Alkohol etylowy skażony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol etylowy skażony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
lut

Istota:

W zakresie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowej decyzji określającej dopuszczalne normy zużycia dla alkoholu etylowego skażonego

Fragment:

Tym samym, jego dodatkowe dodanie podczas skażania alkoholu etylowego nie będzie miało żadnego wpływu na poziom zużycia alkoholu etylowego skażonego w Spółce. W konsekwencji, zmianie nie ulegną warunki, o których mowa w art. 85 ust. 4 ustawy akcyzowej, w tym w szczególności warunki techniczne i technologiczne mające wpływ na poziom zużycia alkoholu etylowego skażonego. W konsekwencji, zdaniem M., w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym, Spółka nie będzie zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowej decyzji określającej dopuszczalne normy zużycia dla alkoholu etylowego skażonego octanem etylu i alkoholem izopropylowym w związku z modyfikacją metody skażenia dla alkoholu etylowego zużywanego przez Spółkę, jeżeli zmianie nie ulegną okoliczności faktyczne stanowiące podstawę wydawania dopuszczalnych norm zużycia określone w art. 85 ust. 4 ustawy akcyzowej. Spółka będzie więc mogła zwolnić z podatku akcyzowego alkohol etylowy skażony octanem etylu oraz alkoholem izopropylowym do wysokości dopuszczalnych norm zużycia określonych w obecnie posiadanej przez Spółkę decyzji w sprawie dopuszczalnych norm zużycia (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków formalnych zastosowania tego zwolnienia z podatku akcyzowego). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

2016
4
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku alkoholu zawartego w nabywanym wewnątrzwspólnotowo wyrobie

Fragment:

W konsekwencji wewnątrzwspólnotowe nabycie alkoholu etylowego skażonego środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, zawartego w opisanym wyrobie, dla którego Wnioskodawca będzie posiadał ważną WIT klasyfikującą go do pozycji i udowodni, że produkt nabywany wewnątrzwspólnotowo odpowiada pod każdym względem temu, który jest opisany w informacji, o czym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego. Przy tym wskazać należy, że w przypadku sprzedaży opisanego wyżej wyrobu na terytorium Polski obowiązek podatkowy powstaje z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, natomiast sprzedaż produktu na terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu. Podobnie w zakresie drugiego z pytań przedstawionych we wniosku wskazać należy, że alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier zawarty w wyrobie nabytym z tego państwa członkowskiego, dla którego podmiot będzie posiadał WIT klasyfikującą go do kodu CN, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego. Zgodnie bowiem z art. 7b ustawy, wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.

2016
4
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku alkoholu zawartego w nabywanym wewnątrzwspólnotowo wyrobie.

Fragment:

W konsekwencji wewnątrzwspólnotowe nabycie alkoholu etylowego skażonego środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, zawartego w opisanym wyrobie, dla którego Wnioskodawca będzie posiadał ważną WIT klasyfikującą go do pozycji 3814 00 90 i udowodni, że produkt nabywany wewnątrzwspólnotowo odpowiada pod każdym względem temu, który jest opisany w informacji, o czym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego. Przy tym wskazać należy, że w przypadku sprzedaży opisanego wyżej wyrobu na terytorium Polski obowiązek podatkowy powstaje z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, natomiast sprzedaż produktu na terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu. Podobnie w zakresie drugiego z pytań przedstawionych we wniosku wskazać należy, że alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier zawarty w wyrobie nabytym z tego państwa członkowskiego, dla którego podmiot będzie posiadał WIT klasyfikującą go do kodu CN 3814 00 90, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego. Zgodnie bowiem z art. 7b ustawy, wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.

2015
17
gru

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie produkcji wyrobów akcyzowych.

Fragment:

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych: objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich użycia do produkcji innych wyrobów, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający.

2015
15
gru

Istota:

Czy podstawą zwolnienia z podatku akcyzowego, bez spełniania dodatkowych procedur i wymogów, są przedstawione karty charakterystyki produktu - alkoholu etylowego całkowicie skażonego przedstawiające skład produktu oraz zapewnienia sprzedawcy o skażeniu zgodnie z wytycznymi komisji europejskiej nr 3199/93 z 22 listopada 1993 z późniejszymi zmianami?

