Akta | Interpretacje podatkowe

Akta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sporządzania kserokopii akt.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 23), Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a ustawy). Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 2 ustawy). W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Urząd, polegające na sporządzaniu kopii akt mieszczą się w zadaniach z zakresu administracji rządowej, a zostały uregulowane wprost w ustawie kodeks postępowania administracyjnego. Wnioskodawca, jako organ władzy rządowej, w zakresie, w jakim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem ww. czynności nie podlegają przepisom tej ustawy. W odniesieniu do kwestii wystawiania faktur za czynność sporządzania kopii akt należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2016
5
sie

Istota:
Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa
Fragment:
Na wstępie tut. organ informuje, iż dostęp do akt podatkowych (informacji w nich zawartych) jest objęty tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa. W oparciu o art. 293 § 1 i 2 pkt 1, 4 i 5 tej ustawy „ tajemnicą skarbową ” objęte są: dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentacjach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów oraz uzyskane z innych źródeł, akta spraw prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, informacje uzyskane przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1. Natomiast stosownie do art. 297 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, dotyczące sporządzenia i przekazania informacji o stronie postępowania w zakresie: posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych, nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy działalność gospodarcza, polegająca na prowadzeniu archiwum zakładowego może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu archiwum zakładowego (składnicy akt) . Przyjmuje Pani akta (faktury, rolki z kas fiskalnych, bony na paliwo rolnicze) z jednostek oraz udostępnia i wydziela dokumentację do brakowania. Opisana powyżej działalność jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 9251 - usługi archiwów. Od dnia 1 stycznia 2006r. zmieniła Pani formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany według stawki 17% Urząd Statystyczny w Warszawie O/w Radomiu wydając zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon sklasyfikował działalność wykonywaną przez Panią według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako : działalność archiwów - 9251C. W związku z powyższym pyta Pani , czy prowadzona przez Panią działalność może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ? W ocenie wnioskodawcy ww. działalność może podlegać ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych według stawki 17%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawczynię stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia wyjaśnia, że zgodnie z art.12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U.
2011
1
kwi

Istota:
Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/?
Fragment:
W pozycji 157 wymienia się usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą, wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw, wymienionych w pozycjach 48 i 49. Biorąc pod wzgląd przytoczony stan faktyczny oraz prawny Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczone usługi winien, od 1 maja 2004r., opodatkowywać 22% stawką VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Mocą art. 43 ust. 1 pkt1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku, o którym mowa, wymieniono usługi ex PKWiU 92, związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.