IPTPP3/4513-11/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

1.brak jest możliwości zmiany oświadczenia o przeznaczeniu nabytego oleju,
2.pomimo braku możliwości zmiany oświadczenia, złożonego przy zakupie, sprzedaż (przekazanie) olejów podmiotowi trzeciemu w celu zużycia na cele opałowe - przy spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 89 ust. 5-12 ustawy - nie rodzi obowiązku opodatkowania tych olejów stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy,
3.pomimo braku możliwości zmiany oświadczenia, złożonego przy zakupie, sprzedaż (przekazanie) olejów podmiotowi trzeciemu w celu ich dalszej odsprzedaży (przekazaniu) do zużycia na cele opałowe przez ostatecznego nabywcę - przy spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 89 ust. 5-12 ustawy - nie rodzi obowiązku opodatkowania tych olejów stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy,
4.przekazanie do utylizacji posiadanego oleju - nabytego w celu użycia go celów opałowych - stanowi naruszenie warunków zastosowania preferencyjnej stawki podatku i zobowiązuje Wnioskodawcę do opodatkowania przedmiotowego oleju stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.
IPTPP3/4513-11/15-3/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. olej
 3. wyroby akcyzowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania odsprzedaży oleju opałowego nabytego do celach opałowych – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.),o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania odsprzedaży oleju opałowego nabytego do celach opałowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca 29.04.2014 r. zakupił 8186 litrów oleju napędowego grzewczego od spółki jawnej, zajmującej się jego sprzedażą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakupiony olej jest zabarwiony na czerwono i oznaczony znacznikiem zgodnie z art. 89 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11 z późn. zm.). Kod CN zakupionego oleju napędowego grzewczego, zgodnie z Nomenklaturą Scaloną jest następujący: CN 2710 19 47. Zatem na podstawie art. 89 ust. l pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, jest on objęty stawką akcyzy wynoszącą 232,00zł/1000 litrów, pod warunkiem zużycia go do celów opałowych.

W związku z powyżej opisanym zakupem oleju napędowego grzewczego, Wnioskodawca złożył oświadczenie z dnia 28.04.2014 r., w którym zobowiązał się do zużycia go w celach opałowych za pomocą 3 kotłów olejowych typu V. Mając na uwadze powyższe, zostały zrealizowane wymogi wynikające z art. 89 ust. 5 pkt l Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 r. (Dz. U. 2009 nr 3, poz. 11 z późn. zm.) i pozostałych przepisów warunkujących możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki akcyzy na olej napędowy grzewczy CN 2710 19 47.

W wyniku likwidacji kotłowni olejowej, która miała miejsce w sierpniu 2014r., Wnioskodawca jest w posiadaniu ok. 8 000 litrów niewykorzystanego oleju napędowego grzewczego, którego nie ma możliwości wykorzystać zgodnie ze złożoną deklaracją. Nadto Wnioskodawca wskazuje, iż przedsiębiorca, który sprzedał Wnioskodawcy przedmiotowy olej napędowy grzewczy odmówił odkupienia go z powrotem.

Ze względu na zaistniały stan faktyczny, Wnioskodawca, zwraca się do Organu o wydanie na podstawie art. 14b § 1 w zw. z § 6 Indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (Dz. U. 2009 nr 3, poz. l 1 z późn. zm.), ze względu na wątpliwości związane z interpretacją, i wynikającymi z nich wątpliwościami co do sposobu zastosowania art. 89 ust. 4 pkt 1 oraz art. 89 ust. 6 w zw. z ust. 5 powyższej ustawy w zaistniałym stanie faktycznym.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że w wyniku pisma z dnia 16.09.2014 r. skierowanego przez do Naczelnika Urzędu Celnego I w , Wnioskodawca otrzymał odpowiedź z 27.10.2014r. opatrzoną sygnaturą <...>. Wynika z niej, że jakiekolwiek rozporządzenie olejem napędowym grzewczym należącym do spółki będzie równoznaczne z koniecznością uiszczenia różnicy pomiędzy stawką akcyzy wynikającą z art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (1822 zł/1000 litrów), a uiszczoną już stawką preferencyjną w wysokości 232 zł/1000 litrów (co daje kwotę 1590,00 zł/1000 litrów). Powyższa opinia obejmowała również takie czynności jak: 1. sprzedaż; 2. zużycie na inny cel niż określony w złożonym oświadczeniu; 3 zniszczenie oleju opałowego (poddanie utylizacji).

