Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol etylowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w wyrobach gotowych w postaci produktów kosmetycznych i środków chemicznych.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast w myśl art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu.
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w wyrobach gotowych w postaci produktów biobójczych i medycznych.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast w myśl art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu.
2017
11
sty

Istota:
1. Czy produkcja alkoholu etylowego całkowicie skażonego, skażonego którąkolwiek z dodatkowych procedur skażania, stosowanych w niektórych państwach członkowskich na podstawie załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, zmienionego na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., będzie korzystała ze zwolnienia od akcyzy?
2. Czy do zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który jest przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, konieczne jest jego skażenie zgodnie z procedurą skażania stosowaną we wszystkich państwach członkowskich, czy też możliwe jest skażenie zgodnie z którąkolwiek z dodatkowych procedur skażania stosowanych w niektórych państwach członkowskich, przewidzianych w załączniku do ww. rozporządzenia, zmienionego na mocy ww. rozporządzenia wykonawczego?
Fragment:
Tym samym skoro art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia z podatku akcyzowego alkohol etylowy skażony środkami wymienionymi w zmienionym załączniku do rozporządzenia nr 3199/93, to zwolnieniu podlega alkohol etylowy skażony według procedur stosowanych we wszystkich państwach członkowskich (procedura 1) jak i według dodatkowych procedur (procedury II), bowiem w ramach tych procedur stosowane są środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego wskazane w załączniku. Wskazanej wykładni nie podważa treść punktu 11 rozporządzenia nr 162/2013. Jak zasadnie bowiem wskazała Skarżąca w skardze kasacyjnej zmiana załącznika do rozporządzenia nr 3199/93 wiązała się z rezygnacją przez niektóre państwa członkowskie z dodatkowych metod skażenia alkoholu etylowego. W związku z tym koniecznym było ustanowienie okresu, w którym alkohol etylowy skażony metodą od której odstąpił dany kraj członkowski, mógłby być zużyty. Dodać również należy, że postanowienie punktu 10 preambuły do rozporządzenia nr 162/2013 nie potwierdza, że procedury dodatkowe wskazane w zmienionym załączniku nie mogą obowiązywać w innych państwach członkowskich. Wybór dodatkowych metod skażania alkoholu etylowego przez Austrię stanowi bowiem wyraz obrania jako dodatkowej procedury, procedur stosowanych przez inne państwa członkowskie, a rezygnację z stosowania własnej niejako autorskiej procedury ze względu na patenty i prawa autorskie, czego nie dostrzegł Sąd I instancji, bowiem w tym zasadza się cel wyboru tych metod skażania alkoholu.
2016
30
gru

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.
Fragment:
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak zastrzeżenia przez Polskę w preambule, którego dokonała Austria (pkt 10 rozporządzenia Komisji nr 3199/93) przyjmując oprócz wspólnej procedury skażania, alternatywną procedurę stosowaną już przez inne państwa członkowskie, nie wpływa na zakres zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy, wynikający z powołanych wyżej przepisów dyrektywy strukturalnej i polskiej ustawy akcyzowej. Skoro nie uległy zmianie zasady opodatkowania alkoholu etylowego, w tym zasady dotyczące zwolnienia tego alkoholu od podatku akcyzowego, należy przyjąć, że nie ma uzasadnionej podstawy, by dokonywać odmiennej, od dotychczas stosowanej, interpretacji regulacji dotyczących zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy, jeżeli został całkowicie skażony, zgodnie z wymogami wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w doktrynie podkreśla się, że nowelizacja załącznika rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 wprowadzona z dniem 1 lipca 2013 r. ma tylko i wyłącznie charakter techniczny, nie modyfikuje samego zwolnienia zawartego w ustawie o podatku akcyzowym. Znowelizowany załącznik rozporządzenia nr 3199/93 w pkt I wprowadza wspólną dla wszystkich państw członkowskich UE procedurę całkowitego skażenia alkoholu etylowego przy wykorzystaniu europejskiej substancji skażającej, tzw. euroskażalnika, a w pkt II wskazane są metody skażania alkoholu etylowego zaakceptowane przez niektóre państwa członkowskie.
2016
30
gru

Istota:
Uregulowania dotyczące transportu w cysternach kolejowych alkoholu etylowego (liczenia dnia wysłania i przyjęcia za dzień przewozu dla celów obliczenia maksymalnych norm ubytków)
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie liczenia dnia wysłania i przyjęcia transportu alkoholu etylowego w cysternach kolejowych za dzień przewozu dla celów obliczenia maksymalnych norm ubytków - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie liczenia dnia wysłania i przyjęcia transportu alkoholu etylowego w cysternach kolejowych za dzień przewozu dla celów obliczenia maksymalnych norm ubytków. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W ramach swojej działalności Spółka m.in. wytwarza i dystrybuuje alkohol etylowy (kod CN 2207), który jako biokomponent stanowi dodatek do benzyn silnikowych. Przedmiotowy alkohol etylowy wytwarzany jest w składzie podatkowym należącym do Spółki, a następnie przewożony w cysternach kolejowych do składu podatkowego innego przedsiębiorcy tj. odbiorcy. Proces załadunku cystern kolejowych oraz faktycznego transportu co do zasady przekracza okres jednego dnia. W trakcie dokonywania transportu mogą powstać ubytki alkoholu etylowego. Wynikają one zarówno z właściwości fizykochemicznych alkoholu etylowego (np. parowania), jak i różnicy ujemnych w postaci ubytków transportowych wynikających ze skończonej dokładności urządzeń pomiarowych (błąd wynikający z tolerancji wag oraz nakładania się rozbieżności pomiarów wagowych przy wysyłce i przy odbiorze).
2016
15
gru

