ILPP2/4512-1-708/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy) należącą do Grupy Kapitałowej „A” S.A. (dalej: Grupa „A”).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce Z (dalej: „Spółka zależna” lub „Sprzedawca”), która również jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

1. Nabycie Aktywów

W celu poprawy płynności finansowej oraz refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki zależnej, podjęta została decyzja o restrukturyzacji przepływów finansowych w ramach Grupy „A”, poprzez sprzedaż wybranych składników majątku należącego do Spółki zależnej na rzecz Wnioskodawcy (dalej: „Transakcja”). Spółka zakłada, że nabycie Aktywów przez Spółkę zostanie sfinansowane kredytem bankowym.

Przedmiotem Transakcji będzie zestaw aktywów obejmujący (dalej: „Aktywa”):

 • budynki (wraz z gruntem na którym przedmiotowe budynki są posadowione), w tym potencjalnie zblokowany budynek główny bloku 4(...)MW oraz budynki należące do instalacji osuszania gipsu „Suchy koniec” (budynek odwadniania gipsu, budynek magazynowania gipsu, budynek stacji załadunku gipsu na samochody, budynek stacji załadunku gipsu na wagony);
 • budowle (wraz z gruntem na którym przedmiotowe budowle są posadowione) i urządzenia wchodzące w skład instalacji „Suchy koniec”, oraz inne aktywa stanowiące budowle takie jak elektrofiltr, turbopompa, linie kablowe itd.

Budynki są posadowione na gruntach należących do Spółki zależnej / będących w użytkowaniu wieczystym Spółki zależnej.

Wnioskodawca podkreśla, że Aktywa nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Planowana Transakcja będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. która będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, tj. 23%. Powyższe wynika z faktu, iż sprzedaż Aktywów na rzecz Wnioskodawcy nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdyż przed datą Transakcji Aktywa nie zostały wydane pierwszemu użytkownikowi w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym, w przedstawionej sytuacji zwolnienie z VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania. Ponadto w odniesieniu do Transakcji nie znajdą zastosowania zwolnienia z VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2, oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Spółce zależnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów.

Sprzedaż Aktywów przez Spółkę zależną na rzecz Wnioskodawcy zostanie odpowiednio udokumentowana, tj. Spółka zależna w związku z planowaną Transakcją wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT z wykazanym podatkiem VAT należnym.

Wnioskodawca podkreśla, że Spółka zależna wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidulaną prawa podatkowego, mającym na celu potwierdzenie opodatkowania VAT Transakcji sprzedaży Aktywów na rzecz Wnioskodawcy.

2. Sposób wykorzystania Aktywów po dacie ich nabycia

Celem Wnioskodawcy jest wykorzystanie nabytych od Spółki zależnej Aktywów w celu prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, tj. do przekazania składników majątku na rzecz Spółki zależnej do korzystania na podstawie umowy leasingu i w ramach tego do czerpania korzyści z tego tytułu.

Umowa leasingu, jaka zostanie zawarta przez Spółkę ze Spółką zależną będzie miała charakter umowy leasingu finansowego, i będzie spełniała przesłanki wskazane w art. 17f ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. w Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ustawa o CIT”), tj.:

 • suma opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie przewyższać wartość początkową Aktywów,
 • umowa ta zostanie zawarta na czas określony, a z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej prawo własności zostanie przeniesione na leasingobiorcę (Spółkę zależną),
 • umowa leasingu będzie zawierała zapis, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (Spółka zależna).

Tym samym, jako umowa leasingu finansowego, spełni przesłanki uznania, że wydanie na jej podstawie Aktywów do korzystania w ramach odpłatnej umowy leasingu stanowi dostawę towarów dla celów VAT. Ponadto, z uwagi na fakt, że oddanie do używania korzystającemu nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia, dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. Przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego będzie stanowiło dostawę towarów opodatkowaną VAT niepodlegającą zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Spółka nie prowadzi działalności zwolnionej z VAT, która ograniczałaby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca podkreśla, że wystąpił również z wnioskiem o interpretację indywidulaną prawa podatkowego mającym na celu potwierdzenie opodatkowanie VAT transakcji przekazania Aktywów na rzecz Spółki zależnej w ramach leasingu finansowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów (w postaci budynków i budowli), z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT...
 2. W jakim okresie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w postaci budynków i budowli...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów (w postaci budynków i budowli) z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT przez Wnioskodawcę.
 2. Będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w postaci budynków i budowli w rozliczeniu za okres, w którym po stronie Sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Aktywów, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury VAT dokumentującej sprzedaż tych składników majątku.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W zakresie Pytania 1

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej „ustawa o VAT”), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu. Z kolei, na podstawie art. 87 ustawy o VAT, w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w rozliczeniu miesięcznym/kwartalnym podatnika, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego za następne okresy lub zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy w terminach określonych w art. 87 ustawy o VAT.

Należy przy tym wskazać, że ustawa o VAT, w art. 88 przewiduje pewne ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z tym przepisem, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w przypadku zaistnienia przesłanki wskazanej w tym przepisie, w tym zakupu usług noclegowych lub gastronomicznych lub też wystawienia faktury VAT sprzedażowej przez podmiot nieistniejący.