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego I w nie zostało wyrażone w żadnej oficjalnej formie, w szczególności nie miało charakteru decyzji organu podatkowego. Brak wiążącego charakteru powyższego stanowiska został potwierdzony przez samego Naczelnika Urzędu Celnego w piśmie z dnia 17 grudnia 2014 r.

Konieczność i zasadność złożenia niniejszego wniosku o wydanie przez Organ indywidualnej interpretacji podatkowej wynika z faktu, iż stanowisko przedstawione przez Naczelnika Urzędu Celnego I w nie wynika wprost z powołanych przez niego przepisów (art. 89 ust. 4 pkt 1), zaś w ocenie Wnioskodawca, wskazany przepis ustawy należy interpretować w inny sposób, niż zostało wyrażone to w stanowisku z dnia 27.10.2014r. Powyższe wątpliwości wynikają również z faktu, że wspomniana ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, w jaki sposób powinien postąpić Wnioskodawca w zaistniałym stanie faktycznym.

Ze względu na konieczność pozbycia się ok. 8 000 litrów zdatnego do użytku oleju opałowego, Wnioskodawca rozważa następujące rozwiązania zaistniałej sytuacji:

 1. Sprzedaż podmiotowi trzeciemu posiadanego oleju napędowego grzewczego, który zobowiązałby się do zużycia go do celów opałowych poprzez złożenie oświadczenia spełniającego wymogi art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym;
 2. Sprzedaż podmiotowi trzeciemu posiadanego oleju napędowego grzewczego, który zobowiązałby się do jego dalszej sprzedaży, wyłącznie w celu zużycia go na cele opałowe poprzez złożenie oświadczenia spełniającego wymogi art. 89 ust. 5 pkt l ustawy o podatku akcyzowym;
 3. Nieodpłatne przekazanie posiadanego oleju napędowego grzewczego na rzecz podmiotu, który zobowiązałby się do zużycia go w celach opałowych, bądź przekazania go podmiotowi trzeciemu, który zobowiązałby się do zużycia go w celach opałowych. Każdy z podmiotów nabywających olej napędowy grzewczy złożyłby oświadczenie spełniające wymogi art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym (niniejsze rozwiązanie zakłada przekazanie oleju napędowego grzewczego np. Szpitalowi lub fundacji, która by go rozdysponowała w celach charytatywnych);
 4. Przekazanie oleju opałowego specjalistycznej firmie w celu jego zutylizowania.