Fragment:

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206) państwa członkowskie zostały zobowiązane określić zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego skażonego zgodnie z wymogami każdego państwa członkowskiego, przy czym wymogi takie muszą być należycie podane do wiadomości i zaakceptowane zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego artykułu. Powyższe postanowienie dyrektywy implementowane zostało do krajowego porządku prawnego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy. W myśl zaś art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Z opisu sprawy wynika, że X. w Katowicach jest szkołą publiczną i kształci bezpłatnie m.in. w zawodzie technik dentystyczny. Podczas ćwiczeń na wydziale technik dentystyczny zachodzi konieczność używania palników. Jako paliwo do tych palników szkoła chciałaby nabywać alkohol całkowicie skażony.

2014
23
sty

Istota:

Czy zakupując alkohol etylowy całkowicie skażony od różnych podmiotów skażających, zarówno w kraju jak i na terytorium innych Państw Członkowskich, bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, może zakupiony alkohol etylowy całkowicie skażony gromadzić w jednym zbiorniku operacyjnym przy jednoczesnym zachowaniu zwolnienia od podatku akcyzowego?

Fragment:

Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. ze zm., w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, które pozwalają na uzyskanie bezwarunkowego zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, czyli dokonania całkowitego skażenia skażalnikami wymienionymi w ww. rozporządzeniu to nie ma żadnych prawnych przeszkód aby alkohol etylowy całkowicie skażony (całkowicie skażony różnymi metodami) mógł być gromadzony w jednym zbiorniku. Tym bardziej, że z technologicznego punktu widzenia dla Spółki nie ma znaczenia, jaka metoda całkowitego skażenia została by zastosowana aby mogły być produkowane w Spółce wyroby. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.

2013
10
lip

Istota:

Po 1 lipca 2013 r. zwolniony od akcyzy będzie wyprodukowany w kraju alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z procedurą stosowaną we wszystkich państwach członkowskich, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z procedurą zgłoszoną przez Polskę.

Fragment:

Od 1 lipca 2013 r. załącznik do wymienionego otrzymuje brzmienie określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Zgodnie unormowaniem zawartym w Tytule I „ Procedura skażania stosowana we wszystkich państwach członkowskich ” ww. załącznika, ustalono wspólną procedurę dla wszystkich państw członkowskich do celów całkowitego skażania alkoholu w celu zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w tej dziedzinie. Natomiast Tytuł II załącznika zawiera „ Dodatkowe procedury skażania stosowane w niektórych państwach członkowskich ”. Procedura skażania stosowana we wszystkich państwach członkowskich: Na hektolitr etanolu absolutnego: 3 litry alkoholu izopropylowego (IPA), 3 litry ketonu metylowo-etylowego (MEK), 1 gram benzoesanu denatonium. Z kolei dodatkowe procedury skażania stosowane w niektórych państwach członkowskich, to np.: Węgry Produkty alkoholowe w odniesieniu do ilości czystego alkoholu zawierają co najmniej jeden z następujących składników: 2% masowych ketonu metylowo-etylowego (MEK), 3% masowych ketonu metylowo-izobutylowego i 0,001% masowych benzoesanu denatonium; 1 % masy ketonu metylowo-etylowego (MEK) i 0,001% masy benzoesanu denatonium; 2% masowych alkoholu izopropylowego, 1% masowych alkoholu tert-butylowego oraz 0,001% masowych benzoesanu denatonium.

2013
15
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania wyrobów zawierających alkohol etylowy skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93

Fragment:

(...) alkohol etylowy skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów zawierających alkohol etylowy skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 listopada 2012r. (data wpływu 9 listopada 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 10/29/2012r., znak: IBPP4/443-337/12/PH i IBPP4/443-453/12/PH . W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia substancji chemicznych (m.in. octanu etylu, acetonu, alkoholu izopropylowego) otrzymywanych w procesie odzysku (recycling), zawierających w swym składzie alkohol etylowy. Firmy recyklingowe sprzedające tego rodzaju substancje oferują najczęściej produkt składający się ze składnika głównego (powyżej 50%) oraz składników towarzyszących (od 0,01 % do 40%). Przykład: Octan etylu - recycling skład: octan etylu - 85% alkohol etylowy - 8% alkohol izopropylowy - 5% octan butylu - 1% alkohol tertbutylowy - 0,5% aceton - 0,5% Usunięcie etanolu z tak odzyskanych mieszanin w dalszym procesie oczyszczania jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione, a zawartość głównego składnika jest przeważająca.

