Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Alkohol etylowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol etylowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, gdy Spółka będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego to będzie zobowiązana do uzyskania decyzji o dopuszczalnych normach zużycia alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach?
Fragment:
Jednocześnie w poz. 43 ww. załącznika jako wyrób akcyzowy określony został (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy) alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. W myśl § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 195) zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu. Jednocześnie zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, powyższe zwolnienia ma zastosowanie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.
2016
13
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca spełnia warunki zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy w odniesieniu do zużyć alkoholu etylowego przekraczających normę zużycia ustaloną przez właściwy organ podatkowy
Fragment:
Podstawę do zwolnienia z akcyzy zużyć alkoholu etylowego ze względu na przeznaczenie do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy. Zwolnienie to opiera się na szeregu warunków. Jest tam między innymi mowa o normach zużycia, których nie należy przekroczyć, aby móc skorzystać z tego zwolnienia. W art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawa określa podstawy do ustalenia takich norm zużycia. W skrócie normy zużycia ustala się na wniosek podmiotu zużywającego, w oparciu o dane techniczne (np. receptury produkcyjne), dostarczone przez takiego wnioskodawcę. Jednakże, jedynie wąskie odczytanie art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy, bez analizy systemowej i bez uwzględnienia nadrzędnych wobec Ustawy aktów prawa, będących podstawą do wprowadzenia omawianego zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji wyrobów niesłużących do spożycia przez ludzi, może prowadzić do wniosku, że w przypadku zużyć alkoholu etylowego, które przekraczają ustalone przez organ podatkowy normy zużycia, nadwyżka ta podlega opodatkowaniu, a podatnikiem jest Spółka, jako podmiot zużywający. Niezbędne jest bowiem uwzględnienie, że podstawą dla wydania tych przepisów jest prawo wspólnotowe, a przede wszystkim dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz.
2016
13
maj

Istota:
Obowiązek prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania
Fragment:
W myśl § 10 rozporządzenia księgami kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy, są: księga kontroli przerobu alkoholu etylowego określonego w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanego w niniejszym rozdziale „ alkoholem etylowym ”, na ocet; księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego; księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych w niniejszym rozdziale „ napojami spirytusowymi ”; księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego prowadzona przez podmiot, który wytwarza alkohol etylowy, w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwany dalej „ gorzelnią ”. Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w którym zajmuje się obrotem i skażaniem alkoholu etylowego. Spółka zakupuje alkohol etylowy i albo odsprzedaje go dalszym nabywcom, albo dokonuje jego skażenia i dopiero sprzedaje. Do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Spółka prowadziła księgę kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia według wzoru nr 2 do ww. rozporządzenia. Z analizy złożonego wniosku wynika, że przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażania.
2016
15
kwi

Istota:
Opodatkowanie przekazania zlewek zawierających alkohol etylowy do kontrahenta w celu recyklingu.
Fragment:
W szczególności, jak Spółka wskazała powyżej, nie będą mogły one być uznane za alkohol etylowy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej. Powyższe stanowisko, w ocenie A., wynika również z analizy definicji produkcji alkoholu etylowego ujętej w art. 93 ust. 2 ustawy akcyzowej: „ Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew ”. W ww. definicji wskazuje się, iż proces produkcji ma na celu uzyskanie alkoholu etylowego lub podjęcie innych działań dotyczących tego alkoholu. Tymczasem, celem działalności Spółki będzie produkcja Kosmetyków niebędących wyrobami akcyzowymi, a nie uzyskiwanie alkoholu etylowego. Ponieważ odpad nie powinien być uznawany za wyrób akcyzowy w konsekwencji, powstawanie odpadu również nie może być traktowane za produkcję wyrobu akcyzowego. Taką czynność, w ocenie Spółki, można zidentyfikować dopiero na etapie przetwarzania zlewek, które to przetwarzanie ma na celu „ wytworzenie, przetworzenie, oczyszczenie ” alkoholu etylowego. W rezultacie, dopiero wówczas powstaje wyrób akcyzowy, tj. alkohol etylowy uzyskany ze zlewek. Jednakże produkcja alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ust. 2 ustawy akcyzowej nie będzie odbywała się w ramach działalności Spółki, ale w ramach działalności jej kontrahenta.
2016
10
lut

Istota:
Zwolnienie alkoholu etylowego skażonego zużywanego do produkcji kosmetyków oraz zwolnienia ubytków tego alkoholu.
Fragment:
Ilość dodanych do alkoholu etylowego substancji skażających <tj. alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium> jest wystarczająca, aby uznać, iż alkohol ten został skażony zgodnie z normami łotewskimi oraz zgodnie z normami polskimi, gdyż każde 100 litrów alkoholu etylowego 100% vol. jest skażone co najmniej 6 000 ml alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) oraz co najmniej 2g benzoesanu denationium. Ze względu na fakt, że nabywany przez Spółkę alkohol etylowy jest skażany skażalnikiem spełniającym na dzień złożenia niniejszego wniosku normy łotewskie, w stosunku do nabywanego alkoholu Spółka stosuje zwolnienie z akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o akcyzie. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
2016
7
lut