W przypadku pozbycia się posiadanego oleju napędowego grzewczego w jeden ze sposobów wskazanych w punktach 1-3 powyżej, Spółka przekazałaby Naczelnikowi Urzędu Celnego I (zgodnie z wymogami art. 89 ust. 14 w zw. z ust. l5 ustawy o podatku akcyzowym) miesięczne zestawienie oświadczeń o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Wnioskodawca zamierza sprzedać cały posiadany olej napędowy grzewczy za pomocą jednej transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zmiany oświadczenia złożonego 28.04.2014 r. na podstawie art. 89 ust. 5 pkt l ustawy o podatku akcyzowym, poprzez złożenie sprzedawcy kolejnego oświadczenia, zgodnie z którym zakupiony olej napędowy grzewczy zostanie przeznaczony do dalszej sprzedaży do celów opałowych;
 2. Jeżeli Wnioskodawca jest uprawniony do zmiany oświadczenia złożonego na podstawie art. 89 ust. 5 pkt l, w sposób określony w pytaniu nr l (powyżej), czy w przypadku sprzedaży bądź nieodpłatnego przekazania oleju napędowego grzewczego, znajdującego się w dyspozycji Wnioskodawcy na rzecz podmiotu trzeciego, który złoży oświadczenie o zużyciu go w celach opałowych, zgodne z wymogami stawianymi przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym (art. 89 ust. 5), Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy między stawką preferencyjną (232 zł/1000 litrów), a sankcyjną określoną w art. 89 ust. 4 pkt l ustawy Prawo Akcyzowe (1822 zł/l000 litrów), co prowadziłoby do konieczności uiszczenia różnicy w podatku akcyzowym w wysokości 1590 zł/1000 litrów;
 3. Jeżeli Wnioskodawca jest uprawniony do zmiany oświadczenia złożonego na podstawie art. 89 ust. 5 pkt l, w sposób określony w pytaniu nr l (powyżej), czy w przypadku sprzedaży bądź nieodpłatnego przekazania oleju napędowego grzewczego znajdującego się w dyspozycji Wnioskodawcy na rzecz podmiotu trzeciego, który złoży oświadczenie, zgodne z wymogami stawianymi przez przepisy Ustawy o podatku akcyzowym (art. 89 ust. 5 pkt l), o jego dalszej sprzedaży bądź nieodpłatnym przekazaniu podmiotowi trzeciemu z przeznaczeniem go na cele opałowe, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy między stawką preferencyjną (232 zł/l000 litrów), a sankcyjną określoną w art. 89 ust. 4 pkt l Ustawy Prawo Akcyzowe (1822 zł/1000 litrów), co prowadziłoby do konieczności uiszczenia różnicy w podatku akcyzowym w wysokości 1590 zł/l000 litrów;
 4. Czy przekazanie oleju opałowego znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu substancji, w celu jego zniszczenia w inny sposób niż przeznaczenie go na cele opałowe, będzie wiązało się z zastosowaniem sankcyjnej stawki akcyzy, określonej w art. 89 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym. W szczególności, czy w wyniku dokonania utylizacji we wskazany sposób, czy zamiast wcześniej uiszczonej stawki akcyzy 232 zł/1000 litrów będzie ona wynosić 1822 zł/l000 litrów, co będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia różnicy w podatku akcyzowym w wysokości 1590 zł/l000 litrów, czy też w przypadku oddania oleju napędowego grzewczego do utylizacji stawka akcyzy ulega zmniejszeniu do 0 zł/1000litrów, zaś uiszczony podatek będzie podlegać zwrotowi na rzecz Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. l

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w Wyrokach I FSK 435/13 z dnia 17.05.2013 r. oraz I FSK 450/13 z 06.02.2014 r., istotą art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (Dz. U. 2008 nr 3 poz. 11) jest realizacja mechanizmu ochronnego mającego na celu zabezpieczenie interesów Państwa poprzez uniemożliwienie wykorzystania m. in. oleju napędowego grzewczego, na który została nałożona akcyza w preferencyjnej wysokości, w inny sposób, niż zostało to zadeklarowane w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym (w przedstawionym stanie faktycznym: Oświadczenie Wnioskodawcy z dnia 28.04.2014r. o zużyciu nabytego oleju napędowego grzewczego w celach opałowych w 3 kotłach olejowych typu Viessmann). W ocenie Wnioskodawcy, w świetle powyższych rozważań, należy uznać, że do oświadczeń składanych na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym powinny mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące oświadczeń woli (w szczególności art. 60 i 61 KC). Zastosowanie wskazanych przepisów Kodeksu Cywilnego do oświadczeń woli składanych na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym rodzi możliwość złożenia późniejszego oświadczenia, w którym podmiot zobowiąże się do wykorzystania nabytego oleju napędowego grzewczego w inny sposób, niż to zostało zadeklarowane w pierwotnym oświadczeniu. W ocenie Wnioskodawcy, oświadczenie składane na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym nie ma charakteru zobowiązania się do przeznaczenia oleju napędowego grzewczego na wskazany w nim cel, a jest ono równoznaczne ze złożeniem wiążącej deklaracji co do sposobu jego spożytkowania, którą należy zmienić, jeżeli zmieni się zamierzony sposób i miejsce zużycia nabytego oleju napędowego grzewczego. W momencie, w którym podmiot składający oświadczenie na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, jest zmuszony do przeznaczenia nabytego oleju napędowego grzewczego w innym celu lub w inny sposób, niż wskazany w złożonym oświadczeniu, powinien ten podmiot mieć możliwość złożenia kolejnego oświadczenia stanowiącego deklarację zmiany sposobu jego spożytkowania, w sposób wskazany w ponownie złożonym oświadczeniu. Mając na uwadze powyższe, jeżeli z kolejnego oświadczenia złożonego na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy prawo akcyzowe, będzie wynikać, że będący w posiadaniu Wnioskodawcy olej napędowy grzewczy zostanie sprzedany przez Wnioskodawcę do zużycia go w celach opałowych, to nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek wynikający z art. 89 ust. 16 ustawy prawo akcyzowe (tj. uiszczenie różnicy w zapłaconej stawce akcyzy, a stawką wskazaną w art. 89 ust. 4 pkt 1). W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli zostanie zrealizowana procedura określona w art. 89 ust. 5-15 ustawy prawo akcyzowe. Interes Państwa (polegający na zagwarantowaniu, że nabyty olej napędowy grzewczy zostanie zużyty w celach opałowych) zostanie w pełni zabezpieczony również w przypadku dokonania zmiany pierwotnie złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia z dnia 28.04.2014r.

