Aktualizacja danych | Interpretacje podatkowe

Aktualizacja danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktualizacja danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przepisy prawa podatkowego dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku wykazania w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2: budynku, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową, biur projektowych oraz miejsc organizacji szkoleń odbywających się poza siedzibą Spółki.
Fragment:
Z kolei art. 9 ust. 6 ustawy o NIP stanowi, że do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na marginesie należy podać, że na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej w art. 5 ust. 5 ustawy o NIP, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Minister Finansów w dniu 27 grudnia 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765, z późn. zm.). Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz zawartej w dniu 27 grudnia 2005 r. umowy spółki cywilnej.
2017
23
wrz

Istota:
W złożonym wniosku, Spółka zwraca się z pytaniem, czy słusznie uważa, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji danych na formularzu VAT-R/UE związanych z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych wskazanych w części B.4.
Fragment:
Zdaniem Spółki, podatnik nie ma obowiązku aktualizacji danych na formularzu VAT-R/UE w związku z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych. Wynika to z brzmienia art. 96 ust. 12, który odnosi się do danych zawartych jedynie na formularzu VAT-R. Natomiast obowiązki nałożone na podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie aktualizacji danych (tj. obowiązki wskazane w art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług) dotyczą: a) obowiązku zgłoszenia (art. 97 ust. 1-3), b) obowiązku aktualizacji danych w związku z wystąpieniem WDT (art. 97 ust. 12), c) obowiązku zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych, zgodnie z art. 97 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Spółka uważa, że Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2004 r. przekroczył kompetencje wskazane w delegacji na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w taki sposób, że nałożył na podatników obowiązek aktualizacji danych związanych z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych, nie wynikający z ustawy. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek informowania organu podatkowego o każdorazowej zmianie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .
Fragment:
Ponadto kwestią o podstawowym znaczeniu jest regulacja art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nakazująca do aktualizacji danych odpowiednie stosowanie wzorów formularzy zgłoszeniowych, jak i obowiązek dołączania do składanych formularzy określonych dokumentów (art. 5 ust. 4b cytowanej ustawy). Dokonanie aktualizacji następuje w drodze działania podatnika (płatnika) lub osób go reprezentujących. Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 zawiera informacje uzupełniające, w które podatnik ma obowiązek odnotowania zmian. Dane takie, jak np.: zbycie kapitału zagranicznego, nabycie statutu zakładu pracy chronionej, podatnika ma obowiązek zgłosić właściwemu organowi podatkowemu we właściwym ustawowo terminie. Informacje powyższe wraz z załącznikami stanowią podstawę do uwzględnienia i naniesienia zmian.
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju.
Fragment:
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju - uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione w powyższym wniosku. Uzasadnienie W dniu 24.05.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek (uzupełniony pismem z dnia 02.08.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku dokonania aktualizacji danych adresowych w związku z podjęciem prac budowlanych na terenie Francji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż będzie Pan prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych na terenie Francji. Działalność jest również prowadzona w kraju. Pana zdaniem, należy dokonać aktualizacji danych składając formularz NIP-1 Odnosząc się do przedstawionego przez Pana stanowiska tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity z 2004r., Dz. U Nr 269, poz. 2681 ze zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętym zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4 w/w ustawy.
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zapytał, czy jest zobowiązany do złożenia wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym na formularzu VAT-R zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 przewidzianego dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą? W ocenie podatnika nie ma on takiego obowiązku, gdyż według przepisów, jako autora osiągającego przychody z majątkowych praw autorskich, obowiązuje go rejestracja w zakresie podatku VAT (a następnie prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz składanie deklaracji VAT-7) natomiast nie obejmują go inne obowiązki spoczywające na prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorcach (w tym - aktualizacja NIP).
Fragment:
Podatnik uważa, że do tego celu należy posłużyć się definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej a nie tą zawarta w Ordynacji podatkowej, jednakże gdyby nawet uznać, że ustawa o zasadach ewidencji w zakresie definicji działalności gospodarczej odsyła do stosowania przepisów Ordynacji podatkowej to nie ma to wpływu na jego status jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku mając na uwadze ustalony jak wyżej stan faktyczny oraz przedmiot wątpliwości wnioskodawcy przywołuje poniżej stan prawny mający zastosowanie w sprawie: Wzory formularzy zgłoszeń zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 202, poz.1959). W § 1 i § 3 w/w rozporządzenia określono wzory zgłoszeń identyfikacyjnych składanych przez osoby fizyczne: NIP-1 i NIP-3. Druk NIP-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, w wyjątkiem wykonujących działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. Druk NIP-3 przeznaczony jest dla osób fizycznych: nie prowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik rozszerzając zakres świadczonych usług ma obowiązek informować o tym fakcie właściwy dla niego organ podatkowy?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 maja 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 1 czerwca 2004 r.), uprzejmie informuje: Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku, kiedy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku, kiedy podatnik zwiększa asortyment świadczonych usług winien on dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w przedmiocie działalności gospodarczej (NIP-2). Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2004 r.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.