IPPP3/4513-74/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów tytoniowych na podstawie art. 83a ustawy oraz możliwości obniżenia akcyzy należnej od wyprodukowanych wyrobów tytoniowych o kwotę akcyzy zapłaconej od składników będących wyrobami tytoniowymi zużytych do produkcji tych wyrobów na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy.
IPPP3/4513-74/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. reklamacje
 3. wyroby tytoniowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy -> Obowiązki podatnika podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą -> Obniżenie kwoty akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów tytoniowych na podstawie art. 83a ustawy oraz możliwości obniżenia akcyzy należnej od wyprodukowanych wyrobów tytoniowych o kwotę akcyzy zapłaconej od składników będących wyrobami tytoniowymi zużytych do produkcji tych wyrobów na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów tytoniowych na podstawie art. 83a ustawy oraz możliwości obniżenia akcyzy należnej od wyprodukowanych wyrobów tytoniowych o kwotę akcyzy zapłaconej od składników będących wyrobami tytoniowymi zużytych do produkcji tych wyrobów na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Uwagi ogólne

T. Sp. z o.o. (dalej: B. lub Spółka) jest częścią międzynarodowej Grupy B. - sprzedającej swoje produkty na ponad 180 rynkach całego świata. B. jest podmiotem prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych na terenie kraju.

Wyroby tytoniowe dystrybuowane przez Spółkę są w przeważającej ilości produkowane w składzie podatkowym (skład produkcyjny) należącym do T. Polska S.A. (dalej: B. Polska). Wyroby te po wyprodukowaniu mogą być przemieszczane do innych składów podatkowych B. Polska (składy magazynowe). Ze składów podatkowych B. Polska (produkcyjnego lub magazynowych), wyroby tytoniowe są wyprowadzane przez B. poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy na podstawie posiadanych zezwoleń na wyprowadzenie. Ponadto, ze składów podatkowych B. Polska, na podstawie zezwoleń na wyprowadzenie B. wyprowadza również wyroby tytoniowe, które zostały wprowadzone do składów podatkowych B. Polska w związku z ich nabyciem wewnątrzwspólnotowym lub importem.

W związku z wyprowadzaniem wyrobów tytoniowych ze składów podatkowych B. Polska, B. jako właściciel tych wyrobów uiszcza od nich podatek akcyzowy. Spółka jest więc podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy akcyzowej.

Wyprowadzone poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe są następnie przemieszczane do kontrahentów B. bądź przemieszczane do magazynów zewnętrznych Spółki nieposiadających statusu składów podatkowych.

Poniżej Spółka przedstawia 3 zdarzenia przyszłe, które są objęte wnioskiem Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej.

 1. Zdarzenie przyszłe nr 1

W związku z prowadzeniem działalności, w sposób wskazany w uwagach ogólnych stanu faktycznego niniejszego wniosku, występują sytuacje, w których wyprowadzone poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe z zapłaconą akcyzą są reklamowane przez kontrahentów Spółki (osoby prawne i fizyczne zajmujące się handlem wyrobami tytoniowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

W przypadkach uznania reklamacji złożonej przez kontrahenta, Spółka rozważa dokonanie obniżenia (działając na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej) kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, o ile te wyroby tytoniowe zostaną:

 • całkowicie zniszczone w składzie podatkowym B. Polska lub
 • całkowicie zniszczone za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.
 1. Zdarzenie przyszłe nr 2

W związku z prowadzeniem działalności, w sposób wskazany w uwagach ogólnych stanu faktycznego niniejszego wniosku, B. rozważa stworzenie procesu realizacji reklamacji w odniesieniu do wyrobów niesprzedanych przez Spółkę. Proces ten będzie polegał na wycofaniu wyrobów tytoniowych z zapłaconą akcyzą z magazynów - Spółki z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy akcyzowej. Wyroby te byłyby następnie:

 • całkowicie zniszczone w składzie podatkowym B. Polska lub
 • całkowicie zniszczone za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

W powyższej sytuacji, na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej Spółka zamierza dokonywać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązania o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów będących przedmiotem reklamacji.

 1. Zdarzenie przyszłe nr 3

W związku z prowadzeniem działalności w sposób wskazany w uwagach ogólnych stanu faktycznego niniejszego wniosku, mogą również wystąpić sytuacje, w których B. przekazałaby wyroby tytoniowe z zapłaconą akcyzą do składu podatkowego B. Polska, gdzie zostałyby zużyte przez B. Polska do produkcji wyrobów tytoniowych.

