Akt notarialny | Interpretacje podatkowe

Akt notarialny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akt notarialny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczy nabycia lokalu mieszkalnego tytułem spadku i dla sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży powyższego lokalu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Zdaniem wnioskodawcy: Art. 19 ust. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymaga uprzedniej pisemnej zgody lub zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, przed sporządzeniem aktu notarialnego, przedmiotem którego ma być zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ustawie jest mowa o akcie notarialnym przedmiotem którego ma być zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1. Ustawa nie precyzuje czy zaświadczenie jest konieczne do sporządzenia każdej kolejnej czynności mającej za przedmiot rozporządzenie majątkiem nabytym tytułem określonym w art. 1 ustawy na podstawie czynności zawartych w tym samym akcie notarialnym. Zdaniem Wnioskodawczyni nie należy interpretować przepisów ustawy rozszerzająco – ustawa mówi o akcie notarialnym, nie o każdej czynności zawartej w jednym akcie notarialnym – w związku z tym nie jest konieczne kolejne zaświadczenie, dotyczące pierwszej czynności, do zawarcia w jednym akcie notarialnym dwóch czynności mających za przedmiot majątek zyskany na podstawie tytułu określonego w art. 1 ustawy, pomimo tego że druga czynność dotyczy przedmiotu uzyskanego na podstawie pierwszej czynności, określonej w art. 1 ustawy, zawartej w tym samym akcie notarialnym.
2016
12
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych związany ze sprzedażą nieruchomości położonej w S. skoro nieruchomość położona w W. została wydana i planowane jest jej przekazanie w formie aktu notarialnego Wnioskodawcy, a w konsekwencji założenie księgi wieczystej?
Fragment:
Przyjęcie przez sprzedawcę części ceny (zadatku, przedpłaty), określonej z tytułu sprzedaży nieruchomości, następuje na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, która - zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego - powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy sprzedaży, która zostanie zawarta w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że zarówno zawarcie umowy przedwstępnej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Treścią umowy przedwstępnej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność), lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Jednakże podkreślić należy, że brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tej rzeczy lub prawa, a tym samym powoduje utratę warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analiza treści normy prawnej sformułowanej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności użyte w nim słowa „ (...) w części wydatkowanej na nabycie (...) ” prowadzi do jednoznacznego wniosku, że wolny od podatku jest przychód wydatkowany w części na definitywne nabycie nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego to znaczy skutkujące przeniesieniem własności.
2016
19
lut

Istota:
Czy darowizna nieruchomości będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i czy wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?
Fragment:
Wskazał również, że obowiązek zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Na mocy art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zgodnie jednak z art. 890 § 2 Kodeksu cywilnego przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Wnioskodawca przywołując treść art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazał, że zarówno darczyńca jak i obdarowany posiadają obywatelstwo polskie. Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, darowizna nieruchomości lokalowych dokonana przez wstępnego (ojca) w formie aktu notarialnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn i nie wymaga zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2015
12
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.
Fragment:
Wtedy też dochodzi do podpisania aktu notarialnego i przeniesienia prawa własności. Powstaje więc przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. W październiku 2013 r. deweloper przekazał mieszkanie nabywcy mimo nieuregulowania całości ceny. Nabywca wpłacił 60% ceny zakupu lokalu i na tę okoliczność deweloper wystawił mu fakturę VAT. Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstał z chwilą wpłaty zaliczki na poczet zakupu lokalu mieszkalnego. W listopadzie 2013 r. podpisano przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego z nabywcą, który odebrał lokal w październiku. W akcie tym wskazano, że resztę ceny sprzedaży mieszkania nabywca zobowiązuje się zapłacić w 24 ratach płatnych do końca każdego miesiąca. Ostateczny termin zapłaty określono na 15 września 2015 r. Po całkowitej zapłacie za lokal mieszkalny dojdzie do podpisania ostatecznej umowy przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy przychód podatkowy w podatku od osób fizycznych powstanie z chwilą podpisania aktu notarialnego warunkowego czy dopiero z chwilą podpisania aktu przyrzeczonego po spełnieniu się warunków w akcie warunkowym...
2014
1
cze

