Alimenty | Interpretacje podatkowe

Alimenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alimenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Otrzymywane na podstawie wyroku sądu przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Kwota ustalonych alimentów jakie otrzymuje Wnioskodawczyni od małżonka przekracza miesięcznie 700 zł. Majątek małżonków nie został do dnia złożenia wniosku podzielony i Wnioskodawczyni nie ma możliwości korzystania ze wspólnie zgromadzonych z małżonkiem oszczędności. Przez cały okres trwania związku małżeńskiego tj. od 24 lipca 1976 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a jej mężem istniał ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota alimentów otrzymywana od męża na podstawie wyroku Sądu w okresie orzeczonej separacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni winna wykazać przychód z tytułu otrzymanych alimentów? Wnioskodawczyni uważa, że otrzymywana comiesięczna kwota alimentów od męża w okresie separacji niezależnie od jej wysokości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni jest zdania, że nie powinna wykazywać w zeznaniu rocznym przychodów z tytułu otrzymywanych alimentów. Przekazywane na rachunek bankowy środki pieniężne nie stanowią bowiem źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których zastosowanie ma zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ww. ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania alimentów.
Fragment:
Po ponownym zawarciu związku małżeńskiego, ojciec córki Wnioskodawczyni, w celu zaspokojenia potrzeb córki, w dalszym ciągu chce przekazywać na jej rzecz alimenty w kwocie ustalonej wcześniej w umowie notarialnej. Alimenty przekazywane będą za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy alimenty płacone przelewem bankowym na konto bankowe Wnioskodawczyni na rzecz córki, która nie ukończyła 25 roku życia i nie otrzymuje zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego ani renty socjalnej, przez jej ojca, z którym Wnioskodawczyni rozwiodła się i planuje ponownie zawrzeć związek małżeński, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a)? Zdaniem Wnioskodawczyni, ani ponowne zawarcie związku małżeńskiego z ojcem Jej córki, ani fakt podpisania umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, nie powoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych alimentów przekazywanych na córkę. W opinii Wnioskodawczyni przemawia za tym konstrukcja art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
2016
27
lis

Istota:
Czy otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?
Fragment:
Ustawodawca nie zakreślił również granicy wysokości alimentów na rzecz dzieci zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz - nie wskazał, że nie mogą one zostać wypłacone jednorazowo. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kwota alimentów wpłacana na rachunek matki, tj. Wnioskodawczyni stanowi w istocie kwotę alimentów płaconych przez ojca (męża) na rzecz uprawnionych dzieci. Skoro więc, kwota alimentów na rzecz dzieci jest świadczeniem, o którym mowa w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to kwota tego świadczenia jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT. Jednocześnie zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma przy tym znaczenia, że kwota alimentów jest fizycznie wpłacana na konto matki (Wnioskodawczyni), bo jest to tylko techniczna forma realizacji obowiązku alimentacyjnego ciążącego na ojcu dzieci. W tytule przelewu będzie wskazane, że to są alimenty na dzieci, a zgodnie z umową do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletniości, osobą uprawnioną do odbioru alimentów w ich imieniu będzie matka, a więc Wnioskodawczyni. Mając na uwadze powyższe, otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT.
2016
10
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymanych zaległych alimentów od byłego męża.
Fragment:
Zatem, aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, wysokość zasądzonych alimentów przez sąd nie może być wyższa niż 700 zł na miesiąc. Należy zaznaczyć, że zwolnienie obowiązuje także wówczas, gdy alimenty wypłacane są jednorazowo za kilka miesięcy bądź lat. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. jednorazowo kwoty należnych alimentów za lata 2002-2015, przy czym w orzeczeniu sądu przyznano na rzecz Zainteresowanej alimenty od byłego męża w wysokości nie przekraczającej 700 zł miesięcznie. W związku z tym, że powyższa kwota alimentów dotyczy spłaty zadłużenia, obejmującego okres 2002-2015 r., będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 ww. ustawy. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że jednorazowa wypłata w 2015 r. zaległych alimentów, przyznanych Wnioskodawczyni na podstawie wyroku sądowego w wysokości nie przekraczającej 700 zł miesięcznie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów
Fragment:
Jak z powyższego wynika zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są uzyskane alimenty m.in. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. Ponieważ ww. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ alimenty ” to w tym zakresie należy odnieść się do przepisów ww. ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy i pojęć w nim zawartych, w tym przepisu art. 133 tej ustawy. W art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych – poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – warunków, które muszą być spełnione aby otrzymana kwota alimentów była zwolniona od opodatkowania. Ustawodawca nie zakreślił również granicy wysokości alimentów na rzecz dzieci zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz nie wskazał, iż nie mogą one zostać wypłacone jednorazowo. Tym samym alimenty na dzieci, które nie ukończyły 25 lat korzystają ze zwolnienia od podatku. Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego we wniosku stwierdzić należy, że kwota alimentów jaką Wnioskodawca otrzymał na rzecz małoletnich dzieci podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
27
paź

