IPPP3/4513-78/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie akcyzą preparatu chemicznego o kodzie CN 3403 19 10
IPPP3/4513-78/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. akcyza
  2. olej napędowy
  3. opodatkowanie
  4. preparat (środek)
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą preparatu chemicznego o kodzie CN – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą preparatu chemicznego o kodzie CN.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza produkować preparat chemiczny R. o kodzie CN, w skład którego wchodzi olej gazowy, oraz olej roślinny o kodzie CN, które są podstawowym składnikiem produktu. Preparat ten uczestniczy w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych, przez co staje się ich składnikiem. Charakteryzuje się on specyficznymi właściwościami polegającymi na uplastycznianiu mieszanek gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów, lub modyfikowanie lepkości żywic stosowanych jako środek klejący. Zwiększa przyczepność gumy do elementów metalowych w niej zatapianych. Zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem.

Do produkcji R. wchodzi olej napędowy o kodzie CN, który jest olejem napędowym oznaczonym przez zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) kodem CN oraz unormowania rozporządzenia MF z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212 z późn. zm.) stanowiący 93 do 97% (średnio 95%) masy, ale nie jest on składnikiem podstawowym produktu. Składnikiem podstawowym są oleje roślinne o kodzie CN stanowiące 3% do 7% (średnio 5%) masy produktu, oraz dodatku ditlenku krzemu dostarczanego i dozowanego według wskazań odbiorcy produktu (nie więcej jak 0,2%) masy. Dostarczona przez odbiorcę technologia dopuszcza +/- 2% składu masy produktu. Produkcja ta polega na dokładnym i ciągłym dozowaniu oleju roślinnego do oleju napędowego przed wejściem do gardzieli pompy odśrodkowej obracającej się z prędkością 3000 obr/min.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy preparat chemiczny R., który uczestniczyć będzie w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych, przez co stanie się ich składnikiem, a charakteryzujący się specyficznymi właściwościami polegającymi na uplastycznianiu mieszanek gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów, lub modyfikowanie lepkości żywic stosowanych jako środek klejący, zwiększa przyczepność gumy do elementów metalowych w niej zatapianych, zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem i wchodzących w ich skład nie będzie podlegał podatkowi akcyzowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Załącznik nr 2 do ustawy akcyzowej z 6 grudnia 2008 r. określa wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG nie wymienia takiego wyrobu.

Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje, że produkcja preparatu o kodzie CN na bazie olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z materiałów bitumicznych i olei roślinnych służącego do produkcji mieszanek gumy powinna odbywać się poza składem podatkowym, ponieważ preparat ten, w ocenie Wnioskodawcy nie jest wyrobem akcyzowym. Warto zaznaczyć, że w przypadku w/w preparatu nie spełniony jest również warunek zaklasyfikowania tego wyrobu do wyrobów akcyzowych, jako pozostałych wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych bez względu na kod CN. Jak zostało wspomniane powyżej produkt ten przeznaczony jest do celów innych niż tutaj wymienione. W przypadku opisanego produktu nie spełniony jest analogiczny warunek jak powyżej, określony w art. 86. ust. 1 pkt 10, a mianowicie zaliczenia go do wyrobów energetycznych jako pozostałych wyrobów będących węglowodorami przeznaczonych do użycia oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN (art. 86 ust. pkt 9). Zatem nie można go zaliczyć do wyrobów akcyzowych.

Olej napędowy i oleje roślinne wchodzące w skład preparatu chemicznego R. służącego do produkcji mieszanek gumy zwolniony będzie od akcyzy zgodnie z par. 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które stanowi że zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN wykorzystywane do celów elektrolitycznych-transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy.

W omawianym przypadku warunkiem zwolnienia oleju napędowego będzie:

  • wykorzystanie go jako oleju procesowo-technologicznego,
  • dostarczenie oleju napędowego ze składu na terytorium kraju do podmiotu zużywającego za dokumentem dostawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono objęte kodem CN, preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować preparat chemiczny R. o kodzie CN, w skład którego wchodzi olej gazowy oraz olej roślinny o kodzie CN, które są podstawowym składnikiem produktu. Preparat ten uczestniczy w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych, przez co staje się ich składnikiem. Charakteryzuje się on specyficznymi właściwościami polegającymi na uplastycznianiu mieszanek gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów, lub modyfikowanie lepkości żywic stosowanych jako środek klejący. Zwiększa przyczepność gumy do elementów metalowych w niej zatapianych. Zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy preparat chemiczny R., który uczestniczyć będzie w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych, przez co stanie się ich składnikiem, a charakteryzujący się specyficznymi właściwościami polegającymi na uplastycznianiu mieszanek gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów, lub modyfikowanie lepkości żywic stosowanych jako środek klejący, zwiększa przyczepność gumy do elementów metalowych w niej zatapianych, zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem i wchodzących w ich skład będzie podlegał podatkowi akcyzowemu.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy należy stwierdzić, że produkowany przez Wnioskodawcę preparat chemiczny R. o kodzie CN będzie podlegał podatkowi akcyzowemu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to m.in. wyroby energetyczne określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku nr 1 do ustawy, zawierającym „wykaz wyrobów akcyzowych” wymieniono w pozycji 37 wyroby określone kodem CN. Jednocześnie wyroby objęte pozycją CN na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy zalicza się do wyrobów energetycznych. Tak więc produkowany przez Wnioskodawcę preparat chemiczny R. o kodzie CN jest wyrobem energetycznym określonym w załączniku nr 1 do ustawy. Tym samym podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Wskazać przy tym należy, że w przypadku wyrobów określonych kodem CN przy ich klasyfikacji jako wyroby akcyzowe czy też wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy nie ma znaczenia przeznaczenie niniejszych wyrobów. Ustawodawca bowiem zarówno w poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy jak również w art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy nie odnosi się do przeznaczenia wyrobów objętych kodem CN. Tak więc bez względu na przeznaczenie wyroby objęte pozycją CN są wyrobami energetycznymi i podlegają przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem preparat chemiczny R., który uczestniczyć będzie w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych, przez co stanie się ich składnikiem, a charakteryzujący się specyficznymi właściwościami polegającymi na uplastycznianiu mieszanek gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów, lub modyfikowanie lepkości żywic stosowanych jako środek klejący, zwiększa przyczepność gumy do elementów metalowych w niej zatapianych, zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem i wchodzących w ich skład będzie podlegał podatkowi akcyzowemu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy, tj. opodatkowania akcyzą preparatu chemicznego o kodzie CN. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem w sprawie oceny prawnej przestawionego zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zatem przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii produkcji preparatu o kodzie CN poza składem podatkowym oraz objęcia zwolnieniem z par. 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. oleju napędowego i oleju roślinnego wchodzących w skład preparatu chemicznego R. służącego do produkcji mieszanek gumy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.