IPTPP3/4513-8/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Ad. 1 produkcja (uzyskiwanie) przez Wnioskodawcę pyłu węglowego w opisanej sprawie nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
Ad. 2 sprzedaż pyłu węglowego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego,
Ad. 3 przepisy nie przewidują innych niż przedstawionych przez Wnioskodawcę warunków do zastosowania zwolnienia dla sprzedaży wyrobów węglowych.
IPTPP3/4513-8/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. węgiel
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 13 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania produkcji i sprzedaży pyłu węglowego – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji i sprzedaży pyłu węglowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 marca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 marca 2015 r. znak: IPTPP3/4513-8/15-2/KK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem NIP. Spółka złożyła powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy (w dalszej części wniosku określany także jako: „PPW”) do Naczelnika Urzędu Celnego w <...>. Po uzyskaniu statusu PPW Spółka zamierza prowadzić działalność, polegającą na produkcji paliwa węglowego pod nazwą handlową <...> (produkt). Produkt ten ma postać pyłu węglowego. Proces produkcji przedstawia się następująco:

Wnioskodawca dokonywał będzie zakupów popiołu lotnego węgla kamiennego (dalej jako popiół) od zakładów energetycznych. Następnie nabyty popiół poddawany będzie przez Wnioskodawcę procesowi separacji elektrostatycznej, w wyniku której dojdzie do odseparowania pyłu węglowego (produktu) z popiołu. W pyle węglowym zawartość węgla (jako tzw. straty prażenia) wynosi ok. 35%, a wartość opałowa produktu wynosi 2.600,00 kcal/kg. Uzyskany w wyniku ww. procesu pył węglowy stanowi produkt, o którym mowa powyżej. Spółce nie jest znany kod CN popiołu lotnego użytego do produkcji wyrobu produktu. Jest to popiół zawierający znaczne ilości węgla, powstały w wyniku spalania węgla w elektrowniach. Zgodnie z klasyfikacją odpadów kwalifikowany jest jako: „10 01 02 - Popioły lotne z węgla”. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) dla produkowanego przez siebie paliwa węglowego (produktu). Dyrektor Izby Celnej sklasyfikował ww. produkt w nomenklaturze celnej jako CN 2701 19 00. Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, a także zgodnie z brzmieniem podpozycji 2701 19 obejmującej pozostały węgiel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany.

Wnioskodawca zamierza produkować, a następnie sprzedawać swój produkt w dwóch kierunkach:

 • do cementowni, jako dodatkowe paliwo wykorzystywane w procesie produkcji cementu,
 • do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem. W tym przypadku produkt będzie spalany więc w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • wyprodukowany przez Spółkę wyrób węglowy który będzie sprzedawany cementowni będzie przeznaczony na cele opałowe w procesach mineralogicznych sklasyfikowanych w nomenklaturze NACE pod kodem DI26.
 • nabywcy produkowanego przez Spółkę wyrobu węglowego będą finalnymi nabywcami węglowymi lub pośredniczącymi podmiotami węglowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym,
 • Spółka będzie wystawiać dokument dostawy albo fakturę zawierającą elementy, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 • dokument dostawy lub faktura bądź umowa pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą będą opatrzone podpisem finalnego nabywcy węglowego potwierdzającym nabycie tych wyrobów węglowych do celów zwolnionych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy działalność PPW polegająca na wytwarzaniu produktu przez Wnioskodawcę nie stanowi przedmiotu opodatkowania w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o akcyzie...
 2. Czy działalność PPW polegająca na sprzedaży produktu do niżej wymienionych podmiotów podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego:
  1. do cementowni, gdzie produkt ten będzie wykorzystywany w procesie produkcji cementu...
  2. do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem...
  3. Czy zwolnienie z podatku akcyzowego sprzedaży produktu uzależnione będzie od spełnienia jakichkolwiek warunków koniecznych, innych niż wskazane przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. l

Wytwarzanie przez Wnioskodawcę produktu nie stanowi przedmiotu opodatkowania w rozumieniu art. 9a ust 1 ustawy o akcyzie. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o akcyzie, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest;

 • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 • import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 • użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
 • nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
 • uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 • jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary,
 • powstanie ubytków wyrobów węglowych,

W kontekście planowanej działalności Wnioskodawcy należy wskazać, iż ewentualne opodatkowanie produktów Spółki może dotyczyć ich sprzedaży, nie będzie natomiast dotyczyło produkcji, na co wskazuje literalne brzmienie wyżej przytoczonego art. 9a ust. 1 ustawy o akcyzie.

