14/JK):

„Mając na uwadze opis zawarty we wniosku, przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe w zakresie odnoszącym się do alkoholu etylowego całkowicie skażonego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Przedmiotowy alkohol, w stanie niezmienionym, będzie zwolniony od podatku akcyzowego zgodnie z art. 30 ust 9 ustawy, bez względu na przeznaczenie. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do spełniania „dodatkowych” warunków, które nie zostały określone w przepisach ustawy i w unormowaniach rozporządzenia Komisji (WE) 3199/93”.

Interpretację Dyrektora IS w Poznaniu z 25 kwietnia 2014 r. (nr ILPP3/443-27/14-2/TK):

„Przepisy nie wprowadzają wymogów, aby do przesyłki zawierającej alkohol etylowy skażony w ww. sposób, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, był załączany dokument urzędowo potwierdzający dokonanie takiego skażenia.

Nabywany przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażony w ilościach nie mniejszych niż wskazane przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy podlega bezwarunkowemu zwolnieniu z akcyzy wprost na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek wymogów natury administracyjnej wynikających z przepisów o podatku akcyzowym. Przykładowo, w celu skorzystania ze zwolnienia. Spółka nie jest obowiązano do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz składania deklaracji podatkowych.

Ponadto, do tak zwolnionego od akcyzy alkoholu etylowego nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i taki alkohol nie podlega kontroli, o której mowa w ustawie o Służbie Celnej”.

Interpretację Dyrektora IS w Poznaniu z 5 grudnia 2012 r. (nr ILPP3/443-162/12-2/TW):

,,Nabywany przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego w ilościach nie mniejszych niż wskazane przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy podlega bezwarunkowemu zwolnieniu z akcyzy wprost na o odstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek wymogów natury administracyjnej wynikających z ustawy o podatku akcyzowym. W szczególności, w celu skorzystania ze zwolnienia. Spółka nie jest obowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz składania deklaracji podatkowych”.

Interpretację Dyrektora IS w Warszawie z 17 maja 2012 r. (nr IPPP3/443-214/12-2/KB):

„Warunki zwolnienia z akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie określone w art. 32 ww. ustawy nie mają zastosowania do zwolnienia z akcyzy przedmiotowego wyrobu wymienionego w art. 30 ust 9 pkt 1 ustawy.

Alkohol etylowy skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 3199/93, który używany jest do produkcji denaturatu, polegającej na rozcieńczaniu, barwieniu i rozlewie alkoholu do opakowań korzysta z obligatoryjnego zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. A zatem Spółka używając do produkcji denaturatu całkowicie skażony alkohol etylowy może rozpocząć ta produkcie poza składem podatkowym, i nie ma znaczenia do jakich pojemników jest on rozlewany”.

Interpretację Dyrektora IS w Bydgoszczy z 18 maja 2011 r. (nr ITPP3/443-66/11/ZG):

Alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do jego skażenia na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 3199/93 (tutaj: Niemcy) podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Ustawodawca nie zawarł dodatkowych warunków dla zastosowania zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 30 ust 9 pkt 1 ustawy. Bez wpływu na zwolnienie pozostaje również, sposób wykorzystania alkoholu całkowicie skażonego”.

Bezwarunkowy charakter zwolnienia o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym został potwierdzony również w wydanej na rzecz Spółki interpretacji z 2015 r., w której wprost stwierdzono:

Zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek innych wymogów, poza właściwym skażeniem alkoholu etylowego. (...) Podsumowując: warunkiem zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym jest wyłącznie jego skażenie środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93”.

W powyższym zakresie brzmienie przepisów nie uległo zmianie (nie zmieniło się brzmienie ustawy o podatku akcyzowym, a akty wykonawcze nie zawierają jakichkolwiek dodatkowych warunków stosowania tego zwolnienia).

Zatem odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań brzmi: w świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków innych niż prawidłowe skażenie samego alkoholu etylowego.

 1. Zasady ujmowania alkoholu skażonego w ewidencji składu podatkowego - uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 2 oraz pytania 3

Jak już wskazano, stosowanie zwolnienia z akcyzy dla skażonego całkowicie alkoholu nie jest warunkowane jakimikolwiek dodatkowymi przesłankami.

Niemniej dodatkowo należy wskazać, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym alkohol skażony (lub wyroby zawierające taki alkohol) będą wprowadzanie na teren składu podatkowego, a Spółka jako podmiot prowadzący taki skład - jest obowiązana do prowadzenia stosownej ewidencji (zgodnie z art. 138a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 rozp. MF w/s ewidencji).

