Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol etylowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od akcyzy - alkohol etylowy skażony środkami skażającymi wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1028
Fragment:
Wnioskodawca swoje stanowisko opiera na ustawowej definicji napojów alkoholowych i alkoholu etylowego. Zgodnie z art. 92 ustawy o podatku akcyzowym „ Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie ” oraz z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy „Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; „Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym poz. 17 do kodu CN 2207 zalicza się alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone. Biorąc pod uwagę powyższe w pojęciu napojów alkoholowych oraz alkoholu etylowego mieści się alkohol etylowy skażony. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego reguluje zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej. Dlatego Wnioskodawca uważa, że alkohol etylowy skażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r.
2016
6
gru

Istota:
Minister Finansów stwierdza, iż dokonaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretację indywidualną w części stwierdzającej, że alkohol etylowy zawarty w wyrobie „C.” będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego i w konsekwencji wyrób „C.” będzie mógł zostać wyprowadzony ze składu podatkowego bez uiszczenia podatku akcyzowego poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy- należy uznać za nieprawidłową.
Fragment:
Gdyby intencją ustawodawcy było, że alkohol przeznaczony o produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi podlegać ma zwolnieniu od akcyzy niezależnie od tego jaki produkt zostanie wyprodukowany z tego alkoholu, to nie zostałoby określone zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego skażonego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, zwanego dalej „ całkowicie skażony ”, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy. Ustawodawca jednak rozróżnia zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego i alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zwolnienie alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi tym się różni od zwolnienia dla alkoholu całkowicie skażonego, że określa warunek dotyczący produkcji produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zadanych pytań powinien rozważyć również przypadek, gdy produkowany wyrób pozostanie alkoholem etylowym. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew stanowi produkcję alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych podlega opodatkowaniu akcyzą.
2016
6
gru

Istota:
Zwolnienie alkoholu etylowego zawartego w wyrobie spożywczym
Fragment:
Zauważyć należy, że w poz. 43 przedmiotowego załącznika nr 1 do ustawy, tj. wykazu wyrobów akcyzowych mieści się (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. W świetle powyższej definicji, za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a ponadto alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, wyrobach czekoladowych, artykułach spożywczych, lekach, itp). Podkreślić jednocześnie należy, że w tym drugim przypadku definicja alkoholu etylowego obejmuje wyłącznie alkohol etylowy zawarty w tych innych wyrobach. Za alkohol etylowy nie można natomiast uznać wyrobów, w których alkohol ten stanowi jedynie składnik i które zostały zaklasyfikowane do innych kodów niż kody CN 2208 i 2207.
2016
5
gru

Istota:
Zwolnienie alkoholu całkowicie skażonego
Fragment:
Interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 18 marca 2011 r. (nr ILPP3/443-144/10-5/TW ): „Przetworzenie wyrobu o kodzie CN 3814 00 90 przez Zainteresowanego polegające na dodaniu określonych składników, powodujące zmianę kodu na CN 3820 jako „ środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe ”, które nie pozbawia zawartego w nim alkoholu etylowego cechy całkowitego skażenia nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Alkohol etylowy będzie zatem nadal korzystał ze zwolnienia od akcyzy na mocy przepisu art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - w tym przypadku całkowicie skażonego alkoholu etylowego zawartego w X - jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Oznacza to, iż dodawanie różnych składników do tego towaru - wpływających na zmianę klasyfikacji taryfowej - które nie pozbawia alkoholu etylowego cechy całkowitego skażenia (procesy odkażania) nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym”. Interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 4 stycznia 2010 r. (nr IPPP3-443-885/09-2/JK ): „Mieszanie alkoholu etylowego oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy, a w szczególności mieszanie alkoholu etylowego skażonego z innymi składnikami w celu uzyskania koncentratu płynu lub rozpuszczalnika nie mieści się w procesie rozumianym jako produkcja alkoholu etylowego. Zatem Spółka nie będzie miała obowiązku wykonywania przedmiotowych czynności w składzie podatkowym”.
2016
1
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, gdy Spółka będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego to będzie zobowiązana do uzyskania decyzji o dopuszczalnych normach zużycia alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach?
Fragment:
Jednocześnie w poz. 43 ww. załącznika jako wyrób akcyzowy określony został (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. W myśl § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 195) zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu. Jednocześnie zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, powyższe zwolnienia ma zastosowanie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.
2016
13
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca spełnia warunki zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy w odniesieniu do zużyć alkoholu etylowego przekraczających normę zużycia ustaloną przez właściwy organ podatkowy
Fragment:
Podstawę do zwolnienia z akcyzy zużyć alkoholu etylowego ze względu na przeznaczenie do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy. Zwolnienie to opiera się na szeregu warunków. Jest tam między innymi mowa o normach zużycia, których nie należy przekroczyć, aby móc skorzystać z tego zwolnienia. W art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawa określa podstawy do ustalenia takich norm zużycia. W skrócie normy zużycia ustala się na wniosek podmiotu zużywającego, w oparciu o dane techniczne (np. receptury produkcyjne), dostarczone przez takiego wnioskodawcę. Jednakże, jedynie wąskie odczytanie art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy, bez analizy systemowej i bez uwzględnienia nadrzędnych wobec Ustawy aktów prawa, będących podstawą do wprowadzenia omawianego zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji wyrobów niesłużących do spożycia przez ludzi, może prowadzić do wniosku, że w przypadku zużyć alkoholu etylowego, które przekraczają ustalone przez organ podatkowy normy zużycia, nadwyżka ta podlega opodatkowaniu, a podatnikiem jest Spółka, jako podmiot zużywający. Niezbędne jest bowiem uwzględnienie, że podstawą dla wydania tych przepisów jest prawo wspólnotowe, a przede wszystkim dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz.
2016
13
maj