W takiej sytuacji, działając na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej Spółka zamierza obniżyć należną akcyzę od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi.

W tym miejscu B. pragnie zaznaczyć, że przedmiotem niniejszego wniosku Spółki nie jest rozstrzygnięcie jakie wady mogą zostać uznane za „reklamację” w rozumieniu art. 83a ustawy akcyzowej, gdyż w tym zakresie Spółka wystąpiła równolegle do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku zdarzenia przyszłego nr 1 B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, które zostaną całkowicie zniszczone...
 2. Czy w przypadku zdarzenia przyszłego nr 2 B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od zareklamowanych wyrobów, które nie zostały przez Spółkę sprzedane, a które zostaną całkowicie zniszczone, przy założeniu, że reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy akcyzowej...
 3. Czy w przypadku zdarzenia przyszłego nr 3 B. na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej będzie uprawniona do obniżenia należnej akcyzy od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W przypadku zdarzenia przyszłego nr 1 B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, które zostaną całkowicie zniszczone.

Ad. 2

W przypadku zdarzenia przyszłego nr 2 B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od zareklamowanych wyrobów, które nie zostały przez Spółkę sprzedane, a które zostaną całkowicie zniszczone, przy założeniu, że reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy akcyzowej.

Ad. 3

W przypadku zdarzenia przyszłego nr 3 B. na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej będzie uprawniona do obniżenia należnej akcyzy od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi.

Ad. 1 i Ad. 2

Art. 83a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że: „w przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podatnika może on dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów”.

Natomiast, zgodnie z ust. 2 art. 83a ustawy akcyzowej: „podatnik może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust 1, w przypadku całkowitego zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych:

 1. w składzie podatkowym albo,
 2. za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na i podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego”.

W ocenie Spółki, z treści art. 83a ustawy akcyzowej wynika, że aby istniała możliwość obniżenia kwoty akcyzy, zgodnie z tym przepisem niezbędne jest, aby:

 1. wystąpiła uznana reklamacja wyrobów akcyzowych - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego nr 1 w przypadku Spółki wystąpi uznana reklamacja wyrobów akcyzowych,
 2. podmiot, który będzie dokonywał obniżenia kwoty akcyzy był podatnikiem podatku akcyzowego - B. będzie podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż będzie wyprowadzał z procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe na podstawie zezwolenia wyprowadzenia,
 3. zareklamowane wyroby były wyrobami z zapłaconą akcyzą - ta przesłanka również zostanie spełniona,
 4. nastąpiło całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym lub za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego - ta przesłanka także zostanie w przypadku Spółki spełniona.

Skoro więc, w przypadku zdarzenia przyszłego nr 1 zostaną spełnione wszystkie przesłanki obniżenia akcyzy zgodnie z art. 83a ustawy akcyzowej, to zdaniem Spółki B. w tej sytuacji będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, które zostaną całkowicie zniszczone.

Wskazane w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenie przyszłe nr 2 różni się od zdarzenia przyszłego nr 1 wyłącznie tym, że zamiast dokonania reklamacji przez kontrahenta B., to sama Spółka rozpoczyna proces reklamacji wyrobów niesprzedanych przez Spółkę.

Wynika to z faktu, że w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których B. wyprowadzi z procedury zawieszenia wyroby tytoniowe na podstawie zezwolenia wyprowadzenia do własnych magazynów zewnętrznych, jednakże zanim sprzeda je do kontrahentów, wystąpią w odniesieniu do tych wyrobów przyczyny objęte pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy akcyzowej.

Zdaniem B., okoliczność dokonywania reklamacji dotyczącej wyrobów niesprzedanych przez Spółkę nie wyłącza możliwości obniżenia akcyzy na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej. Spółka pragnie podkreślić, że ustawa akcyzowa w art. 83a ust. 1 uzależnia możliwość obniżenia zobowiązania w podatku akcyzowym od uznania reklamacji przez podatnika, natomiast brak jest jakiegokolwiek wskazania by reklamacja musiała być dokonywana pomiędzy dwoma, zupełnie niezależnymi pod względem gospodarczym czy organizacyjnym podmiotami. Co więcej w treści tego artykułu nie sprecyzowano, który z podmiotów winien inicjować proces reklamacji.

