Akt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
lip

Istota:

Konsekwencje podatkowe związane z wyodrębnieniem jednostek organizacyjnych i wniesieniem ich aportem do spółek prawa handlowego.

Fragment:

(...) o pdop. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia (...)

2011
1
maj

Istota:

Darowizna na rzecz syna wierzytelności

Fragment:

(...) na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Zstępnymi są osoby, które łączy stosunek pokrewieństwa i które pochodzą od wspólnego przodka w linii prostej a więc: np. dzieci, wnuki. Reasumując, stwierdza się, iż syn wnioskodawcy będzie zwolniony z podatku od darowizny z tytułu przekazania na jego rzecz wierzytelności zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego nie rodzi obowiązku zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy mogę dokonać odliczeń od podatku w ramach „ulgi remontowej”, jeżeli w momencie ponoszenia wydatku (zakup grzejników) nie byłam jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego?
Dysponowałam wyłącznie notarialną umową przedwstępną dotyczącą zakupu ww. lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) z odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego lub modernizowanego lokalu (budynku) mieszkalnego. Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, o którym mowa powyżej, uważa się między innymi: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy lub inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. Pani wątpliwości w przedmiotowej sprawie budzi fakt, iż w momencie ponoszenia wydatku na remont i modernizację nie była Pani jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym zainstalowane zostały zakupione przez Panią urządzenia grzewcze. W dniu ponoszenia wydatku dysponowała Pani wyłącznie notarialną umową przedwstępną dotyczącą zakupu ww. lokalu mieszkalnego. W ocenie tutejszego Organu, umowa ta stanowi tytuł prawny uprawniający Panią do dokonania odliczeń od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o (...)