Aktor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktor. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
gru

Istota:

Usługi Wnioskodawcy realizowane na rzecz producentów telewizyjnych dotyczą wykonywania roli aktora w serialach telewizyjnych a wszelkie działania dotyczące usług współpracy przy organizacji produkcji oraz usługi reklamowe wypływają z faktu zatrudnienia Wnioskodawcy w serialach telewizyjnych jako aktora. Zatem, ogół świadczonych przez Wnioskodawcę jako aktora usług, mających związek z wykonywaniem roli aktora w serialach telewizyjnych stanowiących jako całość usługę kulturalną, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Fragment:

Należy zatem uznać, że ww. świadczenia są zdeterminowane przez usługę główną oraz że mają istotny wpływ na świadczenie główne, jakim jest wykonywanie roli aktora w serialach telewizyjnych. Usługi te stanowią środek prowadzący do prawidłowego wyświadczenia usługi głównej, która w tym przypadku stanowi usługę kulturalną, a więc są w stosunku do niej usługami pomocniczymi. W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi Wnioskodawcy realizowane na rzecz producentów telewizyjnych dotyczą wykonywania roli aktora w serialach telewizyjnych a wszelkie działania dotyczące usług współpracy przy organizacji produkcji oraz usługi reklamowe wypływają z faktu zatrudnienia Wnioskodawcy w serialach telewizyjnych jako aktora. Zatem, ogół świadczonych przez Wnioskodawcę jako aktora usług, mających związek z wykonywaniem roli aktora w serialach telewizyjnych stanowiących jako całość usługę kulturalną, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2015
4
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla aktorów, którzy nie odbywają podróży służbowej

Fragment:

W przypadku występów objazdowych lub zagranicznych Wnioskodawca wypłaca aktorowi podwójną stawkę ustaloną za spektakl mającą zrekompensować zwiększone koszty utrzymania na wyjeździe. W przypadku występów objazdowych lub zagranicznych aktorzy mają również zapewnione zakwaterowanie i pokryte koszty przejazdów. Występy objazdowe lub zagraniczne aktorów nie są odbywane w ramach podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Skoro z wniosku (jego opisu) wynika, że występy objazdowe lub zagraniczne aktorów nie są odbywane w ramach podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, to należy uznać, że otrzymane świadczenia, nie są świadczeniami z tytułu podróży służbowej. Biorąc zatem pod uwagę tak przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy należy uznać, że w sytuacji wypłacania przez Wnioskodawcę dodatkowego wynagrodzenia dla aktorów nie zachodzą przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego aktorom dodatkowego wynagrodzenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2015
23
paź

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych.

Fragment:

Biura (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych (Pyt. 1, 3, 4) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwany dalej „ Wnioskodawcą ” lub „ aktorem ” jest zawodowym aktorem. Wnioskodawca realizuje swoją twórczą działalność artystyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanej w dniu 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy wg PKD 2007, zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON jest: Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z).

2015
23
paź

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych.

Fragment:

Biura (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych (Pyt. 2) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwany dalej „ Wnioskodawcą ” lub „ aktorem ” jest zawodowym aktorem. Wnioskodawca realizuje swoją twórczą działalność artystyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanej w dniu 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy wg PKD 2007, zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON jest: Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z). Usługi te zgodnie z obowiązującą obecnie klasyfikacją statystyczną PKWiU z 2008 r., przynależą do grupy 90 „ Usługi kulturalne i rozrywkowe ”, gdzie pod pozycją 90.03 mieszczą się „ Usługi w zakresie literackiej i artystycznej działalności twórczej ”.

2015
10
lut

Istota:

Uznanie całokształtu świadczonych przez artystów usług za kompleksową usługę o charakterze kulturalnym oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabywaniem usług świadczonych przez artystów wykonawców.

Fragment:

Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny dotyczy Aktorów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, niekorzystający ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Działalność gospodarcza, w ramach której Aktorzy świadczą Usługi jest prowadzona przez nich we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Istotne jest, że w ramach umów podpisywanych pomiędzy Aktorami a Spółką, odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie przez Aktorów, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, nie ponosi Spółka, a Aktorzy. Ponadto, Aktorzy ponoszą ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie gospodarczą. Aktorzy świadczą Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również dla innych podmiotów niż Spółka. Aktorzy fakturują osobno Usługi kulturalne i Usługi związane z reklamą. Spółka otrzymuje od Aktorów faktury za Usługi kulturalne z różnymi stawkami: część Aktorów wystawia fakturę ze zwolnieniem z VAT; część Aktorów wystawia fakturę ze stawką 8%; część Aktorów wystawia fakturę ze stawką 23% VAT; Jeżeli chodzi o faktury za Usługi związane z reklamą, to wszyscy Aktorzy wystawiają faktury ze stawką 8%.

2014
1
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone przez aktorów

Fragment:

Za wykonanie usługi (rozliczenia dokonywane są za okresy miesięczne), aktor wystawia fakturę VAT obejmującą wskazane powyżej wynagrodzenie, które stanowi iloczyn stawki za dzień zdjęciowy realizacji odcinków serialu z udziałem aktora oraz ilości przepracowanych dni zdjęciowych. Do świadczonych przez siebie, opisanych powyżej usług, aktorzy stosują stawkę podatku VAT w wysokości 8%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opisane powyżej usługi świadczone przez aktorów mogą być opodatkowane według stawki 8% VAT i czy w konsekwencji Spółka będzie miała prawo do odliczenia tego podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na jej rzecz przez aktorów, w związku z wykonywaniem artystycznym roli w serialu telewizyjnym będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki 8% co w konsekwencji oznacza, że Spółka na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT będzie miała prawo do pomniejszenia swojego podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez aktorów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych („ Ustawa ”), przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy biorąc pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 14 i 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Finlandią w dniu 26 października 1977 r. w opisanym wyżej stanie faktycznym Bank ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego rezydentowi Finlandii za udostępnienie wizerunku i udział w realizacji spotów reklamowych?

Fragment:

Z treści powołanej przy ww. piśmie Banku z dnia 3 lipca 2008 r. umowy nazwanej "umową licencyjną" zawartej pomiędzy Bankiem a obywatelem Finlandii, zwanym dalej "Aktorem", wynika m.in., że Aktor zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu (Bankowi) wyłącznego prawa do korzystania ze swojego wizerunku, przeznaczonego do wykorzystania w działaniach reklamowych i promocyjnych prowadzonych przez Bank, a w szczególności w kampaniach reklamowych realizowanych zarówno bezpośrednio przez Zamawiającego, jak i przez agencje reklamowe działające na jego zlecenie. Aktor udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z wizerunku na wszystkich polach eksploatacji na okres 3 lat. Aktor przenosi także na Zamawiającego prawo do artystycznych wykonań zrealizowanych w ramach wszelkich przedsięwzięć związanych z kampanią reklamową z użyciem jego wizerunku. Za udzielenie zamawiającemu zgody na wykorzystanie wizerunku Aktora na warunkach określonych w umowie, Aktor otrzyma wynagrodzenie wypłacone "zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami", które zawiera także wynagrodzenie za przygotowanie się i uczestnictwo w nagraniach radiowych, telewizyjnych i innych przedsięwzięciach składających się na kampanię reklamową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy biorąc pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 2 (...)