Aktor | Interpretacje podatkowe

Aktor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktor. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi Wnioskodawcy realizowane na rzecz producentów telewizyjnych dotyczą wykonywania roli aktora w serialach telewizyjnych a wszelkie działania dotyczące usług współpracy przy organizacji produkcji oraz usługi reklamowe wypływają z faktu zatrudnienia Wnioskodawcy w serialach telewizyjnych jako aktora. Zatem, ogół świadczonych przez Wnioskodawcę jako aktora usług, mających związek z wykonywaniem roli aktora w serialach telewizyjnych stanowiących jako całość usługę kulturalną, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.
Fragment:
Należy zatem uznać, że ww. świadczenia są zdeterminowane przez usługę główną oraz że mają istotny wpływ na świadczenie główne, jakim jest wykonywanie roli aktora w serialach telewizyjnych. Usługi te stanowią środek prowadzący do prawidłowego wyświadczenia usługi głównej, która w tym przypadku stanowi usługę kulturalną, a więc są w stosunku do niej usługami pomocniczymi. W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi Wnioskodawcy realizowane na rzecz producentów telewizyjnych dotyczą wykonywania roli aktora w serialach telewizyjnych a wszelkie działania dotyczące usług współpracy przy organizacji produkcji oraz usługi reklamowe wypływają z faktu zatrudnienia Wnioskodawcy w serialach telewizyjnych jako aktora. Zatem, ogół świadczonych przez Wnioskodawcę jako aktora usług, mających związek z wykonywaniem roli aktora w serialach telewizyjnych stanowiących jako całość usługę kulturalną, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
13
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla aktorów, którzy nie odbywają podróży służbowej
Fragment:
W przypadku występów objazdowych lub zagranicznych Wnioskodawca wypłaca aktorowi podwójną stawkę ustaloną za spektakl mającą zrekompensować zwiększone koszty utrzymania na wyjeździe. W przypadku występów objazdowych lub zagranicznych aktorzy mają również zapewnione zakwaterowanie i pokryte koszty przejazdów. Występy objazdowe lub zagraniczne aktorów nie są odbywane w ramach podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Skoro z wniosku (jego opisu) wynika, że występy objazdowe lub zagraniczne aktorów nie są odbywane w ramach podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, to należy uznać, że otrzymane świadczenia, nie są świadczeniami z tytułu podróży służbowej. Biorąc zatem pod uwagę tak przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy należy uznać, że w sytuacji wypłacania przez Wnioskodawcę dodatkowego wynagrodzenia dla aktorów nie zachodzą przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego aktorom dodatkowego wynagrodzenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
4
gru

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych.
Fragment:
Biura (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych (Pyt. 1, 3, 4) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwany dalej „ Wnioskodawcą ” lub „ aktorem ” jest zawodowym aktorem. Wnioskodawca realizuje swoją twórczą działalność artystyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanej w dniu 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy wg PKD 2007, zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON jest: Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z).
2015
23
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych.
Fragment:
Biura (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych (Pyt. 2) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwany dalej „ Wnioskodawcą ” lub „ aktorem ” jest zawodowym aktorem. Wnioskodawca realizuje swoją twórczą działalność artystyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanej w dniu 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy wg PKD 2007, zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON jest: Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z). Usługi te zgodnie z obowiązującą obecnie klasyfikacją statystyczną PKWiU z 2008 r., przynależą do grupy 90 „ Usługi kulturalne i rozrywkowe ”, gdzie pod pozycją 90.03 mieszczą się „ Usługi w zakresie literackiej i artystycznej działalności twórczej ”.
2015
23
paź

Istota:
Uznanie całokształtu świadczonych przez artystów usług za kompleksową usługę o charakterze kulturalnym oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabywaniem usług świadczonych przez artystów wykonawców.
Fragment:
Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny dotyczy Aktorów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, niekorzystający ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Działalność gospodarcza, w ramach której Aktorzy świadczą Usługi jest prowadzona przez nich we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Istotne jest, że w ramach umów podpisywanych pomiędzy Aktorami a Spółką, odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie przez Aktorów, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, nie ponosi Spółka, a Aktorzy. Ponadto, Aktorzy ponoszą ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie gospodarczą. Aktorzy świadczą Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również dla innych podmiotów niż Spółka. Aktorzy fakturują osobno Usługi kulturalne i Usługi związane z reklamą. Spółka otrzymuje od Aktorów faktury za Usługi kulturalne z różnymi stawkami: część Aktorów wystawia fakturę ze zwolnieniem z VAT; część Aktorów wystawia fakturę ze stawką 8%; część Aktorów wystawia fakturę ze stawką 23% VAT; Jeżeli chodzi o faktury za Usługi związane z reklamą, to wszyscy Aktorzy wystawiają faktury ze stawką 8%.
2015
10
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi świadczone przez aktorów
Fragment:
Za wykonanie usługi (rozliczenia dokonywane są za okresy miesięczne), aktor wystawia fakturę VAT obejmującą wskazane powyżej wynagrodzenie, które stanowi iloczyn stawki za dzień zdjęciowy realizacji odcinków serialu z udziałem aktora oraz ilości przepracowanych dni zdjęciowych. Do świadczonych przez siebie, opisanych powyżej usług, aktorzy stosują stawkę podatku VAT w wysokości 8%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opisane powyżej usługi świadczone przez aktorów mogą być opodatkowane według stawki 8% VAT i czy w konsekwencji Spółka będzie miała prawo do odliczenia tego podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone na jej rzecz przez aktorów, w związku z wykonywaniem artystycznym roli w serialu telewizyjnym będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki 8% co w konsekwencji oznacza, że Spółka na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy VAT będzie miała prawo do pomniejszenia swojego podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez aktorów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych („ Ustawa ”), przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2014
1
maj

Istota:
Czy biorąc pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 14 i 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Finlandią w dniu 26 października 1977 r. w opisanym wyżej stanie faktycznym Bank ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego rezydentowi Finlandii za udostępnienie wizerunku i udział w realizacji spotów reklamowych?
Fragment:
Z treści powołanej przy ww. piśmie Banku z dnia 3 lipca 2008 r. umowy nazwanej "umową licencyjną" zawartej pomiędzy Bankiem a obywatelem Finlandii, zwanym dalej "Aktorem", wynika m.in., że Aktor zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu (Bankowi) wyłącznego prawa do korzystania ze swojego wizerunku, przeznaczonego do wykorzystania w działaniach reklamowych i promocyjnych prowadzonych przez Bank, a w szczególności w kampaniach reklamowych realizowanych zarówno bezpośrednio przez Zamawiającego, jak i przez agencje reklamowe działające na jego zlecenie. Aktor udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z wizerunku na wszystkich polach eksploatacji na okres 3 lat. Aktor przenosi także na Zamawiającego prawo do artystycznych wykonań zrealizowanych w ramach wszelkich przedsięwzięć związanych z kampanią reklamową z użyciem jego wizerunku. Za udzielenie zamawiającemu zgody na wykorzystanie wizerunku Aktora na warunkach określonych w umowie, Aktor otrzyma wynagrodzenie wypłacone "zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami", które zawiera także wynagrodzenie za przygotowanie się i uczestnictwo w nagraniach radiowych, telewizyjnych i innych przedsięwzięciach składających się na kampanię reklamową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy biorąc pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 2 (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aktor
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.