Ad.2

W przepisach ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (Dz. U. 2009 nr 3, poz. 11 z późn. zm.) nie została wprost opisana sytuacja, w której podmiot, który dokonał wcześniej zakupu oleju napędowego grzewczego i złożył oświadczenie o zużyciu go w celach opałowych na podstawie art. 89 ust. 5 pkt l powyższej ustawy, jest zmuszony do odsprzedaży, bądź nieodpłatnego przekazania tego oleju napędowego grzewczego na rzecz podmiotu trzeciego. Ze względu na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do dalszej odsprzedaży posiadanego oleju opałowego, i nie wiąże się to z koniecznością uiszczenia stawki podatku akcyzowego określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym na podstawie art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. Wnioskodawca złoży korektę oświadczenia z dnia 28.04.2014r. poprzez złożenie kolejnego oświadczenia na podstawie art. 89 ust. 5 pkt l o przeznaczeniu nabytego oleju napędowego grzewczego do dalszej odsprzedaży/nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem go do celów opałowych;
 2. Wnioskodawca uzyska od nabywcy oleju napędowego grzewczego oświadczenie na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, o przeznaczeniu przekazanego oleju napędowego grzewczego do celów opałowych, spełniające wymogi stawiane przez art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 3. Wnioskodawca poinformuje właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o dokonanej sprzedaży/nieodpłatnym przekazaniu (zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 15 Ustawy o podatku akcyzowym).

Odsprzedaż/nieodpłatne przekazanie oleju napędowego grzewczego w powyżej wskazany sposób nie wymaga uzyskania koncesji o której mowa w art. 32 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.), gdyż nie była by zrealizowana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy (gdyż byłaby to jednorazowa, nie powtarzająca się czynność prawna).

Ad.3

Stanowisko analogiczne do przedstawionego w punkcie 2. W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do złożenia korekty oświadczenia z dnia 28.04.2014r. złożonego na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym poprzez złożenie kolejnego oświadczenia o przeznaczeniu posiadanego oleju napędowego grzewczego do dalszej sprzedaży. Jednocześnie, w momencie złożenia wskazanej korekty oświadczenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do sprzedaży posiadanego oleju napędowego grzewczego podmiotowi, który przeznaczy nabyty od Wnioskodawcy olej napędowy grzewczy do dalszej sprzedaży (bądź nieodpłatnego przekazania podmiotowi trzeciemu) na cele opałowe i nie będzie to rodzić po stronie Wnioskodawcy konieczności uiszczenia stawki sankcyjnej wynikającej z art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych wymagań:

