Aktywa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktywa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy opisana Transakcja sprzedaży Aktywów będzie stanowić zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i opodatkowania tej Transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych Aktywów.

Fragment:

(...) Aktywów, które jako zbywane pojedynczo aktywa zostaną opodatkowane VAT na mocy przepisów o VAT, po stronie Nabywcy powstanie prawo do odliczenia (na zasadach ogólnych) podatku naliczonego wykazanego na otrzymanej od Zbywcy fakturze dokumentującej Transakcję – w zakresie, w jakim nabywane Aktywa wiązać się będą z prowadzoną przez Nabywcę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT? Zdaniem Zainteresowanych, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Transakcja polegająca na sprzedaży Aktywów nie będzie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 ustawy o VAT, i w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako zbycie poszczególnych Aktywów, na zasadach ogólnych właściwych dla przedmiotu sprzedaży. Tym samym, w zależności od zbywanego Aktywa może ono podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki VAT lub (np. w przypadku nieruchomości) może podlegać zwolnieniu z VAT. W rezultacie, w związku z dokonaną Transakcją sprzedaży tych Aktywów na rzecz Nabywcy, które jako zbywane pojedynczo aktywa zostaną opodatkowane VAT na mocy przepisów o VAT, po stronie Nabywcy powstanie prawo do odliczenia (na zasadach ogólnych) podatku naliczonego wykazanego na otrzymanej od Zbywcy fakturze dokumentującej ww.

2017
19
lip

Istota:

W zakresie uznania sprzedaży Aktywów za czynność podlegającą opodatkowaniu

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł z inną spółką prawa handlowego umowę na mocy której w perspektywie najbliższych miesięcy dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz Kupującego aktywów materialnych w postaci różnego rodzaju środków trwałych (np. wtryskarki, maszyny montujące, linie montażowe, środki transportu) oraz elementów wyposażenia (aktywa nie spełniające warunków kwalifikowania ich jako środki trwałe w rozumieniu przepisów prawa bilansowego i/lub podatkowego), w tym części zamiennych do sprzedawanych środków trwałych - Aktywa. Sprzedawane przez Wnioskodawcę Aktywa są wykorzystywane do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności produkcyjnej,w szczególności w zakresie produkcji elementów plastikowych. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polega na świadczeniu usług produkcji kontraktowej realizowanej na zlecenie podmiotu trzeciego. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na świadczeniu usług produkcji jest działalnością wchodzącą w zakres czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W szczególności, Aktywa nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania lub wyłączonych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę Aktywów, w oparciu o które szereg pracowników Wnioskodawcy świadczy obecnie pracę, w imię wypełnienia ciążących na pracodawcach obowiązków nałożonych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia wypełnienia korespondujących z tym praw pracowników, w związku ze sprzedażą Aktywów dojdzie do przejścia części zakładu pracy Wnioskodawcy na rzecz Kupującego zgodnie z art. 23¹ Kodeksu pracy, tj.

2017
10
maj

Istota:

W przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej w spółkę osobową, zysk w części odpowiadającej wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki oraz inne aktywa niepochodzące z niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia nie stanowią przychodu po stronie wspólników, co skutkuje tym, że nie powstanie obowiązek płatnika po stronie Spółki.

Fragment:

Tym niemniej, przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną z 6 lutego 2017 r. jest kwalifikacja podatkowa aktywów, w tym środków pieniężnych, w części odpowiadającej wartości nominalnej kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Tym samym, poza zakresem przedmiotowego wniosku pozostają ewentualne środki stanowiące tzw. niepodzielone zyski, lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy posiadane przez Wnioskodawcę aktywa, w tym środki pieniężne, w części odpowiadającej wartości nominalnej kapitału zakładowego Wnioskodawcy oraz inne aktywa nie pochodzące z niepodzielonych zysków Wnioskodawcy (ani z zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy), stanowić będą dla Udziałowców przychód podatkowy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, z tytułu którego Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, posiadane przez Wnioskodawcę aktywa, w tym środki pieniężne, w części odpowiadającej wartości nominalnej kapitału zakładowego Wnioskodawcy oraz inne aktywa nie pochodzące z niepodzielonych zysków Wnioskodawcy (ani z zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy), nie będą stanowić dla Udziałowców przychodu podatkowego w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, z tytułu którego Wnioskodawca jako płatnik byłby obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy.

