Aktualizacja | Interpretacje podatkowe

Aktualizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktualizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku złożenia aktualizacji formularza VAT-26.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku sprzedaży samochodu używanego, który był wykorzystywany przez wnioskodawcę wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w odniesieniu do którego została złożona deklaracja VAT-26, wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji na formularzu VAT-26... A jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to kiedy należy dokonać aktualizacji informacji... Czy w przypadku zakończenia najmu długoterminowego własnego samochodu wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego została złożona deklaracja VAT-26, wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji na formularzu VAT-26... A jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to kiedy należy dokonać aktualizacji informacji... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadkach, które obejmują powyżej zredagowane pytania, Wnioskodawca nie ma obowiązku aktualizacji informacji na formularzu VAT-26. Brzmienie art. 86a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej również: ustawa o VAT) wyraźnie wskazuje, że obowiązek aktualizacji informacji powstaje wyłącznie w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego. Regulacje ustawy o VAT nie określają wprost, co należy rozumieć przez "zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego", stąd zasadnym jest, by podatnik w wykładni tego pojęcia kierował się treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.
2016
25
mar

Istota:
Aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT
Fragment:
Stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. W myśl art. 86a ust. 15 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. Na podstawie ww. artykułu w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014, poz. 371), został określony wzór składanej informacji w postaci druku VAT-26. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej pojazdy, dla których jest obowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i składać informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą konieczności aktualizowania ww. informacji w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.
2015
15
lip

Istota:
Aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT
Fragment:
Stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. W myśl art. 86a ust. 15 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. Na podstawie ww. artykułu w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej <Dz.U. z 2014, poz. 371>, został określony wzór składanej informacji w postaci druku VAT-26. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej pojazdy, dla których jest obowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i składać informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą konieczności aktualizowania ww. informacji w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.
2015
8
kwi

Istota:
Czy każda jednostka organizacyjna posługująca się indywidualnym numerem NIP musi zgłaszać do swojego Urzędu Skarbowego informacje o planowanej reorganizacji na formularzu NIP-2
Fragment:
Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2009 roku (data wpływu 06 luty 2009 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników w zakresie złożenia aktualizacji formularza NIP-2 - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 lutego 2009 roku wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 24 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników w zakresie złożenia aktualizacji formularza NIP-2. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Departament Kadr Wnioskodawcy w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do zmiany statusu prawnego jednostki jako pracodawcy — obecnie w strukturze N... pracodawcą, w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, jest Centrala, Zakład Usług Gospodarczych i każdy oddział okręgowy, a po wprowadzeniu zmian będzie jeden pracodawca: N.... W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy każda jednostka organizacyjna N... posługująca się w tej chwili indywidualnym numerem NIP powinna w swoim Urzędzie Skarbowym złożyć pisemną informację na formularzu NIP 2 o planowanej reorganizacji oraz wycofaniu się z rozliczania w nich podatku dochodowego od osób fizycznych (wszelkie obowiązki opłacania podatku z dniem 3 czerwca 2009r. przejmuje Centrala N...).
2011
1
lip

Istota:
1)Czy opłaty roczne ustalone przed dniem 1 maja 2004r. w związku z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania nie podlegają opodatkowaniu VAT?
2)Czy opłaty roczne pobierane w związku z ustanowieniem po dniu 30 kwietnia 2004r. praw wieczystego użytkowania powinny być traktowane jako kwoty "brutto", czy też należny podatek powinien być doliczony do wielkości opłaty?
3)Czy opłaty roczne pobierane w związku z ustanowieniem przed dniem 1 maja 2004r. praw wieczystego użytkowania, podlegające aktualizacji po tej dacie, powinny stanowić kwotę "brutto", czy też należny podatek powinien być doliczony do wielkości opłaty?
Fragment:
(...) aktualizacji po tej dacie, nowo ustalona opłata powinna stanowić kwotę „netto”. Postanowieniem z dnia 26.03.2007r. Nr NP-443-1/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie opłat rocznych ustalonych przed 1 maja 2004r oraz opłat ustalonych przed tą datą i podlegających aktualizacji po dniu 1 maja 2004r.Natomiast stanowisko wnioskodawcy dotyczące opłat ustalonych po 1 maja 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, iż zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 stycznia 2007r., opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r. nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek. Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał ponadto, że od 1 maja 2004r., zgodnie z przepisem art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług. Doliczenie do ceny opłat za użytkowanie wieczyste podatku VAT uzależnione jest natomiast od tego, czy określona w umowie cena będzie ceną netto czy też ceną brutto. Dyrektor Izby (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT od opłat rocznych oraz ich aktualizacji z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących właśnością Skarbu Państwa w przypadku gdy:
1) powstało ono z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat ?
2) powstało w wyniku nabycia nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jak również aktualizacja tych opłat ?
Fragment:
Starostwo Powiatowe zwraca się z zapytaniem o zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT od opłat rocznych oraz ich aktualizacji z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa w przypadku gdy: Powstało ono z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat. Powstało w wyniku nabycia nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jak również aktualizacja tych opłat.Zdaniem wnioskodawcy w pierwszym przypadku czynności nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w drugim zaś przypadku będą one opodatkowane według stawki 22%. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zrealizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Tym samym opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, jak również ich aktualizacja, w przypadku gdy wynikają one z decyzji administracyjnej o charakterze deklaratoryjnym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługW przypadku, gdy wieczyste użytkowanie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i nowe opłaty będą podlegały opodatkowaniu VAT ?
Fragment:
Nr 261, poz. 2603) - w przypadkach, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzja o charakterze deklaratoryjnym - nie podlega opodatkowaniu, czy jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%? Starosta stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji aktualizacja opłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku- Kam. zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy i informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w przypadkach, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aktualizacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.