 1. Wnioskodawca złoży korektę oświadczenia z dnia 28.04.2014r. poprzez złożenie kolejnego oświadczenia na podstawie art. 89 ust. 5 pkt l o przeznaczeniu nabytego oleju napędowego grzewczego do dalszej odsprzedaży/nieodpłatnego przekazania z przeznaczeniem go do celów opałowych, spełniające wymogi stawiane przez art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 2. Wnioskodawca uzyska od nabywcy oleju napędowego grzewczego oświadczenie na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, o przeznaczeniu przekazanego oleju napędowego grzewczego do dalszej sprzedaży/nieodpłatnego przekazania w celach opałowych, spełniające wymogi stawiane przez art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 3. Wnioskodawca poinformuje właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o dokonanej sprzedaży/nieodpłatnym przekazaniu (zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 15 Ustawy o podatku akcyzowym);
 4. Podmiot który nabędzie od Wnioskodawcy olej napędowy grzewczy w celu jego dalszej odsprzedaży/nieodpłatnego przekazania, uzyska od każdego z nabywców oświadczenie na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, spełniające wymagania art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym.
 5. Podmiot, który nabędzie od Wnioskodawcy olej napędowy grzewczy w celu jego dalszej odsprzedaży/nieodpłatnego przekazania będzie przekazywał właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego miesięczne zestawienie oświadczeń, o którym mowa w art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy, zachowanie powyższej procedury zapewnia bezpieczeństwo obrotu olejem napędowym grzewczym poprzez zapewnienie, że zostanie on zużyty w celach opałowych. Zostanie to zapewnione w szczególności dzięki zachowaniu rygorystycznej procedury określonej w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym, z jednoczesną kontrolą podmiotów będących w posiadaniu oleju napędowego grzewczego i sposobem jego wykorzystania. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca wywiąże się w prawidłowy sposób z obowiązków nałożonych na niego przez ustawę o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 r. (Dz. U. 2009 nr 3, poz. 11 z późn. zm.) w momencie, gdy spełni łącznie następujące warunki;

 1. złoży korektę oświadczenia złożonego na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym poprzez wskazanie, że olej napędowy grzewczy został nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Oświadczenie powinno spełniać wymogi stawiane przez art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 2. odbierze od nabywcy oleju napędowego grzewczego oświadczenie, o którym jest mowa w art. 89 ust. 5 pkt l ustawy o podatku akcyzowym, spełniające wymogi stawiane przez art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym;
 3. złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego zestawienie oświadczeń, o którym mowa w art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie zasadami określonymi w art. 89 ust. 15 ustawy o podatku akcyzowym.

Ad.4

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, preferencyjna stawka podatku akcyzowego (wynikająca z art. 89 ust. l pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym) na olej napędowy grzewczy jest możliwa do zastosowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele opałowe oraz spełnienia wymogów stawianych przez art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym w tym odebraniu od nabywcy stosownego oświadczenia oraz przedłożenia go przez sprzedawcę właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego. Zamiarem ustawodawcy było uniemożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego przy zużywaniu oleju opałowego na inne cele niż opałowe (np. do napędu silników spalinowych). W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku, gdy olej napędowy grzewczy zostanie zutylizowany w inny sposób niż zużycie go na cele opałowe, podczas gdy nie zostanie również zużyty w inny sposób, a zostanie jedynie doprowadzony do stanu, w którym będzie całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, brak jest podstaw do zastosowania stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego też w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy, poddanie oleju napędowego grzewczego procesowi utylizacji, nie rodzi obowiązku zapłaty sankcyjnej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie miał również zastosowania przepis art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi o opodatkowaniu ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z powołanym przepisem, opodatkowaniu podlegają również ubytki wyrobów akcyzowych lub ich całkowite zniszczenie. Jednak zgodnie z powołanymi przepisami dotyczy to tylko wyrobów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym, a zatem ubytków powstałych podczas procedury zawieszenia poboru akcyzy. Ze względu na fakt, że w opisywanym przypadku nie miała zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, przepisy mówiące o opodatkowaniu ubytków powstających w trakcie tejże procedury nie będą miały zastosowania.

