Alimenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alimenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
paź

Istota:

Możliwość odliczenia alimentów wypłaconych byłej żonie od dochodu z tytułu emerytury francuskiej w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

Fragment:

(...) alimentów, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, w wysokości ustalonej w wyroku alimentacyjnym. ” Ponadto należy wskazać, że żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje możliwości odliczenia alimentów przy rozliczeniu dochodów w Polsce. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2015 rok odliczył alimenty wypłacone żonie. Wnioskodawca wskazał, że przy tym odliczeniu zastosował się do § 6 ust. 1 rozporządzenia MRPiPS z dnia 18 lutego 2016 r., zgodnie z którym „ W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby ”. Takie odliczenie było stosowane również przy składaniu zeznań podatkowych we Francji. Odnosząc się do wymienionego wyżej rozporządzenia wskazać należy, że dotyczy ono sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, a nie możliwości odliczenia alimentów od dochodu rozliczanego w zeznaniu podatkowym. Zdaniem Wnioskodawcy, rezydent rozliczający się w Polsce, stosując się do prawa o unikaniu podwójnego opodatkowania powinien mieć prawo zastosowania ulg i zwolnień nawet wówczas, gdy nie potwierdza tych zwolnień ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na gruncie prawa unijnego wynikają one z „ UPO ”.

2018
26
wrz

Istota:

Opodatkowanie alimentów otrzymywanych od męża

Fragment:

(...) alimentów stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, otrzymywane przez Wnioskodawczynię świadczenie pieniężne przyznane tytułem alimentów, do wysokości 700 zł miesięcznie, korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W takim przypadku, Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać kwotę otrzymywanych alimentów powyżej 700 zł, w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, gdyż wbrew Jej stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów, z których finansowane są alimenty nie stanowi przesłanki uprawniającej do zwolnienia od podatku uzyskiwanych alimentów. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko część z uzyskiwanej kwoty alimentów od męża wynoszącej 1 600 zł, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, natomiast nadwyżka ponad kwotę 700 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2018
16
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku alimentów.

Fragment:

Ponieważ Wnioskodawczyni jest na emeryturze (ma 66 lat), to każda zaoszczędzona kwota jest dla jej budżetu ważna i dlatego zainteresowała się możliwością zwolnienia z podatku dochodowego alimentów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Zainteresowana jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, od alimentów w całości otrzymywanych przy separacji? Jak Zainteresowana powinna postąpić i jakie dokumenty wypełnić w przypadku otrzymywania alimentów przy separacji małżeńskiej? Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do zagadnienia dotyczącego zwolnienia od podatku alimentów – separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Małżonkowie nadal są zobowiązani do pomagania sobie (art. 61 par. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) i jakiekolwiek przekazywane kwoty (przez męża dla żony) nie stanowią alimentów i pozostają wolne od podatku w całości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku alimentów jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
10
mar

Istota:

Otrzymywane przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec tego, Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać ją w zeznaniu rocznym.

Fragment:

Zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 9 października 2017 roku zostały zasądzone alimenty na rzecz Wnioskodawczyni od byłego męża w wysokości 900 złotych miesięcznie. Jednocześnie sąd ustalił, że po rozwodzie byli małżonkowie będą korzystać ze wspólnego mieszkania: Wnioskodawczyni z parteru domu, były mąż z piętra domu. Alimenty zasądzone na rzecz Wnioskodawczyni są skutkiem wcześniej zawartej ugody prowadzonej w czasie mediacji. Zgodnie z treścią umowy ugody alimenty w kwocie 900 zł, zostały przydzielone Wnioskodawczyni na: część w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na spłatę przez Wnioskodawczynię ½ raty kredytu hipotecznego; część w kwocie 400 zł jako udział powoda (byłego męża) w ponoszeniu kosztów posiadania prawa do użytkowania piętra budynku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nadwyżka przyznanych Wnioskodawczyni alimentów w kwocie ponad 700 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, nadwyżka w kwocie 200 zł ponad kwotę alimentów wolnych od opodatkowania nie powinna podlegać opodatkowaniu. Zgodnie z treścią umowy ugody otrzymywane alimenty nie mogą być przeznaczone na cele osobiste czy zabezpieczenie przyszłości Wnioskodawczyni, ale w rzeczywistości stanowią one rekompensatę ponoszonych przez Wnioskodawczynię wydatków na utrzymanie domu w części należnej do użytkowania byłemu mężowi Wnioskodawczyni.

2017
4
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów

Fragment:

(...) alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Zatem, w myśl powołanego powyżej przepisu alimenty należą do kategorii przychodu z innych źródeł. Tym samym alimenty stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie alimenty podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Użyty w zacytowanym przepisie zwrot „ alimenty ” nie podlega dalszemu doprecyzowaniu w treści wskazanego przepisu.

