Aktualizacja danych | Interpretacje podatkowe

Aktualizacja danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktualizacja danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W złożonym wniosku, Spółka zwraca się z pytaniem, czy słusznie uważa, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji danych na formularzu VAT-R/UE związanych z kontynuacją wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych wskazanych w części B.4.
Fragment:
(...) Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka w związku z zamiarem nabycia usług, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług dokonała zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 1, interpretując przepis art. 97 ust. 3 w taki sposób, że adresatem przepisu są podatnicy, o których mowa w art. 15, którzy byli zobowiązani do zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług, a okolicznością zastosowania normy jest wykonanie jednej z usług wskazanych w art. 97 ust. 3 ustawy. W przypadku Spółki, dostawcą usługi miał być podmiot z Niemiec, zarejestrowany jako podatnik niemieckiego podatku od wartości dodanej. Ponadto Spółka uważała, że spełniony jest kolejny warunek przedstawiony w ust. 3, w brzmieniu: „jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług”, bo po podaniu numeru identyfikacyjnego, miejscem wykonania usługi byłby kraj wydającego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek informowania organu podatkowego o każdorazowej zmianie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu na podstawie art. 14 a § 1§ 2 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), wobec wniosku o udzielenie interpretacji, czy zmiana osoby wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego w urzędzie skarbowym, w trybie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, stwierdzający, iż Spółka nie ma obowiązku zawiadamiania (aktualizacji) o zmianie osoby swojego wspólnika. UZASADNIENIE W dniu 06.06.2006 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, w sprawie obowiązku zawiadamiania (aktualizacji) organu podatkowego o zmianie osoby nowego wspólnika na zgłoszeniu aktualizacyjnym. W przedmiotowym piśmie Spółka podnosi, iż nie ma obowiązku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju.
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej dokonywania aktualizacji danych adresowych w prowadzonej działalności gospodarczej przy podjęciu wykonywania robót na terenie Francji oraz w kraju - uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione w powyższym wniosku. Uzasadnienie W dniu 24.05.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek (uzupełniony pismem z dnia 02.08.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku dokonania aktualizacji danych adresowych w związku z podjęciem prac budowlanych na terenie Francji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zapytał, czy jest zobowiązany do złożenia wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym na formularzu VAT-R zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 przewidzianego dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą? W ocenie podatnika nie ma on takiego obowiązku, gdyż według przepisów, jako autora osiągającego przychody z majątkowych praw autorskich, obowiązuje go rejestracja w zakresie podatku VAT (a następnie prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz składanie deklaracji VAT-7) natomiast nie obejmują go inne obowiązki spoczywające na prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorcach (w tym - aktualizacja NIP).
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ….., z dnia 28.01.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Pan …………………… pismem z dnia 28.01.2005r. (data wpływu 01.02.2005r.) uzupełnionym w dniu 09.02.2005r. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku podatnik podniósł, że jako autor uzyskujący wynagrodzenie z umów licencyjnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik rozszerzając zakres świadczonych usług ma obowiązek informować o tym fakcie właściwy dla niego organ podatkowy?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 maja 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 1 czerwca 2004 r.), uprzejmie informuje: Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku, kiedy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku, kiedy podatnik zwiększa asortyment świadczonych usług winien on dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w przedmiocie działalności gospodarczej (NIP-2). Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2004 r. (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.