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty oraz opisany stan faktyczny, Wnioskodawca uważa, że zutylizowany olej opałowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż nie zostanie on zużyty ani na cele opałowe, ani w jakimkolwiek innym celu przynoszącym Wnioskodawcy, bądź firmie dokonującej utylizacji, jakiekolwiek korzyści (co miałoby miejsce w przypadku wykorzystania go do celów opałowych lub w celu użycia go w silniku spalinowym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 27 tego załącznika zostały wymienione oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Paliwami opałowymi w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Paliwami silnikowymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne zostały określone w art. 89 ustawy. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 14 ustawy, stawka akcyzy dla:

 • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi wynosi 232,00 zł/1000 litrów.
 • pozostałych paliw silnikowych -1822,00 zł/1000 litrów;

Z ww. przepisów wynika, że wyrób wskazany w opisie sprawy - olej napędowy grzewczy o kodzie CN 2710 19 47, zabarwiony na czerwono i oznaczony znacznikiem, który według zamierzeń Wnioskodawcy miał być wykorzystywany do celów opałowych stanowi wyrób akcyzowy, należący do grupy wyrobów energetycznych zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy i opodatkowany w myśl art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy stawką wynoszącą 232,00 zł/1.000 litrów.

Kwestia określenia wyrobów akcyzowych jest również uregulowana w prawie wspólnotowym, to jest w Dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG oraz w Dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W przepisie art. 1 Dyrektywy Rady 2008/118/WE mówi się, iż dyrektywa ta ustanawia ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego nakładanego bezpośrednio lub pośrednio na konsumpcję poniższych wyrobów, zwanych dalej „wyrobami akcyzowymi”, a w podpunkcie a) tego przepisu jako wyroby akcyzowe wymienia się produkty energetyczne i energię elektryczną objęte dyrektywą 2003/96/WE.

Z kolei przepis art. 2 dyrektywy 2003/96/WE mówi, iż dla celów niniejszej dyrektywy, pojęcie „produkty energetyczne” stosuje się do produktów wymienionych w podpunkcie b) tego przepisu, objętych kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715.

Należy stwierdzić, iż zarówno w ustawie, jak i w przepisach wspólnotowych brak jest definicji ustawowej, która precyzowałaby sformułowanie „do celów opałowych”.

Natomiast zwrot „zużycie w celach opałowych” był rozpatrywany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie pod numerem C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, to i tak państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji.

Jednocześnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystania w celach opałowych olejów stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości w tym wyroku stwierdził, że „cel nakładania na oleje mineralne podatku akcyzowego jako podatku konsumpcyjnego przemawia za interpretowaniem wyrażenia użycie jako paliwo opałowe (...), jako wyrażenia odnoszącego się do wszystkich przypadków, w których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu chemicznego lub przemysłowego. We wszystkich tych przypadkach oleje mineralne ulegają zużyciu i muszą być opodatkowane akcyzą”.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

Ww. oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 1. dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Jak wynika z ww. przepisów warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki na oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe jest złożenie przez nabywcę oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych.

Stosownie do art. 89 ust. 16 ustawy w przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 - czyli 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15oC jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w momencie złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, że nabywane oleje zostaną zużyte do celów opałowych sprzedawca tych olejów uzyskał prawo do sprzedaży ich na rzecz Wnioskodawcy z preferencyjną stawką akcyzy. Co istotne dla sprawy w momencie składania oświadczenia było one prawidłowe i wywoływało określone skutki, które w wyniku złożenia tego oświadczenia zaistniały. Dlatego zmiana oświadczenia post factum jest tutaj niedopuszczalna. Co zresztą wprost wynika z przepisów kodeksu cywilnego na który powołuje się Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Odwołanie oświadczenia, można określić jako inne oświadczenie, przez które składający pozbawia skuteczności prawnej swój poprzedni komunikat. Do pozbawienia skuteczności prawnej oświadczenia woli dochodzi wówczas, gdy oświadczenie odwołujące dotarło do adresata najpóźniej równocześnie z oświadczeniem odwoływanym. Może ono być wyrażone w dowolnej formie, ale musi dotrzeć do adresata w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią. Po złożeniu oświadczenia woli jego odwołanie możliwe jest jedynie za zgodą adresata, chyba że pozwala na nie przepis szczególny (Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, rok wydania: 2014, wydawnictwo: C.H.Beck, wydanie: 6).

Zatem zmiana oświadczenia, które już wywołało skutki prawne nie jest możliwa, ani na gruncie prawa cywilnego ani też na gruncie podatku akcyzowego, którego przepisy nie przewidują takiej okoliczności.

