Alkohol | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alkohol. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
paź

Istota:

Określenie stawki podatku VAT dla usług związanych z obsługą importu węgla

Fragment:

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew (art. 93 ust. 2 ustawy). Ww. przepisy określają zakres opodatkowania podatkiem akcyzowym, w tym zakres czynności podlegających opodatkowaniu w przypadku alkoholu etylowego. Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206 oraz z 2018 (...)

2017
16
maj

Istota:

W zakresie prawa do zwolnienia od akcyzy wykorzystywanego skażonego alkoholu etylowego.

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą zwolnienia od akcyzy wykorzystywanego do produkcji produktów leczniczych, alkoholu etylowego skażonego alkoholem izopropylowym w ilości 10 000 ml alkoholu na 1 hl alkoholu 100% vol. Należy zauważyć, że w ww. art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy, zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie są napoje alkoholowe używane do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4 ustawy, tj. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Wyroby, o których mowa we wniosku, są takimi produktami leczniczymi. Ponadto w przepisie tym (art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy) jest mowa o napojach alkoholowych, do których w myśl ww. art. 92 ustawy należy m.in. alkohol etylowy, do którego z kolei w myśl uregulowań art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte m.in. poz. CN 2207, która to pozycja obejmuje również alkohol etylowy skażony. Zatem alkohol etylowy skażony alkoholem izopropylowym 10.000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol jest napojem alkoholowym, o którym mowa w ww. przepisie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy. Należy również zauważyć, że zwolnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie z podatku alkoholu etylowego całkowicie skażonego wg receptury węgierskiej, wyprodukowanego i skażonego na terytorium Węgier

Fragment:

Na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zatem warunkiem zwolnienia alkoholu etylowego od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym jest jego skażenie środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93. Zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.U.UE.L.1993.288.12 ze zm.)) substancje skażające, które są wykorzystywane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażenia alkoholi, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, są takie jak określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2016
31
gru

Istota:

Czy alkohol etylowy zawarty w wyrobach gotowych w postaci produktów biobójczych i medycznych, wyprodukowanych ze sprowadzonego z Węgier wyrobu klasyfikowanego zgodnie z wydaną przez władze węgierskie Wiążącą Informacją Taryfową do pozycji CN 3814 00 90, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego?

Fragment:

Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Jednocześnie stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast w myśl art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu.

2016
29
lis

Istota:

Zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla nabywanego alkoholu skażonego zużywanego do produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Fragment:

Między innymi, w par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków skażających w aktualnym brzmieniu, w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.42.Z środkiem skażającym, o którym mowa w art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, służącym do stosowania zwolnień od akcyzy jest m.in.: mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub mieszanina alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol. Zdaniem Spółki, powyższy przepis par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków skażających określa ilości minimalne poszczególnych środków skażających, jakie należy dodać do 1 hl alkoholu 100% vol., aby uzyskać alkohol skażony zwolniony z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej. Ponieważ przepis określa ilości minimalne skażalników, alkohol będzie skażony w sposób uprawniający do zastosowania zwolnienia z akcyzy, jeżeli zostanie dodana do niego większa niż minimalna ilość skażalników. W konsekwencji, w opinii Spółki w celu uzyskania alkoholu skażonego zwolnionego do 1 hl alkoholu 100% vol. może zostać dodane, w przypadku mieszaniny alkoholu izopropylowego i benzoesanu denatonium, więcej niż 2000 ml alkoholu izopropylowego lub więcej niż 1 g benzoesanu denatonium, a w przypadku mieszaniny alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, więcej niż 78 g alkoholu tert-butylowego lub więcej niż 1 g benzoesanu denatonium. Jednocześnie, zdaniem Spółki z przepisu nie wynika, że w celu zastosowania zwolnienia z akcyzy dodanie do 1 hl alkoholu 100% vol. jednego skażalnika w większej ilości niż minimalna. np. alkoholu tert-butylowego w ilości 156 g, powoduje konieczność dodania proporcjonalnie większej ilości drugiego skażalnika, tj. benzoesanu denatonium w ilości 2 g.

2016
6
lip

Istota:

Uznanie za podatnika podatku akcyzowego z tytuły nabycia całkowicie skażonego alkoholu etylowego oraz opodatkowania strat całkowicie skażonego alkoholu etylowego

Fragment:

Po wejściu w życie 1 lipca 2013 r. zmian do tego rozporządzenia w Polsce całkowite skażenie alkoholu etylowego może nastąpić tylko przy zastosowaniu euroskażalnika lub tzw. metody polskiej, wskazanych w załączniku do rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3199/93. Skażony w ten sposób alkohol na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy jest zwolniony od akcyzy. Należy podkreślić, że korzystanie przez podmioty ze zwolnienia skażonego alkoholu etylowego od akcyzy jest możliwie pod warunkiem prawidłowego skażenia tego alkoholu. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości zwolnienia od akcyzy nieprawidłowo skażonego alkoholu etylowego. Z kolei metody skażania alkoholu etylowego są tak ustalane, aby po dokonaniu skażenia alkohol nie był wykorzystywany do innych celów niż przemysłowe, w tym przede wszystkim do celów spożywczych. Służba Celna może pobierać próby skażonego alkoholu oraz wyrobów wyprodukowanych na bazie tego alkoholu, które następnie są poddawane analizom w akredytowanych laboratoriach np. pod kątem ewentualnego wykrycia przypadków odkażania alkoholu dla celów spożywczych. W związku z powyższym nabywany przez Wnioskodawcę całkowicie skażony alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji płynów do spryskiwaczy, płynów zapobiegających zamarzaniu oraz innych wyrobów nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi na wszystkich etapach produkcji jak i po jej zakończeniu podlegać będzie kontroli w zakresie zachowania warunków zwolnienia od akcyzy.

