IPTPP3/443A-84/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Spółka ma prawo do obniżenia wpłat dziennych należnej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych. Spółka po naniesieniu nowych znaków akcyzy, ma prawo do ponownego obniżenia wpłat dziennych należnej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych w składzie podatkowym na terytorium kraju. Spółka nie jest zobowiązana do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej, w której dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych uprzednio. Nabyte wewnątrzwspólnotowo przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone nowymi podatkowymi znakami akcyzy właściwymi dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.
IPTPP3/443A-84/14-2/BJinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. deklaracje
 3. korekta
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 5. wyroby tytoniowe
 6. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia podatku akcyzowego o wartość nowo nałożonych podatkowych znaków akcyzy, korekty deklaracji oraz znaków akcyzy, jakimi powinny być oznaczone wyroby tytoniowe nabywane wewnątrzwspólnotowo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia podatku akcyzowego o wartość nowo nałożonych podatkowych znaków akcyzy, korekty deklaracji oraz znaków akcyzy, jakimi powinny być oznaczone wyroby tytoniowe nabywane wewnątrzwspólnotowo - jest prawidłowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów tytoniowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego oraz prowadzi na terenie kraju składy podatkowe.

W ramach swojej działalności, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej, Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy, które następnie przemieszcza do swoich składów podatkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W związku z wprowadzeniem nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych oznaczonych znakami akcyzy do własnych składów podatkowych, Spółka na podstawie art. 21 ust. 7 pkt 3 oraz art. 23 ust. 4 ustawy akcyzowej, dokonuje obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy.

Zgodnie z regulacjami akcyzowymi (art. 136 ust. 6 ustawy akcyzowej), znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. W związku z tym, mogą wystąpić sytuacje, w których wyroby tytoniowe nabyte wewnątrzwspólnotowo i oznaczone znakami akcyzy nie zostaną wyprowadzone z procedury zawieszenia poboru akcyzy przed terminem upływu ważności znaków akcyzy. W takich przypadkach, Spółka zamierza oznaczyć te wyroby ponownie podatkowymi znakami akcyzy odpowiadającymi następnemu rokowi kalendarzowemu poprzez ich bezpośrednie naniesienie na podatkowe znaki akcyzy nałożone uprzednio na te wyroby (w dniu 14 grudnia 2009 r. Spółka uzyskała interpretację indywidualną o sygn. ILPP3/443-152/09-2/TW wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, która potwierdza możliwość nałożenia podatkowych znaków akcyzy odpowiadających nowemu rokowi kalendarzowemu na podatkowe znaki akcyzy nałożone uprzednio na wyroby akcyzowe).

W związku z powyższym Spółka rozważa czy może dokonać obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy, jak również, czy w związku z tym jest zobowiązana do dokonywania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie.

Ponadto, Spółka rozważa czy nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, na które Spółka zamierza nanieść nowe podatkowe znaki akcyzy powinny być oznaczone banderolami właściwymi dla wyrobów wyprodukowanych na terenie kraju, czy też banderolami właściwymi dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka może dokonać obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy...
 2. Czy w związku z nałożeniem podatkowych znaków akcyzy na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy i dokonaniem obniżenia należnej akcyzy o wartość nowo nałożonych podatkowych znaków akcyzy, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie...
 3. Czy nabyte przez Spółkę wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe oznaczone podatkowymi znakami akcyzy, na które Spółka zamierza nanieść nowe podatkowe znaki akcyzy powinny być oznaczone podatkowymi znakami akcyzy właściwymi dla wyrobów wyprodukowanych na terenie kraju, czy też podatkowymi znakami akcyzy właściwymi dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Spółce przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w związku z nałożeniem podatkowych znaków akcyzy na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy i dokonaniem obniżenia należnej akcyzy o wartość nowo nałożonych podatkowych znaków akcyzy, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonywania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie.

Ad. 3

Spółka stoi na stanowisku, że nabyte przez Spółkę wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe oznaczone podatkowymi znakami akcyzy, na które Spółka zamierza nanieść nowe podatkowe znaki akcyzy, powinny być oznaczone podatkowymi znakami akcyzy właściwymi dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Uzasadnienie:

Ad. 1 i Ad. 2

(i)

Przede wszystkim, zdaniem Spółki, dla oceny czy Spółka może dokonać obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy, jak również, czy Spółka w takim wypadku będzie zobowiązana do dokonywania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie, należy dokonać wykładni art. 21 ust. 7 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy akcyzowej: „Z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:

 1. następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b;
 2. następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego;(....)