Przepisy przewidują, iż ewidencja taka składa się z odrębnych części zawierających zestawienia danych, które dotyczą m.in.:

 • wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 • wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 • wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 • wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie:
 • wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty akcyzy;
 • wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach.

W ocenie Spółki, z powyższych regulacji wynika, że w związku z wprowadzaniem na teren składu podatkowego alkoholu całkowicie skażonego zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi wyrób akcyzowy zwolniony od akcyzy, inny niż zwolniony ze względu na przeznaczenie, Spółka jest zobowiązana do ujmowania tego faktu w prowadzonej przez siebie ewidencji składu podatkowego.

Obowiązek ujmowania w ewidencji alkoholu całkowicie skażonego wprowadzonego na teren składu podatkowego, nie stanowi jednak warunku stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Przy tym zgodnie z § 26 rozp. MF w/s ewidencji, część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

 • nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
 • ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku gdy wyroby akcyzowe zawarte są w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi - ilości wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi;
 • określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują.

Podkreślić zatem wypada, iż poza ujmowaniem w/w zdarzeń (a więc jedynie wprowadzenia/wyprowadzenia ze składu oraz ogólnego miejsca znajdowania się wyrobów w składzie podatkowym) przepisy rozp. MF w/s ewidencji nie przewidują dalej idących obowiązków w zakresie ujmowania czynności, których przedmiotem będzie całkowicie skażony alkohol etylowy.

W szczególności, w przypadku alkoholu skażonego zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym fakt zmieszania różnych wyrobów zawierających taki alkohol, nie wpływa na zapisy w ewidencji. W momencie mieszania nie ulegają bowiem zmianie żadne dane, które powinna zawierać część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (zmieszanie nie ma wpływu na fakt wprowadzenia, nie powoduje faktu wyprowadzenia oraz nie ulega zmianie miejsce, w którym sam skażony alkohol się znajduje).

W szczególności, wobec szczegółowego uregulowania zarówno art. 138a ustawy o podatku akcyzowym, jak i poszczególnych zapisów rozp. MF w/s ewidencji - nie powinno być jakichkolwiek wątpliwości, iż do alkoholu etylowego całkowicie skażonego nie stosuje się żadnego z § 23 - § 31 (innego niż § 26), które przewidują bardziej szczegółowe zasady ewidencjonowania wyrobów akcyzowych.

W ocenie Spółki, z powyższych powodów - w związku z wprowadzaniem na teren składu podatkowego alkoholu całkowicie skażonego zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jest ona zobowiązana do ujmowania tego faktu w prowadzonej przez siebie ewidencji składu podatkowego (o której mowa w art. 138a ustawy o podatku akcyzowym). Jednocześnie w sytuacji zmieszania na terenie składu podatkowego różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) - fakt takiego zmieszania nie musi być ujmowany w ewidencji składu podatkowego prowadzonej na podstawie art. 138a ustawy o podatku akcyzowym.

Na marginesie można jedynie wskazać, iż powyższe konkluzje są niezależnie od uznania mieszania wyrobów zawierających skażony alkohol za produkcję alkoholu etylowego skażonego w rozumieniu art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym - bowiem zarówno mieszane substancje, jak i powstała mieszanina podlegają bezwarunkowemu zwolnieniu z akcyzy, a zatem ich produkcja w ogóle nie musi być prowadzona w składzie podatkowym (art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

 1. Dopuszczalność mieszania wyrobów zawierających alkohol etylowy skażony całkowicie - odpowiedź na pytania 4 i 5.

Przepisy akcyzowe nie odnoszą się wprost do kwestii mieszania (czy też wspólnego magazynowania w jednym naczyniu lub zbiorniku) alkoholu skażonego całkowicie według różnych metod (różnymi skażalnikami).

Niemniej jednak z oczywistych praw fizyki wynika, iż jeżeli dochodzi do zmieszania substancji zawierających skażony alkohol etylowy według tych samych metod (tymi samymi skażalnikami), wówczas z prostego działania matematycznego wynika, iż warunek odpowiedniego stężenia skażalników w ilości (objętości) przypadającej na jednostki (objętość) czystego alkoholu etylowego w dalszym ciągu musi spełniać przesłanki wynikające z przepisów i przekładające się na bezwarunkowe zwolnienie z akcyzy dla całości mieszaniny.

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, kiedy dochodzi do zmieszania substancji zawierających alkohol etylowy skażony całkowicie również według różnych metod (różnymi skażalnikami), o ile pomiędzy mieszanymi substancjami nie zachodzi reakcja chemiczna polegająca na „odkażeniu” (tj. unicestwieniu któregoś ze skażalników do poziomu poniżej limitów wynikających z przepisów akcyzowych).

