Akt notarialny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akt notarialny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lip

Istota:

Czy dochód uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości, który został przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, który jest obecnie w trakcie budowy, podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131?

Fragment:

Brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia jej własności, a tym samym powoduje niewypełnienie warunku do skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wyżej przedstawionych względów wskazać należy, że podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu mieszkalnego na Wnioskodawczynię w 2020 roku, a więc po upływie ustawowego okresu (dwóch lat liczonych od końca 2016 r., tj. po 31 grudnia 2018 r.) spowoduje, że dwuletni termin, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, nie zostanie zachowany. Istotę wskazanego zwolnienia przedmiotowego wyraża bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Celem wprowadzenia rzeczonego zwolnienia, co podkreśla się w orzecznictwie, było ułatwienie podatnikom poprawy sytuacji mieszkaniowej. Premiowane jest więc faktyczne spełnienie zakładanych przez ustawodawcę celów, a nie jedynie potencjalne ich zapewnianie np. w formie umowy deweloperskiej.

2018
16
lip

Istota:

Dzień podpisania aktu notarialnego jest jednocześnie datą dokonania dostawy – art. 19a ust. 1

Fragment:

Akt notarialny podpisany w dniu 6 kwietnia 2018 r. nie był umową a jedynie zespołem oświadczeń i sprostowań dotyczących umowy z 12 marca 2018 r. wynikających z drobnych pomyłek i nieścisłości tam zawartych, a także ustalał nowy termin wydania przedmiotowej nieruchomości. Na podstawie aktu notarialnego z 12 marca 2018 r. doszło do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i własności budynków i budowli, jednak właściciel nie mógł w pełni korzystać z przysługujących mu praw ponieważ nieruchomość nie została jemu wydana. Powyższy akt notarialny zawiera jedynie zobowiązanie zbywcy do wydania nieruchomości w dniu 12 marca 2018 r., co nie nastąpiło i nieruchomość była dalej faktycznie wykorzystywana przez dotychczasowego właściciela. Dopiero z dniem wydania, tj. 30 kwietnia 2018 r. uzyskał on pełnię możliwości władania nieruchomością. Akt notarialny z 12 marca 2018 r. jest aktem ważnym ponieważ akt z 6 kwietnia 2018 r. odnosi się bezpośrednio do niego i go uściśla lub wyjaśnia oraz podaje nowy, ostateczny termin wydania nieruchomości. Nieruchomość nie została wydana w dniu 12 marca 2018 r. ponieważ przedsiębiorstwo Wnioskodawcy miało podpisane umowy i zobowiązania, których nie mogło zerwać bez szkody dla firmy, a nabywca nie sprzeciwiał się przedłużeniu terminu wydania.

2018
22
cze

Istota:

Sprzedaż nieruchomości, przychód opodatkowany, zwolnienie przedmiotowe, wpłaty na poczet mieszkania, faktury, deweloper, akt notarialny, termin ustawowy, prawo własności.

Fragment:

W związku z tym Wnioskodawca podpisał umowę z deweloperem w formie aktu notarialnego, zgodnie z którą na poczet tego mieszkania wpłacił do listopada 2017 r. (...)zł. Wnioskodawca otrzymał stosowne faktury potwierdzające dokonanie wpłaty. Mieszkanie jest wybudowane, ale podpisanie finalnego aktu notarialnego przenoszącego prawa własności nieruchomości ma nastąpić do dnia 31 maja 2019 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jeżeli w terminie 2 lat od zbycia nieruchomości Wnioskodawca wydatkował na rzecz dewelopera tytułem umowy deweloperskiej środki ze sprzedaży mieszkania, a prawo własności do lokalu zostanie przeniesione w 2019 r. czy zostaną wówczas spełnione przesłanki uzasadniające zastosowanie zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, podjęte przez Niego działania w celu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe uprawniają do skorzystania ze zwolnienia dochodu z podatku, ponieważ cel tego wydatku zgodnie z art. 21 ust. 131 jest spełniony. Wnioskodawca podpisał umowę z deweloperem, która przesądza o tym na jaki cel środki zostały wydatkowane.