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy akcyzowej: „Wpłaty dzienne obniża się o:

 1. kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:
  1. następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem lit. c tiret pierwsze,
  2. następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego,(...)“

Biorąc pod uwagę powyższe, z literalnej wykładni zarówno art. 21 ust. 7, jak i art. 23 ust. 4 ustawy akcyzowej wynika wprost, że możliwość obniżenia należnej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy jest uzależniona wyłącznie od następujących przesłanek:

 • naniesienia znaków akcyzy w prawidłowy sposób na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych,
 • dokonania obniżenia należnej akcyzy nie wcześniej niż:
  • następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju,
  • następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego.

Jednocześnie, co należy podkreślić, z wykładni literalnej powyższych przepisów ustawy akcyzowej, wynika, że możliwość obniżenia należnego podatku akcyzowego o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie jest uzależniona od okoliczności, czy przedmiotowe wyroby były w przeszłości oznaczone innymi podatkowymi znakami akcyzy oraz czy podmiot dokonał w przeszłości obniżenia należnego podatku akcyzowego o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie na te wyroby akcyzowe.

(ii)

Powyższa wykładnia literalna, zdaniem Spółki, jest również zbieżna z wykładnią systemową tych przepisów akcyzowych.

Mianowicie, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy akcyzowej, wpływy z tytułu akcyzy stanowią dochód budżetu państwa. Jednocześnie, jak wskazuje art. 126 ust. 5 ustawy akcyzowej, wpływy uzyskane ze sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wpływy z tytułu kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowią dochód budżetu państwa. Jednocześnie, co należy podkreślić, brak jest podobnych zapisów w zakresie wpływów z tytułu kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy.

Zdaniem Spółki, brak podobnych uregulowań odnoszących się do wartości podatkowych znaków akcyzy wskazuje na brak intencji ustawodawcy do ustanowienia kwot wpłacanych na pokrycie wartości podatkowych znaków akcyzy odrębnym źródłem dochodów budżetu państwa. Takie stanowisko zaprezentował również Naczelny bąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. o sygn. akt I FSK 451/13, wskazując dodatkowo: „Dlatego też można mówić o swoistej „neutralności“ ponoszenia kosztów kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wobec podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych. Do wniosku takiego prowadzi literalne brzmienie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, gdzie w art. 21 ust. 7 pkt 1 u.p.a. wskazano, że kwotę akcyzy obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. Kwoty podatku nie można natomiast obniżyć o kwotę wplaconą na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.“

Powyższa wykładnia przepisów akcyzowych, zarówno literalna, jak i systemowa, jest zdaniem Spółki logiczna i spójna. Możliwość obniżenia należnego podatku akcyzowego powinna być związana wyłącznie z okolicznością nałożenia znaków akcyzy na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. W takim bowiem przypadku podatkowe znaki akcyzy zostają wykorzystane, a Spółka nabywając te znaki akcyzy uiściła wartość podatkową tych znaków akcyzy i powinna mieć możliwość obniżenia należnego podatku akcyzowego.

Spółka pragnie wskazać, że również Minister Finansów w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. o sygn. IPPP3/443-132/12-2/JK, dokonując wykładni przepisów akcyzowych w stanie faktycznym podobnym do zdarzenia przyszłego wskazanego przez Spółkę stwierdził, iż podatnik prowadzący skład podatkowy ma prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów uprzednio oznaczonych znakami, które utraciły już swoją ważność.

(iii)

Zdaniem Spółki, na skutek nałożenia podatkowych znaków akcyzy na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy i dokonania obniżenia należnej akcyzy o wartość nowo nałożonych podatkowych znaków akcyzy, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonywania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie.