2012
12
sty

Istota:

Czy produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi- rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90 zawierających w swym składzie powyżej 1,2% obj. skażonego alkoholu etylowego, z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada, może odbywać się poza składem podatkowym.

Fragment:

Aby otrzymać pożądany produkt w procesie produkcji nabywany ww. alkohol etylowy skażony (spirytus porektyfikacyjny) będzie modyfikowany, poprzez dodanie innych komponentów (tj. octan etylu, etoksypropanol, izopropanol, glikol monopropylenowy, woda demineralizowana, etc.). Zgodnie z powyższym zarówno wyrób powstały przez rozcieńczenie wodą alkoholu etylowego oraz wzbogacony innymi komponentami, który spełnia warunki skażenia zgodnie z rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, jak i alkohol całkowicie skażony zawarty w pozostałych wyrobach przedstawionych we wniosku o kodzie CN 3814 00 90 zawierający w swym składzie powyżej 1,2% obj. skażonego alkoholu podlega zwolnieniu na podstawie art. 30 ust 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym produkcja ww. wyrobów, z wykorzystaniem ww. alkoholu zwolnionego z podatku akcyzowego, może odbywać się poza składem podatkowym oraz poza procedurą zawieszenia akcyzy. Reasumując, produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi tj. rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90 zawierających w swym składzie powyżej 1,2% obj. alkoholu etylowego skażonego wg Rozporządzenia Komisji WE Nr 3199/93 będzie mogła odbywać się poza składem podatkowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
22
lis

Istota:

1. Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawca jest zobowiązany prowadzić: Księgę kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia zał. 1, oraz ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie zał. 2?
2. Czy Wnioskodawca powinien dokonać zgłoszenia we właściwym Urzędzie Celnym zgodnie z Dz. U. Nr 222 z dnia 28 grudnia 2009 r. § 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1-6, ust. 3 pkt 1-5, ust. 4 pkt 1-3, § 5, § 6 pkt 1-3, § 7 ust. 1 pkt 1-2, § 8, § 9 ust. 1 pkt 1-5, § 10 pkt 1-3, § 11, § 12 ust. 1-6, § 13, § 14 ust. 1 pkt 1,2 (m. in. poddać się procedurze „Urzędowego sprawdzenia”)?3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia norm zużycia i ubytków od ww. wyrobu?
4. Czy należy mieć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego lub być zarejestrowanym/niezarejestrowanym handlowcem, lub podmiotem pośredniczącym przy przetwarzaniu wyrobu (alkohol etylowy skażony)?

Fragment:

Fin. z dnia 28 grudnia 2009r. poz. 1757), oraz sporządzać ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, oddawać ją w celu zaplombowania do Urzędu Celnego po otrzymaniu księgi oraz zaplombowanych dokumentów (<po>zakończeniu procedury urzędowego sprawdzania Wnioskodawca może zawiadomić Naczelnika Urzędu Celnego w związku z nabyciem alkoholu etylowego skażonego). Wnioskodawca nie musi również w dniu dostawy zawiadamiać Urząd Celny, który uczestniczyłby w procedurze odbioru alkoholu etylowego skażonego. Wnioskodawca nie powinien również prowadzić dokumentów towarzyszących dostawie, tj. dokument dostawy (zał. nr 1 do Dz. U. Nr 160 poz. 1075 wraz z dokumentem WZS wystawionym przez Dostawcę, a Wnioskodawca przyjmuje alkohol etylowy skażony na podstawie dokumentu PZS, i całą dostawę wprowadzać do ewidencji jako przyjęcie a w trakcie zużywania rejestrować ww. ewidencji rozchodów. Ad.3 Wnioskodawca nie ma potrzeby uzyskania decyzji w sprawie norm zużycia i ubytków wyrobu (alkohol etylowy skażony) i wyrobów z zawartością tego alkoholu skażonego, ponieważ wyrób ten podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego bez względu na przeznaczenie. Ad.4 Przy przetwarzaniu wyrobu (alkoholu etylowego skażonego) w wyrób nieakcyzowy, nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi i nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, lub być zarejestrowanym/niezarejestrowanym handlowcem, lub podmiotem pośredniczącym. Skażenie alkoholu powoduje, że wyroby będące wynikiem jego przetworzenia będą wyrobami z zawartością alkoholu zwolnionego z podatku akcyzowego, wiec nie podlegają procedurze zawieszonego poboru akcyzy.