Ad.2

Działalność PPW polegająca na sprzedaży produktu do niżej wymienionych podmiotów podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego:

 • do cementowni, gdzie produkt ten będzie wykorzystywany w procesie produkcji cementu;
 • do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem.

Zwolnienie z podatku akcyzowego produkcji i zbycia produktu uzależnione będzie od spełnienia tylko tych warunków, które Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu.

Z uwagi na potwierdzony przez Dyrektora Izby Celnej sposób kwalifikacji produktu (CN 27011900), produkowany przez spółkę pył węglowy stanowi wyrób węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o akcyzie.

Spółka będzie produkować, a następnie sprzedawać swój produkt. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o akcyzie, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31 a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W kontekście planowanej działalności Wnioskodawcy należy wskazać, iż ewentualne opodatkowanie produktów Spółki może dotyczyć ich sprzedaży, nie będzie natomiast dotyczyło produkcji, na co wskazuje literalne brzmienie wyżej przytoczonego art. 9a ust. 1 ustawy o akcyzie. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o akcyzie, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. Pośredniczący podmiot węglowy to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o akcyzie, podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Z kolei finalny nabywca węglowy, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o akcyzie to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Spółka będzie uzyskiwała od swoich nabywców informację, czy nabywcą jest pośredniczący podmiot węglowy czy finalny nabywca węglowy. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej jako PPW. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o akcyzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Z kolei zgodnie z ust. 3a powołanego przepisu podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa powyżej, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca planuje sprzedaż swoich wyrobów głównie na rzecz dwóch kategorii odbiorców, a mianowicie na rzecz cementowni oraz na rzecz zakładów energetyki zawodowej (tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni). Nabywcy produktów Wnioskodawcy będą finalnymi nabywcami węglowymi. Po dokonaniu nabycia, zarówno cementownie, jak i zakłady energetyki zawodowej, będą przeznaczały produkt do celów opałowych (kolejno: w procesie mineralogicznym, w procesie produkcji energii elektrycznej).

W przypadku sprzedaży produktu na rzecz kontrahenta, który będzie finalnym nabywcą węglowym, Wnioskodawca będzie dokumentował taką sprzedaż dokumentem dostawy lub fakturą, na której będą znajdowały się (między innymi) następujące informacje:

 • kod CN produktu,
 • ilość sprzedawanego produktu określona w kilogramach,
 • oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu produktu na cele uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Informacje te będą każdorazowo potwierdzone podpisem przez finalnego nabywcę węglowego. W przypadku nawiązania długoterminowej współpracy z określonym finalnym nabywcą węglowym, Wnioskodawca dopuszcza uproszczenie formalności związanych ze sprzedażą swojego produktu, polegające na złożeniu przez finalnego nabywcę węglowego podpisu potwierdzającego nabycie produktu w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a określonym nabywcą (finalnym nabywcą węglowym).

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy planowana sprzedaż będzie realizowała przesłanki wynikające z art. 31 a ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy o akcyzie. Będzie to sprzedaż dokonywana przez PPW na rzecz podmiotów nabywających wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 31 a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o akcyzie, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu (tutaj: sprzedaż wyrobów węglowych), których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych (m.in.) w procesie produkcji energii elektrycznej, a także do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Tym samym w przypadku sprzedaży produktu na rzecz elektrowni zastosowanie znajdzie przepis art. 3la ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie (zwolnienie sprzedaży wyrobów węglowych, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w procesie produkcji energii elektrycznej). Z kolei w przypadku sprzedaży produktu na rzecz elektrociepłowni zastosowanie znajdzie przepis art. 31a ust. 1 pkt 5 ustawy o akcyzie (zwolnienie sprzedaży wyrobów węglowych, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Natomiast w przypadku sprzedaży produktu na rzecz cementowni zastosowanie znajdzie przepis art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż produktu na rzecz cementowni (która to cementowania przy wykorzystaniu produktu będzie produkować cement) będzie korzystała ze zwolnienia o którym mowa w art. 3 la ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie.

