Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol etylowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego, nabywanego ze składu podatkowego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego do produkcji artykułów spożywczych zawierających oraz niezawierających alkoholu, a także prawidłowości prowadzonej ewidencji tego alkoholu.

Fragment:

Zatem reasumując i mając przy tym na względzie, iż Wnioskodawca wypełnia wszystkie wymienione warunki (co też zostało przez Organ ocenione powyżej), stwierdzić należy, że Spółka ma prawo nabywać alkohol etylowy zwolniony od akcyzy, korzystając przy tym ze zwolnienia na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy oraz § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 2 i 3 należy uznać za prawidłowe. Wnioskodawca jest podmiotem zużywającym prowadzącym działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych (alkoholu etylowego) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy oraz § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), zatem jest zobowiązany, na podstawie art. 138f ust. 1 pkt 3 ustawy, do prowadzenia ewidencji alkoholu etylowego. Stosownie do art. 138f ust. 2 ustawy, w sytuacji Wnioskodawcy ewidencja ta powinna umożliwiać w szczególności ustalenie: ilości i rodzaju otrzymanego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, daty odbioru tego alkoholu etylowego, miejsca odbioru alkoholu etylowego, informacji o dokumentach dostawy. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi ewidencję alkoholu etylowego zawierającą wszystkie wymagane informacje, zgodnie z art. 138f ust. 2 ustawy. Ponadto Wnioskodawca, co Organ stwierdził powyżej, posiada status podmiotu zużywającego, zgodny z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy.

2018
25
lip

Istota:

Zmiana sposobu wykorzystania ekstraktów ziołowych, zawierających alkohol etylowy i użycia ich do produkcji suplementów diety, jak również utylizacji przeterminowanych ekstraktów oraz obowiązków w podatku akcyzowym z powyższymi czynnościami związanych.

Fragment:

Natomiast pod pozycją 18 załącznika nr 1 do ustawy, pod kodem CN 2208, został wymieniony alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe. Z kolei pod pozycją 43 załącznika nr 1 do ustawy wskazany został, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie – art. 93 ust. 4 ustawy.

2018
14
maj

Istota:

Brak możliwości zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, posiadanego przez wnioskodawcę skażonego alkoholu etylowego.

Fragment:

W swoim stanowisku w sprawie Spółka pominęła całkowicie fakt, że rozporządzenie z 2015 r. o środkach skażających alkohol w żaden sposób nie ograniczyło możliwości wykorzystania posiadanego alkoholu etylowego z zastosowaniem zwolnienia od podatku. Przepis ten wprowadzał bowiem mniej ostre wymagania dla środków skażających alkohol, niż to miało miejsce w okresie obowiązywania rozporządzenia z 2013 r., gdy Spółka nabyła skażony alkohol etylowy. Z kolei rozporządzenie zmieniające z 2016 r. wprowadzało stosowne przepisy przejściowe, uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla skażonego alkoholu etylowego przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tegoż rozporządzenia, tj. do 30 stycznia 2017 r. Zatem w okolicznościach niniejszej sprawy nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zgodnie z zasadą lex retro non agit, Spółka może w dalszym ciągu wykorzystywać do produkcji skażony alkohol etylowy, stosując przy tym zwolnienie od akcyzy przewidziane w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy. W niniejszej sprawie, co też wykazano powyżej, nie zachodzi bowiem sytuacja, w której prawo działa wstecz. W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ze zwolnienia od akcyzy posiadanego skażonego alkoholu etylowego, wykorzystywanego do produkcji dowolnych produktów chemii gospodarczej, chemii profesjonalnej oraz kosmetyków nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2018
18
kwi

Istota:

Możliwość zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy, nabywanego przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego, skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie jego pochodzenia.

Fragment:

Z kolei produkcją alkoholu etylowego, co zostało już wskazane, jest m.in. skażanie alkoholu etylowego. Zatem w procesie skażania alkoholu etylowego otrzymywany wyrób jest w dalszym ciągu alkoholem etylowym, tyle że charakteryzującym się innymi właściwościami – jest to alkohol etylowy skażony częściowo lub całkowicie. Wobec powyższego trudno uznać, że w konsekwencji skażenia otrzymujemy wyrób jakim jest częściowo lub całkowicie skażony alkohol etylowy zawierający alkohol etylowy. Również nie znajduje uzasadnienia twierdzenie odwrotne, że w alkoholu etylowym zawarty jest skażony częściowo lub całkowicie alkohol etylowy. Skoro zastosowane do skażenia środki skażające, dopuszczone przez jakiekolwiek państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie powodują, że otrzymywany jest wyrób inny niż alkohol etylowy, nie można tym bardziej uznawać, że powstał wyrób zawierający alkohol etylowy. Mając powyższe na uwadze, jak również przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że częściowo skażony alkohol etylowy, planowany do nabycia wewnątrzwspólnotowego, będzie wyrobem, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy (tj. wyrobem zawierającym alkohol etylowy skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu).