Z literalnej treści przepisów ustawy akcyzowej, w tym m.in. art. 21 ust. 7, jak i art. 23 ust. 4 ustawy akcyzowej nie wynika, że w opisanym powyżej przypadku Spółka jest zobowiązana do dokonywania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie. W ocenie Spółki, prawo do obniżenia należnej akcyzy (z zachowaniem warunków tego obniżenia) przysługuje niezależnie od ilości prawidłowo dokonanych obniżeń podatku akcyzowego o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, jak również niezależnie od okoliczności, czy wyroby oznaczone znakami akcyzy zostaną ostatecznie wyprowadzone z procedury zawieszenia poboru akcyzy i podatek akcyzowy od tych wyrobów będzie należny.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów oraz w przytoczonymi niniejszym wniosku wyroku NSA w sprawie I FSK 451/13. NSA w uzasadnieniu swojego wyroku wskazał: ,Bezspornym jest, że w stanie faktycznym przedstawionym przez skarżącą, nie doszło do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Obowiązek podatkowy nie przekształcił się w zobowiązanie podatkowe. Zgodnie jednak z przeprowadzoną wyżej wykładnią przepisów ustawy o podatku akcyzowym, nie stanowi to o konieczności dokonania korekty deklaracji, w której obniżono kwoty akcyzy o wartość podatkową prawidłowo naniesionych znaków akcyzy. (...) Wreszcie należy zauważyć, że w zakresie wyrobów tytoniowych, z uwagi na to, iż przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze nie przewidują konieczności zwrotu wartości znaków podatkowych, o które obniża się wpłaty dzienne na zaliczkę podatku akcyzowego, w związku z niewprowadzeniem do sprzedaży towarów nimi oznaczonych i podatnik nie jest zobowiązany do dokonania jej zwrotu, organy podatkowe w interpretacjach z dnia 25 stycznia 2012 r. nr ILPP3/443-35/10/11-S/TK oraz z dnia 13 maja 2013 r. IPTPP3/443A-11/13-2/KK zajęły odmienne stanowisko, jak w zaskarżonej interpretacji."

(iv)

Podsumowując więc przedstawione powyżej argumenty, zdaniem Spółki nie ma przeszkód, aby Spółka dokonała obniżenia należnego podatku akcyzowego o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy. Jednocześnie, w związku z nałożeniem podatkowych znaków akcyzy na poprzednio nałożone podatkowe znaki akcyzy i dokonaniem obniżenia należnej akcyzy o wartość nowo nałożonych podatkowych znaków akcyzy, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonywania korekty deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych pierwotnie.

Ad. 3

Wśród podatkowych znaków akcyzy nakładanych na wyroby tytoniowe, wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wyróżnia się:

 1. podatkowe znaki akcyzy na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych, oraz
 2. podatkowe znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych.

Zdaniem Spółki, w przypadku oznaczania przez Spółkę na terenie kraju nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych oznaczonych uprzednio podatkowymi znakami należy zastosować podatkowe znaki akcyzy właściwe dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Wyroby te bowiem po ich wytworzeniu w innym państwie UE zostały przemieszczone na terytorium kraju w ramach nabycia wewnętrzwspólnotowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej.

Natomiast ponowne nałożenie znaków akcyzy na wyroby akcyzowe nie zmienia statusu tych wyrobów jako nabytych wewnątrzwspólnotowo.

W konsekwencji, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nałożenie podatkowych znaków akcyzy w składzie podatkowym Spółki na wyroby akcyzowe nabyte wewnątrzwspólnotowo i uprzednio oznaczone podatkowymi znakami akcyzy właściwymi dla wyrobów akcyzowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, powinno zostać dokonane z wykorzystaniem podatkowych znaków akcyzy właściwych dla wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. W myśl art. 99 ust. 1a. ustawy, produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. Zgodnie z art. 99 ust. 1b. ustawy, za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy:

 • nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (pkt 9);
 • skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego (pkt 10);
 • podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (pkt 11);
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (pkt 12);
 • znaki akcyzy to znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:
  1. podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
  2. legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży (pkt 17).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, będącym Wykazem wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, pod pozycją nr 10 umieszczono bez względu na kod CN - Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Stosownie do art. 116 ust. 1 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

W myśl art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy:

 1. importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 2. przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 3. przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.

