Aktualizacja danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktualizacja danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku aktualizowania danych adresowych dotyczących lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Z kolei art. 9 ust. 6 ustawy o NIP stanowi, że do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na marginesie należy podać, że na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej w art. 5 ust. 5 ustawy o NIP, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Minister Finansów w dniu 27 grudnia 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765, z późn. zm.). Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest działalność oświatowa.

2017
23
wrz

Istota:

Przepisy prawa podatkowego dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku wykazania w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2: budynku, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową, biur projektowych oraz miejsc organizacji szkoleń odbywających się poza siedzibą Spółki.

Fragment:

Z kolei art. 9 ust. 6 ustawy o NIP stanowi, że do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na marginesie należy podać, że na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej w art. 5 ust. 5 ustawy o NIP, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Minister Finansów w dniu 27 grudnia 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765, z późn. zm.). Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz zawartej w dniu 27 grudnia 2005 r. umowy spółki cywilnej.

2011
1
maj

Istota:

W złożonym wniosku, Spółka zwraca się z pytaniem, czy słusznie uważa, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji danych na formularzu VAT-R/UE związanych z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych wskazanych w części B.4.

Fragment:

Zdaniem Spółki, podatnik nie ma obowiązku aktualizacji danych na formularzu VAT-R/UE w związku z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych. Wynika to z brzmienia art. 96 ust. 12, który odnosi się do danych zawartych jedynie na formularzu VAT-R. Natomiast obowiązki nałożone na podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie aktualizacji danych (tj. obowiązki wskazane w art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług) dotyczą: a) obowiązku zgłoszenia (art. 97 ust. 1-3), b) obowiązku aktualizacji danych w związku z wystąpieniem WDT (art. 97 ust. 12), c) obowiązku zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych, zgodnie z art. 97 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Spółka uważa, że Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2004 r. przekroczył kompetencje wskazane w delegacji na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w taki sposób, że nałożył na podatników obowiązek aktualizacji danych związanych z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych, nie wynikający z ustawy. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek informowania organu podatkowego o każdorazowej zmianie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Fragment:

Ponadto kwestią o podstawowym znaczeniu jest regulacja art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nakazująca do aktualizacji danych odpowiednie stosowanie wzorów formularzy zgłoszeniowych, jak i obowiązek dołączania do składanych formularzy określonych dokumentów (art. 5 ust. 4b cytowanej ustawy). Dokonanie aktualizacji następuje w drodze działania podatnika (płatnika) lub osób go reprezentujących. Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 zawiera informacje uzupełniające, w które podatnik ma obowiązek odnotowania zmian. Dane takie, jak np.: zbycie kapitału zagranicznego, nabycie statutu zakładu pracy chronionej, podatnika ma obowiązek zgłosić właściwemu organowi podatkowemu we właściwym ustawowo terminie. Informacje powyższe wraz z załącznikami stanowią podstawę do uwzględnienia i naniesienia zmian.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju.

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju - uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione w powyższym wniosku. Uzasadnienie W dniu 24.05.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek (uzupełniony pismem z dnia 02.08.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku dokonania aktualizacji danych adresowych w związku z podjęciem prac budowlanych na terenie Francji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż będzie Pan prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych na terenie Francji. Działalność jest również prowadzona w kraju. Pana zdaniem, należy dokonać aktualizacji danych składając formularz NIP-1 Odnosząc się do przedstawionego przez Pana stanowiska tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity z 2004r., Dz. U Nr 269, poz. 2681 ze zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętym zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4 w/w ustawy.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytał, czy jest zobowiązany do złożenia wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym na formularzu VAT-R zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 przewidzianego dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą? W ocenie podatnika nie ma on takiego obowiązku, gdyż według przepisów, jako autora osiągającego przychody z majątkowych praw autorskich, obowiązuje go rejestracja w zakresie podatku VAT (a następnie prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz składanie deklaracji VAT-7) natomiast nie obejmują go inne obowiązki spoczywające na prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorcach (w tym - aktualizacja NIP).

Fragment:

Podatnik uważa, że do tego celu należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej a nie tą zawarta w Ordynacji podatkowej, jednakże gdyby nawet uznać, że ustawa o zasadach ewidencji w zakresie definicji działalności gospodarczej odsyła do stosowania przepisów Ordynacji podatkowej to nie ma to wpływu na jego status jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku mając na uwadze ustalony jak wyżej stan faktyczny oraz przedmiot wątpliwości wnioskodawcy przywołuje poniżej stan prawny mający zastosowanie w sprawie: Wzory formularzy zgłoszeń zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 202, poz.1959). W § 1 i § 3 w/w rozporządzenia określono wzory zgłoszeń identyfikacyjnych składanych przez osoby fizyczne: NIP-1 i NIP-3. Druk NIP-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, w wyjątkiem wykonujących działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. Druk NIP-3 przeznaczony jest dla osób fizycznych: nie prowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik rozszerzając zakres świadczonych usług ma obowiązek informować o tym fakcie właściwy dla niego organ podatkowy?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 maja 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 1 czerwca 2004 r.), uprzejmie informuje: Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku, kiedy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku, kiedy podatnik zwiększa asortyment świadczonych usług winien on dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w przedmiocie działalności gospodarczej (NIP-2). Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2004 r.