Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol etylowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zwolnienia od akcyzy posiadanego alkoholu etylowego skażonego acetonem.
Fragment:
W ww. załączniku pod pozycjami 17 i 18 określono alkohol etylowy, który uznaje się za wyrób akcyzowy: poz. 17, kod CN 2207 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone; poz. 18, kod CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe. Pod poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy został wymieniony, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.
2017
12
paź

Istota:
Zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedaży całkowicie skażonego alkoholu etylowego.
Fragment:
Jednocześnie należy zauważyć, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 nie zakazuje po 1 sierpnia 2017 r. sprzedaży alkoholu etylowego zwolnionego z akcyzy całkowicie skażonego zgodnie przepisami obowiązującymi do 31 lipca 2017 r., który został zakupiony na terytorium kraju przed 1 sierpnia 2017 r. Alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażenia - obowiązującymi do 31 lipca 2017 r., który do tego dnia został wprowadzony do obrotu (sprzedany na terytorium kraju, nabyty wewnątrzwspólnotowo, importowany) może być przedmiotem dalszego obrotu, bez konieczności dodatkowego skażenia środkami dopuszczonymi do skażenia, obowiązującymi od 1 sierpnia 2017 r. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem wyrobów chemii gospodarczej i wytwarza m.in. produkty na bazie alkoholu etylowego, w tym wyroby akcyzowe. Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy. Wnioskodawca posiada zapas alkoholu etylowego całkowicie skażonego zakupionego w kraju i rozważa możliwość sprzedaży części tego alkoholu, w tym na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zatem mając na względzie cytowany wcześniej art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w sytuacji gdy zwolniony z akcyzy wskazany we wniosku alkohol etylowy nabyty w kraju do 31 lipca (...)
2017
31
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego sprzedawanych wzorców etanolowych oraz obowiązki ewidencyjne z tym związane.
Fragment:
W ww. załączniku pod pozycjami 17 i 18 określono alkohol etylowy, który uznaje się za wyrób akcyzowy: poz. 17, kod CN 2207 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone; poz. 18, kod CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe. Pod poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy został wymieniony, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.
2017
24
sie

Istota:
Obowiązku dokonywania procesu recyklingu odpadów (zużytych rozpuszczalników) zawierających częściowo skażony alkohol etylowy w składzie podatkowym
Fragment:
Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew – art. 93 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu. Natomiast w myśl § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego.
Fragment:
Jedynymi warunkami zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego jest jego skażenie i nieprzeznaczenie do spożycia dla ludzi. Ad. 8. Jedynymi warunkami zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów powstałych z przetworzenia wyrobu o kodzie CN 2207 20 jest zawartość w nich prawidłowo skażonego alkoholu etylowego i nieprzeznaczenie do spożycia dla ludzi. Ad. 9. Nie ma znaczenia miejsce skażenia alkoholu etylowego, miejsce pochodzenia wyrobów wyprodukowanych na bazie alkoholu etylowego skażonego, oraz miejsce przeznaczenia ww. wyrobów w sytuacji zastosowania skażenia zgodnego z rozporządzeniem (WE) nr 3199/93. Zgodnie z treścią unijnego rozporządzenia państwa członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymogami jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Alkohol etylowy musi być skażony zgodnie z procedurą obowiązującą w miejscu jego skażenia, ale późniejszy jego obrót może odbywać się w dowolnym państwie UE i będzie korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego na zasadach określonych w art. 30 ustawy akcyzowej. Innymi słowy alkohol etylowy skażony np. w Niemczech na zasadach określonych dla Niemiec bądź procedurą określoną dla wszystkich państw członkowskich, może zostać zakupiony przez Wnioskodawcę i odsprzedany odbiorcom z dowolnego kraju unijnego, w tym z Polski lub sprzedany poza teren Unii Europejskiej i będzie korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w wyrobach gotowych w postaci produktów kosmetycznych i środków chemicznych.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast w myśl art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu.
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w wyrobach gotowych w postaci produktów biobójczych i medycznych.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast w myśl art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu.
2017
11
sty