Istota:
Czy alkohol etylowy zawarty w produktach paszowych, weterynaryjnych będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego? Czy od nabywców wyrobów paszowych, weterynaryjnych Spółka będzie musiała zbierać dokumenty AKC-PR?
Fragment:
Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. (art. 92 ustawy) Stosownie do art. 93 ust. 1 do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. W myśl art. 93 ust. 2 produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Zgodnie zaś z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.
2015
15
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie przyszłym nabycie aromatów spożywczych i ekstraktów, zawierających alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 1,2% objętości - odsprzedawane i wykorzystywane przez odbiorców Spółki (bezpośrednich lub pośrednich) do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych niebędących wyrobami akcyzowymi (o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości) – podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego w trybie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r, o podatku akcyzowym?
Fragment:
W tym miejscu należy podkreślić, że powyższe zwolnienie z akcyzy nie dotyczy aromatów spożywczych i ekstraktów o kodzie CN 3302, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy, tylko dotyczy wyłącznie alkoholu etylowego zawartego w ww. wyrobach. Jednakże co istotne w niniejszym przypadku, ww. zwolnienie odnosi się tylko do sytuacji gdy nabywane wewnątrzwspólonotowo aromaty i ekstrakty (klasyfikowane np. do kodu CN 3302) nie są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy. Natomiast jeżeli nabywane wewnątrzwspólnotowo ww. aromaty byłyby klasyfikowane do wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy np. do kodu CN 2208 (alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe) to zwolnienie od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy nie ma zastosowania, gdyż wówczas przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia jest wyrób zaliczony do alkoholi etylowych. Alkohol etylowy zawarty już w aromatach spożywczych i ekstraktach o kodzie CN 3302 10 stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy. Należy jednakże mieć na uwadze, że minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 38 ust. 2 pkt 1 może określić w drodze rozporządzenia dodatkowe warunki i tryb zwolnień, o których mowa w art. 30 i 32, w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania dla celów zastosowania zwolnienia.
2015
15
gru

Istota:
Opodatkowanie wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy
Fragment:
(...) alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy, przy czym nie jest istotne czy podatek akcyzowy naliczony od alkoholu etylowego został zapłacony, czy nie; nie jest prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 1 lipca 2011 r., zgodnie z którym w związku z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy, przy czym nie jest istotne czy podatek akcyzowy naliczony od alkoholu etylowego został zapłacony, czy nie. UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wódek wyprodukowanych z alkoholu etylowego, od którego został naliczony w deklaracji podatkowej podatek akcyzowy. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca planuje dokonywanie na zlecenie rozlewu wódki z alkoholu etylowego, wobec którego powstał obowiązek podatkowy przed wprowadzeniem go do składu podatkowego Wnioskodawcy.
2015
6
gru

Istota:
Zwolnienie z akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego częściowo skażonego zawartego w wyrobie klasyfikowanego wg WIT do kodu CN 3814 00 90
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku nabywanego wyrobu z częściowo skażonym alkoholem etylowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza nabywać na Węgrzech i zbywać na terytorium Polski wyrób stosowany w poligrafii, kosmetyce oraz chemii przemysłowej i gospodarczej. Sam wyrób jest również produkowany na terytorium Węgier. Surowcem do jego produkcji jest alkohol etylowy skażony częściowo jednym ze środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów prawa węgierskiego. Skład tego wyrobu jest następujący: alkohol etylowy - 86,0-88,0 m/m%; alkohol izopropylowy - 10,0-11,0 m/m%; glikol propylenowy - 1,0-1,5 m/m%; tert-Butanol - 1,0-1,5 m/m%. Zgodnie z wydaną przez węgierskie organy podatkowe wiążącą informacją taryfową wyrób ten jest klasyfikowany do pozycji CN 3814 00 90. Jednakże Wnioskodawcy jest wiadome, że wyroby o analogicznym składzie są klasyfikowane przez polskie organy celne do pozycji 2207 20, jako pozostały wyrób alkoholowy skażony. Wyrób o wskazanym wyżej składzie nie nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na jego częściowe skażenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy alkohol etylowy częściowo skażony metodami dopuszczonymi do skażenia na terytorium Węgier, zawarty w opisanym wyrobie, w odniesieniu do którego Wnioskodawca będzie posiadał wiążącą informację taryfową klasyfikującą go do pozycji 3814 00 90, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego na terytorium Węgier i sprzedaży go na terytorium Polski...
2015
13
lis

Istota:
Wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od alkoholu etylowego zawartego w wyrobie, w którym zawartość tego alkoholu nie przekracza 1,2 %.
Fragment:
Czy w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego Spółka jest uprawniona do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach... Czy aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w dostarczonych wewnątrzwspólnotowo aromatach zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego, wystarczającym jest złożenie wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy dokumentów potwierdzających uiszczenie akcyzy od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach oraz dokumentów towarzyszących przemieszczaniu ww. aromatów, które potwierdzają okoliczność dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Spółki, w związku z dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź eksportu aromatów zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego Spółka jest uprawniona do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach. Ad. 2 Zdaniem Spółki, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego uiszczonego od alkoholu etylowego zawartego w dostarczonych wewnątrzwspólnotowo aromatach zawierających poniżej 1,2% objętości alkoholu etylowego, wystarczającym jest złożenie wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy dokumentów potwierdzających uiszczenie akcyzy od alkoholu etylowego zawartego w tych aromatach oraz dokumentów towarzyszących przemieszczaniu ww. aromatów, które potwierdzają okoliczność dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów.
2015
13
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.