Akredytywa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akredytywa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Czy Koszty Akredytywy stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W tym zakresie Spółka zleca Bankowi udzielenie akredytywy, w ramach której Bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz Beneficjenta określonej kwoty pieniężnej po spełnieniu przez Beneficjenta uzgodnionych warunków. W związku z otwarciem akredytywy, Wnioskodawca uiszcza na rzecz Banku opłatę stanowiącą wynagrodzenie za ustanowienie i obsługę akredytywy (dalej: „ Koszty Akredytywy ”). Na moment wymagalności akredytywy, Spółka jest zobowiązana zapewnić na określonym rachunku środki pieniężne w celu umożliwienia dokonania zapłaty przez Bank na rzecz Beneficjenta. W związku z zawarciem umowy akredytywy, Bank nie udziela kredytu lub pożyczki Spółce. Bank w celu dokonania zapłaty na rzecz Beneficjenta wykorzystuje środki przekazane przez Spółkę. Zawieranie umów akredytywy z Bankiem nie jest związane z zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu kredytów, czy pożyczek. W praktyce, Spółka pozyskuje akredytywy w szczególności w związku z oczekiwaniami dostawców kluczowych komponentów (jako zabezpieczenie ich wpływów za sprzedawane komponenty do produkcji autobusów). W rezultacie, zawieranie umów akredytywy jest związane z podstawową działalnością Wnioskodawcy, tj. produkcją i sprzedażą autobusów oraz innych pojazdów.

2014
14
lut

Istota:

Czy wypłatę z tytułu akredytywy, dokonaną przez Bank (lub bank pośredniczący - ... Bank) na rzecz kontrahenta Spółki, należy uznać za uregulowanie należności przez Spółkę, o którym mowa w przepisie art. 15b ustawy o CIT? /pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa). Akredytywa otwierana jest na podstawie danego kontraktu zawartego między Spółką i Jej kontrahentem. Bank wypłaca beneficjentowi (kontrahentowi) kwotę z tytułu akredytywy wówczas, gdy dostarczone zostaną do Banku odpowiednie dokumenty takie jak np. umowa sprzedaży, faktura etc. Akredytywy wykorzystywane są w obrocie gospodarczym w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywanych transakcji handlowych. Bank biorący udział w strukturze akredytywy pełni rolę pośrednika w transakcjach pomiędzy Spółką i Jej kontrahentem. Bank każdorazowo ocenia, czy kontrahent Spółki spełnia warunki uprawniające go do otrzymania wypłaty z tytułu akredytywy, tj. bada dostarczone przez kontrahenta Spółki dokumenty. W przypadku pozytywnego wyniku takiego badania, po stronie Banku powstaje zobowiązanie do wypłaty na rzecz kontrahenta Spółki z tytułu akredytywy. W konsekwencji, w uproszczeniu należy przyjąć, ie Bank będący pośrednikiem przekazuje daną kwotę na rzecz kontrahenta Spółki po spełnieniu przez niego określonych wymagań, podczas gdy Spółka rozlicza się z Bankiem w związku z dokonanymi przez niego zapłatami z tytułu akredytywy.

2014
12
lut

Istota:

Uznanie akredytywy dokonanej przez Bank na rzecz kontrahenta Spółki za uregulowanie należności przez Spółkę, o którym mowa w przepisie art. 89b ustawy o VAT

Fragment:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa). Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania wypłaty w ramach akredytywy (art. 85 ust. 2 ww. ustawy). W myśl ust. 3 art. 85 omawianej ustawy, zobowiązanie banku otwierającego staje się wymagalne z chwilą przedstawienia przez beneficjenta dokumentów zgodnie z warunkami akredytywy. Otwarcie akredytywy następuje przez złożenie przez bank otwierający odpowiedniego oświadczenia woli osobie trzeciej. Zawiera ono informacje wskazane w art. 85 ust. 2 ww. ustawy i jest składane, co do zasady, w formie pisemnej (lub elektronicznej) dla celów dowodowych. Oświadczenie o otwarciu akredytywy powinno odpowiadać co do istoty samemu zleceniu. W momencie otwarcia akredytywy pomiędzy bankiem otwierającym a beneficjentem powstaje stosunek zobowiązaniowy, który jest oderwany od stosunku pomiędzy zleceniodawcą a bankiem.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:1. Czy prowizje i należności Banku z tytułu otwarcia akredytywy podlegają zaliczeniu do wartości początkowej linii rektyfikacyjnej na podstawie art. 16g ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych l (dalej: ustawa) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.?2. Czy odsetki otrzymane przez Spółkę z tytułu korzystania przez Bank z kwoty przejętej na własność na podstawie umowy, stanowią przychód Spółki w dniu wypłaty wynagrodzenia, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt l w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.?

Fragment:

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku (łącznie z prowizjami i innymi należnościami) z tytułu otwartej akredytywy, Spółka zawarła w dniu 22 września 2005 r. umowę przeniesienia określonej kwoty na własność Banku (dalej: umowa). Zawarcie przez Spółkę umowy było warunkiem koniecznym do przyjęcia przez Bank zlecenia otwarcia akredytywy. Na podstawie umowy, Spółka przeniosła na własność Banku kwotę 1.352.000 Euro. Zgodnie z tą umową, w przypadku niespłacenia przez Spółkę całości lub części zobowiązań z tytułu akredytywy, Bank zaliczy kwotę przejętą na własność na poczet spłaty zobowiązań Spółki. Strony zastrzegły w umowie, że za okres, w którym Bank będzie korzystał z przeniesionej kwoty, tj. od momentu jej przeniesienia do momentu wygaśnięcia akredytywy, Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w postaci odsetek. Wynagrodzenie to zostało naliczone i wypłacone po wygaśnięciu akredytywy w 2006 r. Otrzymane od Banku odsetki zostały uznane przez Spółkę za samodzielny przychód podlegający opodatkowaniu w dniu otrzymania zapłaty. Jednocześnie, Spółka naliczała różnice kursowe od kwoty przeniesionej na Bank tytułem zabezpieczenia akredytywy. Naliczone i zrealizowane w 2006 r. różnice kursowe od kwoty przeniesionej na własność Banku, zostały rozliczone dla celów podatkowych na zasadach ogólnych jako pozycje związane z działalnością finansową Spółki.