IBPB-2-1/4514-304/15/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabycie aktywów od Funduszu Inwestycyjnego za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia aktywów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia aktywów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza dokonać nabycia od Funduszu Inwestycyjnego (dalej: „sprzedający”) pakietu aktywów w postaci akcji spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą w Polsce oraz spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „aktywa”).

Z uwagi na skomplikowany tryb nabycia aktywów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, Wnioskodawca i sprzedający (dalej łącznie: „strony”) zamierzają przeprowadzić transakcję zbycia/nabycia aktywów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – domu maklerskiego z siedzibą w Polsce (dalej: „dom maklerski”) w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). W tym celu Wnioskodawca zawrze z domem maklerskim umowę, w której dom maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia aktywów. Prawdopodobny zakres czynności, jakie miałyby zostać wykonane przez dom maklerski w związku z planowanym nabyciem aktywów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim: zawarcie umowy sprzedaży aktywów w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym domu maklerskiego na rachunek Wnioskodawcy, rozliczenie nabycia aktywów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich, dokonanie rozliczenia finansowego transakcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Dodatkowo, dom maklerski może (ale nie musi) być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży aktywów, w szczególności weryfikację praw sprzedającego do aktywów i istnienia ewentualnych obciążeń na aktywach, udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia aktywów), udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron). Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków domu maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży aktywów. Dom maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w tym w zawarcie dodatkowych porozumień pomiędzy stronami. Żadna z czynności dokonanych przez strony samodzielnie, bez asysty domu maklerskiego, nie będzie skutkowała sprzedażą aktywów. Natomiast w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności aktywów na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabycie aktywów od Funduszu Inwestycyjnego za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie aktywów od Funduszu Inwestycyjnego za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

2.Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

3.W myśl art. 9 pkt 9 cyt. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

  1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
  2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
  3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
  4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

-w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 i 586 oraz z 2015 r., poz. 73).

4.Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

5.Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

6.Zgodnie z art. 3 pkt 33 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

7.Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

8.W związku z powyższym, za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ww. ustawy, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności – np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stronę do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności – np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

9.Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza nabyć od Funduszu Inwestycyjnego pakiet aktywów w postaci akcji spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą w Polsce oraz spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. Z uwagi na skomplikowany tryb nabycia aktywów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, Wnioskodawca i sprzedający zamierzają przeprowadzić transakcję zbycia/nabycia aktywów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – domu maklerskiego z siedzibą w Polsce w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu Wnioskodawca zawrze z domem maklerskim umowę, w której dom maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia aktywów. Prawdopodobny zakres czynności, jakie miałyby zostać wykonane przez dom maklerski w związku z planowanym nabyciem aktywów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim: zawarcie umowy sprzedaży aktywów w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym domu maklerskiego na rachunek Wnioskodawcy, rozliczenie nabycia aktywów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich, dokonanie rozliczenia finansowego transakcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Dodatkowo, dom maklerski może (ale nie musi) być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży aktywów, w szczególności weryfikację praw sprzedającego do aktywów i istnienia ewentualnych obciążeń na aktywach, udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia aktywów), udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron). Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków domu maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży aktywów. Dom maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w tym w zawarcie dodatkowych porozumień pomiędzy stronami. Żadna z czynności dokonanych przez strony samodzielnie, bez asysty domu maklerskiego, nie będzie skutkowała sprzedażą aktywów. Natomiast w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności aktywów na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego.

10.W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

11.Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

12.Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nabycie przez Wnioskodawcę papierów wartościowych (akcji spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą w Polsce oraz akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce) dokonane zostanie za pośrednictwem domu maklerskiego, powyższa czynność będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

13.Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów, w tym m.in. w:

  1. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 sierpnia 2013 r., znak IPPB2/436-286/13-4/MZ, w której stwierdzono, że „sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.
  2. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2013 r., znak IPPB2/436-147/12-4/MZ, w której stwierdzono (co prawda w odniesieniu do akcji spółek prawa handlowego, które, podobnie jak certyfikaty inwestycyjne, są papierami wartościowymi), że „sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.