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy - alkohol etylowy skażony środkami skażającymi wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1028
Fragment:
Wnioskodawca swoje stanowisko opiera na ustawowej definicji napojów alkoholowych i alkoholu etylowego. Zgodnie z art. 92 ustawy o podatku akcyzowym „ Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie ” oraz z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy „Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; „Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym poz. 17 do kodu CN 2207 zalicza się alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone. Biorąc pod uwagę powyższe w pojęciu napojów alkoholowych oraz alkoholu etylowego mieści się alkohol etylowy skażony. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego reguluje zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej. Dlatego Wnioskodawca uważa, że alkohol etylowy skażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r.
2016
6
gru

Istota:
Minister Finansów stwierdza, iż dokonaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretację indywidualną w części stwierdzającej, że alkohol etylowy zawarty w wyrobie „C.” będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego i w konsekwencji wyrób „C.” będzie mógł zostać wyprowadzony ze składu podatkowego bez uiszczenia podatku akcyzowego poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy- należy uznać za nieprawidłową.
Fragment:
Gdyby intencją ustawodawcy było, że alkohol przeznaczony o produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi podlegać ma zwolnieniu od akcyzy niezależnie od tego jaki produkt zostanie wyprodukowany z tego alkoholu, to nie zostałoby określone zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego skażonego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, zwanego dalej „ całkowicie skażony ”, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy. Ustawodawca jednak rozróżnia zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego i alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zwolnienie alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi tym się różni od zwolnienia dla alkoholu całkowicie skażonego, że określa warunek dotyczący produkcji produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zadanych pytań powinien rozważyć również przypadek, gdy produkowany wyrób pozostanie alkoholem etylowym. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew stanowi produkcję alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych podlega opodatkowaniu akcyzą.
2016
6
gru

Istota:
Zwolnienie alkoholu etylowego zawartego w wyrobie spożywczym
Fragment:
Zauważyć należy, że w poz. 43 przedmiotowego załącznika nr 1 do ustawy, tj. wykazu wyrobów akcyzowych mieści się (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. W świetle powyższej definicji, za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a ponadto alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, wyrobach czekoladowych, artykułach spożywczych, lekach, itp). Podkreślić jednocześnie należy, że w tym drugim przypadku definicja alkoholu etylowego obejmuje wyłącznie alkohol etylowy zawarty w tych innych wyrobach. Za alkohol etylowy nie można natomiast uznać wyrobów, w których alkohol ten stanowi jedynie składnik i które zostały zaklasyfikowane do innych kodów niż kody CN 2208 i 2207.
2016
5
gru

Istota:
Zwolnienie alkoholu całkowicie skażonego
Fragment:
Interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 18 marca 2011 r. (nr ILPP3/443-144/10-5/TW ): „Przetworzenie wyrobu o kodzie CN 3814 00 90 przez Zainteresowanego polegające na dodaniu określonych składników, powodujące zmianę kodu na CN 3820 jako „ środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe ”, które nie pozbawia zawartego w nim alkoholu etylowego cechy całkowitego skażenia nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Alkohol etylowy będzie zatem nadal korzystał ze zwolnienia od akcyzy na mocy przepisu art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - w tym przypadku całkowicie skażonego alkoholu etylowego zawartego w X - jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Oznacza to, iż dodawanie różnych składników do tego towaru - wpływających na zmianę klasyfikacji taryfowej - które nie pozbawia alkoholu etylowego cechy całkowitego skażenia (procesy odkażania) nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym”. Interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 4 stycznia 2010 r. (nr IPPP3-443-885/09-2/JK ): „Mieszanie alkoholu etylowego oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy, a w szczególności mieszanie alkoholu etylowego skażonego z innymi składnikami w celu uzyskania koncentratu płynu lub rozpuszczalnika nie mieści się w procesie rozumianym jako produkcja alkoholu etylowego. Zatem Spółka nie będzie miała obowiązku wykonywania przedmiotowych czynności w składzie podatkowym”.
2016
1
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, gdy Spółka będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego to będzie zobowiązana do uzyskania decyzji o dopuszczalnych normach zużycia alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach?
Fragment:
Jednocześnie w poz. 43 ww. załącznika jako wyrób akcyzowy określony został (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. W myśl § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 195) zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu. Jednocześnie zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, powyższe zwolnienia ma zastosowanie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.
2016
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.