Aktywa | Interpretacje podatkowe

Aktywa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktywa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wartość początkową Aktywów, od której odpisy amortyzacyjne będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, należy ustalić zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT bez pomniejszenia o kwotę podatku VAT odprowadzonego przez wspólnika, który wniósł aport do Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W konsekwencji ww. czynności (aportów) w majątku Spółki pojawiły się Aktywa, które stanowią co do zasady przedmiot amortyzacji podatkowej. Wartość rynkowa Aktywów (każdego z Aktywów) przekracza kwotę 3.500 PLN. Aktywa służą oraz będą służyć prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Aktywa zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w wartości nieprzekraczającej ich wartości rynkowej, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”). Podkreślenia również wymaga fakt, że Spółki aportujące w zamian za aporty Aktywów objęły udziały Spółki, których wartość nominalna jest niższa od ich ceny emisyjnej. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów Spółki została odniesiona na jej kapitał zapasowy. Proporcja wartości Aktywów odniesiona na kapitał zakładowy/zasilająca kapitał zapasowy w przypadku każdego nowego wspólnika (Spółek aportujących) została ustalona na innym poziomie. Wniesienie aportem części Aktywów przez Spółki aportujące podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a poszczególne transakcje zostały udokumentowane fakturami VAT.
2016
30
lis

Istota:
Czy Spółka uprawniona jest do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT odpisów amortyzacyjnych od kwoty wartości początkowej Aktywów, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, w części w jakiej wartość Aktywów została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, niepomniejszonej o kwotę podatku VAT odprowadzoną przez wspólnika, który wniósł aport do Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W konsekwencji ww. czynności (aportów) w majątku Spółki pojawiły się Aktywa, które stanowią co do zasady przedmiot amortyzacji podatkowej. Wartość rynkowa Aktywów (każdego z Aktywów) przekracza kwotę 3.500 PLN. Aktywa służą oraz będą służyć prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Aktywa zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w wartości nieprzekraczającej ich wartości rynkowej, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”). Podkreślenia również wymaga fakt, że Spółki aportujące w zamian za aporty Aktywów objęły udziały Spółki, których wartość nominalna jest niższa od ich ceny emisyjnej. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów Spółki została odniesiona na jej kapitał zapasowy. Proporcja wartości Aktywów odniesiona na kapitał zakładowy/zasilająca kapitał zapasowy w przypadku każdego nowego wspólnika (Spółek aportujących) została ustalona na innym poziomie. Wniesienie aportem części Aktywów przez Spółki aportujące podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a poszczególne transakcje zostały udokumentowane fakturami VAT.
2016
30
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz terminu odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów.
Fragment:
Wnioskodawca podkreśla, że wystąpił również z wnioskiem o interpretację indywidulaną prawa podatkowego mającym na celu potwierdzenie opodatkowanie VAT transakcji przekazania Aktywów na rzecz Spółki zależnej w ramach leasingu finansowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Aktywów (w postaci budynków i budowli), z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT... W jakim okresie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w postaci budynków i budowli... Zdaniem Wnioskodawcy: Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów (w postaci budynków i budowli) z uwagi na fakt, że nabyte Aktywa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT przez Wnioskodawcę. Będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w postaci budynków i budowli w rozliczeniu za okres, w którym po stronie Sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Aktywów, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury VAT dokumentującej sprzedaż tych składników majątku.
2015
24
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabycie aktywów od Funduszu Inwestycyjnego za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Prawdopodobny zakres czynności, jakie miałyby zostać wykonane przez dom maklerski w związku z planowanym nabyciem aktywów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim: zawarcie umowy sprzedaży aktywów w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym domu maklerskiego na rachunek Wnioskodawcy, rozliczenie nabycia aktywów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich, dokonanie rozliczenia finansowego transakcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Dodatkowo, dom maklerski może (ale nie musi) być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży aktywów, w szczególności weryfikację praw sprzedającego do aktywów i istnienia ewentualnych obciążeń na aktywach, udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia aktywów), udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron). Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków domu maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży aktywów. Dom maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w tym w zawarcie dodatkowych porozumień pomiędzy stronami.
2015
13
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.
Fragment:
W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., Znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.
Fragment:
W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., Znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.
Fragment:
W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)
2015
17
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Aktywów.
Fragment:
W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., znak: IPPB1/415-906/13-2/EC : „ Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień (...)
2015
17
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z tytułu likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo -akcyjnej środków pieniężnych, obligacji, wierzytelności pożyczkowych oraz Aktywów.
Fragment:
Podsumowując powyższe, otrzymanie Aktywów w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT, w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA, a przekształcenie będzie miało miejsce w roku obrotowym SKA, który rozpoczął się po dniu 1 stycznia 2014 r. Zyski te zostaną bowiem opodatkowane na moment przekształcenia SKA w spółkę jawną, o czym stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT (w związku z art. 7 ustawy nowelizującej). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania z tytułu likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej: środków pieniężnych – jest prawidłowe, obligacji – jest prawidłowe, wierzytelności pożyczkowych – jest prawidłowe, Aktywów – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
7
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie otrzymania środków pieniężnych, obligacji, wierzytelności pożyczkowych oraz Aktywów.
Fragment:
W związku z tym w wyniku otrzymania Aktywów, nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy do otrzymania majątku pochodzącego z zysków SKA. Reasumując powyższe, na moment rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania Aktywów. Przedmiotowe stanowisko zostało potwierdzone w drodze licznych interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. ITPB1/415-330/14/MW ; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2014 r., sygn. ILPB1/415-1365/13-3/AA : otrzymane aktywa otrzymane w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2014 r., sygn. ILPB1/415-1363/13-3/IM : otrzymane aktywa otrzymane w wyniku likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia SKA nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn.
2015
5
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aktywa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.