Akta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
sie

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sporządzania kserokopii akt.

Fragment:

U. z 2016 r. poz. 23), Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a ustawy). Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 2 ustawy). W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Urząd, polegające na sporządzaniu kopii akt mieszczą się w zadaniach z zakresu administracji rządowej, a zostały uregulowane wprost w ustawie kodeks postępowania administracyjnego. Wnioskodawca, jako organ władzy rządowej, w zakresie, w jakim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem ww. czynności nie podlegają przepisom tej ustawy. W odniesieniu do kwestii wystawiania faktur za czynność sporządzania kopii akt należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2011
1
lip

Istota:

Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa

Fragment:

Na wstępie tut. organ informuje, iż dostęp do akt podatkowych (informacji w nich zawartych) jest objęty tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa. W oparciu o art. 293 § 1 i 2 pkt 1, 4 i 5 tej ustawy „ tajemnicą skarbową ” objęte są: dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentacjach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów oraz uzyskane z innych źródeł, akta spraw prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, informacje uzyskane przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1. Natomiast stosownie do art. 297 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, dotyczące sporządzenia i przekazania informacji o stronie postępowania w zakresie: posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych, nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy działalność gospodarcza, polegająca na prowadzeniu archiwum zakładowego może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu archiwum zakładowego (składnicy akt) . Przyjmuje Pani akta (faktury, rolki z kas fiskalnych, bony na paliwo rolnicze) z jednostek oraz udostępnia i wydziela dokumentację do brakowania. Opisana powyżej działalność jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 9251 - usługi archiwów. Od dnia 1 stycznia 2006r. zmieniła Pani formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany według stawki 17% Urząd Statystyczny w Warszawie O/w Radomiu wydając zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon sklasyfikował działalność wykonywaną przez Panią według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako : działalność archiwów - 9251C. W związku z powyższym pyta Pani , czy prowadzona przez Panią działalność może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ? W ocenie wnioskodawcy ww. działalność może podlegać ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych według stawki 17%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawczynię stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia wyjaśnia, że zgodnie z art.12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U.

2011
1
mar

Istota:

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/?

Fragment:

W pozycji 157 wymienia się usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą, wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw, wymienionych w pozycjach 48 i 49. Biorąc pod wzgląd przytoczony stan faktyczny oraz prawny Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczone usługi winien, od 1 maja 2004r., opodatkowywać 22% stawką VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Mocą art. 43 ust. 1 pkt1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku, o którym mowa, wymieniono usługi ex PKWiU 92, związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (...)