IPPB4/4511-494/16-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.) oraz pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data nadania 9 maja 2016 r., data wpływu 11 maja 2016 r.) na wezwanie telefoniczne z dnia 5 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych od męża alimentów dla dzieci – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych od męża alimentów dla dzieci.

Z uwagi na braki formalne, tut. organ w dniu 5 maja 2016 r. wezwał telefonicznie (na tę okoliczność sporządzono notatkę służbową) pełnomocnika Wnioskodawczyni do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez dostarczenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji oraz nadesłanie dowodu wpłaty uiszczonej opłaty.

Pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data nadania 9 maja 2016 r., data wpływu 11 maja 2016 r.) powyższe uzupełniono w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim. Wnioskodawczyni ma z mężem trójkę niepełnoletnich dzieci. Mąż zawarł z dziećmi przed notariuszem umowę alimentacyjną, na mocy której mąż zobowiązał się wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny poprzez płacenie małoletnim dzieciom określonej kwoty pieniężnej (dalej jako: "alimenty"). Przy czym, ze względu na niepełnoletność dzieci, dzieci w umowie alimentacyjnej były reprezentowane przez matkę, tj. Wnioskodawczynię jako przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z umową alimenty będą płatne z góry do dnia 5 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki z terminem płatności. Do czasu uzyskania przez dzieci (dalej: Uprawnieni) pełnoletniości, osobą uprawnioną do odbioru alimentów w imieniu będzie matka uprawnionych tak więc Wnioskodawczyni. Płatność alimentów będzie następować przelewem na konto Wnioskodawczyni. W tytule przelewu będzie wskazane, że to są alimenty na dzieci. Wnioskodawczyni pozostaje z mężem w ustroju rozdzielności majątkowej. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy otrzymywane od męża, na swoje konto bankowe, alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po jej stronie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”) niezależnie od ich kwoty.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych lub od których został zaniechany pobór podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

W myśl art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania lub dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku.

Mając na uwadze powyższe, świadczenia alimentacyjne mogą być spełniane przez zobowiązanego dobrowolnie i nie jest w tej mierze konieczne orzeczenie sądowe.

Jak z powyższego wynika zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, objęte są alimenty na rzecz dzieci, które m.in. nie ukończyły 25 roku życia. Ponieważ ww. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „alimenty” to w tym zakresie należy odnieść się do przepisów ww. ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy i pojęć w nim zawartych, w tym przepisu art. 133 tej ustawy.

W art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych - poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - warunków, które muszą być spełnione aby otrzymana kwota alimentów była zwolniona od opodatkowania. Powyższe oznacza, że z przepisu tego nie wynika, by zwolnione były świadczenia wyłącznie dla dzieci uczących się, czy też dzieci otrzymujących świadczenie alimentacyjne wyłącznie na podstawie wyroku Sądu. Ustawodawca nie zakreślił również granicy wysokości alimentów na rzecz dzieci zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz - nie wskazał, że nie mogą one zostać wypłacone jednorazowo.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kwota alimentów wpłacana na rachunek matki, tj. Wnioskodawczyni stanowi w istocie kwotę alimentów płaconych przez ojca (męża) na rzecz uprawnionych dzieci. Skoro więc, kwota alimentów na rzecz dzieci jest świadczeniem, o którym mowa w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to kwota tego świadczenia jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT.

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma przy tym znaczenia, że kwota alimentów jest fizycznie wpłacana na konto matki (Wnioskodawczyni), bo jest to tylko techniczna forma realizacji obowiązku alimentacyjnego ciążącego na ojcu dzieci. W tytule przelewu będzie wskazane, że to są alimenty na dzieci, a zgodnie z umową do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletniości, osobą uprawnioną do odbioru alimentów w ich imieniu będzie matka, a więc Wnioskodawczyni.

Mając na uwadze powyższe, otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT. Innymi słowy oznacza to, że Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do ujmowania otrzymanych kwot alimentów na dzieci jako przychód podatkowy w składanych przez nią zeznaniach podatkowych.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone m.in w. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r. o sygn. IBPBII/1/415-60/09/MCZ oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2008 r. o sygn. ITPB1/415-765/07/ENB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.