Akredytacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akredytacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sty

Istota:

Prawo do korekty faktury wystawionej za udział w szkoleniu/kursie, na który w trakcie realizacji Spółka otrzymała akredytację uprawniającą do zwolnienia od podatku.

Fragment:

Spółka otrzymała akredytację Kuratora Oświaty (zgodnie z odpowiednimi przepisami w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) w zakresie pięciu rodzajów szkoleń: kurs stacjonarny: Java od podstaw - 360,5 godziny; kurs stacjonarny: Java i Android od podstaw - 360,50 godziny; kurs stacjonarny: NET od podstaw - 332 godziny; kurs stacjonarny: Java Script od podstaw - 322 godziny; kurs stacjonarny: PHP/JS od podstaw - 322 godziny. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Na dzień uzyskania akredytacji realizowanych było 27 akredytowanych kursów, w 10 miastach Polski, w których łącznie uczestniczyło 438 osób. Rozpoczęły się one przed dniem otrzymania akredytacji, tj. przed dniem 18 października 2017 r., ale zakończą się w momencie kiedy Spółka akredytację już posiada tj. po dniu 18 października 2017 r. Akredytacja Kuratora Oświaty pozwala na zastosowanie zwolnienia „ z ” podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2013
28
lut

Istota:

Usługi szkolenia coachingu objęte akredytacją korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT

Fragment:

Na podstawie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi szkoleń świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy, konieczne jest stwierdzenie: czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; czy świadczone są przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie tych usług. Jak podał Wnioskodawca, nie jest on jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, nie może więc korzystać ze zwolnienia wskazanego w tym przepisie. Ponadto Wnioskodawca podał, że świadczone przez niego szkolenie nie stanowi usługi prywatnego nauczania ani usługi nauczania języków obcych itp., zatem nie jest także możliwe skorzystanie ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 i 28 ustawy o VAT.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość szkolenia/kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe niezbędne na zajmowanym stanowisku (na które został skierowany pracownik), sfinansowanego przez spółkę, przeprowadzonego przez firmę szkoleniową wpisaną do rejestru firm szkoleniowych ale nie posiadającą akredytacji kuratorium oświaty stanowi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?

Fragment:

Przepis § 9 cyt. rozporządzenia stanowi, iż kursy zawodowe mogą prowadzić: publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, posiadające akredytację przyznaną na podstawie art. 68b ustawy, osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy, jeżeli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, dla którego została przyznana akredytacja. Z powyższego wynika, że brak akredytacji nie wpływa na zwolnienie od podatku. Ustawodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił od podatku, z pewnymi wyjątkami, wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę, m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w formach pozaszkolnych. Nie uzależnił jednak stosowania tego zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Dlatego posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, nie ma wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, nie reguluje kwestii świadczeń przysługujących pracownikom z omawianego tytułu.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stąd też zawarte w rozporządzeniu regulacje określają zarówno funkcjonujące w ramach systemu oświaty rodzaje pozaszkolnych form kształcenia, jak również organizatorów kształcenia, wśród których mogą występować także podmioty obowiązane do posiadania akredytacji. Pamiętać jednak należy, iż istnieje cała gama organizatorów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie mają możliwości otrzymania akredytacji. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Jednakże, ze względu na fakt, że kwestia akredytacji, została uregulowana w przepisach ustawy o systemie oświaty, wyjaśnienie zasad ich przyznawania, w tym określenie podmiotów, od których wymagane jest posiadanie tego dokumentu, należy do właściwości rzeczowej ministra do spraw oświaty. Dlatego też wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny zostać przedstawione resortowi edukacji narodowej.(...)" Podsumowując, w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji świadczeń Wnioskodawcy ponoszonych na rzecz pracowników w związku z podnoszeniem przez tych pracowników kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić status organizatora szkolenia.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość świadczenia dotyczącego szkolenia prowadzonego przez firmę nie posiadającą akredytacji MEN stanowi przychód dla pracownika i należy od niego potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Przepis § 9 cyt. rozporządzenia stanowi, iż kursy zawodowe mogą prowadzić: publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, posiadające akredytację przyznaną na podstawie art. 68b ustawy, osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy, jeżeli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, dla którego została przyznana akredytacja. Z powyższego wynika, że brak akredytacji nie wpływa na zwolnienie od podatku. Ustawodawca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił od podatku, z pewnymi wyjątkami, wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w formach pozaszkolnych. Nie uzależnił jednak stosowania tego zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Dlatego posiadanie bądź brak akredytacji przez organizatora szkolenia, nie ma wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów w związku z jego dokształcaniem. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, nie reguluje kwestii świadczeń przysługujących pracownikom z omawianego tytułu.