Istota:
1. Czy produkcja alkoholu etylowego całkowicie skażonego, skażonego którąkolwiek z dodatkowych procedur skażania, stosowanych w niektórych państwach członkowskich na podstawie załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, zmienionego na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., będzie korzystała ze zwolnienia od akcyzy?
2. Czy do zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który jest przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, konieczne jest jego skażenie zgodnie z procedurą skażania stosowaną we wszystkich państwach członkowskich, czy też możliwe jest skażenie zgodnie z którąkolwiek z dodatkowych procedur skażania stosowanych w niektórych państwach członkowskich, przewidzianych w załączniku do ww. rozporządzenia, zmienionego na mocy ww. rozporządzenia wykonawczego?
Fragment:
Tym samym skoro art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia z podatku akcyzowego alkohol etylowy skażony środkami wymienionymi w zmienionym załączniku do rozporządzenia nr 3199/93, to zwolnieniu podlega alkohol etylowy skażony według procedur stosowanych we wszystkich państwach członkowskich (procedura 1) jak i według dodatkowych procedur (procedury II), bowiem w ramach tych procedur stosowane są środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego wskazane w załączniku. Wskazanej wykładni nie podważa treść punktu 11 rozporządzenia nr 162/2013. Jak zasadnie bowiem wskazała Skarżąca w skardze kasacyjnej zmiana załącznika do rozporządzenia nr 3199/93 wiązała się z rezygnacją przez niektóre państwa członkowskie z dodatkowych metod skażenia alkoholu etylowego. W związku z tym koniecznym było ustanowienie okresu, w którym alkohol etylowy skażony metodą od której odstąpił dany kraj członkowski, mógłby być zużyty. Dodać również należy, że postanowienie punktu 10 preambuły do rozporządzenia nr 162/2013 nie potwierdza, że procedury dodatkowe wskazane w zmienionym załączniku nie mogą obowiązywać w innych państwach członkowskich. Wybór dodatkowych metod skażania alkoholu etylowego przez Austrię stanowi bowiem wyraz obrania jako dodatkowej procedury, procedur stosowanych przez inne państwa członkowskie, a rezygnację z stosowania własnej niejako autorskiej procedury ze względu na patenty i prawa autorskie, czego nie dostrzegł Sąd I instancji, bowiem w tym zasadza się cel wyboru tych metod skażania alkoholu.
2016
30
gru

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.
Fragment:
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak zastrzeżenia przez Polskę w preambule, którego dokonała Austria (pkt 10 rozporządzenia Komisji nr 3199/93) przyjmując oprócz wspólnej procedury skażania, alternatywną procedurę stosowaną już przez inne państwa członkowskie, nie wpływa na zakres zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy, wynikający z powołanych wyżej przepisów dyrektywy strukturalnej i polskiej ustawy akcyzowej. Skoro nie uległy zmianie zasady opodatkowania alkoholu etylowego, w tym zasady dotyczące zwolnienia tego alkoholu od podatku akcyzowego, należy przyjąć, że nie ma uzasadnionej podstawy, by dokonywać odmiennej, od dotychczas stosowanej, interpretacji regulacji dotyczących zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy, jeżeli został całkowicie skażony, zgodnie z wymogami wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w doktrynie podkreśla się, że nowelizacja załącznika rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 wprowadzona z dniem 1 lipca 2013 r. ma tylko i wyłącznie charakter techniczny, nie modyfikuje samego zwolnienia zawartego w ustawie o podatku akcyzowym. Znowelizowany załącznik rozporządzenia nr 3199/93 w pkt I wprowadza wspólną dla wszystkich państw członkowskich UE procedurę całkowitego skażenia alkoholu etylowego przy wykorzystaniu europejskiej substancji skażającej, tzw. euroskażalnika, a w pkt II wskazane są metody skażania alkoholu etylowego zaakceptowane przez niektóre państwa członkowskie.
2016
30
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.