Niemniej brak możliwości zmiany oświadczenia, a w szczególności niewykorzystanie nabytych olejów napędowych zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie oznacza, że automatycznie w sprawie przedstawionej we wniosku znajdzie zastosowanie stawka o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy. Jak wynika z art. 89 ust. 16 ustawy w przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Zatem w sytuacji gdy warunki, o których mowa w art. 89 ust. 5-12 ustawy nie zostały spełnione opodatkowanie wyrobów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a ustawy, stawką akcyzy, określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy, następuje jeżeli w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że ww. wyroby zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca rozważa trzy możliwości pozbycia się nabytego do celów oleju:

 1. sprzedaży bądź nieodpłatnego przekazania oleju napędowego grzewczego, na rzecz podmiotu trzeciego, który złoży oświadczenie o zużyciu go w celach opałowych,
 2. sprzedaży bądź nieodpłatnego przekazania oleju napędowego grzewczego na rzecz podmiotu trzeciego, który złoży oświadczenie, o jego dalszej sprzedaży bądź nieodpłatnym przekazaniu podmiotowi trzeciemu z przeznaczeniem go na cele opałowe,
 3. przekazanie oleju opałowego znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu substancji, w celu jego zniszczenia w inny sposób niż przeznaczenie go na cele opałowe.

Trzeba tu mieć na uwadze, że od momentu nabycia przedmiotowych wyrobów to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zachowania warunków zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy. Jak bowiem wynika z art. 8 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 • użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 • sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

Zaznaczyć należy też, że przez sprzedaż należy rozumieć czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy). Czyli za sprzedaż należy również uznać nieodpłatne przekazanie wyrobów akcyzowych.

Zatem użycie nabytych przez Wnioskodawcę olejów do celów innych niż opałowe albo odsprzedaż tych olejów bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki podatku będzie podlegało opodatkowaniu stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sprzedaż (w tym nieodpłatne przekazanie) olejów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy innym podmiotom w celu ich zużycia do celów opałowych lub w celu dalszej odsprzedaży również na cele opałowe - przy spełnieniu warunków przewidzianych w art. 89 ust. 5-12 ustawy w tym uzyskania od nabywcy stosownego oświadczenia - nie będzie powodowało zmiany przeznaczenia nabytego przez Wnioskodawcę grzewczego oleju napędowego. W tym przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 89 ust. 14 i 15 ustawy.

Odmiennie ma się natomiast sprawa w sytuacji gdyby Wnioskodawca przekazał przedmiotowy olej do utylizacji w sposób przedstawiony w opisie. W tym bowiem przypadku olej nie zostaje przeznaczony na cele opałowe, a tym samym nie ma również zastosowania preferencyjna stawka podatku. Co istotne dla sprawy, przeznaczenie przedmiotowego oleju utylizacji nie wynika z faktu utracenia przez ten olej właściwości fizyko-chemicznych uniemożliwiających jego zużycie do celów opałowych, ale ze względu na świadome działanie Wnioskodawcy, który zlikwidował kotłownie po zakupie oleju.

Zatem przekazanie pełnowartościowego oleju napędowego, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy, do utylizacji (do celów innych niż opałowe), nakłada na Wnioskodawcę obowiązek opodatkowania przedmiotowego oleju stawką akcyzy w wysokości 1822zł/1000l, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15oC jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy formułującym zasadę jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Jednofazowość opodatkowania przejawia się w tym, że akcyza powinna być płacona na pierwszym szczeblu obrotu, co oznacza, że jeżeli wyrób akcyzowy (olej napędowy przeznaczony do celów opałowych) został nabyty z zapłaconą już akcyzą to dalszy obrót tym wyrobem nie powoduje powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Warunkiem braku opodatkowania kolejnych transakcji jest prawidłowe rozliczenie kwoty akcyzy (zadeklarowanie lub zapłacenie) w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Jednakże zasada jednokrotności opodatkowania nie znajdzie zastosowania w sytuacji, w której sprzedawca paliwa opałowego nie spełni warunków do zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego albo jak w tym przypadku przekaże olej na cele inne niż opałowe. Wówczas zgodnie z ogólnymi postanowieniami art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą, obok produkcji i importu wyrobów, będzie sprzedaż, która odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania takiej stawki albo sprzedano wyroby na inne cele niż opałowe. W takim przypadku zasada jednofazowości opodatkowania doznaje wyłomu i powstaje obowiązek podatkowy pomimo obciążenia paliwa opałowego na wcześniejszym etapie obrotu obniżoną stawką akcyzy. Tym samym sprzedający, który nie zachowuje warunków uprawniających do zastosowania obniżonej stawki akcyzy albo sprzedaje te wyroby na inne cele niż te co których przysługiwała obniżona stawka staje się z mocy prawa podatnikiem podatku akcyzowego mimo, że na wcześniejszym etapie obrotu powstał obowiązek podatkowy i akcyza została uiszczona przez innego podatnika. W takiej sytuacji nie można mówić o naruszeniu zasady jednofazowości opodatkowania bowiem zasada ta znajduje zastosowanie w przypadku prawidłowego obrotu wyrobami akcyzowymi.