Procesy mineralogiczne powołane w tym przepisie oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem Dl 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. L 293 z 24.10.1990, str. 1). W przedmiotowym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 pod kodem Dl 26.51 mieści się „Produkcja cementu”. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, dokonywana sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie.

Ad.3

Wnioskodawca, jako producent wyrobu węglowego będzie podlegał regulacjom wynikającym z art. 21a ustawy o akcyzie. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu: „W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego;

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3”. W związku z planami Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie przepis art. 21a ust. 3 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym ww. obowiązki związane ze składaniem deklaracji podatkowych, obliczaniem i wpłacaniem akcyzy nie będą miały zastosowania „do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy”.

Natomiast zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy o akcyzie pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:

 1. ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN,
 2. datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu,
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego,
 4. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Z kolei zgodnie z ust. 2 ww. przepisu PPW używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych: i

 1. użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub
 2. użytych do celów nieobjętych zwolnieniem

- w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.

Spółka będzie prowadzić ewidencję o której mowa w wyżej przytoczonym art. 91a ustawy o akcyzie. W zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy o akcyzie procedura zawieszenia poboru akcyzy nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Przepis ten wprost stanowi, iż procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

Również obowiązek produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym nie znajduje u Wnioskodawcy zastosowania. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów węglowych. Podsumowując, Spółka zajmować się będzie produkcją i sprzedażą produktu (wyrobu węglowego). Po wyprodukowaniu produktu Spółka będzie dokonywała jego sprzedaży na rzecz:

 1. cementowni, gdzie produkt ten będzie wykorzystywany w procesie produkcji cementu;
 2. zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem.

Dokonywana przez Spółkę sprzedaż będzie sprzedażą dokonywaną przez PPW na rzecz podmiotów nabywających wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego. Sprzedaż będzie potwierdzona każdorazowo dokumentem dostawy lub fakturą, która będzie zawierała wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług elementy, a dodatkowo będą na niej zamieszczone następujące informacje (wynikające z przepisu art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o akcyzie):

 • kod CN produktu,
 • ilość sprzedawanego produktu określona w kilogramach,
 • oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu produktu na cele uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Dodatkowo informacje te będą każdorazowo potwierdzone podpisem przez finalnego nabywcę węglowego. Spółka będzie ponadto prowadziła ewidencję wyrobów węglowych o której mowa w art. 91a ustawy o akcyzie.

W konsekwencji, zdaniem Spółki produkcja i sprzedaż produktu w sposób opisany we wniosku będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r. Nr 752 z późn. zm. ), określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika, do wyrobów akcyzowych zalicza się klasyfikowane do kodu CN:

 • ex 2701: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych,
 • ex 2702: węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych,
 • ex 2704: koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy, to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Finalny nabywca węglowy jest to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe,

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 16 ust. 1. ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Art. 16 ust. 2 ustawy stanowi, że zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego. Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie (art. 16 ust. 3 ustawy).

Z kolei, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Art. 87 ust. 1 ustaw stanowi, że produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca w wyniku separacji elektrostatycznej uzyskuje z popiołu lotnego węgla kamiennego pył węglowy, który jako sklasyfikowany do kodu CN 2701 19 00 jest wyrobem energetycznym. Powyższa czynność stanowi zatem produkcję wyrobu energetycznego.

Art. 9a ust. 1 ustawy określają zakres czynności podlegających opodatkowaniu w przypadku wyrobów węglowych. Co istotne dla sprawy wśród tych czynności nie wymieniono produkcji wyrobów energetycznych. Dlatego też uzyskiwanie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego w opisanej sprawie nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, ze zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W ww. przepisie przewidziano zwolnienie wyrobów węglowych przeznaczonych m.in. do celów opałowych w procesie produkcji energii elektrycznej, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i w procesach mineralogicznych przy czym przez procesy mineralogiczne, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 należy rozumieć procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

W przedmiotowej sprawie wskazać należy na przepisy wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108), dokument dostawy wyrobów węglowych jest stosowany m.in.:

 1. w przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe oraz
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy przez finalnego nabywcę węglowego.