Prawidłowość takiego podejścia również potwierdza konsekwentnie Minister Finansów, czemu wyraz dał chociażby w:

Interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 25 października 2013 r. (nr IBPP4/443-325/13/PK):

,,Wyroby o kodzie CN 3814 00 90 nabywane wewnątrzwspólnotowo i w kraju, zawierające w swym składzie skażony alkohol etylowy nie podlegają opodatkowaniu akcyzą gdyż nie są wyrobami akcyzowymi. Natomiast alkohol etylowy zawarty w tych wyrobach ze względu na skażenie jest zwolniony z podatku akcyzowego.

Dalsza odsprzedaż, konfekcjonowanie wyrobów o kodzie CN 3814 z zawartością alkoholu zwolnionego z akcyzy nie jest opodatkowana podatkiem akcyzowym,

Przetwarzanie wyrobów o kodzie CN 3814 w wyrób nieakcyzowy, nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, bez wytracania skażalników nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym”.

Interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 18 marca 2011 r. (nr ILPP3/443-144/10-5/TW):

„Przetworzenie wyrobu o kodzie CN 3814 00 90 przez Zainteresowanego polegające na dodaniu określonych składników, powodujące zmianę kodu na CN 3820 jako „środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe”, które nie pozbawia zawartego w nim alkoholu etylowego cechy całkowitego skażenia nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Alkohol etylowy będzie zatem nadal korzystał ze zwolnienia od akcyzy na mocy przepisu art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - w tym przypadku całkowicie skażonego alkoholu etylowego zawartego w X - jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Oznacza to, iż dodawanie różnych składników do tego towaru - wpływających na zmianę klasyfikacji taryfowej - które nie pozbawia alkoholu etylowego cechy całkowitego skażenia (procesy odkażania) nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym”.

Interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 4 stycznia 2010 r. (nr IPPP3-443-885/09-2/JK):

„Mieszanie alkoholu etylowego oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy, a w szczególności

mieszanie alkoholu etylowego skażonego z innymi składnikami w celu uzyskania koncentratu płynu lub rozpuszczalnika nie mieści się w procesie rozumianym jako produkcja alkoholu etylowego. Zatem Spółka nie będzie miała obowiązku wykonywania przedmiotowych czynności w składzie podatkowym”.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle przepisów akcyzowych, w tym zwłaszcza w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, rozp. MF w/s ewidencji oraz rozp. MF w/s kontroli - jest dopuszczalne (i nie powoduje utraty zwolnienia z akcyzy) zmieszanie różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), zarówno w sytuacji gdy skażenie zostało zrealizowane tą samą metodą skażania (tymi samymi skażalnikami) jak i gdy skażenie zostało zrealizowane różnymi metodami skażania (różnymi skażalnikami).

 1. Magazynowanie zmieszanych substancji zawierających skażony całkowicie alkohol w jednym naczyniu lub zbiorniku na terenie składu podatkowego - odpowiedź na pytanie 6.

Z powodów już wskazanych przy odpowiedziach na poprzednie pytania - wynika również dopuszczalność magazynowania na terenie składu podatkowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, zawartego w mieszaninie różnych substancji zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również w sytuacji, gdy skażenie zostało zrealizowane różnymi metodami skażania (różnymi skażalnikami).

Specyfika bezwarunkowego charakteru omawianego zwolnienia oznacza również brak ograniczeń jego magazynowaniu w składzie podatkowym. Oczywiście magazynowanie takich mieszanin w składzie nie ma charakteru obligatoryjnego (podobnie jak np. magazynowanie na terenie składu podatkowego wody technologicznej, smoły itp.).

Również w tym temacie jednoznaczne stanowisko zajął Minister Finansów wskazując w:

Interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 18 grudnia 2013 r. (ILPP3/443-65/13-2/TW):

„Alkohol etylowy całkowicie skażony został zakwalifikowany do kodu CN 2207 20 bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, a więc z punktu widzenia klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalone i. bez względu na rodzą i zastosowanych skażalników.

alkohol etylowy całkowicie skażony jest traktowany jak jeden wyrób. Dlatego gromadzenie alkoholu etylowego całkowicie skażonego. bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników. może się odbywać w jednym zbiorniku operacyjnym”.

Stanowisko Spółki w tym zakresie zostało uznane ze prawidłowe w wydanej na jej rzecz interpretacji z 2015 r., w której Minister Finansów stwierdził, że:

„W konsekwencji mieszanie różnych wyrobów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy skażony jedną lub różnymi metodami bez wytrącania skażalników - co mając na uwadze opis sprawy, nie wynika aby miało miejsce - nie będzie skutkowało utrata ww. zwolnienia.