Istota:
Obowiązek prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania
Fragment:
W myśl § 10 rozporządzenia księgami kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy, są: księga kontroli przerobu alkoholu etylowego określonego w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanego w niniejszym rozdziale „ alkoholem etylowym ”, na ocet; księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego; księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych w niniejszym rozdziale „ napojami spirytusowymi ”; księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego prowadzona przez podmiot, który wytwarza alkohol etylowy, w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwany dalej „ gorzelnią ”. Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w którym zajmuje się obrotem i skażaniem alkoholu etylowego. Spółka zakupuje alkohol etylowy i albo odsprzedaje go dalszym nabywcom, albo dokonuje jego skażenia i dopiero sprzedaje. Do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Spółka prowadziła księgę kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia według wzoru nr 2 do ww. rozporządzenia. Z analizy złożonego wniosku wynika, że przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażania.
2016
15
kwi

Istota:
Opodatkowanie przekazania zlewek zawierających alkohol etylowy do kontrahenta w celu recyklingu.
Fragment:
W szczególności, jak Spółka wskazała powyżej, nie będą mogły one być uznane za alkohol etylowy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej. Powyższe stanowisko, w ocenie A., wynika również z analizy definicji produkcji alkoholu etylowego ujętej w art. 93 ust. 2 ustawy akcyzowej: „ Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew ”. W ww. definicji wskazuje się, iż proces produkcji ma na celu uzyskanie alkoholu etylowego lub podjęcie innych działań dotyczących tego alkoholu. Tymczasem, celem działalności Spółki będzie produkcja Kosmetyków niebędących wyrobami akcyzowymi, a nie uzyskiwanie alkoholu etylowego. Ponieważ odpad nie powinien być uznawany za wyrób akcyzowy w konsekwencji, powstawanie odpadu również nie może być traktowane za produkcję wyrobu akcyzowego. Taką czynność, w ocenie Spółki, można zidentyfikować dopiero na etapie przetwarzania zlewek, które to przetwarzanie ma na celu „ wytworzenie, przetworzenie, oczyszczenie ” alkoholu etylowego. W rezultacie, dopiero wówczas powstaje wyrób akcyzowy, tj. alkohol etylowy uzyskany ze zlewek. Jednakże produkcja alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ust. 2 ustawy akcyzowej nie będzie odbywała się w ramach działalności Spółki, ale w ramach działalności jej kontrahenta.
2016
10
lut

Istota:
Zwolnienie alkoholu etylowego skażonego zużywanego do produkcji kosmetyków oraz zwolnienia ubytków tego alkoholu.
Fragment:
Ilość dodanych do alkoholu etylowego substancji skażających <tj. alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium> jest wystarczająca, aby uznać, iż alkohol ten został skażony zgodnie z normami łotewskimi oraz zgodnie z normami polskimi, gdyż każde 100 litrów alkoholu etylowego 100% vol. jest skażone co najmniej 6 000 ml alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) oraz co najmniej 2g benzoesanu denationium. Ze względu na fakt, że nabywany przez Spółkę alkohol etylowy jest skażany skażalnikiem spełniającym na dzień złożenia niniejszego wniosku normy łotewskie, w stosunku do nabywanego alkoholu Spółka stosuje zwolnienie z akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o akcyzie. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
2016
7
lut

Istota:
Czy alkohol etylowy zawarty w produktach paszowych, weterynaryjnych będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego? Czy od nabywców wyrobów paszowych, weterynaryjnych Spółka będzie musiała zbierać dokumenty AKC-PR?
Fragment:
Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. (art. 92 ustawy) Stosownie do art. 93 ust. 1 do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. W myśl art. 93 ust. 2 produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Zgodnie zaś z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.
2015
15
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.