IPPP3/4513-79/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od akcyzy preparatu chemicznego o kodzie CN 3826 00 90 30
IPPP3/4513-79/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. akcyza
  2. olej napędowy
  3. preparat (środek)
  4. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy preparatu chemicznego o kodzie CN – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy preparatu chemicznego o kodzie CN.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wytwarzać preparat chemiczny o nazwie handlowej R.. Produkcja wyrobu R. o ustalonym przez Dyrektora Izby Celnejo kodzie CN w formie W. odbywa się na bazie mieszaniny olejów ropy naftowej i kwasów tłuszczowych oleju roślinnego. Preparat chemiczny R. używany jest do krótkotrwałej konserwacji powierzchni stalowych, parku maszynowego do obróbki skrawaniem i wytaczaniem, oraz wszelkich powierzchni o wysokim stopniu dokładności obróbki, jak tłoczyska siłowników hydraulicznych, narzędzi o ruchu posuwisto - zwrotnym, oraz do odżużlania wyrobów hutniczych, do czyszczenia instalacji paliwowych sprawdzania zbiorników i cystern metodą ciśnieniową.

Produkcja tego wyrobu polega na dokładnym rozprowadzeniu inhibitora korozji zawartego w kwasie erukowym oleju roślinnego, będącego składnikiem podstawowym produktu poprzez systematyczne jego dozowanie do przetaczanego z cysterny oleju napędowego, za pomocą odśrodkowej pompy wirnikowej.

W skład wyrobu R. wchodzi:

  • olej napędowy klasyfikowany przez Spółkę do kodu który jest olejem napędowym oznaczonym kodem przez zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212, z późn. zm.) stanowiący 95% masy gotowego produktu,
  • oleje roślinne o kodzie CN 1507 do 1518 stanowiące 3 do 7% (średnio 5%) masy produktu.

Oleje roślinne w procesie produkcji aktywują kwasy tłuszczowe, oraz kwas arukowy, stanowiące składnik zasadniczy produktu (inhibitor korozji).

Technologia produkcji dopuszcza +/- 2 % tolerancję składu masy gotowego produktu.

Olej napędowy dostarczany będzie do podmiotu zużywającego ze: 1) składu podatkowego lub 2) podmiotu pośredniczącego, działających na terenie kraju. Podmioty te dostarczać będą olej napędowy o kodzie CN na podstawie dokumentu dostawy załączonego do transportowanego oleju w dwóch egzemplarzach (trzeci egzemplarz zostanie u podmiotu wystawiającego dokument dostawy i wysyłający towar.) Podmiot zużywający po potwierdzeniu przyjęcia oleju napędowego na tych dokumentach jeden egzemplarz zwraca podmiotowi dostarczającemu, a drugi pozostawia w swojej dokumentacji. Po dokonaniu przyjęcia Spółka ewidencjonuje przyjęcie oleju napędowego w prowadzonej i zarejestrowanej we właściwym miejscowo Urzędzie Celnym ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy preparat konserwujący R., który używany będzie do krótkotrwałej konserwacji powierzchni stalowych, parku maszynowego do obróbki skrawaniem i wytaczaniem, oraz wszelkich powierzchni o wysokim stopniu dokładności obróbki, jak tłoczyska siłowników hydraulicznych, narzędzi o ruchu posuwisto - zwrotnym, oraz do odżużlania wyrobów hutniczych zwolniony będzie od podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przedstawione zdarzenie przyszłe w sposób jednoznaczny wskazuje, że produkcja preparatu chemicznego o kodzie CN na bazie mieszaniny olejów ropy naftowej i oleju roślinnego, który będzie przeznaczony do krótkotrwałej konserwacji powierzchni stalowych, parku maszynowego do obróbki skrawaniem i wytaczaniem, oraz wszelkich powierzchni o wysokim stopniu dokładności obróbki, jak tłoczyska siłowników hydraulicznych, narzędzi o ruchu posuwisto - zwrotnym, do odżużlania wyrobów hutniczych, oraz sprawdzania szczelności zbiorników i cystern metodą ciśnieniową może i powinna odbywać się poza składem podatkowym, przez podmiot zużywający, a preparat ten zwolniony będzie od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku nie spełniony jest warunek zaklasyfikowania tego produktu do wyrobów akcyzowych jako pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub zużywanych jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw, silnikowych bez względu na kod CN - jak zostało wskazane powyżej olej ten przeznaczony jest do celów innych niż tutaj wymienione.