Wobec powyższego, podmiotem sprzedającym na terytorium kraju, uprawnionym do wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych do celów zwolnionych przez finalnego nabywcę jest wyłącznie pośredniczący podmiot węglowy.

Jak wyżej wskazano, warunkiem zwolnienia w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu jest wystawienie przez podmiot sprzedający (pośredniczący podmiot węglowy) dokumentu dostawy lub faktury zawierającej określone dane takie jakie są wymagane w dokumencie dostawy. Zatem ww. faktura stanowi w istocie dokument dostawy warunkujący zastosowanie zwolnienia. Jak zaś stanowi § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy (...) dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy.

Jak wynika z Wniosku Wnioskodawca posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego. Wyprodukowany (uzyskany) przez siebie wyrób węglowy będzie sprzedawał finalnym nabywcom węglowym lub pośredniczącym podmiotom węglowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym tj. do:

 • do cementowni, jako dodatkowe paliwo wykorzystywane w procesie produkcji cementu (wyrób będzie przeznaczony na cele opałowe w procesach mineralogicznych sklasyfikowanych w nomenklaturze NACE pod kodem DI26),
 • do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem. W tym przypadku produkt będzie spalany w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Spółka będzie wystawiać dokument dostawy albo fakturę zawierającą elementy, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dokument dostawy lub faktura bądź umowa pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą będą opatrzone podpisem finalnego nabywcy węglowego potwierdzającym nabycie tych wyrobów węglowych do celów zwolnionych.

W istocie zatem przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego jest sprzedaż wyrobu węglowego przez sprzedawcę mającego status pośredniczącego podmiotu węglowego na rzecz finalnego nabywcy węglowego. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1-3 ustawy sprzedaż wyrobów węglowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Należy jednak pamiętać, że w myśl art. 9a ust. 4 i 5 ustawy sprzedawca (pośredniczący podmiot węglowy) w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę (pośredniczący podmiot węglowy) finalnym nabywcom węglowym pyłu węglowego o kodzie CN 2701 przeznaczonego do celów opałowych w:

 • cementowni, jako dodatkowe paliwo wykorzystywane w procesie produkcji cementu (procesie mineralogicznym klasyfikowanym do nomenklatury NACE pod kodem DI 26) - korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy,
 • zakładzie energetyki zawodowej tj. elektrowni, gdzie produkt będzie zużywany w procesie produkcji energii elektrycznej – korzysta ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy,
 • zakładzie energetyki zawodowej tj. elektrociepłowni, gdzie produkt będzie zużywany do łącznego wytwarzania energii cieplnej – korzysta ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.

Stosownie zaś do ust. 3 art. 21a ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.

Mając zatem na uwadze przedmiot sprawy, z którego jak wyżej wykazano wynika, że Wnioskodawca (pośredniczący podmiot węglowy) będzie dokonywał sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy, wskazać należy, iż zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy nie będzie miał obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Na mocy art. 91a ust. 1 ustawy pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:

 1. ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
 2. datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
 4. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Przytoczony przepis nakłada na Wnioskodawcę - działającego jako pośredniczący podmiot węglowy - obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedanych wyrobów węglowych na rzecz finalnych nabywców.

Natomiast warunki zastosowania zwolnienia w sytuacji takiej jaka jest przedmiotem wniosku tj. sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych w procesie mineralogicznym, w procesie produkcji energii elektrycznej i do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej zostały określone w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, które jak wynika z opisu sprawy będą dla celów zastosowania zwolnienia spełnione.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy przez procedurę zawieszenia poboru akcyzy rozumie się procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Natomiast stosownie do art. 40 ust. 7 i art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do wyrobów węglowych.

Tym samym procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania do wyrobów węglowych i produkcja wyrobów węglowych nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Podsumowując:

Ad. 1 produkcja (uzyskiwanie) przez Wnioskodawcę pyłu węglowego w opisanej sprawie nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,

Ad. 2 sprzedaż pyłu węglowego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego,

Ad. 3 przepisy nie przewidują innych niż przedstawionych przez Wnioskodawcę warunków do zastosowania zwolnienia dla sprzedaży wyrobów węglowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.