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z akcyzy oraz ustalenie norm zużycia skażonego alkoholu etylowego - § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień

Fragment:

Do wytwarzania w składzie produktów leczniczych, komponentów leczniczych, środków spożywczych (suplementów diet) itp. na bazie ziół Spółka używa alkoholu etylowego (CN 2207 albo CN 2208). Alkohol etylowy stanowi rozpuszczalnik niezbędny przy produkcji niektórych ekstraktów ziołowych. W wyniku prowadzonego szeregu czynności produkcyjnych dochodzi do odparowania alkoholu etylowego (jego zużycia), a wytworzony produkt końcowy nie stanowi wyrobu akcyzowego i nie zawiera w swoim składzie alkoholu etylowego. Alkohol jest niezbędny do nadania odpowiedniego aromatu i walorów prozdrowotnych, aromatycznych, dietetycznych itp. produkowanym wyrobom nieakcyzowym. Alkohol etylowy CN 2207 i 2208 wykorzystywany do produkcji będzie magazynowany w składzie w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. Przed rozpoczęciem produkcji wyrobów nieakcyzowych niezawierających w swoim składzie alkoholu etylowego partia, która będzie miała być zużyta podczas tej produkcji będzie pobierana dokumentem magazynowym z magazynu alkoholu etylowego i ewidencjonowana na ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie jako wyroby zużyte do produkcji i objęte zwolnieniem od akcyzy. Alkohol etylowy pobrany do produkcji wyrobów nieakcyzowych podczas procesu produkcyjnego będzie ulegał całkowitemu odparowaniu z wyrobu finalnego. Ze względu na stosowaną technologię układu zamkniętego dochodzić będzie także do powstania odpadów poprodukcyjnych (skropleniu w instalacji produkcyjnej odparowanego alkoholu) stanowiących zanieczyszczony alkohol etylowy o kodzie CN 2207 lub 2208, który będzie magazynowany w składzie podatkowym.

2018
15
kwi

Istota:

Czy alkohol etylowy skażony jednym ze środków skażających wskazanych w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2285), zawarty w wyrobach medycznych, które zostały zgłoszone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art, 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U, z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542), podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego?

Fragment:

Dz.U. z 2017 r. poz. 43), do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy (art. 93 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 103), i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3.

2018
15
kwi

Istota:

Czy alkohol etylowy skażony jednym ze środków skażających wskazanych w § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2285), zawarty w produktach biobójczych, które zostały wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. poz, 1926), podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego?

Fragment:

Dz.U. z 2017 r. poz. 43), do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy (art. 93 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 103), i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3.

2018
16
lut

Istota:

Regeneracja alkoholu całkowicie skażonego, poprzez odseparowanie pozostałości farb drukarskich, nie stanowi produkcji alkoholu etylowego.

Fragment:

W czasie regeneracji nie będą zachodziły żadne reakcje chemiczne i nie będzie następowało zmniejszenie udziału substancji skażających w alkoholu etylowym. Po regeneracji alkohol etylowy będzie w dalszym ciągu całkowicie skażony. Wątpliwość Spółki dotyczy kwestii, czy regeneracja alkoholu etylowego całkowicie skażonego stanowi produkcję alkoholu etylowego. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że całkowite skażenie alkoholu etylowego, wykorzystywanego przez Wnioskodawcę, ma charakter bezwarunkowy. Oznacza to, że zwolnienie od akcyzy tegoż alkoholu nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych warunków i wynika z samego faktu jego całkowitego skażenia środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podczas opisanego przez Wnioskodawcę procesu mycia maszyn drukarskich używany jest całkowicie skażony alkohol etylowy. Przedstawiony przez Spółkę opis zdarzenia przyszłego zakłada, że ten alkohol będzie używany w procesie mycia maszyn w ramach cyklu zamkniętego. W takiej sytuacji zanieczyszczony w wyniku mycia alkohol etylowy całkowicie skażony, będzie poddawany regeneracji umożliwiającej jego ponowne wykorzystanie. Regeneracja będzie sprowadzała się do destylacji, czyli odparowania i skroplenia alkoholu etylowego całkowicie skażonego, podczas której nie będą zachodziły żadne reakcje chemiczne, nie zmieni się udział substancji skażających.

2017
14
gru

Istota:

Możliwość wykorzystania zmagazynowanego alkoholu etylowego skażonego acetonem.

Fragment:

Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie produkcji, magazynowania lub przetwarzania alkoholu etylowego. W związku z przedmiotem działalności, na terenie Spółki znalazł się alkohol etylowy skażony acetonem. Wspomniany surowiec cyrkulował początkowo w instalacji produkcyjnej, która służyła do wytwarzania produktu niezawierającego alkoholu etylowego, przy czym szacuje się, iż jego zużycie mogłoby nastąpić w okresie od trzech do pięciu lat. Do końca 2016 r. Spółka stosowała alkohol etylowy skażony acetonem o kodzie CN 2207 20 00, opisywany jako etanol absolutny zwykły skażony acetonem, alkohol etylowy odwodniony skażony i alkohol etylowy odwodniony skażony acetonem. Alkohol etylowy skażony acetonem korzystał ze zwolnienia od akcyzy. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy [Dz.U. z 2016 r., poz. 1028; dalej jako: „ rozporządzenie zmieniające ”], aceton przestał być dopuszczalny jako środek skażający alkohol etylowy. W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego, alkohol etylowy skażony acetonem, znajdujący się w posiadaniu Spółki, został zabezpieczony w zaplombowanych pojemnikach przez przedstawiciela Urzędu Celnego w ... w styczniu 2017 r.

2017
12
paź

Istota:

Możliwość zwolnienia od akcyzy posiadanego alkoholu etylowego skażonego acetonem.

Fragment:

W ww. załączniku pod pozycjami 17 i 18 określono alkohol etylowy, który uznaje się za wyrób akcyzowy: poz. 17, kod CN 2207 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone; poz. 18, kod CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe. Pod poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy został wymieniony, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.