W świetle przytoczonych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, aby rozstrzygnąć o uprawnieniu Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na nabyciu Aktywów w ramach Transakcji, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy:

 • Wnioskodawca posiada status podatnika VAT,
 • Spółka zależna posiada status podatnika VAT,
 • Sprzedaż Aktywów będzie podlegała opodatkowaniu VAT,
 • nabycie Aktywów przez Wnioskodawcę nastąpi w celu wykorzystywania tych składników majątku w działalności opodatkowanej VAT.

Wnioskodawca i Spółka zależna jako podatnicy VAT

Należy podkreślić, iż w chwili obecnej, jak i w momencie planowanej Transakcji, zarówno Wnioskodawca jak i Spółka zależna będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT.

Opodatkowanie VAT sprzedaży Aktywów przez Spółkę zależną na rzecz Wnioskodawcy

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zbycie Aktywów na rzecz Spółki nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o VAT, tj. w ramach przekazania ich po raz pierwszy po wybudowaniu w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym, w przedstawionej sytuacji zwolnienie z VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania. Ponadto Spółce zależnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem Aktywów co wyklucza zastosowanie do ww. Transakcji zwolnień wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 2, oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

W konsekwencji sprzedaż Aktywów na rzecz Wnioskodawcy będzie transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki Podstawowej 23%.

Nabycie aktywów w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei, jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Dostawą towarów jest więc wydanie towaru w ramach tylko takiej umowy leasingu, w której przewidziano, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z zapłatą ostatniej raty, prawo własności rzeczy zostanie przeniesione na korzystającego, a w wyniku takiej umowy zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, lub przedmiotem tej umowy są grunty (tzw. leasing finansowy). Zatem w rozumieniu ww. przepisów umowa leasingu finansowego jest dla VAT traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego umowa leasingu jaka zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Spółką zależną będzie spełniała przesłanki uznania jej za umowę leasingu finansowego, z uwagi na fakt, że zostanie zawarta na okres określony, a po jej zakończeniu, w momencie zapłaty ostatniej raty, prawo własności do Aktywów przejdzie na korzystającego (Spółkę zależną). W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego powinno być traktowane na potrzeby VAT jak dostawa towarów.

Analizując kwestię opodatkowania VAT przekazania Aktywów w leasingu finansowym należy wziąć pod uwagę fakt, iż przedmiotem dostawy będą budynki oraz/lub budowle, a tym samym analizie należy poddać możliwość zastosowania w odniesieniu do przedmiotowej transakcji zwolnień uregulowanych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak natomiast wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego będzie podlegało opodatkowaniu VAT, w związku z faktem, że w odniesieniu do przedmiotowej transakcji nie znajdą zastosowania zwolnienia wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Tym samym przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego nastąpi w ramach czynności opodatkowanej VAT.

Wykorzystanie przez Wnioskodawcę Aktywów do czynności opodatkowanych VAT

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Aktywa nabyte w ramach Transakcji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem VAT do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w związku z ich przekazaniem na podstawie odpłatnej umowy leasingu finansowego. O opodatkowaniu przekazania Aktywów w ramach leasingu finansowego świadczy fakt, że pomiędzy przekazaniem w leasing a pierwszym zasiedleniem Aktywów upłynie okres krótszy niż 2 lata, co determinuje opodatkowanie VAT przekazania w leasing.

W kontekście powyższego należy podkreślić, iż w dacie planowanej Transakcji, Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce i będzie spełniał ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy o VAT. Wnioskodawca dokona zakupu Aktywów w ramach czynności opodatkowanej VAT, natomiast po nabyciu Aktywów w ramach Transakcji zostaną one przekazane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki zależnej w ramach umowy leasingu finansowego. Ponadto jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, przekazanie Aktywów w ramach leasingu finansowego będzie stanowiło dostawę towarów opodatkowaną VAT, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. W konsekwencji, spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem Aktywów wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dokonania Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT dokumentującej nabycie Aktywów, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony związanego z ich nabyciem, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT tj. związek dokonanego zakupu Aktywów z czynnościami opodatkowanymi, w ramach odpłatnego oddania Aktywów w leasing finansowy.

W zakresie Pytania 2

Ustawodawca uregulował moment skorzystania z prawa pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługującego podatnikowi w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tą regulacją, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w przypadku opisanym w art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (który obejmuje sytuacje, gdy podatek naliczony wynika z nabycia towarów i usług albo dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi) powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Tym samym, prawo do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług co do zasady przysługuje podatnikowi pod warunkiem zaistnienia obu powyższych przesłanek łącznie, tj. aby po stronie nabywcy powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 • po stronie dostawcy musi powstać obowiązek podatkowy;
 • nabywca musi otrzymać od dostawcy fakturę VAT dokumentującą dostawę towarów/wykonanie usług.

Zgodnie natomiast z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W konsekwencji w związku z faktem, iż przeniesienie własności Aktywów (dokonanie dostawy towarów) nastąpi co do zasady z momentem podpisania umowy ich sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w VAT po stronie Spółki zależnej powstanie w momencie podpisania przedmiotowej umowy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów (które stanowią przedmiot Transakcji) w rozliczeniu za okres, w którym u Spółki zależnej powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Aktywów (tj. zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy o VAT z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi), jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę, dokumentującą Transakcję.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto, tut. Organ pragnie zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Z uwagi na powyższe, tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.