UCP.III./443-0021/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/?

UCP.III./443-0021/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. akta
 2. usługi archiwizacji danych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60/, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca jest zakładem budżetowym starostwa powiatowego. W swoich zasobach posiada zbiory archiwalne zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, z których czerpie dane o przebiegu zatrudnienia, pobieranego wynagrodzenia, płatnościach. Ze zgromadzonych zasobów korzystają Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz ludność /byli pracownicy zlikwidowanych zakładów/. Usługa archiwizacyjna, o której mowa, sklasyfikowana jest statystycznie PKWiU 92.51.12. Jednostka wskazuje art.43 ust.1 pkt1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz.535/, dalej ustawa o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz.11 załącznika, jako zwolnione od podatku, wymieniono usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem, z wyłączeniem wstępu oraz wypożyczania wydawnictw /PKWiU 22.11, 22.12, 22.13/ w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą /PKWiU 92.5/.

Ponadto na art.41 ust.2 cytowanej ustawy, zgodnie z którym dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stosuje się stawkę 7% VAT. W pozycji 157 wymienia się usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą, wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw, wymienionych w pozycjach 48 i 49.

Biorąc pod wzgląd przytoczony stan faktyczny oraz prawny Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczone usługi winien, od 1 maja 2004r., opodatkowywać 22% stawką VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Mocą art. 43 ust. 1 pkt1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku, o którym mowa, wymieniono usługi ex PKWiU 92, związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem:

 • usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
 • usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 • usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych /PKWiU 92.61/,
 • wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego /PKWiU 92.31.2/, związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych /PKWiU 92.32.10/, świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki /PKWiU 92.33 i 92.34.11/ oraz wstępu na imprezy sportowe,
 • wstępu oraz wypożyczania wydawnictw /PKWiU 22.11, 22.12, 22.13/ w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą /PKWiU 92.5/,
 • działalności agencji informacyjnych,
 • usług wydawniczych,
 • usług radia i telewizji /PKWiU 92.2/, z zastrzeżeniem poz. 12.

Należy zwrócić uwagę, że użycie przez ustawodawcę „ex” przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Zważywszy na fakt, że świadczone przez Podatnika usługi archiwum zaklasyfikowane są do grupowania PKWiU 92.51.12, tj. „mieszczą” się w PKWiU ex 92, mocą art. 43. ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi archiwizacji danych
US IV/I/443-67/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.