2016
29
lis

Istota:

Otrzymywane na podstawie wyroku sądu przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Kwota ustalonych alimentów jakie otrzymuje Wnioskodawczyni od małżonka przekracza miesięcznie 700 zł. Majątek małżonków nie został do dnia złożenia wniosku podzielony i Wnioskodawczyni nie ma możliwości korzystania ze wspólnie zgromadzonych z małżonkiem oszczędności. Przez cały okres trwania związku małżeńskiego tj. od 24 lipca 1976 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a jej mężem istniał ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota alimentów otrzymywana od męża na podstawie wyroku Sądu w okresie orzeczonej separacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni winna wykazać przychód z tytułu otrzymanych alimentów? Wnioskodawczyni uważa, że otrzymywana comiesięczna kwota alimentów od męża w okresie separacji niezależnie od jej wysokości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni jest zdania, że nie powinna wykazywać w zeznaniu rocznym przychodów z tytułu otrzymywanych alimentów. Przekazywane na rachunek bankowy środki pieniężne nie stanowią bowiem źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których zastosowanie ma zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ww. ustawy.

2016
27
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania alimentów.

Fragment:

Po ponownym zawarciu związku małżeńskiego, ojciec córki Wnioskodawczyni, w celu zaspokojenia potrzeb córki, w dalszym ciągu chce przekazywać na jej rzecz alimenty w kwocie ustalonej wcześniej w umowie notarialnej. Alimenty przekazywane będą za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy alimenty płacone przelewem bankowym na konto bankowe Wnioskodawczyni na rzecz córki, która nie ukończyła 25 roku życia i nie otrzymuje zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego ani renty socjalnej, przez jej ojca, z którym Wnioskodawczyni rozwiodła się i planuje ponownie zawrzeć związek małżeński, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a)? Zdaniem Wnioskodawczyni, ani ponowne zawarcie związku małżeńskiego z ojcem Jej córki, ani fakt podpisania umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, nie powoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych alimentów przekazywanych na córkę. W opinii Wnioskodawczyni przemawia za tym konstrukcja art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

2016
10
cze

Istota:

Czy otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

Fragment:

Ustawodawca nie zakreślił również granicy wysokości alimentów na rzecz dzieci zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz - nie wskazał, że nie mogą one zostać wypłacone jednorazowo. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kwota alimentów wpłacana na rachunek matki, tj. Wnioskodawczyni stanowi w istocie kwotę alimentów płaconych przez ojca (męża) na rzecz uprawnionych dzieci. Skoro więc, kwota alimentów na rzecz dzieci jest świadczeniem, o którym mowa w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to kwota tego świadczenia jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT. Jednocześnie zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma przy tym znaczenia, że kwota alimentów jest fizycznie wpłacana na konto matki (Wnioskodawczyni), bo jest to tylko techniczna forma realizacji obowiązku alimentacyjnego ciążącego na ojcu dzieci. W tytule przelewu będzie wskazane, że to są alimenty na dzieci, a zgodnie z umową do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletniości, osobą uprawnioną do odbioru alimentów w ich imieniu będzie matka, a więc Wnioskodawczyni. Mając na uwadze powyższe, otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT.

2016
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymanych zaległych alimentów od byłego męża.

Fragment:

Zatem, aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, wysokość zasądzonych alimentów przez sąd nie może być wyższa niż 700 zł na miesiąc. Należy zaznaczyć, że zwolnienie obowiązuje także wówczas, gdy alimenty wypłacane są jednorazowo za kilka miesięcy bądź lat. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. jednorazowo kwoty należnych alimentów za lata 2002-2015, przy czym w orzeczeniu sądu przyznano na rzecz Zainteresowanej alimenty od byłego męża w wysokości nie przekraczającej 700 zł miesięcznie. W związku z tym, że powyższa kwota alimentów dotyczy spłaty zadłużenia, obejmującego okres 2002-2015 r., będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 ww. ustawy. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że jednorazowa wypłata w 2015 r. zaległych alimentów, przyznanych Wnioskodawczyni na podstawie wyroku sądowego w wysokości nie przekraczającej 700 zł miesięcznie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
27
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów

Fragment:

Jak z powyższego wynika zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są uzyskane alimenty m.in. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. Ponieważ ww. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ alimenty ” to w tym zakresie należy odnieść się do przepisów ww. ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy i pojęć w nim zawartych, w tym przepisu art. 133 tej ustawy. W art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych – poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – warunków, które muszą być spełnione aby otrzymana kwota alimentów była zwolniona od opodatkowania. Ustawodawca nie zakreślił również granicy wysokości alimentów na rzecz dzieci zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz nie wskazał, iż nie mogą one zostać wypłacone jednorazowo. Tym samym alimenty na dzieci, które nie ukończyły 25 lat korzystają ze zwolnienia od podatku. Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego we wniosku stwierdzić należy, że kwota alimentów jaką Wnioskodawca otrzymał na rzecz małoletnich dzieci podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.