2016
3
kwi

Istota:

Czy w przypadku zużycia przez „X” , alkoholu etylowego na terenie składu podatkowego Spółki do procesów produkcji wyrobów tytoniowych polegających na czyszczeniu linii produkcyjnej do produkcji wyrobów tytoniowych, Spółka będzie uprawniona do zastosowania wobec tego alkoholu etylowego zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, gdyż produkt końcowy (wyroby tytoniowe) nie zawiera alkoholu etylowego?

Fragment:

Z treści powyższego przepisu wynika, że zwolnieniu z podatku akcyzowego mogą podlegać: - napoje alkoholowe, używane do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu. W ocenie Spółki, zużywając alkohol etylowy do mycia urządzenia do produkcji wyrobów tytoniowych spełnia przesłanki powyższego zwolnienia. (ii) Mianowicie, jak wskazuje, art. 92 ustawy akcyzowej, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Natomiast zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy akcyzowej, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy”. Alkohol etylowy, który zamierza zużywać Spółka jest klasyfikowany do pozycji CN 2208. Tym samym, stanowi napój alkoholowy w rozumieniu ustawy akcyzowej. (iii) W przypadku Spółki, zużycie alkoholu etylowego będzie również dokonane do celów produkcji wyrobów tytoniowych. Jak już Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, alkohol etylowy nabywany przez Spółkę będzie wykorzystywany do celów czyszczenia linii produkcyjnej do produkcji wyrobów tytoniowych.

2015
13
lis

Istota:

Zwolnienie z akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego częściowo skażonego zawartego w wyrobie klasyfikowanego wg WIT do kodu CN 3814 00 90

Fragment:

Z przytoczonego wyżej przepisu ustawy o podatku akcyzowym wynika, że od podatku akcyzowego jest zwolniony skażony częściowo alkohol etylowy, jeżeli zostaną spełnione trzy warunki określone w tym przepisie: alkohol jest zawarty w wyrobie nabywanym wewnątrzwspólnotowo, wyrób, w którym jest zawarty alkohol, nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi, alkohol etylowy jest skażony jednym ze środków skażających dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego przez państwo członkowskie, z którego pochodzi wyrób. Natomiast przywołany wyżej przepis ustawy o podatku akcyzowym nie wymaga dla zastosowania zwolnienia, by wyrób posiadał jakieś inne cechy, np. by nie był skażonym wyrobem alkoholowym, który jest zaliczany do pozycji CN 2207 20. Jeśli wskazane wyżej warunki zostaną spełnione, alkohol zawarty w produkcie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi pozostaje zwolniony od podatku i nie podlega dalej przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Żaden bowiem przepis nie przewiduje ponownego opodatkowania zwolnionego na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy skażonego częściowo alkoholu etylowego zawartego w produkcie nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi. W konsekwencji, ani wewnątrzwspólnotowe nabycie, ani też dalsza sprzedaż na terytorium Polski tego rodzaju produktu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium Polski.

2015
21
paź

Istota:

Zwolnienie alkoholu całkowicie skażonego

Fragment:

(...) alkohol etylowy całkowicie skażony jest traktowany jak jeden wyrób. Dlatego gromadzenie alkoholu etylowego całkowicie skażonego, bez względu na rodzaj zastosowanych skażalników, może się odbywać w jednym zbiorniku operacyjnym ”. 5.Alkohol etylowy vs. alkohol metylowy - odpowiedź na pytanie 7. W ocenie Spółki, dla odpowiedzi na żadne z powyższych pytań nie ma znaczenia okoliczność, gdyby niektóre z mieszanych substancji zawierały również alkohol metylowy. Wynika to z całkowicie odmiennego traktowania na gruncie przepisów akcyzowych alkoholu etylowego i alkoholu metylowego. Alkohol metylowy, jako nienadający się do spożycia (trucizna) nie stanowi na gruncie akcyzy żadnego z napojów alkoholowych. Wyrób ten może być co prawda traktowany jako wyrób akcyzowy, ale i tak wyłącznie gdy jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych - zgodnie z poz. 36 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej, a wówczas i tak traktowany byłby jako tzw. wyrób energetyczny (a nie napój alkoholowy). Dlatego też zawartość alkoholu metylowego nie modyfikuje zasad (prawidłowości) skażenia alkoholu etylowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe Na wstępie zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz rozporządzenia Komisji.

2014
8
cze

Istota:

Opodatkowanie i ewidencjonowania skażonego alkoholu etylowego

Fragment:

Nr 108, poz. 626 t.j. ze zm.; zwanej dalej: u.p.a.) zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE) NP 1405/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (zwanego dalej: Rozp. KE 1405/2013): „ produkt o następującym składzie: - 90,0 do 99, 9% masy alkoholu etylowego (środek zapobiegający zamarzaniu): - dodatki (środki skażające): - 20 mg benzoesanu denatonium na 1 litr czystego alkoholu, - 5 ml alkoholu izopropylowego na 1 litr czystego alkoholu oraz - albo 5 ml alkoholu etylowego na 1 litr czystego alkoholu albo 10 ml ketonu metylowo-etylowego na 1 litr czystego alkoholu; - 1 g środka powierzchniowo czynnego na 1 litr czystego alkoholu (...) nie może być zatem stosowany jako płyn zapobiegający zamarzaniu lub płyn przeciwoblodzeniowy objęty pozycją 3820 (...).