Uzależnienie możliwości reklamowania wyrobu wyłącznie od występowania dwóch stron transakcji sprzedaży (w przypadku Spółki - Spółki i np. zewnętrznego kontrahenta) jest zdaniem B. bezzasadne, gdyż ostatecznie po ewentualnej sprzedaży tych wyrobów i tak zostały by one zareklamowane i niedopuszczone do konsumpcji. Takie stanowisko potwierdzał również Minister Finansów w swoich interpretacjach indywidualnych.

Dodatkowo należy zauważyć, iż przekazanie takich wyrobów osobie trzeciej, jedynie w celu realizacji wymogów ustawy o podatku akcyzowym, byłoby pozorne i stało w sprzeczności zarówno z gospodarczym i ekonomicznym sensem transakcji oraz naruszało zasady współżycia społecznego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2014 r., o sygn. IBPP4/443-441/14/PK wskazał, że: „Na marginesie należy wyjaśnić, że Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, że przepis art. 83a ust. 1 ustawy nie zawiera wymogu aby reklamacja dokonywana była wyłącznie ze względu na sprzedaż wyrobu akcyzowego odbiorcom finalnym/konsumentom. W ocenie Organu niezasadne byłoby odmiennie traktowanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które posiadają wady jakościowe w zależności od sytuacji, czy zostało one sprzedane już kontrahentom, czy też jeszcze znajdują się w magazynie podatnika, a które niewątpliwie po sprzedaży podlegałyby przez nabywcę reklamacji ze względu na posiadane wady”. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2012 r., o sygn. IBPP4/443-392/12/PH: „Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w ramach reklamacji zamierza przyjmować wycofane z własnych magazynów piwo niezdatne do spożycia w wyniku jego wad jakościowych stwierdzonych przeprowadzonymi badaniami będących podstawą uznania reklamacji. (...) Wobec powyższego wystąpienie wad jakościowych np. pleśni na opakowaniach jednostkowych, kartonach, zmian wizualnych klarowności piwa, zmętnienia, zmiany smaku, będą skutkowały wycofaniem przedmiotowych piw, jako towarów wadliwych i uznanych przez Wnioskodawcę za wycofane w trybie reklamacji, będzie stanowiło przesłankę do uzyskania prawa do odliczenia podatku akcyzowego przez Wnioskodawcę. Realizacja tego prawa będzie mogła być zrealizowana po całkowitym zniszczeniu reklamowanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, a zniszczenie to winno być dokonane w obecności przedstawiciel organu podatkowego i zaprotokołowane. Co prawda w przedmiotowej sytuacji nie mamy do czynienia ze sprzedażą piwa niemniej zdaniem tut organu ww. pojęcie reklamacji winno być stosowane odpowiednio”.

Także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2012 r., o sygn. IPPP3/443-1038/12-2/SM zajmował podobne stanowisko: „Niezasadne byłoby w takiej sytuacji odmienne traktowanie piwo wadliwie wyprodukowane w zależności od sytuacji, czy zostało ono sprzedane kontrahentom i w wyniku ujawnionych wad może podlegać reklamacji uprawniającej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, od piwa, które nie zostało ono jeszcze sprzedane kontrahentowi, który de facto, poddałby to piwo reklamacji. W konsekwencji czego Wnioskodawca nabyłby uprawnienie do dokonania ww. obniżenia”.

Podsumowując więc powyższe, zdaniem Spółki, w przypadku zdarzenia przyszłego nr 2, B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej do dokonania obniżenia kwoty akcyzy do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od zareklamowanych wyrobów, które nie zostały przez Spółkę sprzedane, a które zostaną całkowicie zniszczone, przy założeniu, że reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy akcyzowej.

Ad. 3

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej: „kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi”.

Art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej przewiduje więc możliwość obniżenia podatku akcyzowego należnego podatku akcyzowego od wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym wyrobów o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Analizując treść art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej, można dojść do wniosku, że aby istniała możliwość obniżenia należnego podatku akcyzowego zgodnie z tym przepisem, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. musi istnieć kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 - przesłanka ta zostanie w przypadku Spółki spełniona
 2. od zużytych do wyprodukowania gotowych wyrobów akcyzowych składników będących wyrobami akcyzowymi musiał zostać uiszczony podatek akcyzowy - przesłanka ta w przypadku Spółki zostanie spełniona,
 3. zużyte do wyprodukowania gotowych wyrobów wyroby akcyzowe powinny stać się składnikami gotowych wyrobów akcyzowych - przesłanka ta zostanie w przypadku Spółki spełniona.