Należy mieć na uwadze, że, alkohol etylowy całkowicie skażony został zakwalifikowany do kodu CN 2207 20 bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, a więc z punktu widzenia klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej, bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, alkohol etylowy całkowicie skażony jest traktowany jak jeden wyrób, w tym przypadku korzystający ze zwolnienia.

W konsekwencji, gromadzenie zwolnionego z akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. W tym zawartego w różnych substancjach, bez względu na zastosowane metody całkowitego skażenia, może się odbywać w jednym zbiorniku na ternie składu podatkowego bez uszczerbku dla zwolnienia”.

 1. Alkohol etylowy vs. alkohol metylowy - odpowiedź na pytanie 7

W ocenie Spółki, dla odpowiedzi na żadne z powyższych pytań nie miałaby znaczenia okoliczność, gdyby niektóre z mieszanych substancji zawierały również alkohol metylowy.

Wynika to z całkowicie odmiennego traktowania na gruncie przepisów akcyzowych alkoholu etylowego i alkoholu metylowego. Alkohol metylowy, jako nienadający się do spożycia (trucizna) nie stanowi na gruncie akcyzy żadnego z napojów alkoholowych.

Wyrób ten może być co prawda traktowany jako wyrób akcyzowy, ale i tak wyłącznie gdy jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych - zgodnie z poz. 36 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej, a wówczas i tak traktowany byłby jako tzw. wyrób energetyczny (a nie napój alkoholowy).

Dlatego też zawartość alkoholu metylowego nie modyfikuje zasad (prawidłowości) skażenia alkoholu etylowego.

Zostało to potwierdzone w wydanej na rzecz Spółki interpretacji z 2015 r., zgodnie z którą:

Okoliczność, że niektóre z mieszanych substancji będą zawierały również alkohol metylowy jest bez znaczenia dla powyższych rozstrzygnięć. Alkohol metylowy nie jest bowiem wyrobem akcyzowym dlatego też ww. wnioski, dotyczące ewidencjonowania, przechowywani i mieszania skażonego alkoholu w składzie podatkowym, znajdą adekwatnie zastosowanie w odniesieniu do alkoholu metylowego”.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż dla odpowiedzi na wskazane powyżej pytania nie miałaby znaczenia okoliczność, że niektóre z mieszanych substancji zawierałyby również alkohol metylowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz rozporządzenia Komisji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, określenie „wyroby akcyzowe” oznaczają: wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy, pod pozycją 17, z kodem CN 2207 znajduje się alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

W myśl art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), substancje skażające, które są wykorzystywane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażenia alkoholi, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a dyrektywy 92/83/EWG, zostały określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek innych wymogów, poza właściwym skażeniem alkoholu etylowego. Dodatkowo, należy wskazać, że wydane na podstawie delegacji ustawowej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2015 poz. 2361) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych warunków stosowania zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 1 cytowanej ustawy.

Ponadto, należy wskazać, że do zwolnionego od akcyzy skażonego alkoholu etylowego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy, nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, co wynika bezpośrednio z definicji legalnej tej procedury.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe

A zatem, celem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przesunięcie w czasie, do momentu jej zakończenia, powstania zobowiązania podatkowego. Dlatego też, procedura ta nie może być stosowana do wyrobów, w stosunku do których, ze względu na ich bezwarunkowe zwolnienie z podatku, zobowiązanie podatkowe powstać nie może.

Mając na uwadze powyższe argumenty, należy stwierdzić, że alkohol etylowy skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93, w tym zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, który jest wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, posiada status wyrobu akcyzowego, w stosunku do którego nie ma zastosowania procedura zawieszenia akcyzy. Dlatego też, dalsze wykorzystanie przez Spółkę tego koncentratu do produkcji innych wyrobów, nie będzie musiało mieć miejsca w składzie podatkowym.

Za takim stwierdzeniem przemawia również definicja składu podatkowego zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do tej definicji, składem podatkowym jest miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

A zatem, skoro w odniesieniu do alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy procedura zawieszenia poboru akcyzy nie jest stosowana, nieuzasadnionym byłaby produkcja innych wyrobów, z jego wykorzystaniem, w składzie podatkowym.

Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek produkcji w składzie podatkowym nie dotyczy produkcji wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Dotyczy on zatem wyłącznie wyrobów akcyzowych. Z kolei, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wyroby w postaci płynu do spryskiwaczy do szyb, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb, o kodzie CN innym niż 2207 i 2208, nie są wyrobami akcyzowymi (nie zostały wymienione w załączniku Nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym).