Istota:
Opodatkowanie alimentów z Norwegii,
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni powinna (a jeśli tak to w jakiej kwocie) zapłacić podatek od otrzymywanych alimentów po 25 roku życia... Zdaniem Wnioskodawczyni. Nie powinna ona zapłacić podatku za alimenty otrzymane po 25 roku życia, jeszcze w trakcie nauki (studia), które musiała ukończyć. Zainteresowana ciężko choruje i nie może pracować fizycznie, dlatego uzyskanie dyplomu było jedyną szansą dla niej na normalne życie i znalezienie pracy, którą mogłaby wykonywać. Alimenty i renta po mamie, były jedynym jej źródłem utrzymania. Alimenty, które otrzymywała nie były wypłacane w sposób regularny, były wypłacane w różnych kwotach i niekoniecznie za aktualne miesiące, ale jako zwroty za inne (w przelewach za alimenty, które Wnioskodawczyni otrzymała po 25 roku życia w tytułach zawsze są zwroty za miesiące, w których nie miała jeszcze ukończonych 25 lat i nie powinna za nie płacić podatku). Bardzo często Wnioskodawczyni nie dostawała ich w ogóle, bez podania jakiegokolwiek wyjaśnienia. Dodatkowo nigdy nie została poinformowana przez żaden urząd o konieczności płacenia podatku od alimentów po 25 roku życia. Prawo to nie jest powszechnie znane. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych.
Fragment:
Przychód z alimentów kwalifikowany jest do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 wolne od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; na rzecz innych osób niż wymienione w lit.a otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Jak wynika z wniosku, z uwagi na niemożność wyegzekwowania w postępowaniu egzekucyjnym całości alimentów należnych Wnioskodawcy od dłużnika alimentacyjnego, Wnioskodawca pragnie zamienić formę otrzymywania części alimentów na prawo do pobierania pożytków z tytułu najmu jednego lub kilku lokali znajdujących się w nieruchomości należących do dłużnika alimentacyjnego. Sposobem na to byłoby bezpośrednie pobieranie czynszów od wynajmujących lokale, za zgodą i upoważnieniem dłużnika alimentacyjnego. Ponadto Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do dysponowania lokalami dłużnika alimentacyjnego i prawo do pobierania z tego tytułu pożytków, jak również ciążyłby obowiązek pokrywania kosztów związanych z odpowiednim utrzymaniem nieruchomości.
2015
16
cze