Stosownie do art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy, podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

W myśl art. 130 ust. 3 ustawy, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy mogą przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Stosownie do art. 132 ust. 1, 3 i 4 ustawy, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy są obowiązani uzyskać od podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju rozliczenie z przekazanych mu znaków akcyzy.

Rozliczenie powinno zawierać w szczególności informacje o rodzaju i liczbie znaków akcyzy przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz niewykorzystanych.

Znaki akcyzy uszkodzone oraz znaki akcyzy, które nie będą wykorzystywane do oznaczania wyrobów akcyzowych, powinny być zwrócone podmiotowi, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez importera, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego albo przedstawiciela podatkowego od podmiotu mającego siedzibę poza terytorium kraju, a w przypadku właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, od podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, któremu ten właściciel przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy, podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

W myśl art. 136 ust. 5 ustawy, od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

Zgodnie z art. 136 ust. 6 ustawy, znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Stosownie do art. 136 ust. 7 ustawy, znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.

Na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 129), zwane dalej „rozporządzeniem”, które zgodnie z § 1 określa postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego, ich wzory i elementy znaków akcyzy.

W myśl § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia, banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W punkcie I ww. załącznika nr 1 zamieszczono Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów), a w punkcie II zamieszczono Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 21 ust. 7, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:

 • następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b (pkt 1);
 • następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego (pkt 3).

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy, wpłaty dzienne obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:

 • następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju;
 • następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kontroli” (Dz. U. z 2014 r. poz. 349 z późn. zm.), gdzie w rozdziale 9 przedstawiono tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zgodnie z § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

 1. od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;
 2. importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.

Stosownie do § 37 rozporządzenia w sprawie kontroli, w przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia.

W myśl § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, podmiot sporządza raporty dzienne zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że Spółka, której przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja i magazynowanie wyrobów tytoniowych, będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i prowadząca na terenie kraju składy podatkowe, nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy i przemieszcza je w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do swoich składów podatkowych. W związku z powyższym, Spółka na podstawie art. 21 ust. 7 pkt 3 oraz art. 23 ust. 4 ustawy akcyzowej, dokonuje obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy. W związku z tym, że mogą wystąpić sytuacje, w których wyroby tytoniowe nabyte wewnątrzwspólnotowo i oznaczone znakami akcyzy nie zostaną wyprowadzone z procedury zawieszenia poboru akcyzy przed terminem upływu ważności znaków akcyzy, Spółka zamierza oznaczyć te wyroby ponownie podatkowymi znakami akcyzy odpowiadającymi następnemu rokowi kalendarzowemu poprzez ich bezpośrednie naniesienie na podatkowe znaki akcyzy nałożone uprzednio na te wyroby.

Odnosząc przedstawione powyżej przepisy prawa do pytań i stanowiska Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że:

Ad. 1

W oparciu o art. 21 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy, Spółka nabywająca wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe oznaczone podatkowymi znakami akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, ma prawo do obniżenia wpłat dziennych należnej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych; przy czym przedmiotowego obniżenia Spółka może dokonać nie wcześniej niż następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, Spółka nanosząca podatkowe znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe z uprzednio nałożonymi znakami akcyzy zachowującymi ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego, po ich naniesieniu, ma prawo do ponownego obniżenia wpłat dziennych należnej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych w składzie podatkowym na terytorium kraju; przy czym przedmiotowego obniżenia może dokonać nie wcześniej niż następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe.

Ad.2

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Spółka, która dokonała naniesienia podatkowych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe z uprzednio nałożonymi znakami akcyzy, nie jest zobowiązana do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej, w której dokonała obniżenia należnej akcyzy o wartość podatkowych znaków akcyzy nałożonych uprzednio.

Ad. 3

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe wyprodukowane i oznaczone podatkowymi znakami akcyzy w państwie członkowskim i następnie magazynuje je w składzie podatkowym na terytorium kraju, gdzie zamierza nałożyć na ww. wyroby tytoniowe nowe podatkowe znaki akcyzy.

Zatem mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, że zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, nabyte wewnątrzwspólnotowo i magazynowane w składzie podatkowym na terytorium kraju wyroby tytoniowe, przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone nowymi podatkowymi znakami akcyzy właściwymi dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo, których wzory określono w punktach I i II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.