2016
30
lis

Istota:

Czy wartość początkową Aktywów, od której odpisy amortyzacyjne będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, należy ustalić zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT bez pomniejszenia o kwotę podatku VAT odprowadzonego przez wspólnika, który wniósł aport do Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W konsekwencji ww. czynności (aportów) w majątku Spółki pojawiły się Aktywa, które stanowią co do zasady przedmiot amortyzacji podatkowej. Wartość rynkowa Aktywów (każdego z Aktywów) przekracza kwotę 3.500 PLN. Aktywa służą oraz będą służyć prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Aktywa zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w wartości nieprzekraczającej ich wartości rynkowej, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”). Podkreślenia również wymaga fakt, że Spółki aportujące w zamian za aporty Aktywów objęły udziały Spółki, których wartość nominalna jest niższa od ich ceny emisyjnej. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów Spółki została odniesiona na jej kapitał zapasowy. Proporcja wartości Aktywów odniesiona na kapitał zakładowy/zasilająca kapitał zapasowy w przypadku każdego nowego wspólnika (Spółek aportujących) została ustalona na innym poziomie. Wniesienie aportem części Aktywów przez Spółki aportujące podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a poszczególne transakcje zostały udokumentowane fakturami VAT.

2016
30
lis

Istota:

Czy Spółka uprawniona jest do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT odpisów amortyzacyjnych od kwoty wartości początkowej Aktywów, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, w części w jakiej wartość Aktywów została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, niepomniejszonej o kwotę podatku VAT odprowadzoną przez wspólnika, który wniósł aport do Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

W konsekwencji ww. czynności (aportów) w majątku Spółki pojawiły się Aktywa, które stanowią co do zasady przedmiot amortyzacji podatkowej. Wartość rynkowa Aktywów (każdego z Aktywów) przekracza kwotę 3.500 PLN. Aktywa służą oraz będą służyć prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Aktywa zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w wartości nieprzekraczającej ich wartości rynkowej, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”). Podkreślenia również wymaga fakt, że Spółki aportujące w zamian za aporty Aktywów objęły udziały Spółki, których wartość nominalna jest niższa od ich ceny emisyjnej. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów Spółki została odniesiona na jej kapitał zapasowy. Proporcja wartości Aktywów odniesiona na kapitał zakładowy/zasilająca kapitał zapasowy w przypadku każdego nowego wspólnika (Spółek aportujących) została ustalona na innym poziomie. Wniesienie aportem części Aktywów przez Spółki aportujące podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a poszczególne transakcje zostały udokumentowane fakturami VAT.

2015
24
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów.

Fragment:

Wnioskodawca podkreśla, że wystąpił również z wnioskiem o interpretację indywidulaną prawa podatkowego mającym na celu potwierdzenie opodatkowanie VAT transakcji przekazania Aktywów na rzecz Spółki zależnej w ramach leasingu finansowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów (w postaci budynków i budowli), z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT... W jakim okresie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w postaci budynków i budowli... Zdaniem Wnioskodawcy: Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów (w postaci budynków i budowli) z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT przez Wnioskodawcę. Będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w postaci budynków i budowli w rozliczeniu za okres, w którym po stronie Sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Aktywów, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury VAT dokumentującej sprzedaż tych składników majątku.

2015
13
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabycie aktywów od Funduszu Inwestycyjnego za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Prawdopodobny zakres czynności, jakie miałyby zostać wykonane przez dom maklerski w związku z planowanym nabyciem aktywów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim: zawarcie umowy sprzedaży aktywów w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym domu maklerskiego na rachunek Wnioskodawcy, rozliczenie nabycia aktywów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich, dokonanie rozliczenia finansowego transakcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Dodatkowo, dom maklerski może (ale nie musi) być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży aktywów, w szczególności weryfikację praw sprzedającego do aktywów i istnienia ewentualnych obciążeń na aktywach, udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia aktywów), udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron). Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków domu maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży aktywów. Dom maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w tym w zawarcie dodatkowych porozumień pomiędzy stronami.

2015
11
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.

Fragment:

W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., Znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)

2015
11
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.

Fragment:

W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., Znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)

2015
17
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.

Fragment:

W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)