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych zaległych alimentów.
Fragment:
Wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 5 września 2003 r. zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie. Ojciec Wnioskodawczyni od wielu lat uchylał się od płacenia alimentów. Na dzień 7 marca 2011 r. zaległe alimenty na Wnioskodawczynię i Jej brata wzrosły do kwoty 34.311,85 zł, w tym na Wnioskodawczynię wyniosły 20.000,85 zł. Ostatnie zaległe alimenty na Wnioskodawczynię i Jej brata wypłacone były przez NAV (National Office For Social Insurance Abroad) organ działający w Norwegii, gdzie zatrudniony był ojciec Wnioskodawczyni. NAV pośredniczył w egzekucji alimentów, które były wypłacone od stycznia do lipca 2012 r. W roku 2012 r. wypłaty nastąpiły w styczniu – 1.143,64 zł, lutym – 1.104,06 zł, kwietniu – 1.085,60 zł i 1.105,58 zł, maju – 2.261,80 zł, lipcu – 2.247,44 zł i 2.230,65 zł. W roku 2012 Wnioskodawczyni nie pobierała żadnego zasiłku ani renty. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy zaległe alimenty Wnioskodawczyni powinna ująć w rozliczeniu podatkowym za 2012 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaległe alimenty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2015
5
mar

Istota:
Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych.
Fragment:
Różnica tych kwot będzie stanowiła podstawę zapłaty należnych alimentów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty otrzymane w ramach świadczenia zamiennego w stosunku do alimentów należnych na podstawie wyroku sądu są dochodami zwolnionymi w myśl art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) u.p.d.o.f., czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych... Zdaniem Wnioskodawcy, takie świadczenia nadal korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) u.p.d.o.f. w takim zakresie, w jakim pozostają one w związku z przedmiotem zasądzonych alimentów. Nie ma znaczenia forma, w jakiej dłużnik alimentacyjny przekazuje wierzycielowi środki na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego, a jedynie sam fakt ich przekazywania, z zastrzeżeniami ustawowymi odnośnie ograniczeń zwolnienia (kryterium wieku, kwoty, nakazu sądowego itp.). Przy odmiennym założeniu, uprawniony do otrzymania alimentów, które wypłacane w formie bezpośredniej nie stanowiłyby podstawy do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, aktywnie poszukując zamiennych form do spełnienia świadczenia alimentacyjnego na dobro własne, ale także i na dobro dłużnika alimentacyjnego, obarczony zostałby dodatkowym obowiązkiem podatkowym.
2015
1
sty

Istota:
Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego alimentów wypłacanych na rzecz byłej żony przez podatnika uzyskującego dochody z emerytury
Fragment:
Otrzymując alimenty były współmałżonek uzyskuje dochód, który opodatkowuje razem ze swoimi innymi dochodami (jeżeli takie uzyskuje), z uwzględnieniem zwolnienia podatkowego przewidzianego przez ustawodawcę dla osób otrzymujących alimenty w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z chwilą otrzymania alimentów były małżonek otrzymuje bowiem dodatkowy dochód. Nie zmienia to jednak faktu, że Wnioskodawca nie może o wypłacone alimenty pomniejszyć swojego dochodu do opodatkowania. Wnioskodawca, co istotne nie opodatkowuje bowiem alimentówalimenty opodatkowuje otrzymująca je była żona. Wnioskodawca opodatkowuje przychód z emerytury, w pełnej przyznanej mu wysokości. To, że część swojego dochodu z emerytury Wnioskodawca przeznacza na alimenty dla byłej żony pozostaje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez wpływu na opodatkowanie przychodu przez niego uzyskanego. Każdy podatnik może (lub musi) przeznaczać swoje dochody na dowolne cele. Jednakże z tego tytułu podatnik nie może oczekiwać od ustawodawcy, że ten zwolni taką część dochodu z opodatkowania. Zatem potrącanie z przychodu Wnioskodawcy ww. alimentów jest kwestią nie mającą wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania Wnioskodawcy. Podsumowując, opodatkowanie dochodu, z którego alimenty były potrącone, nie jest więc równoznaczne z opodatkowaniem alimentów przez Wnioskodawcę, mimo, że są one wypłacane z dochodu pomniejszonego o zapłacony podatek.
2014
5
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Alimenty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.