IPPP3/443-929/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia wyrobów gazowych
IPPP3/443-929/14-4/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. wspólnoty
 3. wyroby energetyczne
 4. zużycie
 5. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 26 listopada 2014 r. (doręczone 2 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów gazowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów gazowych.

Wniosek został uzupełniony w dniu 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 26 listopada 2014 r. (data odbioru 2 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W domu Zgromadzenia Sióstr Zakonnych mieszka ponad 20 sióstr – w większości emerytki i chore. Kotły gazowe, które służą do ogrzewania budynku oraz wody i przygotowywania posiłków, są już stare i pobierają dużo paliwa. Koszt – jak na możliwości finansowe Wnioskodawcy – jest bardzo duży. Wnioskodawca pragnie więc skorzystać z przysługującego prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. Wnioskodawca stwierdził, że pobierane paliwo gazowe jest przeznaczone do „ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej i podgrzewania posiłków”.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabywany gaz to gaz ziemny wysoko metanowy E, kod CN 2711 21 00. Wnioskodawca nabywa rocznie 346 618 m3 gazu. Nabywany gaz zużywany jest wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy zużywając 346 618 m3 gazu wyłącznie na cele mieszkaniowe tj. ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie wody oraz przygotowywanie posiłków Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca, na podstawie znanych przepisów uważa, że może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na paliwo gazowe. Wnioskodawca spełnia warunki wskazane w usatwie. Paliwo gazowe wykorzystywane jest wyłącznie na cele własne Zgromadzenia. W tym domu mieszkają siostry zakonne, które w większości są emerytkami. Paliwo gazowe służy zatem do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, podgrzewania wody oraz przygotowywania posiłków. Zgromadzenie podobnie jak gospodarstwo domowe, korzysta z paliwa gazowego. W pełni zatem podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. Ze znanych Wnioskodawcy faktów wiadomo, że inne podobne zgromadzenia korzystają z takiego zwolnienia. Zgromadzenie zużywa bardzo dużo paliwa i opłaty na możliwości emerytek są bardzo wysokie. Zwolnienie pozwoli na terminowe opłaty bez przerywania ciągłości finansowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Stosownie do art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Jak stanowi art. 31b ust. 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. organy administracji publicznej;
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w domu Zgromadzenia Sióstr mieszka ponad 20 sióstr – w większości emerytki i chore. Kotły gazowe, które służą do ogrzewania budynku oraz wody i przygotowywania posiłków są już stare i pobierają dużo paliwa. Koszt – jak na możliwości finansowe Wnioskodawcy – jest bardzo duży. Wnioskodawca pragnie więc skorzystać z przysługującego prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. Wnioskodawca stwierdził, że pobierane paliwo gazowe jest przeznaczone do „ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej i podgrzewania posiłków”. Wnioskodawca wskazał, że nabywany gaz to gaz ziemny wysoko metanowy E, kod CN 2711 21 00. Wnioskodawca nabywa rocznie 346 618 m3 gazu. Nabywany gaz zużywany jest wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Zgromadzenie spełnia warunki opisane w art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy i podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego jako gospodarstwo domowe.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych - zasady sprawiedliwości podatkowej - przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle, zaś ich wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe mają charakter ściśle określony. W szczególności zatem przepisy dotyczące ulg, będące odstępstwem od zasady płacenia podatków, nie powinny być interpretowane rozszerzająco (por. wyrok NSA z dnia 17 lipca 2002r. syg. akt I SA/Wr 469/00).

Zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00, przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach (art. 31b ust. 8 ustawy).

Zastosowanie ww. zwolnienia zależy m.in. od określenia czy dany podmiot spełnia definicję gospodarstwa domowego. Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji tego pojęcia, dlatego przyjmując definicję zawartą w słowniku PWN należy wskazać, że gospodarstwo domowe to „ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu”. Dodatkowo można przytoczyć definicję tego pojęcia formułowaną przez GUS, który gospodarstwo domowe rozumie jako „zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach”.

W związku z powyższym, dokonując analizy pojęcia „gospodarstwo domowe” na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, która w art. 31b ust. 8 odnosi to pojęcie do nieruchomości - którymi zgodnie z § 46 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - za gospodarstwo domowe należy uznać również lokale, budynki, nieruchomości, w których osoba lub grupa osób działających wspólnie prowadzi to gospodarstwo, a więc w których, w przypadku przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, wyroby gazowe są przeznaczone do celów opałowych przez tą osobę lub tą grupę osób. Należy dodać, że gospodarstwo domowe (jedno) może być prowadzone w wielu lokalach, budynkach i nieruchomościach. Należy również zauważyć, że jedną nieruchomość może stanowić kilka lokali lub budynków.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym należy stwierdzić, że do wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 zużywanych przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele mieszkaniowe (tj. do ogrzania budynku, podgrzania wody i przygotowania posiłków) ma zastosowanie zwolnienie z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy.

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 31b ust. 6 ustawy warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

 1. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 25 m3/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie;
 2. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 metrów sześciennych rocznie;
 3. w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:
  1. o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
  2. o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1,
  3. o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Wnioskodawca wskazał, że nabywa rocznie 346 618 m3 gazu wysokometanowego E o kodzie CN 2711 21 00, a więc w ilości przekraczającej limit wskazany w art. 31b ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy. W konsekwencji, ww. zwolnienie uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy, tj. złożenie stosownego oświadczenia.

Zatem, do wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 zużywanych przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele mieszkaniowe (tj. do ogrzania budynku, podgrzania wody i przygotowania posiłków) ma zastosowanie zwolnienie z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. Przy czym, Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć sprzedawcy oświadczenie, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na tle powyższego zaznacza się, że przedmiotem oceny było stanowisko Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie nie zaś stosowany sposób opodatkowania akcyzą sprzedaży przedmiotowego gazu w przedstawionym stanie faktycznym. W tym aspekcie zastrzega się, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków podatkowo-prawnych względem sprzedawcy opisanego we wniosku gazu – nie przesądza o jego prawach i obowiązkach podatkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że tutejszy Organ nie analizuje treści dołączonych do wniosku załączników. Pisemną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje na podstawie wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego zawartego w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.