Istota:
Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości połączonej z wpłatą zadatku w wysokości przekraczającej 50% wartości ceny sprzedaży oraz wydanie budynku mieszkalnego i prawa do czerpania korzyści oraz ponoszenia kosztów z nim związanych spełnia warunki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo tego, że finalna umowa przenosząca prawo własności zostanie podpisana po upływie dwóch lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?
Fragment:
W dniu ... marca 2012 r. aktem notarialnym zmieniono ponownie umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z ... maja 2011 r. zmienioną oświadczeniem z ... sierpnia 2011 r. W ww. umowie z ... marca 2012 r. wskazano nowy termin zwarcia umowy ostatecznej na ... grudnia 2012 r. oraz sposób zapłaty ceny sprzedaży. Wskazano, że kwota 250.000 zł została już zapłacona sprzedającym. Sprzedający zobowiązali się, że kwotę 200.000 zł wpłacą na rachunek bankowy wierzyciela – banku, celem spłaty części zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego obciążającego nieruchomość. Pozostała cena zakupu ma zostać przelana w dniu zawarcia umowy ostatecznej. W akcie tym wskazano również, że przedmiotowa nieruchomość została wydana kupującym ... sierpnia 2011 r. Od tej daty zamieszkują oni w przedmiotowej nieruchomości i ponoszą koszty jej utrzymania. Aktem notarialnym z ... grudnia 2012 r. zmieniono ponownie termin zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości na ... kwietnia 2013 r. Aktem notarialnym z ... kwietnia 2013 r. wskazano nowy termin zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości na ... maja 2013 r. W dniu ... maja 2013 r. aktem notarialnym zmieniono kolejny raz termin zawarcia umowy ostatecznej na ... listopada 2013 r.
2014
20
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
W dniu 31 grudnia 2012 r. zawarta została umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, natomiast definitywną umowę przeniesienia własności w formie aktu notarialnego zawarto w dniu 5 kwietnia 2013 r., tj. po terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli po 31 grudnia 2012 r. Wobec powyższego, w sytuacji przedstawionej we wniosku samo wydatkowanie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – bez zaistnienia faktu nabycia nieruchomości na własność w ustawowym terminie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i posiadanie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Z uwagi na to, że do końca 2012 r. Wnioskodawczyni nie zawarła umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego - dochód ze zbycia lokalu mieszkalnego jest obowiązana opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2014
12
lut

Istota:
Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na małżonków własność lokalu, tj. od dnia 10 grudnia 2008 r. (data podpisania aktu notarialnego sprzedaży) mogły zostać potraktowane jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
Fragment:
Jednocześnie nie mogli czekać z remontem i odkładać go do chwili podpisania aktu notarialnego nie mając, gdzie mieszkać z 2-letnim dzieckiem. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową przedwstępną zawarcie umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego jest poprzedzone uzyskaniem decyzji o samodzielności lokalu do użytkowania. Aby otrzymać tą decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lokalu należy spełnić określone wymogi m.in. dotyczące zamontowania armatury sanitarnej. Tak więc, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami podpisanej z deweloperem umowy przedwstępnej, przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego małżonkowie zobligowani byli do wykończenie mieszkania w stopniu pozwalającym na uzyskania decyzji o samodzielności lokalu. Musieli oni część środków przeznaczyć na zakup wanny, umywalek, baterii, itp. Przed zamontowaniem armatury należało jednak położyć glazurę, a tym samym wykończyć łazienkę oraz kuchnię. Zainteresowana nadmienia, iż wszystkie wydatki są udokumentowane fakturami. Wnioskodawczyni wskazuje ponadto, że na podstawie właśnie tych faktur skorzystała z odliczenia VAT od materiałów budowlanych. Końcowo, na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana przywołała wyroki sądów administracyjnych oraz interpretację indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
2013
4
paź

Istota:
Podatek od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
(...) aktu notarialnego. W cytowanych przepisach nie zostały wyszczególnione ani rodzaj, czy charakter darowanych składników majątku objętych zwolnieniem, ani sposób, czy czas ich użytkowania, jak również ich maksymalna wartość. Należy jednak mieć na uwadze, że podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest zakwalifikowanie obdarowanego jako jednej z osób wymienionych w tym przepisie. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedmiotowe nabycie podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej - art. 4a ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że rodzice Wnioskodawczyni są współwłaścicielami mieszkania własnościowego od 1993 roku i chcą, na podstawie aktu notarialnego darowizny, darować Zainteresowanej mieszkanie oraz uczynić Ją jedynym właścicielem ww. nieruchomości.
2013
11
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
Czy Wnioskodawca musi również mieć w roku 2012 akt notarialny przenoszący własność nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawcy, właściwsze jest rozwiązanie prawne dopuszczające posiadanie faktury zaliczkowej na zakup domu od dewelopera. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości byłby niemożliwy do otrzymania, gdyż dom jeszcze nie istnieje – budowa dopiero się zaczęła. Kwota zwolniona z podatku stanowi tylko część (1/3 całości). Faktura zaliczkowa jest dowodem wydatkowania kwoty na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat. Po zakończeniu budowy i uregulowaniu pozostałych należności Wnioskodawca dostarczy do urzędu skarbowego akt notarialny przenoszący własność. W przeciwnym wypadku urząd skarbowy będzie mógł wyegzekwować od Zainteresowanego należny podatek. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na podstawie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2013
1
cze

Istota:
Czy za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej w odniesieniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego (lokalu użytkowego) uważa się datę jego przekazania - odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym akceptowanym przez sprzedawcę i nabywcę, czy też datę zawarcia umowy przyrzeczonej - w formie aktu notarialnego - przenoszącej własność na nabywcę w terminie późniejszym?
Fragment:
Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która została zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Reasumując, w świetle prawa cywilnego bezwzględnym warunkiem ważności umowy sprzedaży nieruchomości jest jej zawarcie w formie aktu notarialnego. Toteż, wpłata zaliczki (raty), czy też spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie powodują przeniesienia prawa własności nieruchomości lokalowej. Powstanie przychodu należnego związane jest z wydaniem rzeczy lub zbyciem prawa majątkowego. Zatem, za datę powstania przychodu należnego z tytułu budowy i sprzedaży lokalu należy uznać datę przeniesienia własności wynikającą z aktu notarialnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2013
30
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.