Aktualizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktualizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
kwi

Istota:

W przypadku gdy płatność została uregulowana w całości przedpłatą przed wykonaniem usługi (tj. przed dostarczeniem płyt CD z oprogramowaniem) – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania przedpłaty stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy. W przypadku, gdy płatność nie została uregulowana (odroczony termin płatności) – obowiązek podatkowy powstanie stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy, z chwilą wykonania usługi. tj. przekazania płyty CD umożliwiającej dokonanie aktualizacji.

Fragment:

Przy sprzedaży abonamentów B. nie jest udzielana licencja na samo korzystanie z oprogramowania tylko licencja na roczną aktualizację wcześniej zakupionego oprogramowania. Aktualizacja oprogramowania możliwa jest w momencie otrzymania kolejnych płyt abonamentowych (tj. klient będzie mógł skorzystać z aktualizacji dopiero w momencie gdy otrzyma kolejne kwartały płyt CD z abonamentem B. i wgra aktualizację) Przy sprzedaży abonamentów I. nie jest udzielana licencja na oprogramowanie tylko na roczną aktualizację cenników. Aktualizacja tych cenników możliwa jest w momencie, gdy klient otrzyma kolejne kwartały płyty CD z abonamentem I. i wgra aktualizację cenników. Prawo do korzystania z aktualizacji oprogramowania i cenników, klient nabywa w momencie zawarcia umowy tj. w dacie wystawienia faktury, natomiast samą możliwość korzystania z aktualizacji w momencie otrzymania kolejnych płyt abonamentowych B. i I. Otrzymanie płyt abonamentowych B. nie jest nabyciem oprogramowania, a tylko aktualizacją oprogramowania, które klient wcześniej zakupił. Nie mając kolejnych płyt abonamentowych klient nie ma możliwości wgrania i korzystania z najnowszej wersji wcześniej zakupionego oprogramowania. Otrzymanie płyt abonamentowych I. nie jest nabyciem oprogramowania, a tylko aktualizacją cenników, które klient zakupił.

2016
25
mar

Istota:

W zakresie braku obowiązku złożenia aktualizacji formularza VAT-26.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku sprzedaży samochodu używanego, który był wykorzystywany przez wnioskodawcę wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w odniesieniu do którego została złożona deklaracja VAT-26, wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji na formularzu VAT-26... A jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to kiedy należy dokonać aktualizacji informacji... Czy w przypadku zakończenia najmu długoterminowego własnego samochodu wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego została złożona deklaracja VAT-26, wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji na formularzu VAT-26... A jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to kiedy należy dokonać aktualizacji informacji... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadkach, które obejmują powyżej zredagowane pytania, Wnioskodawca nie ma obowiązku aktualizacji informacji na formularzu VAT-26. Brzmienie art. 86a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej również: ustawa o VAT) wyraźnie wskazuje, że obowiązek aktualizacji informacji powstaje wyłącznie w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego. Regulacje ustawy o VAT nie określają wprost, co należy rozumieć przez "zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego", stąd zasadnym jest, by podatnik w wykładni tego pojęcia kierował się treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.

2015
15
lip

Istota:

Aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT

Fragment:

Stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. W myśl art. 86a ust. 15 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. Na podstawie ww. artykułu w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014, poz. 371), został określony wzór składanej informacji w postaci druku VAT-26. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej pojazdy, dla których jest obowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i składać informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą konieczności aktualizowania ww. informacji w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

2015
8
kwi

Istota:

Aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT

Fragment:

Stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. W myśl art. 86a ust. 15 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. Na podstawie ww. artykułu w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej <Dz.U. z 2014, poz. 371>, został określony wzór składanej informacji w postaci druku VAT-26. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej pojazdy, dla których jest obowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i składać informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą konieczności aktualizowania ww. informacji w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

2011
1
lip

Istota:

Czy każda jednostka organizacyjna posługująca się indywidualnym numerem NIP musi zgłaszać do swojego Urzędu Skarbowego informacje o planowanej reorganizacji na formularzu NIP-2

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2009 roku (data wpływu 06 luty 2009 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników w zakresie złożenia aktualizacji formularza NIP-2 - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 lutego 2009 roku wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 24 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników w zakresie złożenia aktualizacji formularza NIP-2. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Departament Kadr Wnioskodawcy w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do zmiany statusu prawnego jednostki jako pracodawcy — obecnie w strukturze N... pracodawcą, w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, jest Centrala, Zakład Usług Gospodarczych i każdy oddział okręgowy, a po wprowadzeniu zmian będzie jeden pracodawca: N.... W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy każda jednostka organizacyjna N... posługująca się w tej chwili indywidualnym numerem NIP powinna w swoim Urzędzie Skarbowym złożyć pisemną informację na formularzu NIP 2 o planowanej reorganizacji oraz wycofaniu się z rozliczania w nich podatku dochodowego od osób fizycznych (wszelkie obowiązki opłacania podatku z dniem 3 czerwca 2009r. przejmuje Centrala N...).

2011
1
maj

Istota:

1)Czy opłaty roczne ustalone przed dniem 1 maja 2004r. w związku z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania nie podlegają opodatkowaniu VAT?
2)Czy opłaty roczne pobierane w związku z ustanowieniem po dniu 30 kwietnia 2004r. praw wieczystego użytkowania powinny być traktowane jako kwoty "brutto", czy też należny podatek powinien być doliczony do wielkości opłaty?
3)Czy opłaty roczne pobierane w związku z ustanowieniem przed dniem 1 maja 2004r. praw wieczystego użytkowania, podlegające aktualizacji po tej dacie, powinny stanowić kwotę "brutto", czy też należny podatek powinien być doliczony do wielkości opłaty?

Fragment:

(...) aktualizacji po tej dacie, nowo ustalona opłata powinna stanowić kwotę „netto”. Postanowieniem z dnia 26.03.2007r. Nr NP-443-1/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie opłat rocznych ustalonych przed 1 maja 2004r oraz opłat ustalonych przed tą datą i podlegających aktualizacji po dniu 1 maja 2004r.Natomiast stanowisko wnioskodawcy dotyczące opłat ustalonych po 1 maja 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, iż zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 stycznia 2007r., opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r. nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek. Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał ponadto, że od 1 maja 2004r., zgodnie z przepisem art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług. Doliczenie do ceny opłat za użytkowanie wieczyste podatku VAT uzależnione jest natomiast od tego, czy określona w umowie cena będzie ceną netto czy też ceną brutto. Dyrektor Izby (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT od opłat rocznych oraz ich aktualizacji z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących właśnością Skarbu Państwa w przypadku gdy:
1) powstało ono z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat ?
2) powstało w wyniku nabycia nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jak również aktualizacja tych opłat ?

Fragment:

Starostwo Powiatowe zwraca się z zapytaniem o zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT od opłat rocznych oraz ich aktualizacji z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa w przypadku gdy: Powstało ono z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat. Powstało w wyniku nabycia nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jak również aktualizacja tych opłat.Zdaniem wnioskodawcy w pierwszym przypadku czynności nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w drugim zaś przypadku będą one opodatkowane według stawki 22%. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zrealizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Tym samym opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, jak również ich aktualizacja, w przypadku gdy wynikają one z decyzji administracyjnej o charakterze deklaratoryjnym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługW przypadku, gdy wieczyste użytkowanie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i nowe opłaty będą podlegały opodatkowaniu VAT ?

Fragment:

Nr 261, poz. 2603) - w przypadkach, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzja o charakterze deklaratoryjnym - nie podlega opodatkowaniu, czy jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%? Starosta stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji aktualizacja opłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku- Kam. zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy i informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w przypadkach, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.