1408/PD/415-9/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy działalność gospodarcza, polegająca na prowadzeniu archiwum zakładowego może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

1408/PD/415-9/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. akta
  2. podatek
  3. przechowywanie akt
  4. usługi archiwizacji danych
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8,poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006r. przez Panią XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowej sprawie jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04.04.2006r. Pani XY zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu archiwum zakładowego (składnicy akt) . Przyjmuje Pani akta (faktury, rolki z kas fiskalnych, bony na paliwo rolnicze) z jednostek oraz udostępnia i wydziela dokumentację do brakowania. Opisana powyżej działalność jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 9251 - usługi archiwów. Od dnia 1 stycznia 2006r. zmieniła Pani formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany według stawki 17%

Urząd Statystyczny w Warszawie O/w Radomiu wydając zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon sklasyfikował działalność wykonywaną przez Panią według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako : działalność archiwów - 9251C.

W związku z powyższym pyta Pani , czy prowadzona przez Panią działalność może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

W ocenie wnioskodawcy ww. działalność może podlegać ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych według stawki 17%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawczynię stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia wyjaśnia, że zgodnie z art.12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),

b) pośrednictwa sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30), pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),

c) pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d) hoteli (PKWiU 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),

e) parkingowych(PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3),

f) w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

g) wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2),

h) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 89, poz.844 z póżn. zm.) do celów podatkowych do dnia 31.12.2006r. stosuje się PKWiU, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U. Nr 42, poz.264 z późn. zm.). W ww. rozporządzeniu działalność wykonywana przez Panią jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 92.51.12 - usługi archiwów.

Przepis art.8 ust.1 pkt 3 lit.e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających przychody lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik Nr 2 stanowi wykaz usług których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Powyższy przepis obowiązuje od dnia 01.01.2004r.

Odpowiednio pod poz.28 ww. wykazu jako wyłączone z ryczałtu wpisano usługi zaliczone do działu PKWiU 92 - usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyjątkiem PKWiU -92.53.

Biorąc pod uwagę powyższe, usługi archiwów sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU -92.51.12 zawierają się w dziale PKWiU 92 , a świadczenie usług należących do tego działu (z wyjątkiem PKWiU 92.53) wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem dochody osiągnięte przez Panią z prowadzonej działalności gospodarczej winny być opodatkowane na zasadach ogólnych - art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z art.24a ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązana jest Pani prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy.

Reasumując stanowisko Pani, prezentowane w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b§ 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.14a § 4 i art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zażalenie , zgodnie z art.222 w związku z art.239 ustawy Ordynacja podatkowa , powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.