2017
19
sie

Istota:

W sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków ze sprzedaży odziedziczonego lokalu na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie (tj. do 31 grudnia 2016 r.) – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym uzyskany dochód - jest obowiązana opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Fragment:

Ze względu na trudności ze znalezieniem odpowiedniego lokalu i firmy deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego zawarł z firmą deweloperską 30.03.2016 r. Przedmiotem tej umowy jest zobowiązanie dewelopera do wybudowania i przeniesienia na Wnioskodawcę prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi nie później niż do dnia 30.01.2018 r. Cena lokalu zostanie zapłacona zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem spłat. Spłaty przypadające zgodnie z harmonogramem na 2016 r. Wnioskodawca zapłacił w terminie tam przewidzianym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto developera kwoty na poczet tego zakupu do końca 2016 r., uprawnia do zwolnienia z podatku przychodu ze sprzedaży lokalu w 2014 r., stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Zdaniem Wnioskodawcy zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, oraz wpłata kwoty wynikającej z harmonogramu spłat w 2016 r., tj. w ciągu 2 lat od zbycia lokalu mieszkalnego, spełnia przesłanki do zwolnienia z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanego w 2014 r.

2017
26
maj

Istota:

Czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, będącemu wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu w postaci ZCP, przysługuje prawo do zakwalifikowania wydatków na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na rzecz notariusza, wypisy aktu notarialnego lub zapłatę PCC jako kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

W związku z wniesieniem ZCP w formie aportu, Spółka zobowiązana była do poniesienia szeregu wydatków, m. in. na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na wynagrodzenie notariusza, wypisy aktu notarialnego, zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) i prawidłowego ich udokumentowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, będącemu wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu w postaci ZCP, przysługuje prawo do zakwalifikowania wydatków na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na rzecz notariusza, wypisy aktu notarialnego lub zapłatę PCC jako kosztów uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, będącemu wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu w postaci ZCP, przysługuje Mu prawo do zakwalifikowania wydatków na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na rzecz notariusza, wypisy aktu notarialnego lub zapłatę PCC jako kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: „ KSH ”), spółka komandytowa jest spółką osobową.

2016
12
sie

Istota:

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczy nabycia lokalu mieszkalnego tytułem spadku i dla sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży powyższego lokalu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy: Art. 19 ust. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymaga uprzedniej pisemnej zgody lub zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, przed sporządzeniem aktu notarialnego, przedmiotem którego ma być zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ustawie jest mowa o akcie notarialnym przedmiotem którego ma być zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1. Ustawa nie precyzuje czy zaświadczenie jest konieczne do sporządzenia każdej kolejnej czynności mającej za przedmiot rozporządzenie majątkiem nabytym tytułem określonym w art. 1 ustawy na podstawie czynności zawartych w tym samym akcie notarialnym. Zdaniem Wnioskodawczyni nie należy interpretować przepisów ustawy rozszerzająco – ustawa mówi o akcie notarialnym, nie o każdej czynności zawartej w jednym akcie notarialnym – w związku z tym nie jest konieczne kolejne zaświadczenie, dotyczące pierwszej czynności, do zawarcia w jednym akcie notarialnym dwóch czynności mających za przedmiot majątek zyskany na podstawie tytułu określonego w art. 1 ustawy, pomimo tego że druga czynność dotyczy przedmiotu uzyskanego na podstawie pierwszej czynności, określonej w art. 1 ustawy, zawartej w tym samym akcie notarialnym.

2016
19
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych związany ze sprzedażą nieruchomości położonej w S. skoro nieruchomość położona w W. została wydana i planowane jest jej przekazanie w formie aktu notarialnego Wnioskodawcy, a w konsekwencji założenie księgi wieczystej?