Rozwijając stanowisko B. odnośnie do powyższego pkt a), jak wynika z treści wskazanego w stanie faktycznym zdarzenia przyszłego nr 3, w przypadku Spółki powstanie kwota należna akcyzy od wyprodukowanych w składzie podatkowym B. Polska wyrobów na skutek ich wyprowadzenia z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia na wyprowadzenie przez B.. Spółka pragnie podkreślić, iż zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej, aby móc dokonać obniżenia należnego podatku akcyzowego na podstawie tego przepisu, powinna powstać należna kwota akcyzy, która będzie należna od wyprodukowanych wyrobów. Natomiast przepis ten w żadnym zakresie nie wskazuje, aby należna kwota akcyzy powstała u podmiotu, który jest producentem tych wyrobów. Taka wykładnia literalna art. 21 ust. 8 znajduje również uzasadnienie pod względem celowościowym, gdyż dokonanie obniżenia podatku akcyzowego zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej ma na celu uniknięcie wielokrotnego opodatkowania tych samych wyrobów akcyzowych, które początkowo były opodatkowane jako samodzielne wyroby akcyzowe, a następnie stały się składnikami nowych wyrobów akcyzowych.

Podsumowując więc powyższe, w ocenie B., w przypadku zdarzenia przyszłego nr 3 Spółka na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej będzie uprawniona do obniżenia należnej akcyzy od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podatnika może on dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.

W myśl art. 83a ust. 2 ustawy podatnik może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku całkowitego zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych:

 1. w składzie podatkowym albo,
 2. za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego – w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

Z okoliczności sprawy wynika, że T. Sp. z o.o. (B. lub Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych na terenie kraju. Wyroby tytoniowe dystrybuowane przez Spółkę są w przeważającej ilości produkowane w składzie podatkowym (skład produkcyjny) należącym do T. Polska S.A. (B. Polska). Wyroby te po wyprodukowaniu mogą być przemieszczane do innych składów podatkowych B. Polska (składy magazynowe). Ze składów podatkowych B. Polska (produkcyjnego lub magazynowych), wyroby tytoniowe są wyprowadzane przez B. poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy na podstawie posiadanych zezwoleń na wyprowadzenie. Ponadto, ze składów podatkowych B. Polska, na podstawie zezwoleń na wyprowadzenie B. wyprowadza również wyroby tytoniowe, które zostały wprowadzone do składów podatkowych B. Polska w związku z ich nabyciem wewnątrzwspólnotowym lub importem. W związku z wyprowadzaniem wyrobów tytoniowych ze składów podatkowych B. Polska, B. jako właściciel tych wyrobów uiszcza od nich podatek akcyzowy. Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy akcyzowej. Wyprowadzone poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe są następnie przemieszczane do kontrahentów B. bądź przemieszczane do magazynów zewnętrznych Spółki nieposiadających statusu składów podatkowych.

W związku z prowadzeniem działalności występują sytuacje, w których wyprowadzone poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wyroby tytoniowe z zapłaconą akcyzą są reklamowane przez kontrahentów Spółki (osoby prawne i fizyczne zajmujące się handlem wyrobami tytoniowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). W przypadkach uznania reklamacji złożonej przez kontrahenta, Spółka rozważa dokonanie obniżenia (działając na podstawie art. 83a ustawy akcyzowej) kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, o ile te wyroby tytoniowe zostaną całkowicie zniszczone w składzie podatkowym B. Polska lub całkowicie zniszczone za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, które zostaną całkowicie zniszczone (zdarzenie przyszłe nr 1).

Na podstawie cytowanego powyżej art. 83a ustawy podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów w przypadku łącznego spełnienia wskazanych przesłanek. Po pierwsze, warunkiem obniżenia kwoty akcyzy na podstawie niniejszego przepisu jest uznanie przez podatnika reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, po drugie, całkowite zniszczenie reklamowanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego – w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w przypadku uznania reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą będzie uprawniony do obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów (wyrobów tytoniowych). W niniejszej sprawie bowiem Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy oraz w przypadku złożenia reklamacji przez kontrahenta dokona obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów tytoniowych, o ile wyroby te zostaną całkowicie zniszczone w składzie podatkowym B. Polska lub całkowicie zniszczone za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego. Zatem skoro reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacji” w rozumieniu art. 83a ustawy, spełnione zostaną warunki uprawniające do obniżenia kwoty akcyzy na podstawie art. 83a ustawy.