Z zasady wyrażonej w art. 8 ust. 6 ustawy nie wynika, że akcyza należna może być obniżona o akcyzę zapłaconą na wcześniejszym szczeblu obrotu. Takie rozumienie wskazanego przepisu prowadziłoby do sytuacji, w której zbędnym byłyby regulacje wprowadzone przez ustawodawcę w ustawie precyzujące zasady dotyczące pomniejszania należnej akcyzy o kwoty przysługujących podatnikowi obniżeń wprowadzone chociażby w art. 21 ust. 8 ustawy. Zasada jednofazowości opodatkowania akcyzą wyrażona w przepisie art. 8 ust. 6 ustawy sama w sobie nie formułuje konieczności obniżenia należnej akcyzy o akcyzę zapłaconą w cenie wyrobu akcyzowego na wcześniejszym etapie obrotu.

Zatem jeżeli Wnioskodawca przekaże (sprzeda w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy) ww. olej do utylizacji staje się z mocy prawa podatnikiem podatku akcyzowego mimo, że na wcześniejszym etapie obrotu powstał obowiązek podatkowy i akcyza została uiszczona przez innego podatnika. Przy czym co istotne dla sprawy przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają regulacji umożliwiającej w opisanej sytuacji obniżenie kwoty należnej akcyzy o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego na poprzednim ogniwie obrotu olejem opałowym.

Natomiast należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

W art. 2 ust. 1 pkt 20 stwierdza się że ubytki wyrobów akcyzowych są wszelkie straty:

 1. wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,
 2. objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:
  • napojów alkoholowych,
  • wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a w przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych,
 3. wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą;

Posiadany i sprzedawany przez Wnioskodawcę olej napędowy grzewczy, nie jest wyrobem akcyzowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy, a tym samym nie ma do niego zastosowania art. 8 ust. 3 ustawy.

Podsumowując:

 1. brak jest możliwości zmiany oświadczenia o przeznaczeniu nabytego oleju,
 2. pomimo braku możliwości zmiany oświadczenia, złożonego przy zakupie, sprzedaż (przekazanie) olejów podmiotowi trzeciemu w celu zużycia na cele opałowe - przy spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 89 ust. 5-12 ustawy - nie rodzi obowiązku opodatkowania tych olejów stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy,
 3. pomimo braku możliwości zmiany oświadczenia, złożonego przy zakupie, sprzedaż (przekazanie) olejów podmiotowi trzeciemu w celu ich dalszej odsprzedaży (przekazaniu) do zużycia na cele opałowe przez ostatecznego nabywcę - przy spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 89 ust. 5-12 ustawy - nie rodzi obowiązku opodatkowania tych olejów stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy,
 4. przekazanie do utylizacji posiadanego oleju - nabytego w celu użycia go celów opałowych - stanowi naruszenie warunków zastosowania preferencyjnej stawki podatku i zobowiązuje Wnioskodawcę do opodatkowania przedmiotowego oleju stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za nieprawidłowe

Dodatkowo Organ informuje, że fakt że Wnioskodawca uzyska bądź nie koncesję o której mowa w art. 32 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn.zm.) nie ma wpływu na sposób opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży olejów napędowych grzewczych. Natomiast mając na uwadze, że przepisy Ustawy Prawo energetyczne nie mieszczą się w zakresie prawa podatkowego, nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.