Dlatego też, produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi tj. płynu do spryskiwaczy z wykorzystaniem całkowicie skażonego alkoholu, w tym zawartego w tych wyrobach nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Zatem warunkiem zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym jest wyłącznie jego skażenie środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93.

Zgodnie z art. 138a ustawy, podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 138a ust. 3 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 art. 138a ustawy, powinna umożliwiać w szczególności:

 1. ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:
  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:
  • wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;
 2. ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;
 3. ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:
  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. od których została zapłacona akcyza,
  3. zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  4. opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;
 4. wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;
 5. ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;
 6. ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy;
 7. ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 138s ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2361), zwane dalej rozporządzeniem.

W myśl § 22 ww. rozporządzenia ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części zawierających zestawienia danych, które dotyczą:

 1. wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 2. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 3. wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 4. wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
 5. wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty akcyzy;
 6. wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 7. wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku;
 8. suszu tytoniowego;
 9. paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1695).

Przy tym zestawienia danych jakie powinna zawierać poszczególna część ewidencji, o której mowa w danym punkcie § 22, tj. poszczególnych punktach od 1 do 9 rozporządzenia zostały wskazane odpowiednio w § od 23 do 31 rozporządzenia.

I tak zgodnie z § 26 rozporządzenia część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

 1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
 2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku gdy wyroby akcyzowe zawarte są w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi - ilości wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi;
 3. określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują.

Mając powyższe przepisy na uwadze, na skutek wprowadzania zmian od 1 stycznia 2016 r., zarówno w ustawie akcyzowej, jak i w rozporządzeniu w sprawie ewidencji, Wnioskodawca w związku z wprowadzeniem do składu podatkowego alkoholu całkowicie skażonego zwolnionego z akcycy powinien prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych.

Ponadto należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zmieszanie na terenie składu podatkowego różnych wyrobów zawierających skażony całkowicie alkohol etylowy (tj. skażony zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy) nie podlega ewidencjonowaniu na podstawie art. 138a ust. 3 ustawy.v

Jak wskazano powyżej warunkiem zachowania zwolnienia na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy jest aby alkohol był skażony na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93. W konsekwencji mieszanie różnych wyrobów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy skażony jedną lub różnymi metodami bez wytrącania skażalników - co mając na uwadze opis sprawy, nie wynika aby miało miejsce - nie będzie skutkowało utratą ww. zwolnienia.

Należy mieć na uwadze, że, alkohol etylowy całkowicie skażony został zakwalifikowany do kodu CN 2207 20 bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, a więc z punktu widzenia klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej, bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, alkohol etylowy całkowicie skażony jest traktowany jak jeden wyrób, w tym przypadku korzystający ze zwolnienia.

W konsekwencji, gromadzenie zwolnionego z akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w różnych substancjach, bez względu na zastosowane metody całkowitego skażenia, może się odbywać w jednym zbiorniku na terenie składu podatkowego bez uszczerbku dla zwolnienia.

Okoliczność, że niektóre z mieszanych substancji będą zawierały również alkohol metylowy jest bez znaczenia dla powyższych rozstrzygnięć. Alkohol metylowy nie jest bowiem wyrobem akcyzowym.

Podsumowując:

 1. warunkiem zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym jest wyłącznie jego skażenie środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93,
 2. wprowadzenie do składu podatkowego alkoholu całkowicie skażonego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, zwolnionego z akcyzy, podlega ewidencjonowaniu na podstawie art. 138a ustawy o podatku akcyzowym w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Finansów,
 3. mieszanie na terenie składu podatkowego różnych wyrobów zwolnionych z akcyzy, zawierających całkowicie skażony całkowicie alkohol etylowy, nie podlega ewidencjonowaniu na podstawie art. 138a ustawy o podatku akcyzowym,
 4. dopuszczalne jest (i nie będzie skutkowało utratą zwolnienia o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy) mieszanie różnych wyrobów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy skażony jedną metodą, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 3199/93, bez wytrącania skażalników,
 5. dopuszczalne jest (i nie będzie skutkowało utratą zwolnienia o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy) mieszanie różnych wyrobów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy skażony różnymi metodami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 3199/93, bez wytrącania skażalników,
 6. dopuszczalne jest magazynowanie w jednym zbiorniku na terenie składu podatkowego różnych wyrobów nieakcyzowych zawierających zwolniony z akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony różnymi metodami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 3199/93,
 7. fakt, że w niektórych mieszanych substancjach zawarty byłby również alkohol metylowy nie będzie miało wpływu na powyższe rozstrzygnięcia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.