Akredytacja | Interpretacje podatkowe

Akredytacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akredytacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi szkolenia coachingu objęte akredytacją korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT
Fragment:
Na podstawie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi szkoleń świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy, konieczne jest stwierdzenie: czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; czy świadczone są przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie tych usług. Jak podał Wnioskodawca, nie jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, nie może więc korzystać ze zwolnienia wskazanego w tym przepisie. Ponadto Wnioskodawca podał, że świadczone przez niego szkolenie nie stanowi usługi prywatnego nauczania ani usługi nauczania języków obcych itp., zatem nie jest także możliwe skorzystanie ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 i 28 ustawy o VAT.
2013
28
lut

Istota:
Czy wartość szkolenia/kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe niezbędne na zajmowanym stanowisku (na które został skierowany pracownik), sfinansowanego przez spółkę, przeprowadzonego przez firmę szkoleniową wpisaną do rejestru firm szkoleniowych ale nie posiadającą akredytacji kuratorium oświaty stanowi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?
Fragment:
Przepis § 9 cyt. rozporządzenia stanowi, iż kursy zawodowe mogą prowadzić: publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, posiadające akredytację przyznaną na podstawie art. 68b ustawy, osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy, jeżeli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, dla którego została przyznana akredytacja. Z powyższego wynika, że brak akredytacji nie wpływa na zwolnienie od podatku. Ustawodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił od podatku, z pewnymi wyjątkami, wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę, m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w formach pozaszkolnych. Nie uzależnił jednak stosowania tego zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Dlatego posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, nie ma wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, nie reguluje kwestii świadczeń przysługujących pracownikom z omawianego tytułu.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość świadczenia dotyczącego szkolenia prowadzonego przez firmę nie posiadającą akredytacji MEN stanowi przychód dla pracownika i należy od niego potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis § 9 cyt. rozporządzenia stanowi, iż kursy zawodowe mogą prowadzić: publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, posiadające akredytację przyznaną na podstawie art. 68b ustawy, osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy, jeżeli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, dla którego została przyznana akredytacja. Z powyższego wynika, że brak akredytacji nie wpływa na zwolnienie od podatku. Ustawodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił od podatku, z pewnymi wyjątkami, wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w formach pozaszkolnych. Nie uzależnił jednak stosowania tego zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Dlatego posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, nie ma wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, nie reguluje kwestii świadczeń przysługujących pracownikom z omawianego tytułu.
2011
1
cze

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, świadczenie w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkoleń w sytuacji, gdy organizator szkolenia nie posiada akredytacji kuratora oświaty?
Fragment:
Skoro zatem, pracownicy Wnioskującej uzyskują możliwość uczestniczenia zarówno w szkoleniach, których organizatorami są firmy posiadające akredytację kuratorium oświaty, jak i te, które akredytacji nie posiadają stwierdzić należy, iż ze zwolnienia przedmiotowego, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy, korzystać będzie tylko ta wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, których organizatorzy posiadają stosowną akredytację, na zasadach określonych w art. 68b ustawy o systemie oświaty. W pozostałych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy organizatorem szkolenia będzie podmiot nie posiadający akredytacji, o której mowa we wskazanym przepisie, wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, w których pracownik ma możliwość uczestniczyć, stanowić będzie przychód ze stosunku pracy, zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 1 ustawy podatkowej, podlegający kumulacji wraz z innymi przychodami z tego źródła, uzyskanymi przez danego pracownika od tego zakładu pracy, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, organ podatkowy wskazuje, iż w przedmiotowej interpretacji ustosunkowuje się wyłącznie do argumentacji i stanu faktycznego zawartych w piśmie Wnioskującej.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akredytacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.