Fragment:

Przyjęcie przez sprzedawcę części ceny (zadatku, przedpłaty), określonej z tytułu sprzedaży nieruchomości, następuje na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, która - zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego - powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy sprzedaży, która zostanie zawarta w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że zarówno zawarcie umowy przedwstępnej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności nieruchomości lub praw, ale nie są z nim równoważne. Treścią umowy przedwstępnej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność), lecz tej własności sama umowa nie przenosi. Jednakże podkreślić należy, że brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia własności tej rzeczy lub prawa, a tym samym powoduje utratę warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analiza treści normy prawnej sformułowanej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności użyte w nim słowa „ (...) w części wydatkowanej na nabycie (...) ” prowadzi do jednoznacznego wniosku, że wolny od podatku jest przychód wydatkowany w części na definitywne nabycie nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego to znaczy skutkujące przeniesieniem własności.

2015
12
lut

Istota:

Czy darowizna nieruchomości będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i czy wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?

Fragment:

Wskazał również, że obowiązek zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Na mocy art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zgodnie jednak z art. 890 § 2 Kodeksu cywilnego przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Wnioskodawca przywołując treść art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazał, że zarówno darczyńca jak i obdarowany posiadają obywatelstwo polskie. Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, darowizna nieruchomości lokalowych dokonana przez wstępnego (ojca) w formie aktu notarialnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn i nie wymaga zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2014
1
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.

Fragment:

Wtedy też dochodzi do podpisania aktu notarialnego i przeniesienia prawa własności. Powstaje więc przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. W październiku 2013 r. deweloper przekazał mieszkanie nabywcy mimo nieuregulowania całości ceny. Nabywca wpłacił 60% ceny zakupu lokalu i na tę okoliczność deweloper wystawił mu fakturę VAT. Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstał z chwilą wpłaty zaliczki na poczet zakupu lokalu mieszkalnego. W listopadzie 2013 r. podpisano przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego z nabywcą, który odebrał lokal w październiku. W akcie tym wskazano, że resztę ceny sprzedaży mieszkania nabywca zobowiązuje się zapłacić w 24 ratach płatnych do końca każdego miesiąca. Ostateczny termin zapłaty określono na 15 września 2015 r. Po całkowitej zapłacie za lokal mieszkalny dojdzie do podpisania ostatecznej umowy przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy przychód podatkowy w podatku od osób fizycznych powstanie z chwilą podpisania aktu notarialnego warunkowego czy dopiero z chwilą podpisania aktu przyrzeczonego po spełnieniu się warunków w akcie warunkowym...

2014
20
lut

Istota:

Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości połączonej z wpłatą zadatku w wysokości przekraczającej 50% wartości ceny sprzedaży oraz wydanie budynku mieszkalnego i prawa do czerpania korzyści oraz ponoszenia kosztów z nim związanych spełnia warunki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo tego, że finalna umowa przenosząca prawo własności zostanie podpisana po upływie dwóch lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

Fragment:

W dniu ... marca 2012 r. aktem notarialnym zmieniono ponownie umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z ... maja 2011 r. zmienioną oświadczeniem z ... sierpnia 2011 r. W ww. umowie z ... marca 2012 r. wskazano nowy termin zwarcia umowy ostatecznej na ... grudnia 2012 r. oraz sposób zapłaty ceny sprzedaży. Wskazano, że kwota 250.000 zł została już zapłacona sprzedającym. Sprzedający zobowiązali się, że kwotę 200.000 zł wpłacą na rachunek bankowy wierzyciela – banku, celem spłaty części zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego obciążającego nieruchomość. Pozostała cena zakupu ma zostać przelana w dniu zawarcia umowy ostatecznej. W akcie tym wskazano również, że przedmiotowa nieruchomość została wydana kupującym ... sierpnia 2011 r. Od tej daty zamieszkują oni w przedmiotowej nieruchomości i ponoszą koszty jej utrzymania. Aktem notarialnym z ... grudnia 2012 r. zmieniono ponownie termin zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości na ... kwietnia 2013 r. Aktem notarialnym z ... kwietnia 2013 r. wskazano nowy termin zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości na ... maja 2013 r. W dniu ... maja 2013 r. aktem notarialnym zmieniono kolejny raz termin zawarcia umowy ostatecznej na ... listopada 2013 r.