ILPP3/4513-1-29/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych.
ILPP3/4513-1-29/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko (...) Spółka z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca został założony w grudniu 2002 r. i jest firmą japońską należącą do grupy koncernu (...). Zakład zlokalizowany jest w (...). Firma zajmuje się produkcją stopów aluminium, przeznaczonych dla odlewni (...) znajdujących się w Polsce oraz w Europie. Z dostarczanych przez Zainteresowanego stopów aluminium powstają u naszych odbiorców odlewy, wykorzystywane następnie w produkcji silników, skrzyń biegów oraz innych podzespołów – głównie na potrzeby rynku motoryzacyjnego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) od dnia 1 listopada 2013 r., sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zwolnień od podatku akcyzowego. Aby dostawca paliwa gazowego, mógł zastosować właściwą stawkę podatku akcyzowego oraz ewentualnie zwolnienie z podatku akcyzowego, konieczne jest dostarczenie pisemnego oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego na cele określone w ustawie o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca chce mieć pewność co do poprawności interpretacji ustawy o podatku akcyzowym stąd pytanie zadane w poz. 69.

Paliwo gazowe jest głównym paliwem zasilającym urządzenia uczestniczące w procesach produkcyjnych. Zainteresowany posiada w chwili obecnej dwie odrębne taryfy na dostawy paliwa gazowego: Taryfa W-5 – przyporządkowaną taryfę jednoznacznie jako paliwo gazowe na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem – art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym.

Taryfa W-7A – używana w 100% do zasilenia paliwem gazowym urządzeń uczestniczących w procesie produkcyjnym, którą Wnioskodawca zamierza klasyfikować jako paliwo gazowe na cele opałowe w procesie metalurgicznym z art. 31b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W skład urządzeń zasilanych paliwem gazowym w ramach taryfy W-7A wchodzą:

 • piece topielne w ilości 4 szt.;
 • piece obrotowe w ilości 2 szt.;
 • suszarka wiórów aluminiowych w ilości 1 szt.;
 • wygrzewacze kadzi do transportu ciekłego aluminium w ilości 12 szt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany prawidłowo określił swoja, sytuację w zakresie praw i obowiązków w sferze podatkowej, tzn. czy w zaistniałym stanie faktycznym możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego w zakresie dotyczącym dostawy paliwa gazowego obejmującego jedną z taryf...

Zdaniem Wnioskodawcy, z ustawy o podatku akcyzowym wynika, że w pierwszej taryfie obowiązuje ustawowa stawka akcyzy, natomiast w drugiej może on skorzystać ze zwolnienia od podatku, gdyż paliwo gazowe wykorzystywane jest w procesach metalurgicznych, zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Zwolnienie wynika z faktu, że paliwo gazowe przeznaczone jest w całości do celów opałowych w procesie metalurgicznym, gdyż zasilane są nim urządzenia uczestniczące w tym procesie.

Za komentarzem do wskazanej wyżej ustawy (J. Matarewicz, ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wyd. Lexis Nexis 2014) stwierdzić należy, że słowniczek ustawowy (art. 2) nie zawiera definicji procesu metalurgicznego, dlatego też należy posłużyć się wiedzą fachową. Zgodnie z Encyklopedią PWN, metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Stąd też produkcja stopu aluminium mieścić się będzie w zakresie procesu metalurgicznego, a zatem możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku we wskazanym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) wyroby akcyzowe oznaczają – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe – w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy – rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych – przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Przepisy ustawy przewidują jednak szereg zwolnień od podatku akcyzowego. I tak, zgodnie z art. 31b ust. 1 zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Tym samym na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Zainteresowany słusznie zauważył, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”. Nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Trzeba więc posiłkować się potocznym rozumieniem tego określenia.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy – rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Wnioskodawca wskazał, że obecnie posiada dwie odrębne taryfy na dostawy paliwa gazowego, z których Taryfa W-7A używana jest w 100% do zasilania paliwem gazowym urządzeń uczestniczących w procesie produkcji stopu aluminium. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą natomiast odpowiedzi na pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego w zakresie dotyczącym dostawy paliwa gazowego objętego taryfą związaną z zasilaniem paliwem gazowym opisanych urządzeń uczestniczących w procesie produkcji wyrobów metalowych.

Mając zatem na uwadze wskazane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione stanowisko w zakresie wykładni pojęcia procesów metalurgicznych, stwierdzić należy, że produkcja stopów aluminium mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego. Tym samym zużycie gazu do celów opałowych w urządzenia uczestniczących w procesie produkcji wyrobów metalowych uprawnia do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Należy jednak pamiętać, że stosownie do art. 31b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Warunek ten wskazuje, że dla zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych wykorzystywanych do celów opałowych w procesach metalurgicznych istnieje obowiązek określenia w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, zwolnienia w ramach którego nastąpi zużycie tych wyrobów. Oznacza to, że Wnioskodawca w celu nabycia gazu z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy winien zawrzeć umowę ze sprzedawcą, w której określi, że nabywane wyroby będą wykorzystywane w procesach metalurgicznych. Na tej podstawie dopiero sprzedawca będzie uprawniony do sprzedaży wyrobu gazowego z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać przepis, że przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1231) i obowiązują od 1 listopada 2013r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy z 27 września 2013 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. strony umowy, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują tę umowę do warunku określonego w art. 31b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 2 ww. ustawy warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się do umów, o których mowa w ust. 1, do dnia ich dostosowania, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r.

Powyższe oznacza, że o ile Wnioskodawca nie określił w umowie pomiędzy nim a sprzedawcą (pośredniczącym podmiotem gazowym), że nabywane wyroby gazowe będą zużywane na cele zwolnione z akcyzy, to na podstawie oświadczenia złożonego sprzedawcy mógł nabywać wyroby gazowe z zastosowanie zwolnienia jedynie do 30 czerwca 2014 r. Po tej dacie warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do określonych celów objętych zwolnieniem.

Tym samym sprzedaż Zainteresowanemu wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy może korzystać ze zwolnienia po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy.

Zużycie natomiast przez Wnioskodawcę tak nabytego wyrobu gazowego do celów objętych zwolnieniem nie jest już przedmiotem opodatkowania i nie skutkuje powstaniem powstania u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Końcowo wskazać także należy, że Organ podziela przedstawione stanowisko Zainteresowanego, w zakresie opodatkowania ustawową stawka podatku akcyzowego wyrobu gazowego nabywanego do celów opałowych nie objętych zwolnieniem z akcyzy tj. wg Taryfy W-5.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.