W przypadku opisywanego produktu nie jest spełniony analogiczny warunek jak wyżej, określony w art. 86 ust. 1 pkt 10, a mianowicie zaliczenie go do wyrobów energetycznych jako pozostałych wyrobów będących węglowodorami przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż, lub używanych jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Zgodnie z par. 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN, wykorzystywane do celów olejów elektroizolacyjnych transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 5, ust. 5, 6 do 13 ustawy. W omawianym przypadku podstawą zwolnienia będzie wykorzystanie tego oleju jako procesowo-technologicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 44 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono, bez względu na kod CN, pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się:

  1. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych – bez względu na kod CN,
  2. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych – bez względu na kod CN.

Przy tym w myśl art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2

Ponadto stosownie do art. 86 ust. 4 ustawy biokomponentami są biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza wytwarzać preparat chemiczny o nazwie handlowej R.. Produkcja wyrobu R. o ustalonym przez Dyrektora Izby Celnej o kodzie CN w formie W. odbywa się na bazie mieszaniny olejów ropy naftowej i kwasów tłuszczowych oleju roślinnego. Preparat chemiczny R. używany jest do krótkotrwałej konserwacji powierzchni stalowych, parku maszynowego do obróbki skrawaniem i wytaczaniem, oraz wszelkich powierzchni o wysokim stopniu dokładności obróbki, jak tłoczyska siłowników hydraulicznych, narzędzi o ruchu posuwisto - zwrotnym, oraz do odżużlania wyrobów hutniczych, do czyszczenia instalacji paliwowych sprawdzania zbiorników i cystern metodą ciśnieniową. Produkcja tego wyrobu polega na dokładnym rozprowadzeniu inhibitora korozji zawartego w kwasie erukowym oleju roślinnego, będącego składnikiem podstawowym produktu poprzez systematyczne jego dozowanie do przetaczanego z cysterny oleju napędowego, za pomocą odśrodkowej pompy wirnikowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy preparat konserwujący R., który używany będzie do krótkotrwałej konserwacji powierzchni stalowych, parku maszynowego do obróbki skrawaniem i wytaczaniem oraz wszelkich powierzchni o wysokim stopniu dokładności obróbki, jak tłoczyska siłowników hydraulicznych, narzędzi o ruchu posuwisto - zwrotnym oraz do odżużlania wyrobów hutniczych zwolniony będzie od podatku akcyzowego.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że preparatu chemicznego o kodzie CN, który zamierza wytwarzać Wnioskodawca nie można zaliczyć do wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to m.in. wyroby energetyczne określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przedmiotowy preparat używany będzie do krótkotrwałej konserwacji powierzchni stalowych, parku maszynowego do obróbki skrawaniem i wytaczaniem oraz wszelkich powierzchni o wysokim stopniu dokładności obróbki, jak tłoczyska siłowników hydraulicznych, narzędzi o ruchu posuwisto - zwrotnym oraz do odżużlania wyrobów hutniczych, do czyszczenia instalacji paliwowych sprawdzania zbiorników i cystern metodą ciśnieniową. Zatem preparat ten nie będzie wyrobem, o którym mowa w pozycji 44 załącznika nr 1 do ustawy. Przedmiotowego preparatu nie można także zaliczyć do wyrobów energetycznych, w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy. Zarówno bowiem poz. 44 załącznika nr 1 do ustawy jak również art. 86 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy odnosi się do przeznaczenia danego wyrobu. Dany wyrób (bez względu na kod CN) stanowi wyrób, o którym mowa w poz. 44 załącznika nr 1 do ustawy oraz w art. 86 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy gdy jest przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych. Przedmiotowy preparat nie jest przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych zatem nie stanowi wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy. W konsekwencji preparat konserwujący R. o kodzie CN nie podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym, z uwagi na fakt, że preparat chemiczny o kodzie CN nie jest wyrobem akcyzowym, do przedmiotowego preparatu nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy dotyczące zwolnień od podatku akcyzowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy, tj. zwolnienia od akcyzy preparatu chemicznego o kodzie CN. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem w sprawie oceny prawnej przestawionego zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zatem przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii produkcji preparatu konserwującego R. o kodzie CN poza składem podatkowym czy też objęcia zwolnieniem wyrobów akcyzowych wykorzystywanych do produkcji preparatu konserwującego R.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.