Tym samym B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów, które zostaną całkowicie zniszczone. Przy czym podkreślić należy, że reklamacja musi nastąpić z przyczyn objętych pojęciem „reklamacji” w rozumieniu art. 83a ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od zareklamowanych wyrobów, które nie zostały przez Spółkę sprzedane, a które zostaną całkowicie zniszczone, przy założeniu, że reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy (zdarzenie przyszłe nr 2).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w związku z prowadzeniem działalności rozważa stworzenie procesu realizacji reklamacji w odniesieniu do wyrobów niesprzedanych przez Spółkę. Proces ten będzie polegał na wycofaniu wyrobów tytoniowych z zapłaconą akcyzą z magazynów Spółki z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy. Wyroby te będą następnie całkowicie zniszczone w składzie podatkowym B. Polska lub całkowicie zniszczone za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego. Spółka zamierza dokonywać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązania o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów będących przedmiotem reklamacji.

Odnosząc się do kwestii ustalenia czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty akcyzy, do zapłacenia której jest zobowiązany na podstawie art. 83a ustawy w związku z przedstawionymi powyżej okolicznościami sprawy, wskazać należy, że przepis art. 83a ustawy nie zawiera wymogu aby reklamacja dokonywana była wyłącznie ze względu na sprzedaż wyrobu akcyzowego odbiorcom finalnym/konsumentom. W ocenie tut. Organu niezasadne byłoby odmienne traktowanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które posiadają wady jakościowe w zależności od sytuacji, czy zostały one sprzedane już kontrahentom, czy też jeszcze znajdują się w magazynie u podatnika, a które niewątpliwie po sprzedaży podlegałyby przez nabywcę reklamacji ze względu na posiadane wady.

Zatem mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Spółka będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty akcyzy do zapłacenia której jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od zareklamowanych wyrobów (wyrobów tytoniowych), które nie zostały przez Spółkę sprzedane, a które zostaną całkowicie zniszczone, przy założeniu, że reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy. Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego. Spółka wycofa niesprzedane wyroby akcyzowe z magazynów Spółki z przyczyn objętych pojęciem reklamacji w rozumieniu art. 83a ustawy. Wyroby te następnie będą całkowicie zniszczone w składzie podatkowym B. Polska lub całkowicie zniszczone za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego. Zatem stwierdzić należy, że zostaną spełnione przesłanki uprawniające do obniżenia kwoty akcyzy na podstawie art. 83a ustawy.

Tym samym B. będzie upoważniona na podstawie art. 83a ustawy do dokonania obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązana o kwotę akcyzy zapłaconej od zareklamowanych wyrobów, które nie zostały przez Spółkę sprzedane, a które zostaną całkowicie zniszczone, przy założeniu, że reklamacja nastąpi z przyczyn objętych pojęciem „reklamacja” w rozumieniu art. 83a ustawy (zdarzenie przyszłe nr 3).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia czy B. na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej będzie uprawniona do obniżenia należnej akcyzy od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi.

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że w związku z prowadzeniem działalności mogą również wystąpić sytuacje, w których B. przekazałaby wyroby tytoniowe z zapłaconą akcyzą do składu podatkowego B. Polska, gdzie zostałyby zużyte przez B. Polska do produkcji wyrobów tytoniowych. W takiej sytuacji, działając na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy Spółka zamierza obniżyć należną akcyzę od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 21 ust. 8 ustawy kwota akcyzy należna od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego może zostać obniżona jedynie o akcyzę zapłaconą od wyrobów akcyzowych, które zostały zużyte do wyprodukowania tego wyrobu. Zatem jeżeli od wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych została zapłacona akcyza, to podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnej akcyzy od wyprodukowanego wyrobu o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów zużytych do jego wyprodukowania.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki warunkujące możliwość obniżenia należnej kwoty akcyzy na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy. W analizowanym przypadku Wnioskodawca przekaże wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą do składu podatkowego B. Polska, gdzie zostaną zużyte przez B. Polska do produkcji wyrobów tytoniowych. Zatem Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów akcyzowych w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania tych wyrobów akcyzowych.

Tym samym B. na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej będzie uprawniona do obniżenia należnej akcyzy od wyprodukowanych przez B. Polska wyrobów tytoniowych, którą B. będzie zobowiązana uiścić w związku z wyprowadzeniem tych wyrobów z procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, o kwotę akcyzy zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami tytoniowymi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga w zakresie ustalenia jakie wady mogą stanowić podstawę reklamacji w rozumieniu art. 83a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.